51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.11.2021 o 12:03 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:56

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vzhľadom na vývoj diskusie a vnímanie tejto problematiky, ktorá prerastá až do paniky a hysterických záchvatov, sa, sme sa rozhodli teda, že tento návrh vrátime na prepracovanie. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2021 o 10:56 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte mi predniesť procedurálny návrh. Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO a SME RODINA, podávam návrh, zaradiť body schváleného programu č. 22, tlač 235, to je zákon o rozpočtovej zodpovednosti; č. 23, tlač 755, to je zákon o finančnej kontrole a audite; bod č. 24, tlač 740, rozpočet Eximbanky na rok ´22; bod 27, tlač 764, to je súhrnná sprá... Súhrnná výročná správa za rok 2020 a bod č. 28, tlač je 632 a 751, to je vládny návrh zákona o štátnom rozpočte a návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok ´22, ako posledné body na záver tejto schôdze Národnej rady po všetkých prerokovaných aj prepadnutých bodoch.
Odôvodnenie: Návrh odôvodňujeme tým, že v súčasnosti ešte stále prebiehajú diskusie k uvedeným návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2021 o 11:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Ja by som rád poprosil poslancov, ktorí sa prihlásili ešte do rozpravy, aby svoje prihlásenie zvážili vzhľadom na tom, že navrhovateľ avizoval, že tento návrh zákona bude vrátený na dopracovanie. Čiže aby sme zbytočne šetrili čas. (Smiech v sále. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2021 o 11:15 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ak som to správne pochopil, teda hlasovať sa bude na najbližšom hlasovaní v utorok, tak?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Áno.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2021 o 11:18 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:28

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán... vážený pán predseda, predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tohto predkladaného návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, v rámci ktorého bude možné vyrobiť 10 hl absolútneho alkoholu ročne, a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.
Návrh zákona v prvom prípade reflektuje na smernicu Rady o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre eta... etanol a alkoholické nápoje, ktorá podmienky pre malý liehovar určuje v čl. 22. Slovenská republika túto možnosť pri vstupe do Európskej únie nevyužila najmä z dôvodu, že po roku 1989 sme na Slovensku mali výlučne veľké liehovary a pestovateľské pálenice, ktoré sme teda vstupom do Európskej únie vynegociovali, avšak hlavným nedostatkom pestovateľských páleníc je, že produkt, ktorý sa vyrobí, je poskytovaný ako služba a je určený rovnako výlučne na domácu spotrebu a nesmie byť predmetom predaja.
Zákon ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorý je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevo... prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení. V súlade so smernicou na ten... na takto vyrobený lieh je znížená sadza spotrebnej dane a môže, je uplatňovaná nielen na takto vyrobený lieh v Slovenskej republike, ale aj v inom členom štáte, ktoré (ktorý, pozn. red.) bude na územie Slovenskej republiky, á, dopravený.
V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samst... samostatného liehovaru sa novelizuje aj zákon č. 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Pokiaľ ide o povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, tak tento návrh zákona zavádza pre súkromných výrobcov piva definíciu súkromného výrobcu piva, dlhšie zden... zdaňovacie obdobie, ktorým bude jeden rok, oslobodenie piva vyrobeného v množstve 10 hl za rok od spotrebnej dane pre vlastnú spotrebu, teda zákaz jeho predaja.
A chcem tu podotknúť, že za súčasného stavu je pre súkromnú výrobu piva doma vyrobené pivo predmetom dane a malo by byť zdanené základnou sadzbou dane, a to dokonca v lehote troch dní. Všetci vieme, že toto sa nedeje. Prijatím tohto zákona pre súkromnú výrobu piva bude doma vyrobené pivo rovnako predmetom dane, ale na vyrobené množstvo nepreh... nepresahujúce 10 hl ročne sa upla... sa uplatní oslobodnenie od spotrebnej dane. Na vyrobené množstvo presahujúce uvedený objem sa uplatní základná sadzba dane.
Toto oprávnenie pre členský štát vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, členskému štátu rovnako prin... á, priznáva už uvedená smernica o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje a rovnako sme túto možnosť nevyužili pri vstupe do Európskej únie.
Slovenská republika teda tieto, v tejto, chceme teda vlastne umožniť a zlegalizovať, poviem to tak, aj súkromnú výrobu piva. Ja verím, že týmto spôsobom jednak podporíme výrobu regionálnych produktov, ktoré sú práve destiláty, ktoré sa vyrábajú v malých množstvách, a tým vlastne obohatený, obohatíme trh špecialitami a rovnako umožníme praktizovať doma a vyrábať legálne doma pivo, čo vítajú aj pivovarníci, pretože hovoria, že im v ich praxi pri výrobe piva chýbajú sládkovia a nijak inak ako domácou výrobou piva sa nena... nenadobudnú patričné skúsenosti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja pevne verím, že tento návrh zákona bude na, á, v hlasovaní podporený.
Zároveň by som sa prihlásila do rozpravy ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2021 o 11:28 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:34

