65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:53 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:53

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roka, a v kontexte pretrvávajúcej celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné v dostatočnom časovom predstihu proaktívne reagovať na záujmy spoločnosti a štátu v oblasti uplatňovania jedného zo základným politických práv, ktorým je právo voliť.
Posledná novela volebného zákona schválená v minulom roku vytvorila priestor na to, aby pre prípad pandémie mohol osobitný zákon ustanoviť výnimku z prekážky práva voliť, ktorá sa uplatňuje v prípadoch obmedzenia osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia. Za predpokladu nepriaznivej epidemiologickej situácie a pretrvania protipandemických opatrení, ktorými sú izolácia a karanténa, by zrejme množstvo voličov nemohlo osobne prísť k volebným urnám.
V súlade s vytvoreným právnym rámcom preto navrhujeme, aby voliči, na ktorých by sa za bežných okolností vzťahovala prekážka výkonu volebného práva, mohli v prípade pretrvávajúcich karanténnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 hlasovať v nadchádzajúcich komunálnych voľbách prostredníctvom špeciálneho spôsobu hlasovania. S cieľom dôslednej pripravenosti zabezpečiť komplexné organizačno-technické procesy a garantovať bezporuchovosť priebehu tak náročných volieb, ktoré nás čakajú, najmä z dôvodu ich spojenia na oboch úrovniach samosprávy, je potrebné ešte pred ich vyhlásením ustanoviť jednoznačné pravidlá, ktorými sa komunálne voľby budú v prípade negatívnej epidemiologickej situácie riadiť.
Z dôvodu mimoriadnych okolností súvisiacich s vážnymi dopadmi pandémie na realizáciu ústavných práv obyvateľov preto navrhujeme Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dovoľujem si vás preto požiadať o prerokovanie tohoto skráteného návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

4.5.2022 o 9:53 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:53

Martina Brisudová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1050 z 21. apríla 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 55. schôdzi dňa 25. apríla 2022.
Výbor svojim uznesením č. 149 z 25. apríla 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa uskutoční na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:53 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:53

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným účelom návrhu zákona je predovšetkým transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645, ktorou sa upravil minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, čo sú nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou viac ako 3,5 tony, a skupiny D, čo sú autobusy. Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia týchto skupín sa uvedenou smernicou vrátilo na pôvodnú úroveň spred roka 2013. Vodičské oprávnenie skupiny C bude možné znova udeliť v 18-tich rokoch oproti súčasnému minimálnemu veku 21 rokov. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že v 18-tich rokoch sa stále udeľuje vodičské oprávnenie skupiny C1, čo sú nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 7,5 tony, a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 12 ton. K reálnemu zvýšeniu minimálneho veku teda dôjde len pri nákladných vozidlách nad tieto hodnoty, pričom do roku 2013 sa udeľovalo vo veku 18 rokov vodičské oprávnenie skupiny C v plnom rozsahu. Vodičské oprávnenie skupiny D bude možné udeliť v 21 rokoch oproti súčasnému minimálnemu veku 24 rokov. Ak však jeho držiteľ získa iba zrýchlenú základnú kvalifikáciu, vodičské oprávnenie skupiny D mu bude obmedzené len na autobusovú linku do 50 kilometrov. Udeliť vodičské oprávnenie skupiny C a D v zníženom veku bude možné len za podmienky absolvovania základnej kvalifikácie, teda dôkladnejšieho a hlbšieho vzdelania mladších vodičov v teórii aj v praxi a následnom úspešnom vykonaní skúšky.
Okrem transpozície smernice obsahuje návrh zákona aj zmeny v sankcionovaní používania mobilov pri šoférovaní a pri prekročení rýchlosti v obci o najmenej 50 km/h a mimo obce o najmenej o 60 km/h. Z dôvodu výraznej nebezpečnosti týchto konaní sa navrhuje ich zaradenie medzi porušenia pravidiel cestnej premávky spáchanej závažným spôsobom. Následkom tejto zmeny budú tieto porušenia zarátané medzi tri závažné priestupky počas dvanástich mesiacov. Z toho vyplývajú opatrenia, a to: nariadenie doškoľovacieho kurzu v autoškole, preskúšanie odbornej spôsobilosti a preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V nadväznosti na to sa tiež vypúšťa povinné prejednanie priestupku v blokovom konaní pri používaní mobilu pri šoférovaní a pri treťom prekročení rýchlosti v obci o najmenej 50 km/h a mimo obce o najmenej 60 km/h za 12 mesiacov, čo umožní za tieto závažné priestupky aj uloženie zákazu činnosti.
Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás záverom požiadať o podporu predloženého materiálu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

