88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2023 o 13:06 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 12:43

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá vznikla v roku 1985. Postupne sa stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe s transformačným potenciálom, ktorá napriek tomu, že je primárne kultúrnou iniciatívou, môže priniesť aj významné sociálne a ekonomické výhody, najmä ak sa začlenia do dlhodobej rozvojovej stratégie mesta, ktoré je držiteľom titulu. V neposlednom rade predstavuje mimoriadnu príležitosť a prestíž nielen pre mesto a región, ale pre celú Slovenskú republiku.
V zmysle legislatívneho rámca akcie Európske hlavné mesto kultúry na roky 2020 až 2033 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber - budem rozprávať už len skratku EHMK - na Slovensku na rok 2026 zverejnilo 17. novembra 2019 výzvu na predkladanie prihlášok. Do súťaže sa zapojilo osem kandidátskych miest: Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, ktoré skupina odborníkov za účelom predbežného výberu v dňoch od 2. do 5. februára ´21 vypočula. Priebeh súťaže má dve fázy, predbežný výber a konečný výber, resp. výber, ktorého súčasťou je aj medzinárodná komisia Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 zložená z nezávislých odborníkov a odborníčok na oblasť kultúry a umenia. Do konečnej fázy výberu postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina, ktorých záverečné vypočutie sa uskutočnilo v decembri 2021 v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Vo fáze konečného výberu na základe vypočutí miest a ich osobných návštev odporučila predsedníčka skupiny odborníkov vymenovať za Európske hlavné mesto kultúry 2026 mesto Trenčín, ktoré vo svojej prihláške, v tzv. Bid Booku splnilo požadované kritériá. Európska komisia oficiálne zverejnila víťaza Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 na Slovensku 14. marca 2022 v úradnom vestníku Európskej únie v sérii C. Titulom EHMK bolo doteraz ocenených viac ako 60 miest. Nadobudnuté skúsenosti sú dôkazom toho, že akcia EHMK je vynikajúcou príležitosťou pre mestá zvýšiť svoj profit na medzinárodnej aj lokálnej úrovni. Prestížny titul je udeľovaný na rotačnom princípe v zmysle vopred určeného harmonogramu, v rámci ktorého sa v roku 2026 môže udeliť titul Európskeho hlavného mesta kultúry jednému mestu v Slovenskej republike a jednému vo Fínsku. Do projektu môžu, do projektu môžu mestá zapojiť aj svoje okolité oblasti.
Mesto Trenčín spoločne s Trenčianskym vyšším územným celkom na účely realizácie projektu EHMK 2026 zriadili samostatnú právnickú osobu - neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín, ktorému by mali byť prostredníctvom riadiaceho orgánu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky štátneho rozpočtu priamo poukázané v uvedených výškach počas jednotlivých kalendárnych rozpočtových rokov. Rozprávame sa o sume 15 miliónov eur a pre rok 2023 je to 800-tisíc eur.
Projekt nie je financovaný výlučne zo štátneho rozpočtu, ale využíva aj ďalšie zdroje financovania. Na finančnej účasti sa okrem vlády Slovenskej republiky podieľajú aj Európska únia, kraj, mesto a sponzori.
Kultúrny program je tvorený troma vzájomne prepojenými kategóriami:
a) je to kreatívny a umelecký program,
b) marketing a komunikácia programov,
c) európska dimenzia.
Očakávané prínosy vychádzajú z minulých skúseností z projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré ukazujú, že pozitívne dopady významne prevyšujú vynaložené náklady. Významnú časť kultúrneho programu bude tvoriť európsky rozmer, ktorý obyvateľom prinesie spoznávanie európskych kultúr z rodiny Európskych hlavných miest kultúry. Projekt predpokladá okrem iného vybudovanie kultúrnej infraštruktúry, zvýšenie prílevu turistov (rečníčka si odkašľala), pardon, zvýšenie mobility v rámci regiónu a iné. Súčasťou prípravy na titul Európskeho hlavného mesta kultúry sú aj investície do infraštruktúry, ktoré budú poskytované zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Sme pripravení vypočuť si vaše pripomienky, názory, návrhy a, samozrejme, následne ich zapracovať do dopĺňajúceho návrhu. Chcem vás všetkých uistiť, že prebieha intenzívna komunikácia medzi úradom vlády, ministerstvom kultúry, členmi kultúrneho výboru a mestom Trenčín. A týmto vám, vás teda žiadam o podporu a žiadam vás aj o vaše názory, ktorým sa teda budem tešiť a, samozrejme, som pripravená na akékoľvek rokovanie a môžem vám dať ešte do pozornosti to, že najbližšie stretnutie všetkých, ktorých som pred chvíľou menovala, bude budúci týždeň, aby sme tento zákon ešte vyprecizovali.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2023 o 12:43 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:49

