24. schôdza

24.2.2021 - 26.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.2.2021 o 16:07 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:07

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, dovoľte mi na úvod, aby som zopakoval už niektoré výčitky, ktoré tu boli spomenuté buď v rozprave alebo vo faktických poznámkach. Prvá najdôležitejšia z môjho pohľadu je neprítomnosť ostatných členov vlády pri prerokovávaní tohto návrhu zákona. Už aj koaliční poslanci dali tiež niektorí za pravdu, že by tu mal byť minimálne minister zdravotníctva. Určite by tu mal byť predseda vlády a mali by tu byť aj iní ministri, napríklad školstvo a napríklad aj financie, pretože núdzový stav a jeho dopady sa veľmi priamo týkajú aj ekonomiky. A preto je veľmi dôležité, aby sme tu mohli prerokovávať aj veci týkajúce sa financií. Bohužiaľ, pani ministerka spravodlivosti, pri všetkej úcte, si myslím, že nie je fundovaná a nemá dostatok informácií na to, aby nám odpovedala na otázky týkajúce sa aj iných rezortov. Pani ministerka, berte to, prosím vás, tak, že do budúcnosti, pretože vieme veľmi dobre, že k takémuto bodu ešte budeme sedieť minimálne ešte raz. Berte to, prosím vás tak, aby ste vy odkázali ostatným členom vlády takú požiadavku, nie opozície, ale celého parlamentu, že požadujeme, aby pri prerokovávaní tohto materiálu tu boli prítomní, ak nie všetci, tak minimálne tí ministri, ktorí sa, ktorých rezortov sa priamo tá situácia a núdzový stav dotýkajú.
Už sme tu jedenkrát prerokovávali podobný návrh predĺženia núdzového stavu, a to v januári, to znamená pred viac ako mesiacom. Ten materiál, ktorým vláda sa snažila pred parlamentom ako pred inštitúciou, ktorá je oprávnená schváliť toto predĺženie, tak vláda predložila materiál, ktorý bol maximálnym spôsobom nepostačujúci. Malo to iba nejaké dve strany. Chýbalo tam množstvo informácií, napriek tomu bol ten predĺžený stav predĺžený. Podľa mňa parlament by mal trvať na tom, aby vláda, ktorá je povinná odôvodniť parlamentu, poslancom a poslankyniam dôvody, prečo musíme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, tak tá vláda to mala spraviť naozaj oveľa fundovanejšie.
Máme tu materiál, ktorý je lepší. To som už povedal aj vo faktickej poznámke. Sú tu doplnené ďalšie informácie. Z môjho pohľadu však stále to je nedostatočné a myslím si, že do budúcnosti by ten materiál mal byť prepracovaný naozaj tak, aby sme všetci sa vedeli jasne rozhodnúť, či chceme alebo nechceme na základe podložených informácií, či sa chceme rozhodnúť schváliť alebo neschváliť predĺženie núdzového stavu.
Najprv mi dovoľte vyjadriť sa k materiálu, ktorý prišiel včera, sprievodný materiál Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, teda akési doplnenie informácií k už predloženým informáciám v tlači na žiadosť poslaneckého klubu SaS. Na niekoľkých stranách sa vlastne opakovane hovorí o tom, o tom vlastne právnom podklade, teda že prečo, prečo vlastne vláda má právo a povinnosť žiadať o predĺženie núdzového stavu. Viac-menej keď si to prečítate, tak sa dočítate na viacerých stranách, že tým dôvodom, prečo teda vláda chce, aby bol predĺžený núdzový stav, je vlastne obmedzenie alebo využitie nástroja na obmedzenie pohybu a pobytu občanov. Je to tu viackrát napísané. Kľúčové, poukazuje na dôvodnosť uvažovania o využití nástroja, ktorý má verejná moc k dispozícii, aby mohla efektívne bojovať so závažným ohrozením života a zdravia občanov a takýmto nástrojom je najmä obmedzenie slobody pohybu a pobytu, obmedzenie vzájomného styku obyvateľov medzi sebou a na frekventovaných verejných miestach. A ďalej, o jeden odstavec ďalej na strane 3 sa píše: "Žiadnym iným spôsobom nie je možné normatívnym právnym aktom obmedziť slobodu pohybu a pobytu a práv na pokojné zhromažďovanie občanov."
Avšak na strane 5 - vyhodnotenie opatrení doteraz zrealizovaných v rámci núdzového stavu - je predložený graf, ku ktorému je popis, ministerstvo spravodlivosti uvádza, že obmedzenie slobody pohybu obyvateľov, tzv. lockdown, podľa dát dostupných od spoločnosti Apple od 8. februára 2021, významne ďalej neznížilo mobilitu obyvateľstva, ktorá sa pre opatrenia prijaté na prelome roka nachádzajú v rozmedzí 50 až 80 % úrovne v januári 2020.
Prvá vec, ktorá mi tu chýba, pani ministerka, je dlhšie časové obdobie, kde chceme porovnávať, akým spôsobom bola ovplyvnená mobilita, pretože graf znázorňuje iba obdobie od 8. februára 2021 do 20. februára 2021, kde viac-menej nevidíme vôbec, akým spôsobom, akým spôsobom by sme mohli porovnať tú mobilitu napríklad s predchádzajúcim rokom, kedy, kedy tieto obmedzenia neboli a porovná sa to len s januárom, kde sa píše teda o rozmedzí 50 až 80 % úrovne, ale konštatujete sama, že to významne nebolo znížené. A takisto píšete ďalej, že: "Komplexnejšie a relevantnejšie vyhodnotenie dopadu a jeho zavedenie do praxe si vyžaduje istý časový odstup a isté penzum dát, ktoré nie sú dnes 20 dní od jeho spustenia úplne výpovedné."
