51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:42 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento návrh zákona predkladáme spolu skupina koaličných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, teda spolu s pani poslankyňou Zitou Pleštinskou a pani poslankyňou Vladimírou Marcinkovou a pánmi poslancami Petrom Osuským a Petrom Pollákom.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a tým zefektívniť a skvalitniť jeho fungovanie.
Vzhľadom na akútnu potrebu riešiť tento problém navrhujeme, aby sa zvýšil podiel prostriedkov, ktorý je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku z 5 % na 6 % z príspevku zo štátneho rozpočtu. Nie je to návrh, ktorý by riešil teda mechanicky iba prevádzku, formu, teda to, čo fond spotrebúva na vlastnú spotrebu, ale naozaj tam ide o administrovanie projektov uzatvárania, uzatvárania zmlúv a potom aj vyhodnotenie, vyhodnotenie toho, ako boli jednotlivé kultúrne aktivity a projekty s podporou fondu realizované. Viac o tom poviem v rámci, v rozprave.
Aby sa zabránilo, že táto zmena bude mať negatívny dopad na celkovú výšku podpory kultúry jednotlivých národnostných menšín, tak zároveň navrhujeme navýšiť celkovú sumu garantovanú zákonom zo súčasných ôsmich miliónov na 8 mil. 200-tisíc eur. Tieto prostriedky budú hradené z rozpočtu ministerstva kultúry, ktorý s takýmto navýšením počíta.
Návrh zákona teda bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 200-tisíc eur ročne. Návrh nebude mať negatívny vplyv ani iný vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať negatívny vplyv ani na podnikateľské prostredie, na služby verejnej správy pre občana. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona je pomerne stručný, ale myslím si, že dôležitý, a dovoľujem si vás požiadať o jeho podporu.
A trochu bližšie o tých dôvodoch by som rád povedal v rámci rozpravy, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 10:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:58

Róbert Halák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet... (Ruch v sále. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím ešte o chvíľočku, páni poslanci.
Nech sa páči, pán spravodajca.

Halák, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
... Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2021 o 10:58 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:05

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctené plénum, dovoľte mi, aby som predložil tento procedurálny návrh. Prosím a žiadam prehodnotiť a zmeniť včerajšie uznesenie vlády ohľadom zákazu účasti veriacich na bohoslužbách aj počas lockdownu v režime OTP podľa vzoru Rakúska, kde sú bohoslužby pre veriacich sprístupnené aj napriek lockdownu. Prosím a žiadam, aby sa toto rozhodnutie a nariadenie urýchlene zmenilo a umožnila sa účasť veriacich na bohoslužbách s ohľadom na čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa uvádza, že slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery zaručujú aj verejné bohoslužby a náboženské úkony.
Ďakujem tým členom vlády, ministrom, ktorí počas včerajšieho ro... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:05 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja len pripomínam členom výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, 12.15 hod. máme rokovanie v miestnosti 71 ubytovacieho zariadenia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:42 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vás poprosiť, aby ste upozornili pána poslanca Lukáča, aby prestal tu vyrušovať, lebo naozaj potom sú zmätočné hlasovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:42 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som pripomenúť členom zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 hod. v miestnosti č. 30. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:42 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:43

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Chcela by som pripomenúť členom európskeho výboru, že máme spoločné rokovanie so zahraničným výborom v našej miestnosti, 12.05 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:43 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:46