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne vystúpiť k uvedenému bodu, ktorým prerokovávame zákon o Európskom hlavnom meste kultúry a zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V prvom rade ako aktívny obyvateľ mesta Trenčín som rád, že Trenčín je a získal titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 a že sa na toto, na ten celý rad podujatí, ktoré budú počas tohto roka, pripravuje. Zároveň tak ako bolo uvedené pani predkladateľkou pani poslankyňou Šofranko, je možnosť, aby jednotlivé projekty, či už prípravné, alebo samotné, ktoré majú byť v tom roku 2026 realizované, boli uskutočňované buď prostredníctvom aktivít mesta alebo organizácie, ktorú si mesto v spolupráci s ostatnými partnermi územnej samosprávy zriadi.
Mesto Trenčín v minulom roku na tento účel zriadilo neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Tieto dve územné samosprávy sa dohodli, zriadili túto inštitúciu a tá začala v minulom roku fungovať a zároveň vykreovali aj na jej činnosť jej orgány, pričom chcem uviesť, že vlastne som členom kontrolného orgánu tohto Kreatívneho inštitútu ako neziskovej organizácie Trenčín, takže som o projekte z hľadiska všetkých tých vecných aj finančných tokov veľmi podrobne informovaný.
Chcem uviesť, že my, samozrejme, v prvom čítaní tento zákon podporíme, pretože nás teší, že okrem teda zdrojov mesta, vyššieho územného celku a štrukturálnych fondov sa rozhodlo, sa rozhodol aj štát investovať do tohto projektu prostredníctvom ministerstva kultúry už spomínanou sumou 15 miliónov eur, čo výrazne zvýši jednak finančné kapacity a rozpočet tohoto Kreatívneho inštitútu a na druhej strane aj možnosť realizácie všetkých aktivít, ktoré sú v tom Bid Booku uvedené a ktoré si ten tím, ktorý celú túto aktivitu pripravoval, ktorý si ich vymedzil, a je dôležité, aby boli postupne realizované, pretože tam je istá väzba medzi tými aktivitami plánovanými v Bid Booku a tie, ktoré sa majú realizovať a ktoré teda aj Európska komisia bude nejakým spôsobom hodnotiť a monitorovať. Naviac je dôležité, aby teda popri tom, že Trenčín bude Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026, je ešte jedno mesto na strane Fínskej republiky, Fínska, takže aby aj, samozrejme, to bolo so cťou a aby všetko to, čo bolo naplánované, bolo realizované.
Naším cieľom je všetkých tých, ktorí sú zaangažovaní nejakým spôsobom či viac alebo menej do tohto projektu, je nielen revitalizácia vybraných kultúrnych pamiatok v meste Trenčín, ale, samozrejme, tak ako bolo spomínané, aj prilákanie turistov, ale aj vytvorenie nových príležitostí pre kreatívnych ľudí, mladých umelcov, ktorí sa nachádzajú v meste Trenčín a v širšom okolí, ale aj udržanie si mladých talentov vlastne v našom meste cez jednotlivé aktivity a budovanie centier kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré sa budujú dve v našom meste ako podporné, podporné subjekty pre túto aktivitu. Čiže určite mesto Trenčín aj Trenčiansky samosprávny kraj majú pripravenú celú sériu a rad projektov na obnovu infraštruktúry kultúrnych pamiatok, ale aj na realizovanie jednotlivých, jednotlivých kultúrnych, kultúrnych podujatí.
Áno, aj v tom texte ja som postrehol, že sú nejaké drobnosti, ktoré bude treba opraviť pred druhým čítaním, ale to dnes asi nie je, nie je, nie je priestor na, aby som o nich hovoril. Na tomto fóre, samozrejme, bude príležitosť potom v rámci druhého čítania, či už formou pozmeňovacích návrhov, alebo inou formou vlastne urobiť istý vklad do tohto samotného návrhu.
Ale v každom prípade, a to chcem úplne záverom povedať, že túto iniciatívu vítame, podporujeme ju a je dobré, že štát vlastne sa rozhodol podporiť, podporiť tento projekt aj svojimi štátnymi peniazmi, pretože určite územná samospráva či už na úrovni mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, napriek všetkej svojej enormnej snahe by asi tie finančné sily nestačili a je dobré, že do toho teda vstúpi štát a verím, že aj ten záväzok, ktorý tam je daný aj pre budúce obdobie z hľadiska financovania vybraných kultúrnych pamiatok, ich obnovy, rekonštrukcie, bude dodržaný, pretože popri týchto bežných prostriedkoch, ktoré sú vynakladané, je dôležité vynakladať aj tie prostriedky kapitálové, ktoré idú do tej infraštruktúry, aby sme naozaj dokázali v roku 2026 privítať návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj najmä zo zahraničia, ktorí budú navštevovať podujatia v rámci EHMK Trenčín 2026.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.3.2023 o 12:49 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:55

