88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.3.2023 o 9:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:13

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Mareka Šefčíka a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2003 z 9. februára 2023 pridelila návrh poslancov týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 438 zo 14. marca 2023.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 9:13 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:17

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, úplne na začiatok pár slov ku samotnému návrhu zákona tak ako ho predložili kolegovia či už Richard Nemec, alebo Karol Kučera. Som presvedčený, že tak ako aj kolega Karol Kučera povedal, tento návrh zákona by mohol, nebude to veľa, ale nejaký pozitívny vplyv na štátny rozpočet priniesť. To je super, to je jedna vec.
Ďalšia pozitívna vec, určite, a to je, myslím, že úplne jasné, zruší to nejakú časť byrokracie, bude to jednoduchšie, bude to zmysluplnejšie. Je to koniec-koncov overené vlastne už z tých, z tej umeleckej časti, takže teraz, teraz takúto možnosť zrážkovej dane dostanú aj športoví odborníci.
A tretia vec je, ono by to malo aj čiastočne, to čo bolo teraz v nejakej šedej ekonomike, by sa malo preniesť do bielej. Takže celé dobre, podpora. Plus, keď už máme teda otvorený zákon o dani z príjmu, tak sa vláde, to myslím vtedy bol vládny návrh alebo teda pozmeňujúci návrh, nedávno podarilo vlastne jedna vec, akože nazvime ju že pokaziť. A teraz teda v pozmeňujúcom návrhu zase spoločne aj teda s ministerstvom financií, aj s kolegom Peťom Kremským dáme pozmeňujúci návrh, ktorý túto vec opraví.
Samozrejme, vysvetlím bližšie a na záver môjho vystúpenie prečítam samotný pozmeňujúci návrh.
Týka sa to, týka sa to slovenských korporátnych dlhopisov, ktoré keď kupujú vlastne zahraniční investori, tak tam sa im teraz vyrobilo zdanenie. Bohužiaľ, nejaké teda tri mesiace už to je platné, už to nejaké komplikácie prinieslo. To sa, samozrejme, vyriešiť nedá, retroaktívne sa ten systém zrušiť nedá, ale teda prinášame, povedzme to takým tým kybernetickým spôsobom, záplatu, ktorý tento problém vyrieši. Vyrieši ju v momente teda publikovania zákona v Zbierke zákonov. Ale teda o čo, o čo konkrétne ide.
Takže v roku alebo v čase od roku 2014 až do konca roku 2022 sa výnosy z komerčných dlhopisov nezdaňovali. Úpravou vykonanou, zmenou návrhu zákona o dani z príjmu z roku 2013 boli vyňaté zo zdroja príjmu na území Slovenskej republiky. Prečo? Tým dôvodom bolo zvýšiť atraktivitu slovenských komerčných dlhopisov pre zahraničných veriteľov. Nakoľko kapacita slovenských investorov nezodpovedala a nezodpovedá potrebám na úverové krytie. Vyňatie výnosov plynúcich nerezidentom, teda zahraničným, zahraničným občanom alebo investorom z komerčných dlhopisov zo zdanenia odvtedy zaviedli rovnako aj iné štáty Európskej únie. Jednak ako podporu získavania dlhového kapitálu, ale aj z dôvodu nejednotného systému výberu zrážkovej dane a problémov zo zisťovaním konečného príjemcu úrokového príjmu.
S účinnosťou od 1. 1. 2023 na základe novely zákona o dani z príjmov č. 496/2022 Z. z. sa výnosy z dlhopisov plynúce nerezidentom, zahraničným investorom, majú zdaňovať daňou vymeranou zrážkou, pokiaľ investori nepodliehajú osobitným výnimkám, predovšetkým z príslušných medzištátnych dohôd o zavedení dvojitého zdanenia. Podľa výhrad, ktoré k tejto zmene znášajú slovenskí emitenti dlhopisov, sa touto zmenou sťažilo umiestňovanie dlhopisov na zahraničných trhoch s nepriamym vplyvom aj na umiestňovanie štátnych dlhopisov. Čo teda pri založení Slovenska je veľký problém. Vzniká im tak výrazná administratívna záťaž spojená so zisťovaním každého zahraničného investora, nakoľko od presného poznania konečného príjemcu, úrokového príjmu závisí posúdenie zdanenia v správnej výške. Okrem toho, a to je veľmi dôležité, mnohé emisie dlhopisov na zahraničných trhoch obsahujú tzv. gross-up klauzulu, na základe ktorej má emitent zahraničným investorom doplatiť takú výšku výnosu, ako keby sa na nich daň vyberaná zrážkou zavedená novelou zákona o dani z príjmov nevzťahovala. Čím sa slovenským emitentom predražuje ich dlhové financovanie. No veľmi jednoducho, táto zavedená zrážková daň jednoducho zaťažila vlastne slovenské firmy, proste priniesla im ďalšie daňové zaťaženie, pretože tie dlhopisy takto boli väčšinou vydávané. Realita je teda, že ako SaS-ka sme na toto upozorňovali už pri prijímaní zákona. Ja som tu o tom tiež v pléne rozprával, ani sme teda nezahlasovali na zavedenie tejto dane. Ale budiš, teda stalo sa, bola prijatá a dnes teda máme možnosť spoločne opraviť túto chybu a toto zdanenie zrušiť.