4.5.2022 o 9:53 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:56

Lukáš Kyselica

Vystúpenie v rozprave 9:58

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, v tomto zákone vítam, že prišla takáto úprava o zmene oprávnení vodičských preukazov skupiny C. Pretože, ako vieme, tých vodičov je veľmi málo a vodiči väčšinou sa už pomaly, ak to môžem tak povedať, dovážajú zo zahraničia, nemá kto pracovať, či už je to na Slovensku, alebo je to v Európskej únii. Aj keď tu v týchto kategóriách nejde o napríklad o skupiny C+E, ale aj v tých menších kategóriách, čiže to vítam.
Ale musím tu mať jednu výhradu k tomu, že chcete dať ako závažný priestupok telefonovanie počas jazdy. Áno, telefonovanie počas jazdy je veľmi nebezpečné. Môže spôsobiť závažné dopravné nehody a v dobe smartfónov, kde človek naozaj ťuká do toho telefónu, nesleduje premávku, tak môže spôsobiť, môže niekoho zraziť na prechode, dieťa, prejsť do protismeru. Čiže je to veľmi nebezpečné. Áno, ale v tomto prípade by sme sa mali pozrieť na to, že ako chceme to telefonovanie dokazovať, pretože stane sa niektorým vodičom, že nemusia telefonovať, ale hliadka ich môže zastaviť a môže mu povedať, že telefonoval počas jazdy. A keď povie, že netelefonoval, oni nemajú žiadny dôkaz. Ale človek alebo vodič, ktorý sa nevie brániť alebo nemá na to patričné skúsenosti, odbornosť a nevie, nevie v tom chodiť, tak môže sa mu stať, že aj keď takýto dopravný priestupok nespáchal, ale pod nátlakom, dajme tomu policajtov, im to podpíše. Dajú mu nejakú pokutu a môže mať vlastne takýto závažný priestupok. A ak sa to stane trikrát, tak môže ísť na preskúšanie. Čiže ja by som uvítal, ak by sme nejakou komunikáciou alebo nejakým spoločným konsenzom potom prišli v nejakej vyhláške alebo v nejakom predpise, že ako vlastne to budú chcieť týmto vodičom dokázať, lebo môže sa takáto vec stať. Mne sa tiež takáto osobne vec stala a potom som to musel chodiť prejednávať na dopravný inšpektorát. Čiže len toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 9:58 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:00