Preto, pani ministerka, chcem sa spýtať, že keď teda hovoríte v tom materiáli o tom, že potrebujeme obmedziť mobilitu, na základe teda akých, akých dát alebo na základe čoho si myslíte, že by to malo reálne pomôcť, keď sami tvrdíte, že sa to, že sa významne tá mobilita neznížila tým, že sa zaviedli tieto opatrenia. A druhá vec je, samozrejme, aj to, že tá mobilita sa samotnou vládou aj podporuje, pretože stále vyžadujete tie celoplošné testovania. To znamená, že ľudia sú mobilní už aj z týchto dôvodov, tam sa takisto zhromažďujú na miestach. Čiže obmedzovanie nejakého pohybu alebo obmedzovania nejakého zhromažďovania nemá veľmi zmysel podľa mňa, keď sami to zakazujete, na druhej strane vlastne pri inom, pri inej veci to prikazujete.
V bode 2 píšete o opatreniach, ktoré boli realizované v rámci predĺženého núdzového stavu. To tam podľa mňa v minulosti veľmi chýbalo. Teraz to tu máme, avšak myslím si, že je to veľmi, veľmi neúplné. Chýba tam veľmi veľa informácií, pretože iba tu píšete o tom, že sa obmedzila sloboda pohybu, to bolo teda jedno opatrenie, ktoré bolo realizované, potom tu píšete o tom, že bol, že došlo k obmedzeniu práva pokojne sa zhromažďovať, takisto to vieme. A potom sa tu píše už len o hospodárskej mobilizácii, tak ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojej pôsobnosti určilo 950 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorých úlohou je zabezpečiť trvalú starostlivosť o klientov, zabezpečiť, aby zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb ostali pri prijímateľoch, atď. atď. To znamená, že sú tam nejaké opatrenia, ktoré boli urobené v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak vôbec tu nemáme žiadne informácie o nejakých opatreniach alebo o nejakých veciach, ktoré sa urobili v rámci napríklad ministerstva zdravotníctva, v rámci ministerstva financií napríklad na podporu a oživenie ekonomiky, ktorá, samozrejme, týmto núdzovým stavom je obmedzovaná. A aké opatrenia sa urobili na úseku ministerstva školstva, ministerstva obrany, ministerstva vnútra? Napríklad hlavne podľa mňa aké opatrenia boli realizované Úradom verejného zdravotníctva? Tieto informácie tam úplne chýbajú a mali by byť rozpísané na oveľa viacej stranách.
Potom v poslednej časti, po časti 4 píšete nejakú prognózu vývoja pandemickej situácie a potenciálnej reakcie vlády. Zase tu len píšete o nejakých, o nejakých prognostických modeloch ministerstva zdravotníctva, avšak žiadne modely alebo nejaké náčrty výsledku tých modelov nie sú v tomto dokumente obsiahnuté. A z pohľadu prognózy je epidemiologická situácia na bode zlomu a teda od opatrení záleží, či príde k zlepšeniu alebo k eskalácii situácie. Zase tu chýba nejaké, nejaký plán nejakých opatrení, čo sa bude diať v prípade, že situácia bude stagnovať, v prípade, že bude eskalovať situácia, aké opatrenia sa prijmú v takom, v takom, v situácii, v takej situácii, zase tu nemáme nejaké presnejšie informácie.
Ďalej je tu napísané, že: "Vláda bude podľa mienky ministerstva spravodlivosti promptne reagovať na vývoj pandemickej situácie." Podľa mňa by tu nemal byť budúci čas - bude reagovať. Podľa mňa vláda už by mala reagovať a teda by tu mali byť napísané opatrenia, ktoré už boli jednak aktivované, a hlavne by tu mali byť opatrenia vyhodnotené, ktoré boli účinné - ktoré neboli účinné.
Čo mi tu ďalej chýba, sú napríklad ktoré opatrenia, ktoré už boli, ktoré už boli platné, súvisia s núdzovým stavom a ktoré nie, teda ktoré by bolo možné prijať aj bez núdzového stavu. Chýbajú mi tu teda ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť prijaté, to som už spomínal.
Takisto mi tu chýba finančné zhodnotenie týchto opatrení a minister financií podľa mňa by tu mal doložiť informácie o udržateľnosti verejných financií, pretože neustále predlžovanie núdzového stavu a obmedzovanie vlastne ekonomiky bude mať katastrofálne následky na verejné financie a hospodárenie nielen štátu, ale aj našich obyvateľov a našich podnikov. Chýba mi tu informácia, koľko finančných prostriedkov sa napríklad plánuje vynaložiť v rámci vládnych opatrení, informácia, koľko nás stálo napríklad celoplošné testovanie, aby sme vedeli vyhodnotiť aj tú ekonomickú stránku tohto testovania. Takisto dopad napríklad dištančného vzdelávania na kvalitu samotného vzdelávania, pretože vieme, že deti už niekoľko mesiacov sú zavreté doma a takisto ministerstvo školstva by malo mať záujem na tom, aby deti dostali kvalitnú, kvalitné vzdelanie a v tomto materiáli by určite malo byť spomenuté aj to, akým spôsobom ministerstvo školstva vyhodnocuje túto situáciu a akým spôsobom plánuje tú situáciu, samozrejme, zlepšovať. Aké ďalšie opatrenia sa v oblasti školstva plánujú na to, aby sme mohli tie deti konečne do škôl dostať?
Takisto by som chcel vedieť, či plánuje vláda urobiť aj niečo s podporou alebo propagáciou športu a zdravotného, zdravého životného štýlu, pretože to je vec, ktorá tu veľmi chýba, pretože nemali by sme len ľudí obmedzovať, aby sedeli doma, ale mali by sme v prvom rade podporovať to, aby tí ľudia žili zdravo, aby sa hýbali, aby športovali, aby si budovali tú imunitu tým najprirodzenejším spôsobom.