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcela poďakovať obom, obom diskutujúcim. Ide naozaj o celkom veľkú vec pre mesto Trenčín.
Chcem povedať, že súhlasím s tým, že sú tam nedostatky a tie nedostatky treba ešte odstrániť. My sme sa o tom dlhú dobu bavili a verím tomu, že budúci týždeň tie stretnutia, ktoré budeme mať, uvedú všetko na pravú mieru a nebude tam problém pri druhom čítaní. Ja som pod tým návrhom zákona podpísaná. A podpísaná som preto, že verím tomu, čo ste povedali, pán poslanec. Ten Trenčín si naozaj celý tento titul zaslúži a ja verím tomu a na 100 % tomu verím, že aj ukáže to najlepšie, čo v tom Trenčíne z kultúry je. Však povedzme si na rovinu, kto je primátorom mesta Trenčín. Je to umelec a myslím si, že vie sám najlepšie zhodnotiť, či na to ten Trenčín má, alebo nemá, a ja som presvedčená, že má. A ja by som chcela týmto, týmto spôsobom iba poprosiť kolegov v sále, aby predali svojim kolegom v poslaneckých kluboch informáciu, že by bolo fajn podporiť to v prvom čítaní, posunúť to do druhého čítania, a to hlavne preto, aby sme tými úpravami nezdržiavali Trenčín, pretože ten Trenčín potrebuje na celom projekte urýchlene pracovať.
Čiže ďakujem veľmi pekne a verím tomu, že sa Trenčín ukáže v tom najlepšom svetle, aké má.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 12:55 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:57

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán kolega, veľmi pekne ďakujem za tvoj príspevok. Aj ja sa vždy veľmi teším, keď sa môže obnovovať kultúrna infraštruktúra či kultúrne pamiatky a hlavne, že môžeme vôbec kultúru podporovať a musím povedať, že som vôbec nevedela, že si členom kontrolného orgánu a keďže ťa poznám ako človeka zo školského výboru, tak úprimne sa tomu veľmi teším.
A chcela som ešte niečo zareagovať na Moniku, ale momentálne mi to nejako vypadlo. Takže ďaku... (Reakcia z pléna.) Na tie stretnutia, áno, že to môžem potvrdiť presne, že to bude prebiehať. Dávam na to svoje slovo. Takže ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 12:57 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:58

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja som o tomto projekte dosť detailne informovaný, pretože sa s tým tímom, ktorý stojí za týmto úspešným projektom, som sa s tým stretával ešte v prípravnej fáze. To bolo niekoľko desiatok rôznych stretnutí na rôznych fórach, kde oni potrebovali vlastne pre to, aby boli úspešní, získať detailný prehľad o živote v meste Trenčín, o jednotlivých jeho inštitúciách a nielen pôsobiacich v oblasti kultúry, ale pôsobiacich aj v oblasti športu, vzdelávania, vedy, výskumu, inovácií, aj z hľadiska vlastne získavania grantu a transferov zo zahraničných zdrojov, konkrétne z fondov Európskej únie. Nie len tie, ktoré sú rozdeľované doma, ale ktoré sú prideľované priamo v Bruseli, a všetky tieto podporné aktivity sa vykonávali, aj jednotlivé inštitúcie sme postupne pristupovali formou memoránd do toho, aby sme podporili celú túto aktivitu všetkých tých mladých ľudí, tých kreatívnych ľudí, ktorí stoja za týmto úspešným projektom. Veľmi im fandím a ich podporujem v tom a ak sú aj nejaké prekážky, tak, samozrejme, som pripravený im pomáhať s prekonávaním týchto prekážok a toto vnímam ako výrazný vklad, pretože zatiaľ za ten prvý, lebo ten kreatívny inštitút vznikol minulý rok, čiže sa nejako formoval, začal svoju činnosť, kreoval si jednotlivé orgány, takže ten nábeh bol trošku pomalší počas toho úvodného roka, ale teraz naozaj je dobré, že tam príde investícia štátu, lebo ten impulz bude, tento finančný impulz bude výrazný a pomôže napomáhaniu tých cieľov, ktoré si tento tím stanovil pre nasledovné obdobie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 12:58 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:01

