88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2023 o 9:06 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:58

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja úplne stručný. Ide iba o legislatívno-technickú úpravu, ktorú máme z Národnej rady, tak mi ju dovoľte prečítať.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Tomáša Šudíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou a obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1394.
1. V čl. I, v bode 1, § 6a ods. 3 sa z úvodnej vety vypúšťa slovo "najmä".
2. V čl. I, 8. bod znie: "8. V § 22 ods. 1 písmeno o) znie: "o) bezodkladne nevráti ministerstvu originál a všetky kópie neplatného alebo nepoužitého povolenia alebo potvrdenia vrátane ich príloh,66)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
"66) Napríklad čl. 10, 11, 39, 44d, 44j nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení."."
To bol pozmeňujúci návrh v krátkosti, ako hovorím, išlo iba o legislatívno-technické úpravy.
Pevne verím, že danú legislatívu v Národnej rade schválime, a tak pomôžeme všetkým ľuďom, ktorí cestujú do zahraničia, do tretích krajín, bez problémov vycestovať, ak ich zviera alebo nejaký hudobný nástroj, prípadne všetko, čo majú, čo spadá pod ochranu CITES, mohli o to jednoduchšie vycestovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.3.2023 o 18:58 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:01

Lukáš Kyselica
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vďaka. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnením použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za rok 2022, pod tlačou 1423. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. výbor požiadal ministerstvo vnútra, policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej justičnej stráže a ministerstvo financií ako finančnú správu o zaslanie správy o použití ITP za rok 2022. Správu o použití ITP za rok 2022 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili sú uvedené v predloženej správe. Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 13. marca 2023 na 100. schôdzi. Prijal k nej uznesenie 229, ktorým ju zobral na vedomie a odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Prosím pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.3.2023 o 9:01 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Michal Šipoš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe. Osobitný kontrolný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 22. schôdzi výboru dňa 14. februára 2023 a prijal uznesenie č. 95, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z februára 2023 k správe Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1424).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022.
Prosím pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2023 o 9:03 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:06

Michal Šipoš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
(Vymazať rámček.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2023 o 9:06 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:07

Zuzana Šebová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technologických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov tak ako boli predložené sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na 17. schôdzi výboru dňa 9. februára 2023. Prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425).
Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2023 o 9:07 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Kristián Čekovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo. Predkladáme teda návrh, návrh zákona, ktorým sa budú poskytovať dotácie z ministerstva dopravy na podporu a obnovu historických dráhových vozidiel, to znamená, historických vlakov a železníc. Viac asi uvediem v rozprave, takže na úvod toľko. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2023 o 9:25 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:26

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov, návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel (tlač 1410) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1488 z 19. januára 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 699 z 8. marca 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 414 z 13. marca 2023. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrh zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady na vydanie zákona o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel (tlač 1410) schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 422 zo 14. marca 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2023 o 9:26 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:29

