25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

1.4.2021 o 9:18 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:18

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 371), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 526 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 236 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 151 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 72 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 76 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

1.4.2021 o 9:18 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným dôvodom vypracovania vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, ktorej cieľom je posilniť efektivitu aplikácie pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže, niektorých aspektov konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže a tiež zavedením pravidiel medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámení a dokumentov pri vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút.
Protimonopolný úrad už má vo veľkej miere zosúladenú vnútroštátnu právnu úpravu s právnou úpravou Európskej únie. Vládny návrh zákona prináša niektoré zmeny vo vzťahu k nezávislosti a posilneniu postavenia úradu a zefektívňuje fungovanie už existujúcich pravidiel prostredníctvom niektorých nových procesných ustanovení, resp. zavedení niektorých nových inštitútov.
Vládny návrh zákona nad rámec transpozície zohľadňuje niekoľko ďalších zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2021 o 9:23 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Rastislav Jílek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 527 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 237 zo 16. marca 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 141 z 11. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 148 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2021 o 9:25 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:29

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vzhľadom na to, že máme dnes veľmi nabitý program, tak nebudem tú diskusiu nejak naťahovať. Sústredím sa len na podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a na jeho stručné odôvodnenie.
Tento návrh vychádza zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Tie veci, ktoré som si osvojil, následne boli konzultované aj s pánom podpredsedom vlády, niekoľkokrát aj dokonca s úradom, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, čiže na ochranu hospodárskej súťaže. Je to, samozrejme, teda aj po konzultácii s nimi predkladané pánom podpredsedom.
Prečítam teda najskôr samotný návrh.
Bod 1. V čI. I v § 2 ods. 5 sa slová "uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 16 ods. 1písmeno d) znie:
"d) ukladá
1. dočasné opatrenia podľa § 31,
2. opatrenia podľa § 32 alebo § 40,
3. plnenie záväzkov podľa § 33."
Bod 3. V čl. I v § 16 ods. 1 písm. l) a ods. 10 a v § 56 ods. 3 písm. e) sa slová "uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 25 ods. 2 písm. f) sa slová "medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 12 ods. 4 sa slovo "zdrojoch" nahrádza slovom "financovaní".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 13 ods. 9 sa slovo, sa slová "avšak najviac" nahrádzajú slovami "avšak najdlhšie".
Bod 7 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I § 13 ods. 16 sa slovo "najviac" nahrádza slovami "avšak najdlhšie".
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 14 ods. 14 sa veta "Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. b) plní pôvodný člen rady úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu, najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie." nahrádza vetou "Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie."
Bod 9 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 9 ods. 3 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie."
Bod 10 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 1 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami "uloží".
Bod 11 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 2 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami, slovom "uloží".
Bod 12. V čl. I v § 43 ods. 1 sa slová "úrad môže združeniu podnikateľov uložiť pokutu" nahrádzajú slovami "úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu".
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 44 ods. 1, 2 a 3 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 14 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 46 ods. 1 a 2 sa slová "môže rozhodnutím uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 15 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v nadpise § 40 sa slová "Dočasné opatrenie" nahrádza slovami "Opatrenie".
Bod 16 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 ods. 1 sa slová "podľa odsekov 2 až 6" nahrádzajú slovami "podľa odseku 2".
Bod 17 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 sa vypúšťa odsek 6.
A bod 18 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
"1. V § 185 sa za slová "Správny súd môže" vkladá čiarka a slová "ak osobitný predpis neustanovuje inak,"."
A ešte aj doterajšie body 1 a 2 sa označujú ako body 2 a 3, čiže prečíslovanie.
Teraz veľmi krátko k tomu pozmeňujúcemu návrhu, pretože má veľa bodov, tak nebudem zdržiavať. Ono sa dajú niektoré body aj kumulatívne okomentovať. Väčšinou ide o legislatívno-technické pripomienky, či už nahrádzame tie slová "uverejnené v Zbierke zákonov" slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná". Ide o to, že ten okruh tých zmlúv, ktoré boli pôvodne upravené v návrhu zákona, bol užší a my po novele ústavy v roku 2001 sme viazaní aj medzinárodnými zmluvami, ktoré nie sú len uverejnené v Zbierke zákonov, ale sú, a ktorými je Slovenská republika viazaná aj bez toho, aby boli uverejnené v Zbierke zákonov, a preto sme tento okruh zmlúv rozširovali. Týka sa to bodov 1, 3, 4... áno, 1, 3 a 4.
Potom sú tam legislatívno-technické vylepšenia kvôli konzistencii textu, to sú body 6, 7, 8. Mali sme tam či už predsedu úradu, podpredsedu úradu a ďalších funkcionárov úradu, ktorí mali pri ukončení funkcie nejednotnú formulačnú, formulácie uvedené, tak sme ich dali dokopy v tých bodoch 6, 7, 8.
Body 9 až 14, išlo pôvodne o to, že úrad pri udeľovaní sankcií mal oprávnenie pokutu len ukladať, ako bolo to jeho len oprávnenie a nie povinnosť. A toto na ústavnoprávnom výbore bolo vytýkané ako niečo, čo by nemalo byť len fakultatívne pre ten úrad stanovené, ale malo by to byť obligatórne, teda ak už niekto niečo poruší, tak úrad by mal mať povinnosť uložiť pokutu. Nemalo by to byť len tak, že môže, a teda potom môže kedy? Kedy chce alebo kedy? Niekomu áno, niekomu nie? Takže toto ukladanie pokút sme v tých bodoch 9 až 14 stanovili obligatórne.
A v bode 9 išlo o situáciu, kedy úrad nemusel si žiadať od účastníka konania o koncentrácii podklady ani vtedy, kedy on sám bol jediným, ktorý tie podklady môže tomu úradu poskytnúť, aby ten úrad mohol vo veci rozhodnúť, a to sa nám nepozdávalo. Takže sme to opravili tak, že pokiaľ ten účastník je jediným, ktorý môže prispieť k ukončeniu toho konania, rozhodnutia vo veci samej, tak vtedy je povinný ten úrad vyzvať účastníka, aby mu tie podklady poskytol.
Potom sú tam ďalšie legislatívno-technické vylepšenia. Je to bod 2 a bod 15 dokopy, kde sme v § 40 mali v štyroch odsekoch dočasné opatrenia, ale v odseku 5 bolo trvalé opatrenie, a preto sme ten paragraf premenovali. Nemohol sa volať dočasné opatrenie, keďže v odseku bolo trvalé opatrenie, tak sme to nazvali len opatrenie. To bolo formulačné, to je bod 2 a 15.
No a zostali nám dva body, ktoré, čiže bod 17, 18. Bod 18 je novelizáciou, novelizáciou v čl. II máme otvorený Správny súdny poriadok a tam bolo potrebné vyjadriť vzťah medzi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a Správnym súdnym poriadkom, aby nedošlo k nepriamej novele Správneho súdneho poriadku. O tom je ten bod 18.
A bod 17, tam išlo o situáciu, kedy v prípade pandémie úrad v podstate bez nejakých presnejších podmienok a obmedzení nemusel umožňovať nahliadnuť do spisu účastníkovi konania, a to sa nám nepozdávalo. Snažili sme sa to s príslušným úradom riešiť tak, že by tie lehoty boli zachované tomu účastníkovi počas toho, ako mu nebude umožnené nahliadnutie do spisu, ale to úrad vyhodnotil z praktickej stránky ako v podstate ešte horšie riešenie, ako keď to ustanovenie tam nebude. Takže nakoniec sme sa zhodli, že to opatrenie, že sa nebude umožňovať nahliadanie do spisu počas pandémie, vypustíme a bude ten úrad musieť prijať také hygienické a bezpečnostné opatrenia protipandemické, aby účastníkovi umožňoval nahliadnuť do spisu, aj keď je pandémia.
To je vlastne všetko k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ja smerujem k tomu týmto pozmeňujúcim návrhom, aby sme samotný návrh zákona vylepšili. Je to nový zákon, veľmi dôležitý zákon a je potrebné ho mať čo najkvalitnejší. A prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2021 o 9:29 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:38