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, zákon, ktorý teraz predkladáme o poľovníctve, má pomôcť nielen poľnohospodárom, ale najmä poľovníkom, pretože dlhé roky sa na Slovensku deje nespravodlivosť pre všetkých poľovníkov, ktorí kedysi poľovali normálne, ktorí kedysi poľovali tzv. ľudovo.
Tento zákon nijako neobmedzuje poľovníctvo a ja hneď v úvode chcem povedať, že petícia, ktorú Slovenská poľovná komora urobila a podpísalo ju 150-tisíc ľudí, bola o tom, že povedali, že OĽANO ide zrušiť poľovníctvo na Slovensku. Nie je to pravda. Opak je pravdou. Aj s mojimi kolegami spolupredkladateľmi chceme, aby tento zákon umožnil aj poľnohospodárom, aj poľovníkom vychádzať spoločne a vychádzať naozaj dobre.
Máme tam také naozaj veľmi dôležité veci a to je, aby tá, aby to poľovníctvo bolo spravodlivé, pretože v roku 2009 si slovenské poľovníctvo sprivatizovala určitá skupina ľudí, ktorí jednoduchým spôsobom spravili organizácie, ktoré vyberajú od poľovníkov peniaze a profitujú na tom, že zákon im umožňuje zdierať poľovníkov. My chceme, aby poľovníci mali také isté práva, aby všetky poľovné organizácie mali tie isté práva. Nechceme zrušiť žiadnu poľovnú komoru. Chceme len, aby poľovná komora nemala dominantný sprivatizovaný princíp poľovníctva na Slovensku. Nech majú všetky poľovné organizácie tie práva.
Tento zákon upravuje poľovníctvo veľmi spravodlivým spôsobom a ako som rozprával s pánom Karahutom, tento zákon vychádza v ústrety aj poľnohospodárom, pretože na Slovensku v súčasnej dobe je zver premnožená a najmä zver, ktorá nie je pôvodná. Danielia zver aj na východe, aj na strednom Slovensku, aj na západe je premnožená. Kde má byť 300 kusov zveri, tak tam 3 000 kusov zveri robí škody. A tento zákon upravuje aj to, aby poľovníci, ktorí nebudú selektovať túto zver, tak budú, samozrejme, svojím spôsobom potrestaní a bude im odobratý ten poľovný revír a nie hneď naraz. Tento zákon naozaj chráni aj poľovníkov, aj poľnohospodárov.
Ja si myslím, že každý normálny človek, ktorý v tejto sále pozná nejakého poľovníka, vie, že poľovníctvo je naozaj, každý poľovník je hrdý človek. Ja poľujem od, teda od roku 2020, 2002, kedy som si spravil poľovný lístok, v Košiciach som robil poľovné skúšky, ale od svojich šiestich rokov som vyrastal v poľovnom prostredí, kde riaditeľ školy bol poľovník a od svojich šiestich rokov sa stretávam s poľovníkmi. A kedysi to poľovníctvo malo naozaj taký ľudový charakter.
Dnes si určití ľudia, poviem to tak slušne, bohatí ľudia sprivatizovali poľovníctvo a niektorí bohatí ľudia poľujú až v siedmich - ôsmich revíroch. My chceme, aby na Slovensku poľovali aj ľudia, ktorí majú poľovné lístky, majú svoju pôdu a nemôžu poľovať. Ja verím, že podporíte tento zákon, aby prešiel do ďalšieho čítania. Nebránime sa žiadnym pozmeňujúcim návrhom, nebránime sa ničomu.
Opakujem ešte raz, milí poľovníci, tento zákon nie je proti vám. Poľovníci, tento zákon vám má umožniť poľovať. Tento zákon má ale umožniť aj chrániť poľnohospodárov, ktorým zver ničí ich majetky.
Ďakujem veľmi pekne a želám krásny víkend.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2023 o 13:01 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:06