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobré predpoludnie. Ďakujem, vážený pán podpredseda za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania. Tento zákon zdanlivo je o čiastke 150 tisíc, ktorá by sa mala poskytovať každoročne z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy pre záchranu historických vozidiel, ktoré sa pohybujú po koľajniciach. Ja si myslím, že je tu ešte aj taký vyšší princíp, lebo táto čiastka, aj keď samozrejme nie je malá, ale veď v tejto sále zákonnosti často lietajú oveľa väčšie čiastky. Táto čiastka neni podstatná v tomto zákone, aj keď ide o ňu. Ale to čo chcem vnímať ako istý vyšší princíp tohto návrhu, ktorý oceňujem a som rád, že môžem byť aj jeden zo spolupredkladateľov, je ocenenie ľudí a hlavne ich aktivít, ktorí nám predvídavo zachraňovali dávno predtým, ako sme prišli s týmto návrhom, veľké hodnoty, ktoré sa nám na Slovensku strácali, žiaľ stále ešte aj strácajú a v tomto prípade ide síce o dráhové vozidlá železničné, ale ak by sme chceli rozšíriť otázku straty historickej pamäte Slovenska v mnohých oblastiach, bol by to veľmi dlhý zoznam vecí, kde sme nepredvídavo nechali veci zruinovať, rozpadnúť, zaniknúť a na veky zmizli v hlbinách času. Našťastie v prípade mnohých lesných, lesných, ide o lesné železničky často, ale mnohých železníc a mnohých dráhových vozidiel sa tak nestalo vďaka obetavým múdrym ľuďom, ktorí nečakali na to, že nejaký zákon raz v sieni zákonnosti im pridá nejaké peniaze, ale ktorí vlastnými aktivitami a vlastným nadšením zachránili množstvo vecí, ktoré dnes môžme smelo z hľadiska železničnej dopravy považovať za veľké rarity.
Len tak námatkovo, už sme to pri prvom čítaní a nebudem preto hovoriť o tom už dopodrobna, ale naozaj existujú ľudia, ktorých mená zaslúžia, aby tu zazneli, keď zobereme Čiernohronskú lesnú železnicu. Záchranca Vlado Paško, architekt, ktorý tam nechal kus života. Aleš Bílek. Keď zobereme nádherné vozidlá, ktoré dnes chodia po raritnej ozubnicovej železnici z Tisovca na Zbojskú, Jiří Kubáček a jeho ľudia v tom múzeu tie vozidlá. My starší si pamätáme niektoré tie vozidlá ešte, keď aj premávali, ale vstúpiť do toho kráľovstva starých mašiniek hľa, veď ktorí chlapci alebo aj dievčatá by si nezaspomínali na časy, keď tie vláčiky naozaj sme považovali za dôležitú hračku. To všade tam je možné nájsť. Máriu Brnický. Človek, ktorý tie parné mašiny doslova nie rozpadnuté, nie existujúce, poskladal na novo a dneska tie kolieska, tie piesty to všetko nádherne funguje vďaka takýmto ľuďom. Takže a mohli by sme pokračovať. Boli to predvídaví ľudia, žiaľ nemali sme ich dostatok, preto mnoho železníc zaniklo, keď zobereme len tie lesné železnice, ktorých sme mali v čase najväčšej sláve vyše 1200 kilometrov, dnes ako by sme ich potrebovali, keby z takej Zvolenskej Slatiny na Poľanu, na Kyslinky tá mašinka, ktorú sme v 73. zrušili, keby išla.
Okolité štáty, nemusíme ísť ďaleko. Maďarsko, Poľsko. Hoci vôbec nepatria medzi nejaké lesnícke veľmoci, ale tie lesné vláčiky, lebo často o ne ide, si zachovali a dnes sú to obrovské rarity. Alebo keby sme chceli ísť veľmi ďaleko Taiwan hľa vzdialená krajina, koľko tam sa najazdia a aké sú to obrovské atrakcie pre celý svet, ktorý prichádza na tento zaujímavý ostrovný štát, tie lesné železnice tam vďaka nadšencom fungujú. Takže chvalabohu, že tento návrh prišiel, verím, že bude schválený, tá čiastka môže sa pohybovať, ona je v tejto chvíli tam vyčíslená na 150 tisíc, je to symbolika, tí ľudia aj tak musia tieto inštitúcie, ktoré ich ako zamestnávajú alebo ktorí sú tvorcami, musia aj tak prispieť 20 percentnou spoluúčasťou, takže nie je to úplne jednoduché. Sú tam podmienky, s ktorými sa dá súhlasiť, ale ten moment, ktorý som chcel zdôrazniť, nie je otázka tej finančnej čiastky a tých podmienok ako dotáciu získať, ale ocenenie ľudí, ktorí vidia čosi alebo videli dopredu vedieť dovidieť z hľadiska historickej pamäte Slovenska je veľmi dôležité. Veď, ak by som teraz odbočil od tých drahých vozidiel ešte v závere svojho vystúpenia, spomeňme si na národnú kultúrnu pamiatku Panský dom v Polomke. Nie tak dávno. Je to len pár rokov, čo sme ju zbúrali kvôli ceste. Národnú kultúrnu pamiatku alebo aby som tak trocha sa pozrel aj kriticky do radov svojich kolegov lesníkov. Tiež je to nie tak dávno, keď sme Forgáčovský kaštieľ na Okrúhlom vrchu nádhernú stavbu s raritným poslaním nad slancom zničili, lebo nám vadila, možnože páni poľovníci neďaleko mali pocit, že tam chodí priveľa ľudí.
Takže áno veľká vďaka za to, že existujú takíto ľudia, ktorí vedia dovidieť, ktorí vedia zachrániť hodnoty, niektoré sa už nevrátia, ale vďaka takýmto ľuďom sú niektoré zachované a myslím si, že by sme mali tento pohľad rozšíriť z dráhových železničných vozidiel aj na množstvo ďalších hodnôt, ktoré stále tu ešte máme, ktoré niekedy pociťujeme, že ako keby boli samozrejmosťou, ale keď sa stratia, zrazu zistíme, že je to nenávratne preč. Takže berme tento návrh sympatického zákona ako istý taký modus vivendi ako taký príklad toho, čo nám treba použiť pre záchranu historickej pamäte Slovenska aj na mnohých iných poliach nielen na poli dráhových vozidiel, ktoré sa pohybujú v pokladniciach, ktoré určite majú budúcnosť, lebo myslím si, že tieto naše mestá a cesta prepchaté autami priam volajú po tom, aby sme železnice nepovažovali iba za historické rarity, ale za dopravu budúcnosti. Asi toľko v stručnosti. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.3.2023 o 9:29 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:35