V samotnom materiáli, ktorý bol predložený v tlači, teda ktorý bol predložený podľa mňa s dostatočným časovým predstihom, sú tiež niektoré formulácie, ktoré ja osobne vyhodnocujem tak, že sú veľmi zlé, slabé, sú vágne. Napríklad vláda konštatuje, že musí vedieť učiniť politicky a právne neľahké rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu. Ja si však dovolím tvrdiť opak, že opätovné predĺženie núdzového stavu je to najľahšie rozhodnutie, pretože by sme mali hľadať práve cesty a riešenia, ako núdzový stav ukončiť, ako sa vrátiť do normálu a nemôžeme ho predsa predlžovať do nekonečna, pretože, bohužiaľ, ale zrejme to tak bude, vláde ten núdzový stav vlastne po všetkých stránkach vyhovuje, pretože jednak môžete nakupovať na priamo bez verejnej súťaže, zakazovať verejné zhromaždenia a v podstate ospravedlňovať všetky svoje rozhodnutia a prijaté opatrenia núdzovým stavom. Teda neľahké rozhodnutie by bolo neprijať rozhodnutie o opätovnom predĺžení núdzového stavu, ale prijať opatrenia, ktoré pomôžu občanom vrátiť sa naspäť do bežného života.
Ďalej vo svojom odôvodnení píšete, že: "Opätovné predĺženie núdzového stavu vytvára pre vládu Slovenskej republiky iba predpolie pre potenciálne vykonanie následných legislatívnych opatrení, ktoré bude potrebné prijať v záujme ochrany verejného zdravia a života ľudí." Ja si však myslím, že následné vykonanie legislatívnych opatrení nemá nič spoločné s predlžovaním núdzového stavu, pretože vykonávanie legislatívnych opatrení si môžete predsa robiť aj bez vyhláseného núdzového stavu. Podľa mňa tento argument je zbytočne nepostačujúci a využívanie inštitútu skráteného legislatívneho konania sa stalo akousi, akousi vlastne takou politikou súčasnej vlády. Sami vo, v tom danom návrhu píšete, že vláda je povinná neustále skúmať, preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania potenciálne prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti a v rámci núdzového stavu, teda opatrenia, ktoré ste prijali, tu podľa mňa vôbec vyhodnotené nie sú. A ak teda sú vyhodnotené, pretože sami si píšete, že to je vaša povinnosť, tak sa pýtam, prečo nie sú súčasťou tohto dokumentu, v rámci ktorého sa snažíte zdôvodniť parlamentu ako ustanovizni, ako orgánu, ktorý má predĺženie núdzového stavu schváliť.
Myslím si, že argumentovať dokola tým, že tu máme pandémiu, že zomierajú ľudia, bez konkrétnych dát a analýz a zdôvodnení je podľa mňa nezodpovedné a najmä je to nedôstojné voči parlamentu ako inštitúcii, ktorá je vláde nadriadená a ktorá má rozhodnúť o tom, či budeme alebo nebudeme pokračovať v núdzovom stave.
V odôvodnení píšete, že epidemická situácia na Slovensku nepochybne dáva poznať, že rozhodnutie vlády o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné. Ja si však myslím, že epidemická situácia na Slovensku dala nepochybne poznať, že táto vláda absolútne zlyhala a nevie, čo má robiť. Predlžovaním núdzového stavu nič nedosiahneme, pokiaľ nebudeme mať jasný plán, čo sa ide robiť. Ľudia potrebujú vidieť svetlo na konci tunela, kedy toto všetko skončí a nie dookola poučovať, počúvať hádky v koalícii, rozpory medzi názormi odborníkov a predsedom vlády a neustále prezentované zhoršené čísla bez jasnej vízie. Núdzový stav sme už raz v parlamente predlžovali, preto sa pýtam ešte raz, prečo tam nevidíme nejaké zhodnotenie, vyhodnotenie predkladacích opatrení alebo nejaký náčrt nejakých, nejakej ďalšej cesty, ktorou sa chceme vydať.
V tomto pokročilom stave, pani ministerka, a po viac ako roku majú ľudia právo vedieť, že vláda vie, čo robí a že sa do bežných životov vrátime po úspešnej aplikácii takých a takých opatrení.
A na záver, pani ministerka, mi dovoľte pár otázok, na ktoré mi vy pravdepodobne nebudete vedieť odpovedať, ale to súvisí zase s tým, že tu nie sú členovia vlády, ktorých sa predĺženie núdzového stavu týka. Jedna otázka je, veľmi by ma zaujímalo, koľko zákaziek bolo zadaných podľa § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, teda zákazky na dodanie tovaru na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovanie, rokovacie konanie so zverejnením. Toto ma zaujíma najmä preto, že boli medzirezortné informácie, že takouto formou súťaže, teda vlastne bez nejakého zverejnenia, bez nejakých, bez nejakej súťaže už bolo minutých viac ako jedna miliarda eur. Verím, že to nie je pravda a že toto číslo nám vláda vysvetlí alebo nám predloží, aby sme mali presné informácie.
Tiež ma zaujíma, pani ministerka, teda skôr by som sa chcel spýtať ministra zdravotníctva, čo ideme robiť s pacientmi, ktorí nemajú COVID a zomierajú na iné choroby alebo zomierajú preto, že nedostávajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť kvôli napríklad odloženým operáciám, pretože tiež to je vec, ktorou by sme sa mali aktívne zaoberať.
A na záver mám pre vás jeden konkrétny návrh, ktorý by ste mali spraviť v tejto situácii, odvolať ministra Krajčího, pretože situáciu nezvláda a nie je podľa mňa hanbou priznať si, že danú situáciu nevie vyriešiť. Myslím si, že dokážete vo vláde a v koalícii nájsť ľudí, a keď nedokážete nájsť ľudí vo vlastných radoch, tak dokážete nájsť ľudí medzi odborníkmi, ktorí budú ochotní prevziať tento rezort, aby sme konečne dokázali prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia aj zdravie našich občanov, ale zabezpečia aj to, aby ekonomika na Slovensku sa mohla konečne nadýchnuť, obnoviť, aby sme sa mohli vrátiť do našich bežných životov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.2.2021 o 16:07 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:25

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, ty si vo svojom prejave hovoril, hovoril o viacerých tých oficiálnych argumentoch, ktoré vláda uvádza vo svojom materiáli, pre ktoré teda navrhuje predlžovať núdzový stav. Jedným z nich je aj už veľakrát spomínaný zákaz vychádzania, ktorý teda podľa tohto materiálu nie je možný bez toho, aby bol núdzový stav vyhlásený.