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené plénum, ako určený spravodajca výborov si dovoľujem predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 961 z 29. septembra 2021 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona prija... zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva (vyplývajú, pozn. red.) pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Sú uvedené pod bodom VI spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2021 o 11:34 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:36

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, tento návrh zákona bol prerokovaný s, jednak s rezortom financií a jednak aj s rezortom minis... á, pôdohospodárstva vzhľadom na to, že sa ho dotýka prostredníctvom zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. A po dôslednej diskusii sme dospeli k názoru, že je potrebné pripraviť pozmeňujúce návrhy, ktoré si vám dovolím teraz prečítať.
Pozmeňujúci návrh poslankyne, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej, György (Györgya, pozn. red.) Gyimesiho, Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 663.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prekladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vys... na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Bod 1. K čl. I, 3. bodu. V čl. I sa vypúšťa bod 3. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod 2. K čl. I, nové body. V čl. I sa za doterajší bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:
„4. V § 10 ods. 1 úvodnej vete, § 11 ods. 1 úvodnej vete a § 12 ods. 1 sa za číslo „64“ vkladá čiarka a slová „65a“.
5. V § 12 ods. 2 sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu,“ vkladajú slová „prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,“.
6. V § 14 ods. 2 prvej vete sa za slová „podnik na výrobu alkoholického nápoja,“ vkladajú slová „daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar,“.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Bod 3. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písmeno b) znie:
„b) nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,“.
Bod 4. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písm. d) sa za slovo „vyrába“ vkladá čiarka a slová „spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela“.
Bod 5. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 1 písm. e) sa za slová „§ 15“ vkladá čiarka a slová, v ktorom sa, „v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a,“.
Bod 6. K čl. 1, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b odsek 2 znie:
„(2) Ročnou výrobou liehu sa podľa odseku 1 písm. a) rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar. Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.“
Bod 7. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 3 písm. b) sa za slovom „liehu“ vypúšťa čiarka a slová „skladovania liehu a predaja liehu“.
Bod 8. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 4 písmeno c) znie:
„c) technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver“ miestnostni, opravujem, „miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,“.
Bod 9. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 5 sa vypúšťa písmeno h).
Bod 10. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 6 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „podľa § 42 ods. 2“.
Bod 11. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, odseku... Čítam ešte raz bod 11.
Bod 11. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 7 sa slová „§ 42, 44 a 45“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 1, § 43 až 45“ a posledná veta sa nahrádza textom, ktorý znie: „Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 2 ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré vyrobil.“.
Bod 12. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b odsek 8 znie:
„(8) Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 4 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov. Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. c) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácii a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na obsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.“.
Bod 13. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 17 úvodnej vete sa za slovo „na“ vkladá slovo „celkové“ a slová „vyrobeného“ v kalendárneho, „v kalendárnom roku“ sa nahrádzajú slovami „vyrobené za výrobné obdobie“.
Bod 14. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 20 písm. b) sa za slová „uvedených“ („uvedených v“, pozn. red.) vkladajú slová „odseku 1 písm. a) až d) a“.
Bod 15. K čl. I, 4. bodu. V čl. I v doterajšom bode 4, § 49b ods. 20 písm. e) sa slová „osvedčenie o registrácii na prevádzkovanie pestovateľskej pálenice ovocia“ nahrádzajú slovami „sa zaregistruje ako liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia“.
Bod 16. K čl. I, nový bod. V čl. I sa za doterajší bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 55 ods. 2 sa za slová „§ 15 ods. 11“ vkladajú slová „alebo § 49b ods. 22“.“.
Doterajšie body sa po... primerane prečíslujú.
Bod 17. K čl. I, 8. bodu. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 8. Doterajšie boty, body sa primerane prečíslujú.
Bod 18. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9, § 65a ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a meno a priezvisko, trvalý pobyt a adresu miesta, kde sa bude pivo vyrábať“.
Bod 19. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9, § 65a ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 10 ods. 2 písm. b)“ a slová „do troch pracovných dní nasledujúcich po dni“ sa nahrádzajú slovami „do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období“.