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Od ´96 roku a možno aj skôr sa naša rodina venuje kamiónovej doprave, až kým vlastne môj otec nezomrel, a stretávam sa stále s tými šoférmi, aj jeho spoločníkmi, ktorí zostali ďalej vo firme, a môžem povedať jednu vec, že šoférov na Slovensku je dosť, len vďaka strašne slabému ohodnoteniu, ktoré je u nás, tak odchádzajú do zahraničia. Buď robia pre naše firmy priamo v zahraničí, alebo robia rovno buď z Anglicka alebo v západnej Európe pre firmy, ktoré nie sú ani registrované u nás. Takže toto je veľký problém, že nevieme si ohodnotiť vlastných ľudí. Nahrádzajú ich stovky Ukrajincov, a to hovorím teraz len o bystrickom kraji, stovky šoférov, ktorí prišli, dá sa povedať tak, že okolo nás, že vieme o nich, alebo sme s nimi nejako spolupracovali, ale aj tí po čase, akonáhle získajú nejaké skutočnosti, takisto odchádzajú do zahraničia.
Takže aj ja vítam túto iniciatívu, že sa znižuje ten vek, ale druhý prípad je taký, že viete, sami sme mali 18 rokov a aký sme mali rešpekt k osobným autám, že koľkokrát sme nedokázali odhadnúť tie svoje schopnosti, vedomosti a málo chýbalo, aby sa niekedy niečo nestalo. Teraz, z tonového vtedy auta, možno maximálne dvoj, budú môcť chodiť na 12 tonových. Verím, že to dopadne dobre, ale bojím sa, že mladí ľudia ešte si tak neuvedomujú a že môžme mať možno viacej dopravných nehôd vďaka tomuto. Ale pevne verím, že sa to nestane.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:00 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za faktickú poznámku, len vravím, keď aj v tomto prípade nejde o tú kategóriu C+E, ale myslím, že ani pre slovenských vodičov, alebo aj pre vodičov zahraničných tá skupina C do 7,5 tony a 12 ton asi nebude až taká lukratívna, pretože tie zárobky asi tam nebudú až také vysoké, ak sa jedná o tých vodičov v kamiónovej doprave, tak je naozaj veľká pravda, že väčšina odchádza pracovať do zahraničia, pretože tam Zákonník práce na nich dbá a majú naozaj všetky príplatky, dovolenky, nejaké stravné príplatky, a keď na Slovensku, aby takto nejaký prepravca mohol dať všetky tieto benefity takzvané nejakému šoférovi, tak by to finančne neutiahol. A pre dopravcov celkovo aj tie nové pokuty, ktoré sú na nich nachystané, tak sú likvidačné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:02 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Lukáš Kyselica
Skontrolovaný text
Ďakujem. Tak hlasovanie bude dnes o jedenástej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.5.2022 o 10:04 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:04

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti. V súčasnosti vykonávaná skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky bude nahradená skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou v priestoroch ministerstva vnútra. Akreditovaným osobám zabezpečujúcim odbornú prípravu na skúšku tým odpadnú viaceré povinnosti vrátane zabezpečenia priestorov na vykonanie skúšok. Zavedením elektronického testu už nebude potrebné zabezpečovať troch členov skúšobnej komisie, keďže sa bude vykonávať za prítomnosti jedného zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti.
Ďalšou výraznou zmenou je umožnenie vykonávania odbornej prípravy aj dištančnou formou, prípadne kombináciou dištančnej a prezenčnej formy. Ich realizácia bude prebiehať prostredníctvom online pripojenia, ktoré bude sprístupnené aj ministerstvu na účely vykonávania kontroly. V súčinnosti, v súčasnosti, pardon, je umožnené vykonávanie odbornej prípravy prostredníctvom elektronických prostriedkov na základe prechodného ustanovenia vloženého do zákona v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, ktoré sa návrhom vypúšťa. Navrhovaným znením sa presnejšie špecifikujú podmienky vykonávania dištančnej formy. V súvislosti s činnosťou akreditovanej osoby sa navrhuje nahradenie viacerých evidencií novovytvorenou evidenciou osôb a evidenciou o priebehu odbornej prípravy. Zároveň sa v návrhu rozširujú možnosti odovzdávania neplatných preukazov. Vypúšťa sa povinnosť začať prevádzkovať činnosť do určitej doby od udelenia licencie. Rozširujú sa tiež oprávnenia osôb poverených výkonom fyzickej ochrany, upravujú sa podmienky vykonávania technickej služby a odstraňujú sa identifikované, aplikačné a výkladové nejasnosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás záverom požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 10:04 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade so zákon o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.5.2022 o 10:07 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video