No keď si ho bližšie rozoberieme, tento argument, tak prídeme na to, že, že je minimálne, minimálne veľmi falošný už len z toho dôvodu, že pamätáme si obdobie minulého roka. Jar, konkrétne obdobie Veľkej noci, kedy takisto platil zákaz vychádzania. Postarala sa o to Matovičova vláda, no a v tej dobe núdzový stav neplatil pre celé územie Slovenskej republiky, v tom čase platil len pre oblasť zdravotníctva. Napriek tomu zákaz vychádzania bol, boli, boli kontroly na hraniciach okresov, v podstate to isté, čo tu máme dnes, aj keď teda trvalo to kratšiu dobu.
Teda buď tento argument vlády, ktorý teraz dali do toho materiálu, je celkom falošný a nesedí, alebo potom sama vláda vlastne priznáva, že na jar, hoci nebol tu núdzový stav, hoci na to nemala právomoci, tak tu vyhlásila zákaz vychádzania teda. Sama priznáva, že prekročila svoje právomoci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:25 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:26

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Martin, ty si vo svojom príspevku položil úplne legitímne otázky. Sedí tu pani ministerka spravodlivosti, ale, žiaľ, nesedí tu dnes ani premiér, ktorý tu mal byť. Nesedí tu dokonca ani žiadny z podpredsedov vlády, ktorí tu tiež namiesto premiéra mohli byť. A nesedí tu na počudovanie nielen opozície, ale aj koaličných poslancov, ani minister zdravotníctva, a ja sa preto obávam, že na tieto tvoje otázky ty jednoducho nedostaneš skutočnú nejakú pravdivú a odbornú odpoveď. Ale ak, tak len nejaké, nejaké odkazy, nejaké posúvanie a úplne sa stráca význam tej parlamentnej kontroly mechanizmu predlžovania núdzového stavu, pretože ak tu poslanec, to je úplne jedno či opozičný alebo koaličný, dá úplne vecné apolitické otázky, ktoré sa týkajú samotného merita veci a oprávnene očakáva, že sa dozvie odpoveď, lenže na tú odpoveď tu nie je kompetentný človek, lebo nepredpokladám, že pani ministerka by vedela na tieto otázky odpovedať, na všetky a tak dôkladne, ako sa v tých otázkach kolega pýtal. Tak potom sa ja pýtam, že načo je, na čo je tento, tento len formálny mechanizmus parlamentnej kontroly, keď jednoducho vládna väčšina je vždy väčšina a si to proste odklepne na základe politickej objednávky a nie na základe odborných argumentov a nevyhnutnosti a skutočnej potreby pre Slovensko?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:26 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:29

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, stačila som si zaregistrovať vaše otázky. Nie je problém na ne odpovedať, už som na ne odpovedala viackrát a vo vašich príspevkoch sa opakujú tie isté otázky. Ja som na ne viackrát opakovala, znovu ich otvárate.
Mobilita. K mobilite už som, máte tam aj graf, je z neho zrejmé, odkedy sú tieto opatrenia, tie opatrenia ten pohyb obmedzili. Držia sa na nejakej úrovni. Jednoznačne, samozrejme, by ste si museli pozrieť mobilitu, ktorá súvisí so zavedením opatrení. To znamená, že ten základný, tá základná zmena nastala v, na prelome rokov, kedy vlastne sa prijali prísne opatrenia, takže tam aj kleslo jasne reprodukčné číslo. Máte k tomu jasnú informáciu už v materiáli, ktorý išiel z vlády. Takže v tých materiáloch tie informácie máte.
Čo sa týka verejného obstarávania, samozrejme, že nie je využi, zneužívaný, zneužívaný tento, tento núdzový stav na to, aby sa zneužilo verejné obstarávanie. Ak máte nejakú vedomosť, pochybnosť, na to sú tu, na to tu máte hodinu otázok, môžete sa opýtať ktoréhokoľvek člena vlády, nech sa páči. To, čo hovoríte, sú výmysly.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:29 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:31

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, ja som nepovedal, veď ja som si to nevymyslel. Ja som povedal, že boli tie informácie medializované a že chceme odpoveď. Ja som netvrdil, že to tak je. Ja som sa len pýtal. Takže určite využijeme inštitúty, ktoré nám dovoľujú tie informácie získať.
Čo sa týka mobility, ja som to hovoril, hlavne to, že je to nedostatočné obdobie, ktoré tu vy v tom grafe uvádzate, pretože vy tu ukazujete len obdobie od 8. 2. do 20. 1., čo je podľa mňa málo v rámci tohto roka, a že by sme to mali hlavne porovnávať s mobilitou aj v minulom roku. Vy tu sami v tom materiáli píšete, že sa mobilita významne neznížila. Tak preto som chcel vedieť napríklad to, že či plánuje vláda prijať nejaké iné opatrenie na to, aby tú mobilitu znížila ešte viacej, ak to pokladáte za legitímny cieľ. Pretože som sám povedal, že vy sami vlastne tú mobilitu ako vláda zvyšujete tým, že stále vyžadujete od ľudí to testovanie. To znamená, že tí ľudia aj keď by možno chceli byť doma, tak nemôžu, pretože musia stále podstupovať to testovanie, kde sa ľudia chodia a zhromažďujú sa tam, stretávajú sa tam a viacero odborníkov už upozorňovalo na to, že je to miesto, kde dochádza k šíreniu tejto nákazy.