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som v rozprave odôvodnil návrh novely zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorú predkladám s kolegami z vládnej koalície.
Cieľom, ako som už povedal, je zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na pokrytie personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh fondu, a preto navrhujeme zvýšiť podiel prostriedkov, ktoré je fond oprávnený použiť na vlastnú prevádzku, z piatich percent na šesť percent príspevku štátneho rozpočtu.
Takto nahrubo to vyzerá, že iba chceme navýšiť prostriedky na prevádzku fondu na úkor, a teda musíme znížiť, znížiť prostriedky na podporu samotných kultúrnych aktivít, ale nie je to tak, to navýšenie má byť kompenzované tým, že sa aj zvýši celkový podiel alebo celkový rozsah podpory zo štátneho rozpočtu z 8 miliónov na minimálne 8 mil. 200-tisíc. A nejde tam o prevádzku ako takú, ale ide o plnenie úloh fondu.
Z doterajších skúseností sa totiž ukazuje hlboká poddimenzovanosť personálnych a materiálnych kapacít pre úplné, systematické a včasné plnenie úloh fondu. To sa obzvlášť intenzívne prejavuje v súčasnej dobe poznačenej dopadmi pandémie COVID-19. Dôsledkom tohto stavu je zvyšujúci sa časový sklz pri plnení úloh v oblasti poskytovania podpory kultúrnych a vedeckých aktivít v súlade s účelmi zákona, ako aj včasnej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom. Zjednodušene povedané, fond nemá dostatočné personálne kapacity, aby včas podpisoval zmluvy na podporené projekty a aktivity a nemá dostatočné, dostatočné prostriedky na to, aby primerane rýchlo kontroloval, ako boli tieto prostriedky použité. Aj jedno, aj druhé je potrebné pre napĺňanie úloh fondu s cieľom skvalitňovania zamerania projektovej podpory, vytyčovania jeho priorít, stimulovania, kultivovania projektov v oblasti kultúry národnostných menšín.
Nie je to tak, že by sme si to my vymysleli ako predkladatelia, reagujeme na situáciu vo fonde. Komunikovali sme s novou riaditeľkou fondu pani Kotlanovou, komunikovali sme s ministerstvom kultúry a naliehavú potrebu takejto zmeny si uvedomujú aj zástupcovia národnostných menšín.
Tu by som chcel upozorniť, výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny ako stály odborný orgán Rady vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2021 uznesením č. 178 zobral na vedomie informáciu o činnosti fondu a zároveň vyjadril nespokojnosť s rýchlosťou administratívnych procesov a procesov vyplácania projektov na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Výbor zároveň odporučil ministerstvu kultúry pripraviť legislatívny návrh na úpravu zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín za účelom urýchlenia procesov na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.
Náš návrh je reakciou na túto iniciatívu. Bol pripravený v súčinnosti s Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a s ministerstvom kultúry, avšak vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ak by išlo o vládny návrh zákona, ktorý by išiel do medzirezortného pripomienkového konania, tak sme sa rozhodli ísť cestou poslaneckého návrhu.
Ide o pomerne jednoduchý návrh zákona, ktorý má, myslím, tri body, a teda nič zložité, a pôvodne sme teda chceli, aby nadobudol, alebo mohol nadobudnúť tento zákon účinnosť od 1. januára, čo sa ale teda pre mierne zdržanie v príprave návrhu zákona nepodarilo, takže ideme cestou poslaneckého návrhu, ktorý by mohol byť účinný od 1. marca 2022, aby už v budúcom roku, väčšinu budúceho roka mohol fond fungovať tak, ako má, a plniť si načas svoje úlohy.
Ako som už spomenul, navrhujeme navýšiť prostriedky fondu z piatich percent na šesť percent z príspevku zo štátneho rozpočtu, avšak vzhľadom na to, že národnostné menšiny, predovšetkým tie, ktoré, ktorých rozpočet predstavuje menšie čiastky z celkového rozpočtu fondu, ako sú definované v zákone o fonde, tieto menšiny sú zvyknuté niekoľko rokov na daný objem prostriedkov na podporu ich kultúrnych aktivít a nepovažovali by sme za správne, aby sa navrhované zvýšenie prostriedkov na prevádzku fondu premietlo do zníženia objemu zdrojov na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín, preto ak by sa zmena percenta poskytovaného na prevádzku realizovala z doterajšieho rozpočtu, definovaného jeho zákonom, došlo by ku kráteniu rozpočtov na podporu kultúry jednotlivých národnostných menšín, čo by aj samotní príslušníci národnostných menšín vnímali negatívne, a preto, aby k tomu nedošlo, tak bude potrebné navýšiť zákonom garantovanú sumu zo štátneho rozpočtu z 8 miliónov o 200-tisíc viac, čiže na 8 mil. 200-tisíc.
Ministerstvo kultúry s tým počíta, a teda bude to uhradené z jeho rozpočtu tak, aby nebol znížený objem finančných prostriedkov pre kultúrne aktivity národnostných menšín.
Chcem povedať, že je to už druhá novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, s ktorou prichádzajú poslanci Národnej rady v tomto volebnom období; tá prvá riešila spôsob voľby odborných rád, ktoré rozhodujú o podpore konkrétnych kultúrnych aktivít organizácií národnostných menšín, táto druhá rieši nedostatok financií na prevádzku fondu a administrovanie uzatvárania zmlúv a kontroly realizovaných projektov a aktivít. Boli to teda viac-menej reakcie na problémy z aplikačnej praxe, ktoré sa objavili v jednom prípade pri voľbe tých odborných rád a v druhom prípade pri administrovaní uzatvárania zmlúv a teda celkovej prevádzky fondu.
Zákon by ale potreboval aj systematickejšiu a rozsiahlejšiu zmenu, ako som povedal, toto je tiež len drobná novela, ale žiadala by sa aj systematickejšia zmena nastavenia fungovania fondu a tam predpokladám, že by to malo ísť ako iniciatíva ministerstva kultúry s riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním aj za účasti výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a teda s participáciou príslušníkov národnostných menšín a ich zástupcov.
Čo ale vnímam ako pomerne akútnu vec, je vytvorenie podmienok na inštitucionálnu podporu kultúrnych organizácií národnostných menšín. Kolega Gyimesi na minulej schôdzi dal do prvého čítania návrh zákona o Csemadoku, ktorý rieši inštitucionálnu podporu jednej organizácie, jednej národnostnej menšiny. Ide síce o najpočetnejšiu maďarskú národnostnú menšinu a ide síce o najväčšiu z menšinových kultúrnych organizácií s dlhodobou úctyhodnou históriou, teda o Csemadok, ale zase musím povedať, že za systémovejšie riešenie by som považoval, keby sme možnosť inštitucionálnej podpory kultúrnych organizácií národnostných menšín nastavili pre všetky organizácie kultúrne národnostných menšín a pre všetky národnostné menšiny, nielen pre jednu.
A myslím si, že priestor na to dáva práve Fond na podporu kultúry národnostných menšín a zákon o fonde, ktorý práve teraz otvárame a novelizujeme, takže dávam do pozornosti, aby sme sa v budúcnosti – či už kratšej, alebo dlhšej – venovali aj tejto téme, lebo tiež sa mi zdá dôležitá.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 11:46 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:55