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Vetrák, mňa by len tak zaujímalo, či na Úrade vlády nevedia, keď pripravujú materiál, vy ste skoro prečítali všetky články alebo body, nejaká chyba, či už sa týka chyby formálne, alebo že sme viazaní niekoľko rokov medzinárodnými zmluvami, že tam musí byť kopu ľudí alebo tím, ktorý pripravuje tieto zákony. A príde to ku vám do výboru a vy to prekopete na komplet skoro, fakt skoro v každom bode alebo v článku bola nejaká chyba, či už formálna, alebo iná. Tie zákony nikto predtým nekontroluje na Úrade vlády alebo na ministerstvách jednotlivých? Nepýtali ste sa na to?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:38 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nechcem hovoriť za pána podpredsedu vlády, ale poviem všeobecne, že je to rozsiahly zákon, je to nový zákon a ono nie je to nič výnimočné, že ešte keď zákon takéhoto rozsahu príde do parlamentu, a preto tu máme zriadené aj útvary, odborné útvary, ako je parlamentná legislatíva, že je snaha o vychytanie určitých nedostatkov alebo vylepšenie zákona. A niekedy sa aj stane, ale to by vedel pán podpredseda povedať, že povedzme výnimočne niektoré zákony neprejdú ani legislatívnou radou vlády a podobne. Čiže ak sa to stalo aj v tomto prípade napríklad, tak potom, potom ani ten odborný útvar na Úrade vlády sa tým nezaoberal. Ale toto neviem, to nie je otázka veľmi na mňa.
To ak bude chcieť pán podpredseda na to nejak reagovať, ja som reagoval v rámci tej svojej pôsobnosti, ktorú mám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:39 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Teraz udelím slovo pánovi poslancovi Svrčekovi, ktorý ako posledný písomne prihlásený vystúpi v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:39 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, ako už bolo povedané k tomuto návrhu zákona, presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie zo strany Európskej komisie na ochranu hospodárskej súťaže je základným prvkom otvoreného trhu. A som veľmi rád, že došlo k transpozícii európskej legislatívy do právneho poriadku.
Ale nebudem zdržiavať a prejdem hneď k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý chcem predložiť k tomuto vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Takže vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 372) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. III sa vkladajú nové novelizačné body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V § 1b poslednej vete sa vypúšťajú slová "a organizačným".
2. V § 22 ods. 1 sa za slová "Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky" vkladá čiarka a slová "v rozsahu úkonov, ktoré sa netýkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo," a na konci sa pripájajú tieto vety: "Na čele Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, je štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo; štátny tajomník koná za Úrad vlády Slovenskej republiky v rozsahu úkonov, ktoré sa týkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Na účely finančného riadenia a finančnej kontroly podľa osobitného predpisu sa štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, považuje za štatutárny orgán orgánu verejnej správy vo vzťahu k finančným operáciám týkajúcich sa plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo."
Doterajší text čl. III sa označuje ako novelizačný bod 3.
Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s organizačnou zmenou. Ide o nový novelizačný bod 1 a úprava zohľadňujúca bod 2, t. j. § 24 ods. 6.
2. Čl. III sa dopĺňa novelizačnými bodmi 4 až 6, ktoré znejú:
"4. V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) V Úrade vlády Slovenskej republiky je zriadený Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad podpredsedu vlády tvoria najmenej tie odborné útvary Úradu vlády Slovenskej republiky, ktoré zabezpečujú plnenie úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo podľa tohto zákona alebo štatútu. Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, je na účely prideľovania identifikačného čísla organizácie zapísanou organizačnou zložkou."
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
5. V § 24 ods. 11 sa slová "odsekoch 6 až 9" nahrádzajú slovami "odsekoch 7 až 10".
6. V § 37 sa na konci pripája táto veta: "Druhá veta sa vzťahuje primerane aj na predsedu vlády a podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo."."
Doplnenie novelizačných bodov je potrebné zohľadniť aj v úvodnej vete čl. III.
Tým odôvodnením je najmä to, tohto bodu, že sa navrhuje v novelizačnom bode 4 vytvoriť organizačno-administratívny rámec v rámci Úradu vlády Slovenskej republiky pre podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, zohľadňujúci jeho ústavné postavenie ako člena vlády. A zároveň v bodoch 5 a 6 sa navrhuje vykonať nadväzujúce legislatívne úpravy zohľadňujúce bod 4.
Dalo by sa k tomuto návrhu zákona, samozrejme, povedať veľa, len z dôvodu krátkosti času nechám priestor navrhovateľovi. Ale zároveň by som aj pre spravodajcu dal info alebo poprosil ho, aby sa hlasovalo o návrhu ako o celku a aby sa nehlasovalo osobitne o bodoch.
Ďakujem pekne, za mňa všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2021 o 9:40 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:44