A čo sa týka ďalších faktických poznámok, áno, nedostanem odpoveď, pretože tu nie sú ďalší ministri, ale túto odpoveď nedostanú ani ďalší koaliční poslanci, ktorí sa tiež pýtajú na niektoré otázky, a preto podľa mňa máme len dve možnosti. Prvá možnosť je prerušiť rokovanie o tomto bode a kým sa sem, kým sem neprídu zodpovední ministri a predseda vlády, aby sme mohli o tom naozaj rokovať zodpovedne. Alebo druhá možnosť, pokiaľ sem neprídu, jednoducho neschváliť predĺženie núdzového stavu, pretože ako parlament by sme to nemali posudzovať len obsahovo, ale mali by sme to posudzovať aj formálne. Pretože je podľa mňa dôležité, aby parlament dostal od vlády aj určitú úctu.
Ďakujem pekne, viacej nestihnem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:31 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:31

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, ohľadom tohto prerokúvaného bodu už bolo asi povedané všetko. Boli tu seriózne aj odborné, ale aj búrlivé rozpravy. Tak si dovolím k tejto téme trošku úvahy či prózy.
Začnem asi takto: Bohu dušu a mne peniaze. Presne takto sa správa vláda Slovenskej republiky ku svojim občanom a týchto zbojníkov je viac, ako bolo v minulosti v zbojníckych družinách. Títo zbojníci nesú pomenovanie ústavná väčšina a počúvajú svojho Jánošíka. Tento kompilát bezduchého a súčasne bezdušovo sfanatizovaného davu riadeného myšlienkou vlastnej neomylnosti chce odsúhlasiť opätovné predĺženie núdzového stavu, Pinochetovského núdzového stavu, ktorý sami vyvolali a spôsobili. Sú len dve možnosti. Prvá možnosť, spôsobili a vyvolávajú ho svojou babráckosťou, neschopnosťou a diletantizmom. Druhá možnosť, môže to byť aj zámer. No keby platila práve táto druhá možnosť, je jasné, že prvá možnosť neplatí, že je to dopredu vypracovaný plán. Plán, ktorý má svoj dopredu určený cieľ, ku ktorému vedú dopredu naplánované kroky. Čo si má o tom všetkom občan myslieť? Že by zas nejaká konšpirácia či hoax?
V tejto sále už som neraz vyslovil názor, že medzi konšpiráciou a pravdou je rozdiel až tri roky. No došli sme v súčasnosti ku stavu, že ten rozdiel sa rapídne skracuje. Príklad? Tak napríklad siete 5G. Toto je príklad rapídneho skracovania, keď sa konšpirácia premení na pravdu. Alebo poviem iný príklad. To je tá dlhšia časová os. Keď som v minulosti, keď sa v minulosti objavila takzvaná konšpirácia o genderizme a rodovej rovnosti a ja som túto tému načrtol medzi svojimi kolegami učiteľmi, tak si ťukali na čelo a smiali sa, že je to nemožné. Ale žiaľ, už je to holý fakt.
A teraz prejdem ku začiatku problému. Čo sa mi nezdá? Evidentne máme podľa názoru obrovskej časti populácie na čele štátu narušeného človeka, Igora Matoviča Bonaparteho. Tento Bonapartík brutálne uráža pána Sulíka, brutálne ho uráža a obviňuje svojho koaličného partnera, ponižuje ho. A pán Sulík to drží.
Špeciálny prokurátor súdne trestaný, toho času v podmienke a súčasne pasovaný za rytiera v boji proti mafii skladá sľub do rúk človeka, ktorého prepojenia na mafiu v minulosti sú potvrdené a neodškriepiteľné.
Minister zdravotníctva s exaltovaným výrazom sektára a jeho "podarený" hygienik. No čo k tým dvom dodať? Mohol by som dlho a predlho hovoriť o zvláštnych paradoxoch. Čo drží túto nesúrodú masu pokope? Aké lepidlo? Nuž Duvilax to asi nebude. Je tam niečo iné ako peniaze? Každý si môže dať odpoveď.
V súčasnosti je stav taký, že keď si niekto vymyslí konšpiráciu, aj tak o dva roky to bude pravda. K čomu slúži predlžovanie núdzového stavu? K čomu slúži neustále testovanie? Prečo sa nelieči s inovatívnymi prostriedkami? Prečo sa nenasadzuje ivermektín masovo už pri začiatku ochorenia pre každého jedného jedinca? Prečo bol spôsobený stav, že občania, mnohí občania si pokútnym spôsobom zháňajú alternatívne liečivá? Myslíte, že sa to nedeje? Áno, deje sa to. Prečo sa urobí vyhláška na jeden deň, len aby sa poriešil núdzový stav, ako to bolo minule tu v parlamente?
Apropo, budem trošku hnusný, tú fóliu si mohol premiér omotať okolo svojej hlavy. Ja osobne som na štvrtý deň po rokovaní dostal túto chorobu. Dva dni nádcha, tri dni bolenia krížov. Antibiotiká zabrali v kombinácii s antibiotikami a Trombexom. Aká to bola nezodpovednosť ťahať ľudí medzi nakazených? Či to bol zámer? Aký cieľ mal tento zámer? A tí nakazení boli vo fólii aj na chodbách parlamentu či vo výťahu? Prečo sú občania šikanovaní, zbedačovaní a častokrát dovedení do biedy? Ľudia krachujú, vážená pani ministerka.
Môj názor je taký, že núdzový stav slúži na zavedenie totálnej diktatúry skupiny šialencov a ich záujmov pri zotročení obyvateľstva. A posledné? Finančný profit pre určité firmy a určité persóny v pozadí. Predlžovanie núdzového stavu namiesto liečby považujem za najväčší zločin od druhej svetovej vojny. Všetci, čo sa na tom podieľajú, budú raz súdení a odsúdení.
A celkom na záver. Svet sa mení na nezmysel. Aj u nás. Tak aby sme neskončili tak, ako je v pasáži z textu mojej obľúbenej skupiny dokonca českej: "Naštvaná země chrlí tuny žhavý lávy a děti na stráních hledají fialový krávy."