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako ako ty Janko aj ja som podporovateľom nadšencov, ktorí vložili do ochrany dedičstva v oblasti znovuoživenia vláčikov celý svoj život, svoje nadšenie. Poznám takýchto nadšencov aj v Poprade, v Košiciach, ale aj v Oravskej Lesnej. Cez prázdniny jeden z historických vláčikov si môžu užiť aj deti cez prázdniny v Starej Ľubovni a preto vítam tento návrh, ktorý vráti historickú pamäť aj v tejto oblasti a ďakujem predkladateľom, že predložili tento návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2023 o 9:35 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Ján Mičovský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti aj za túto pripomienku. Ja sa ospravedlňujem, že som menoval niekoľko železníc a niekoľko ľudí, bolo to nespravodlivé. Samozrejme je ich oveľa viacej. Ešte keby som si tak spomenul napríklad ako Zvolenčan na pána Oravca, ktorý roky zachraňuje vozidlá v historickom depe vo Zvolene. Určite je komu poďakovať a ten zoznam by bol oveľa širší, tak je nespravodlivé, niektorých vypichnúť. Ale s týmito ľuďmi som sa stretol, tak preto som si ich dovolil menovať a takto svojim spôsobom aj zvýrazniť hodnotu ich práce. A možno ešte poznámka, ktorú som mal na mysli a ktorá mi unikla. Máme napríklad pancierové vlaky. A tu by som bol trocha kritický. Tu mi chýba pohľad, máme, nedávno sa zmenil správca Múzea Slovenského národného povstania, z pancierových vlakov sa zachránili iba dva pôvodné vagóniky. Toho čo je vo Zvolene pod zámkom, to je replika filmová a tie pancierové vagóniky tu by som aj využil tento priestor, ktoré sú posledné dva originálne neďaleko v areály Múzea SNP v Banskej Bystrici sú v žalostnom stave. Bol by som rád, keby ten ich náter, ktorý je teda nedôstojne sa už rozpadajúci a naozaj nezodpovedá hodnote týchto vozidiel, keby sa našli nadšenci v tomto múzeu alebo nech nejakých prizvú a nech sa tie dva vagóny dajú do poriadku. Tak využívam túto faktickú poznámku aj takto netradične. Ešte raz ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2023 o 9:36 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video