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ale ja sa v tom dáko strácam. Pán poslanec Vetrák hovoril, že spravil všetko len tie legislatívne úpravy, lebo možno to neprešlo legislatívnym úradom, legislatívnym odborom Úradu vlády. Teraz, pán poslanec Svrček, vy ste znova, ja neviem, v desať, pätnástich bodoch znova dal zasa legislatívne úpravy. Páni, čo je? Písal to niekto doma na kolene alebo čo, že to príde takto a ideme tu dávať pozmeňujúce návrhy? Však si to skúste predtým dať a nestrácajme tu potom zbytočne čas, vás vyzývam na to! Alebo to dajte na najbližšiu schôdzu, keď neviete zákon pripraviť a skúste si ho normálne pozrieť. Však to nie je možné! Tu ideme pozmeňováky hovoriť každý bod, každý článok prekopávať. Už som sa v tom stratil, to všetko, čo ste tu nadiktovali. A to som si chcel slušne zapisovať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:44 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:45

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nebudem tu ako zachádzať do detailov, ale v podstate tento pozmeňujúci návrh bol po komunikácii s Úradom podpredsedu vlády vypracovaný. Jednak nebol v 16, 17 bodoch, ale v dvoch bodoch. Je zverejnený dva dni na internetovej stránke Národnej rady, takže kľudne ste mali aj 40 hodín na to, aby ste si ho pozreli. Takže nie je problém si ho naštudovať. A myslím si, že tento pozmeňujúci návrh dopĺňa len to, čo bolo potrebné doplniť do tohto návrhu zákona. Za mňa všetko.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 9:45 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video