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.2.2021 o 16:31 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:38

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, predlžovanie núdzového stavu nie je samoúčelné, je to nástroj a predpoklad na to, aby mohli byť prijaté účelné opatrenia, ktoré majú mať za cieľ elimináciu rizika ohrozenia života a zdravia v prípade núdzového stavu v súvislosti s pandémiou. Podľa ústavného zákona je to predpoklad na to, aby mohli byť obmedzené základné ľudské práva a slobody, najmä teda pokiaľ ide o slobodu pohybu a pobytu, respektíve opatrenia, ktoré súvisia s povinnou domácou alebo štátnou karanténou, povinnou pracovnou službou a niektoré ďalšie.
Na druhej strane však existuje celý rad opatrení, ktoré je možno uložiť aj bez núdzového stavu na základe osobitných právnych predpisov, či už je to zákon o ochrane verejného zdravia, zákon o hospodárskej mobilizácii respektíve niektoré ďalšie, na ktoré sa nevyžaduje núdzový stav.
No a teraz si povedzme, na základe čoho a aké sú tieto opatrenia, ktoré majú byť uložené dnes. Aj včera sme tu počúvali celý deň o tom, prečo má byť alebo nemá byť zavedený núdzový stav. Ale ako som povedal, núdzový stav je len prostriedok k tomu, aby mohli byť uložené opatrenia na základe ústavného zákona, ktoré je nevyhnutné a účelné, najmä účelné, zaviesť za účelom zmenšenia rizika ohrozenia života a zdravia v súvislosti s pandémiou.
Počúval som pozorne, aj keď som možno nie vždy sedel tu v sále, jednotlivé vystúpenia, ale v jednotlivých vystúpeniach som ani raz nepočul diskusiu, debatu o tom, aké majú byť zavedené konkrétne opatrenia, resp. opatrenia, ktoré boli zavedené doteraz v rámci už existujúceho núdzového stavu, či splnili svoj účel alebo nesplnili svoj účel, a na aký, v akom rozsahu ten účel splnili alebo nesplnili. To sme sa tu nedozvedeli v rozprave a nedozvedeli sme sa to ale ani z návrhu, ktorý je písomne predložený na predlžovanie núdzového stavu. Nedozvedeli sme sa, či zákaz vychádzania v takom rozsahu, ako bol stanovený, s výnimkami, ktoré boli stanovené či už z hľadiska dochádzania do práce, či už z hľadiska samotného výkonu práce, či už z hľadiska pobytu v prírode, resp. iných výnimkách, ktoré tu sú, vrátane cezhraničného prechodu, či boli nastavené správne alebo neboli nastavené správne. Chýba nám tu analýza týchto opatrení, na základe ktorých by sme my vedeli posúdiť, že či ten núdzový stav, ktorý chceme predĺžiť, alebo teda vláda chce predĺžiť, či tie opatrenia, ktoré majú byť ďalej nastavené, či sú správne alebo nie sú správne. My dokonca ani nevieme, aké opatrenia chce vláda v rámci tohto predĺženého stavu nariadiť.
Teda na základe čoho chceme schváliť núdzový stav ako prostriedok k uloženiu obmedzenia základných ľudských práv a slobôd, keď nevieme, nemáme výsledky analýzy z toho, či doterajšie opatrenia sú správne a nevieme teda ale ani, aké vláda chce ďalšie opatrenia prijať. A nedozvedeli sme sa to ani z písomného návrhu na predĺženie núdzového stavu a nedozvedeli sme sa to ani v rozprave.
Na tlačovej konferencii, ktorú mala pred pár dňami pani prezidentka Slovenskej republiky aj s odborníkmi z oblasti či už zdravotníctva alebo analytiky, sme sa dozvedeli, že nemáme žiadne dáta, a bolo to tam niekoľkokrát zdôraznené, že žiadne dáta, na základe ktorého by sme vedeli analyzovať, či doterajšie opatrenia boli správne nastavené alebo nesprávne. Nevieme, kde sa ľudia najviac nakazili, či sa najviac nakazili v obchode, v nemocniciach, u lekára, v hromadnej doprave, v práci či v škole, teda nemáme ani analýzu alebo zodpovedanú otázku, na základe čoho sa stanovujú opatrenia či už individuálne, alebo na základe akých sa nastavil vôbec COVID-automat, keďže aj dáta, ktoré prichádzali z celoplošného testovania, resp. testovania v jednotlivých mestách a obciach, mali takú výpovednú hodnotu, že vláda hovorila iné čísla a jednotliví starostovia miest a obcí hovorili iné čísla. Takže ktoré tie čísla boli správne, na základe čoho vlastne sa rozhodujeme?
Keď si porovnáme prvú a druhú vlnu tejto pandémie, tak zistíme zásadné rozdiely. V prvej vlne bol dôraz kladený na trasovanie kontaktov pozitívne testovaných osôb, dohľadávanie týchto kontaktov, ich následné oslovovanie a kontaktovanie a zisťovanie, či tieto osoby sú alebo nie sú pozitívne v zmysle teda nakazenia sa COVID-19 a bola povinná karanténa, ktorá bola určitým spôsobom kontrolovaná a sledovaná. A v tom čase sme mali aj čísla také, aké sme mali a boli sme najlepší v Európe, ak nie na svete.
Dnes sme najhorší na svete. A keď si pozrieme, prečo sme najhorší na svete, tak keď si porovnáme tie opatrenia, ktoré boli v prvej vlne a teraz, a ktoré sú v iných krajinách ako u nás, tak v zásade rúška, máme najprísnejšie nosenie, v ostatných krajinách sa na verejnosti rúška v niektorých nenosia, majú lepšie čísla ako my. Pokiaľ ide o dezinfekciu rúk, sú v zásade všade rovnako, pokiaľ ide o odstupy, v zásade všade rovnako, a pokiaľ ide o zatvorenie všetkých služieb, prevádzok, tak sme zase najprísnejší, napriek tomu máme najhoršie čísla v rámci tejto druhej vlny.