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Som naozaj rád za tento návrh zákona, alebo teda za túto novelu, ktorá je v poradí druhá, a o to viac ma teší, že naozaj táto vládna koalícia má snahu zmeniť fungovanie fondu na podporu kultúry pre národnostné menšiny. Aj tento návrh, samozrejme, posilňuje kultúru národnostných menšín, povedzme si to na rovinu. Ak by sa zmena percenta realizovala zo súčasného celkového rozpočtu definovaného zákonom, došlo by ku kráteniu rozpočtov na podporu kultúry jednotlivých národnostných menšín, čo by príslušníci menšín mohli vnímať negatívne.
Fond vlastne ukázal teraz hlbokú poddimenzovanosť personálnych a materiálnych kapacít, to obzvlášť sa to intenzívne prejavuje teraz počas pandémie, kedy je zvyšujúci sa časový sklz pri plnení úloh v oblasti poskytovania podpory kultúrnych a vedeckých aktivít, ako aj včasnej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom.
Ide naozaj o podporu skôr tej administratívnej práce, kedy tí pracovníci budú môcť nabrať na kapacite a vyhodnocovať jednotlivé projekty, aby teda nedošlo k tým časovým sklzom, zároveň, áno, určite budeme pokračovať naďalej vo vylepšovaní tohoto fondu. Po tej prvej novele, ktorá tu bola v lete, sa tu vyrojili nejakí kritici, ktorí kritizovali túto novelu, no, však to boli kritici, ktorí vlastne vyrobili tento fond na to, aby im slúžil. Aby im slúžil, asi aj takto zakončím. My budeme určite pracovať na tom, aby tento fond sme stransparentnili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 11:55 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:57

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo.
Ďakujem, kolega Dostál, za tvoje vystúpenie. Ako jedna z predkladateľov tohto návrhu plne sa stotožňujem s predstavením tohto návrhu zákona potrieb fondu na podporu národnostných menšín. Som starostkou v nemeckej obci Chmeľnica, kde veľmi aktívne pracuje karpatskonemecký spolok. V našej obci sa konajú dni nemeckej kultúry, na budúci rok to už bude 29. ročník, a na tomto podujatí sa zúčastňujú členovia karpatskonemeckého spolku z celého Slovenska. Je to medzinárodné podujatie, ktoré predstavuje kultúru nemeckej menšiny na Slovensku. Rovnako v okrese Stará Ľubovňa sú aktívne aj iné národnostné menšiny, ktoré čerpajú z tohto fondu, a preto je potrebné urýchlene zabezpečiť funkčnosť tohto fondu, ktorý zabezpečuje prezentáciu kultúry a života národnostných menšín na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 11:57 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video