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže keďže je nás tu takto poskromne a musím povedať, že za moju históriu, čo som v parlamente, tak stále obyčajní mali na konci toho týždňa, ich zákony išli, takže dobre. Nebudem sa k tomu vracať, čo už povedal tu kolega predkladateľ Jozef Pročko. Hovorím iba jedno, chceme, aby poľovníctvo sa dostalo na tú úroveň aj vážnosti, ako to malo niekedy, aby sme nespôsobovali škody ani poľnohospodárom, ani lesníkom, pretože, keď hobby, koníček má určovať môj hospodársky výsledok, tak nehnevajte sa, to je scestné. Takže máme tam, ako povedal aj kolega Pročko, určité veci aj pre tých, čo sú užívatelia poľnohospodárskeho pozemku, ale aj užívatelia poľovného revíru. Takže dávame tam určité podmienky a myslím, že aj tie náhrady škody sa budú následne aj po dvoch rokoch, keď sa nebude robiť náprava, kompenzovať zo strany poľovníckeho združenia.
Keďže už dneska vieme, že do parlamentu nový zákon o poľovníctve nepríde v tomto volebnom období, takže aspoň náš pozmeňujúci návrh, ktorý sme tu dali a chcel by som vás poprosiť, aby ste ho po prvom čítaní do druhého čítania postúpili, tak aspoň jeden výstrel, aby sme v tomto volebnom období, čo sa týka poľovníkov, dali. Komora bude dobrovoľná a my ju vôbec nerušíme. Ja som aj kolegovi Lebockému povedal, keď tu bol ako poslanec Národnej rady, predseda poľovníckej komory, ja by som bol hrdý, keby som bol predsedom takého združenia, takej komory, kde dobrovoľne ľudia dávajú príspevky, lebo vedia, že takú dobrú robotu robím. Takže je to super a hrdý som tým, že pozrite, aké perfektné máme výsledky.
Takže, vážení, tých 2,5 milióna, ktoré momentálne komora si ročne vyberá od poľovníkov ako na lístkoch, tak aj na revíroch, pôjde do štátneho rozpočtu a delegujeme právomoci na okresné úrady, resp. na ministerstvá, čo sa týka jednotlivých lístkov, resp. skúšok, ktoré sú tam. Takže, vážení, chcem vás veľmi pekne poprosiť, nechceme žiadnu privatizáciu poľovníctva, žiadne rušenie poľovníctva. V pozmeňujúcich návrhoch je ešte aj to ľudové poľovníctvo, ako tu bolo spomenuté, upresníme a chceme aj to, aby na počet hektárov, čo sa týka 100 alebo 200 hektárov, bol aj určitý počet poľovníkov, aby to nebolo tak, že sú piati poľovníci v združení a majú 3 000 hektárov, čo ani ten revír nepoznajú. Tam ani neobíde ho, takže chceme aj túto možnosť v druhom čítaní cez pozmeňujúci návrh dať do tejto našej novely celého terajšieho poľovného zákona.
Vážení poľovníci, berte na vedomie, že chcem vám pomôcť, aby ste boli hrdí, že ste poľovníkmi a v prvom rade vlastníci, ktorí sú vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa vykonáva poľovnícke právo, mali toto právo poľovníctva môcť vykonávať. Takže žiadne rušenie, ale zľudovenie a by som povedal, že po spravodlivej línii urobené poľovnícke pozmeňovacie návrhy v zákone o poľovníctve.
Naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2023 o 13:06 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:10

Lukáš Kyselica

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:12

Marcel Mihalik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 1512. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.3.2023 o 13:12 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:15

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Touto legislatívnou úpravou navrhujem vypustiť ustanovenie, podľa ktorého vláda Slovenskej republiky nariadením vlády zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Táto zmena sa navrhuje z dôvodu, že pravidlá výpočtu a aplikácie maximálnej výšky nájomného podľa § 9 ods. 1 zákona berú do úvahy priemernú ročnú nominálnu mzdu v jednotlivom kraji Slovenskej republiky, ktorá je zverejňovaná Štatistickým úradom na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Ide o nariadenie vlády z 2002 č. 327 o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania. Vzhľadom na túto skutočnosť je ustanovenie § 9 ods. 2 zákona nadbytočné. Je to veľmi krátka novela, ktorá rieši legislatívno-technickú úpravu. Návrh zákona je v súlade aj s ústavou, ústavnými zákonmi a nemá vplyv ani na podnikateľské prostredie a predpokladá sa aj nulový vplyv na rozpočet verejnej správy.
Ďakujem pekne, za mňa všetko.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.3.2023 o 13:15 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video