Čiže ak si to veľmi jednoduchým sedliackym rozumom zrekapitulujeme, tak čo sme urobili inak? Zaviedli sme celoplošné testovanie, kde sme zhromažďovali ľudí na jednom mieste vo veľkej kapacite, v takejto veľkej kapacite sa tí ľudia presúvali na tieto miesta testovania či už hromadnou dopravou alebo, alebo inak, a prestali sme dohľadávať kontakty. A dnes máme stav, aký máme, z hľadiska úmrtnosti sme najhorší na svete.
Ak teda ideme predlžovať núdzový stav, aké opatrenia chceme nastaviť do budúcnosti? Opakujem ešte raz, nedozvedeli sme sa, aké chce vláda nastaviť opatrenia na to, aby sa tento stav zlepšil. Samotný núdzový stav to nevyrieši. Riešia to len opatrenia, ktoré na základe či už núdzového stavu alebo aj bez neho, na základe iných osobitných predpisov vláda chce nastaviť na to, aby sme tento stav zlepšili.
V návrhu sú všeobecné zdôvodnenia potreby núdzového stavu, ale nie sú tam žiadne konkrétne opatrenia, ktoré chceme zaviesť, aby plnili účel ochrany života a zdravia a samotný núdzový stav nič nerieši. Ako ich chceme nastaviť, keď nemáme tieto analýzy úspešnosti alebo neúspešnosti doterajších opatrení? Chceme teda opäť len, len hádať?
Kde máme nejaké nastavené opatrenia na liečbu? Počuli sme tu už viackrát, že peňazí máme dosť, tak prečo nedáme aspoň každému, napríklad pozitívne testovanému, nejaký balíček záchrany s vitamínmi, podpornými liekmi a možno aj účinnými experimentálnymi liekmi, ktoré tu už niekoľkokrát boli spomínané, keď z úst lekárov, infektológov, pneumológov a iných odborníkov počúvame, že tieto lieky sú účinné a v ťažkých stavoch v nemocniciach už nemajú ten efekt, ako v účinnosti, jak sa nasadí hneď v prvé dni tejto choroby, keď sa tieto osoby zistia teda, že majú, majú túto chorobu? Tak prečo nerozdáme tieto lieky a takýto balíček, záchranný, rovno pozitívnym pacientom? Prečo ich znova nezačneme trasovať? Prečo znova nezačneme kontrolovať karanténu, keď doterajšie opatrenia, ako vidíme z toho stavu, ktorý máme, nie sú účinné?
Zavedenie alebo predĺženie znova tohto núdzového stavu vzhľadom na to, čo som povedal, je len bianco šek pre vládu, aby si mohla nastaviť akékoľvek opatrenia, aké bude chcieť. A my dnes alebo vy dnes keď chcete schvaľovať predĺženie núdzového stavu, tak by ste mali vedieť, alebo mali by sme vedieť, že aké chce vláda nastaviť opatrenia, či budú účelné a mali by byť zdôvodnené, že prečo majú byť účelné na dosiahnutie tohto cieľu. Ale dnes ani z návrhu sme tieto opatrenia sa nedočítali ani nepočuli.
No a úplný nonsens je predikcia núdzového stavu, ktorá je uvedená v návrhu, o ktorom rokujeme. Pani ministerka to už viackrát povedala, aj včera na záver v záverečnom, resp. na záver diskusie večer, na záver rozpravy povedala, že je to nedorozumenie a že si to zle vykladáme. No ja si dovolím odcitovať to ustanovenie návrhu na predĺženie núdzového stavu a poukázať na to, že tu nie je nedorozumenie alebo nejde tu o nejaké zlé si vysvetľovanie, pretože to jednoznačne z toho textu vyplýva. Čiže citujem z návrhu na predĺženie núdzového stavu:
"Jediná cesta von, a teda aj mapa k tomu, kedy sa konečne zbavíme predĺžení núdzových stavov, je level zaočkovanosti." Jediná cesta von. "Kolektívnu imunitu dosiahneme približne pri zaočkovaní 60 až 80 % populácie. Konečná hladina závisí aj od toho, aké varianty sa dovtedy vyvinú a aká bude konečná efektivita vakcín. Až po dosiahnutí kolektívnej imunity", vraciam sa späť, kolektívnu imunitu dosiahneme približne pri zaočkovaní 60 až 80 %, pokračujem v tej poslednej vete: "Až po dosiahnutí kolektívnej imunity môžeme hovoriť o návrate do normálu, keď už núdzový stav nebude potrebný."
Teda aké nedorozumenie, aký zlý výklad? Z tohoto sa nedá iné vyložiť, len to, že núdzový stav bude odvolaný vtedy, ak bude zaočkovaných 60 až 80 % z populácie. Nedá sa z toho vyvodiť iný záver. Ak si to prečítate, naozaj tu nejde o nedorozumenie, ale iný záver sa z tohto nedá vyvodiť. Čo to znamená? Prieskumy hovoria o tom, že na Slovensku sa ľudia chcú zaočkovať v 40 až 46 percentách. To znamená, kedy sa dosiahne 60 až 80-percentná zaočkovanosť? Za dva roky? Za tri roky? Za štyri roky? Nikdy? To znamená, že vláda chce vládnuť celé volebné obdobie v núdzovom stave?
Čo z toho vyplýva, aký záver? Z uvedeného mi naozaj vychádza len jeden záver, že táto vláda chce vládnuť celé štyri roky v núdzovom stave, aby nemusela dodržiavať žiadne štandardné a normálne postupy pri vládnutí, či už sa týkajú samotnej pandémie alebo obstarávania, alebo legislatívneho procesu, alebo právneho či sociálneho štátu, resp. demokracie ako takej. Pretože z doterajšej skúsenosti za ostatných dvanásť mesiacov vidíme, že vláda Igora Matoviča vládla absolútne autoritárskym spôsobom, ktorý s demokratickými princípmi nemá nič spoločné, a z tohto návrhu vychádza, že chce takto autoritársky vládnuť celé volebné obdobie.