Bod 20. K čl. I, 9. bodu. V čl. I v doterajšom bode 9 sa § 65a dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pivo vyrobené na daňovom území súkromným výrobcom piva je oslobodené od dane, a to najviac v množstve uvedenom v odseku 1 písm. a).“.
(Bod 21, pozn. red.) K čl. I, 11. bodu. V čl. I doterajší bod 11 znie:
„11. V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ak), ktorý (ktoré, pozn. red.) znie:
„ak) je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a lieh použije na iné účely ako“ uv... ako „účely uvedené v § 49b ods. 18.“.“
Bod 22. K čl. I, 12. bodu. V čl. I doterajší bod 12 znie:
„12. V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ag), ktoré znie:
„ag) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel ako uvedený v § 49b ods. 18 za správny delikt podľa odseku 1 písm. ak), najmenej však 2 500 eur.“.“.
Para... á, bod 23. K čl. I, nové body. Čl. I sa dopĺňa bodmi 13 a 14, ktoré znejú:
„13. V § 72 ods. 6 sa za slová „§ 49 ods. 14 a 15,“ vkladajú slová „§ 49b ods. 20, 21 a 22 písm. d),“.
14. V § 72 ods. 9 sa za slová „§ 49 ods. 2 písm. d),“ vkladajú slová „§ 49b ods. 4 písm. e),“.
Bod 24. K čl. III. V čl. III sa číslo „2022“ nahrádza číslom „2023“.
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body 1, 3, 6, 7 a 8 zo spoločnej správy.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady SR Jarmily Halgašovej, György (Györgya, pozn. red.) Gyimesiho, Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, číslo parlamentnej tlače 663.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov.
Bod 1. K čl. I, pardon. Opravujem.
Bod 1. K čl. II, 1. bodu. V čl. II bod 1 znie: „1. V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) malý samostatný liehovar, v ktorom možno vyrábať výlučne lieh najviac v množstve 1000 l a. za kalendárny rok a lieh vyrobený v tomto malom samostatnom liehovare možno súčasne spracúvať, manipulovať s ním a uvádzať na trh2ab); žiadateľ o povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nesmú byť zároveň výrobcom podľa odseku 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa písmena a) až p).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab) znie:
„2ab) § 49b ods. 1 zákona č. 530/2011 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
Bod 2. K čl. II, nové body. V čl. II sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 7, ktoré znejú:
„3. V § 3 ods. 2 písm. d) a ods. 5 písm. b) sa za slová „a) až m)“ vkladajú slová „a r)“.
4. V § 3 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) údaje žiadateľa a osôb podľa § 4 ods. 4 potrebné na vyžiadanie výpisu z informačného systému finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze prostredníctvom informačného systému verejnej správy,“.
5. V § 3 sa ods. 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.
6. V § 3 sa ods. 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) čestné vyhlásenie, že žiadateľ, ani s ním majetkovo prepojené osoby alebo personálne prepojené osoby, nie sú zároveň výrobcom podľa § 2 ods. 5 v inom malom samostatnom liehovare alebo inom liehovarníckom závode podľa § 2 ods. 3 písm. a) až p).“.
7. V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Žiadateľ a osoby uvedené v § 4 ods. 4 musia spĺňať podmienku, že nemajú nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu.13)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 3. K čl. II, 4. bodu. V čl. II, bod 4 znie: V čl. IV („V § 4“, pozn. red.) odsek 4 znie:
„(4) Ministerstvo povolenie nevydá, ak žiadateľ alebo iná právnická osoba, ktorej má žiadateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť prevyšujúcu 10 %, alebo právnická osoba, ktorej vlastníkom, spoluvlastníkom, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom je vlastník, spoluvlastník, člen štatutárneho orgánu alebo štatutárny orgán žiadateľa, nespĺňa podmienku podľa § 3 ods. 8.“
Súčasne vynímam na osobitné hlasovanie bod 9 zo spoločnej správy.
Ďakujem za pozornosť, bolo to trošku dlhé, ale vzhľadom na to, že je to naozaj výroba alkoholických nápojov, ktoré sú pod drobnohľadom finančnej správy, tak bolo potrebné urobiť tieto všetky spresnenia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2021 o 11:36 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:03

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Budeme hlasovať v utorok 30. novembra o 11.00 hodine.
Skryt prepis

26.11.2021 o 12:03 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:03

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predkladaný návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na poznatky o pretrvávajúcich nedostatkoch v praxi poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s ťažkým zdravotným postihnutím. V praxi totiž často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie, nedostatok zmyslových alebo duševných schopností je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, nakoľko táto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje.
Prítomnosť blízkej osoby je veľmi prospešná pre takéhoto pacienta, pozitívne pôsobí predovšetkým na jeho celkovú psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby. Viacej potom k tomuto návrhu poviem v rozprave, do ktorej sa zároveň hlásim.
Ďakujem.
Skryt prepis

26.11.2021 o 12:03 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:06

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, je to tlač 773.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

26.11.2021 o 12:06 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video