Opakujem na záver ešte raz, nemáme žiadnu analýzu predloženú na základe relevantných dát, na základe ktorých by navrhovateľ predĺženia núdzového stavu vedel povedať, čo sú účelné opatrenia, ktoré majú pomôcť v boji s pandémiou, a vôbec aké opatrenia chce v predĺženom núdzovom stave nastaviť, keďže vidíme, že doterajšie opatrenia nefungujú, keďže máme stav taký, ako je. Čiže takýto bianco šek vláde v žiadnom prípade my podporiť nemôžme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.2.2021 o 16:38 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Susko, ja súhlasím v podstate s vaším vystúpením, však ste to veľmi tak decentne zhodnotili, že vlastne akým spôsobom tu vláda využíva a zneužíva núdzový stav a že to chce aj v tom pokračovať teda aj naďalej.
Ja by som vám len chcel také možno upozornenie povedať, aby ste nespomínali to, aby vláda začala rozdávať balíčky s vitamínmi a alternatívnymi liekmi, pretože vás zaradia medzi konšpirátorov, ako to spravili so mnou. A my jednoducho vidíme, že oni naozaj nechcú ľuďom dať nič, nechcú im dať ani tie lieky, ani tie vitamíny. Oni radšej budú dookola testovať a kšeftovať, lebo z toho sa dá proste vytĺkať ekonomický a politický kapitál, ale na priamo aby ľuďom naozaj dali veci, ktoré sú účinné minimálne v prevencii, tak to proste tu nikoho nenapadlo napriek tomu, že donekonečna sa, alebo počúvame vládu, ktorá hovorí: opozícia len kritizuje, opozícia nemá žiadne návrhy, žiadne nápady, všetko je zlé. A keď im dáte konkrétny typ, konkrétny nápad, tak to buď odignorujú alebo zosmiešnia.
Inak, samozrejme, pán kolega, súhlas s vaším vystúpením, ale bojím sa, že ani, ani drsné vystúpenia, ani kultivované vystúpenia, ani na rovinu povedané argumenty, ani obkľukou a o čísla opreté záležitosti jednoducho tu s vládnou väčšinou nepohnú natoľko, aby sme Slovensko pred pokračovaním tohto nezmyselného núdzového stavu uchránili.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:51 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, hovorili ste o tých liečivách, ktoré sa dnes začínajú ukazovať ako naozaj funkčné, keď ich vieme nasadiť skoro a tak, aby mohli tým pacientom pomôcť a ja som v podstate o tomto hovoril tiež vo svojej rozprave a zožal som obrovský výsmech od niektorých poslancov OĽANO, jak je Pročko alebo Šefčík, ktorí mi normálne ukazovali, či som sa zbláznil, a keď som ich napríklad odkazoval na video a vystúpenie pána Töröka, ktorý zachraňuje skutočne množstvo životov vo Východoslovenskom ústave pre srdcové a cievne ochorenia, ktorý programuje pľúcne ventilácie, a hovorí, že keď včasne nasadia tým ľuďom ivermektín, že to majú vyskúšané, že to funguje, tak ma posielali v podstate, či som sa zbláznil. Neverili mi, že sa to reálne deje, že reálne tento človek bol vystúpiť. Nechceli mi veriť, keď som im hovoril, že som sedel s lekárom z tejto východoslovenskej zdravotnej, z tohto zariadenia, ktorý mi hovoril, že naozaj majú to odskúšané a že oni sami lekári na tejto klinike berú tú konskú pastu ivermektín, rozumiete? Lekári na Slovensku si zháňajú veterinárny liek, lebo ten ivermektín pre humánne užitie nie je skrátka dostupný. Dávajú to svojím rodinám, svojim rodičom. Ja som to na vlastne oči počúval a ja som tomu neveril. Hovorili mi, že hovorili so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva, keď mu to vraveli, tak ich skrátka odignoroval, že ich to nezaujíma. Rozumiete? Oni opakovane hovoria, že sme vo vojne a musíme využiť všetky prostriedky na to, aby sme v tej vojne vyhrali a následne, keď im tu hovoríte, tak oni ani len nechcú počúvať a majú vás za blázna.
Toto (povedané so smiechom) je presne ten problém, že keď sa dnes ukazuje, že ten ivermektín síce nie je nejaký zázrak, ako ste povedali, keď to už nasadíte človeku, ktorý umiera na pľúcnej ventilácii a je v hroznom stave a tie pľúca sú skutočne doslova že rozbité, tak už mu asi nepomôžete. Ale keby sme včasnou liečbou vedeli zakročiť a každý ten pozitívne testovaný by dostal ten balíček s vitamínmi a s tým ivermektínom, ktorý by nasadil skoro, tak ako to hovoria tí lekári, mohli by sme zachraňovať obrovské množstvá životov, ale oni to nerobia. Radšej dávajú stovky miliónov eur za testovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:53 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Susko, to, čo ste povedali, že lieky treba nasadiť okamžite a nie až keď je človek v ťažkom či stredne ťažkom stave, je absolútna pravda. Na mojom vlastnom príklade som sa o tom presvedčil. A platí to aj v prípade mojej ženy a mojich známych, ktorí ochoreli. Na začiatku keď sa to nasadí, aj alternatívna liečba, funguje to. Na vlastnej skúsenosti som to zažil. A spomeniem aj to, čo som povedal včera. Pán minister Krajčí sa preriekol. On si strelil vlastný gól takzvaného vlastenca, strelil capa, keď povedal, že núdzový stav je preto, lebo hrozia vzbury, to je možno alfa a omega toho, o čom uvažujeme. A tie lieky v balíčku dostávajú dokonca v Indii, v chudobnej to krajine, hneď keď zistia, že sú pozitívne otestovaní. Rovno idú aj s balíčkom z testovacieho miesta. Podobné je to aj v La Pas v Južnej Amerike, kde mesto nakúpilo ivermektín pre celé mesto, pre každého jedného občana. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2021 o 16:55 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video