Tento poslanecký pozmeňujúci návrh mňa a Petra Kremského prináša návrh na úpravu zákona o dani z príjmov, obsahuje teda opätovné vyňatie výnosov z komerčných dlhopisov zo zdroja na území Slovenskej republiky, čím sa zabezpečí ich definitívne nezdanenie.
V tomto návrhu je zahrnutá alebo obsiahnutá aj úprava účinnosti dňom vyhlásenia, ako som už povedal. Takýmto nastavením sa zabezpečí, že výnosy plynúce nerezidentom z komerčných dlhopisov, ktoré budú splatné počnúc dňom vyhlásenia tejto úpravy, budú spadať pod príjmy vyňaté, vyňaté zo zdroja na území Slovenskej republiky, a teda nebudú už podliehať zdaneniu. Prijatie zmeny so spätnou účinnosťou od 1. 1. 2023 nie je možné z dôvodu retroaktivity a vytvárania nerovnakého postavenia medzi rôznymi daňovníkmi. Čiže už toto obdobie, už bohužiaľ, už sa stalo, takže už to budú musieť proste dotknuté spoločnosti zvládnuť, ale od momentu vyhlásenia sa vraciame k tej dobrej praxi, ktorá bola.
No, čiže retroaktívne to nejde urobiť, a teda ten dôvod je aj, aj to, že správca dane nevie automaticky vrátiť emitentom alebo obchodníkom s cennými papiermi, ktorí tiež môžu nadobúdať postavenie platiteľa dane vyberanej zrážkou, už vybratú daň zrážkou. Dôvodom je, že daň vybraná zrážkou sa vyberá a odvádza platiteľom tejto dane v úhrne za všetkých daňovníkov a za všetky príjmy v úhrne z predkladaného oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, správca dane nevie automaticky vyčísliť len daň vybratú z úrokového výnosu z toho komerčného dlhopisu. Musela by sa zaviesť masívna legislatívna úprava procesu preukázania výšky vracania dane a následne vrátenia, s čím súvisí ďalšia administratívna záťaž na strane emitentov aj finančnej správy s požiadavkou na nákladnú úpravu informačného systému finančnej správy.
Okrem toho by mohla vzniknúť aj situácia, kedy daň vybratú zrážkou odvádzal obchodník s cennými papiermi v postavení platiteľa dane, ktorému, ak by sa táto daň vrátila, zákonom nie je možné zabezpečiť jej poukázanie emitentovi, nakoľko ide o súkromnoprávny vzťah. Vznikla by tak možnosť obohatenia platiteľom dane. Obohatenie by mohlo vzniknúť aj v situácii, ak by emitent vybral daň správne výške, lebo poznal konečného príjemcu úrokového príjmu, správca dane by daň vrátil emitentovi, ale opätovne zákon nemôže zabezpečiť poukázanie výnosu dane vo výške vrátaní dane od emitenta investorovi, ktorý je nerezidentom.
Tu je potrebné upozorniť, že zákon o dani z príjmov umožňuje za súčasného znenia považovať daň vybratú zrážkou z úrokového výnosu za preddavok, o ktorý môže nerezident – právnická osoba požiadať, a ak by prišlo k vráteniu dane nerezidentovi – právnickej osobe a súčasne aj emitentovi, potom by mohla vzniknúť škoda na strane štátneho rozpočtu v podobe dvojnásobného vrátania už vybratej dane. V neposlednom dane, umožnením vrátenia už vybratej dane zrážkou by sa vytvoril nebezpečný precedens do budúcnosti. No čo z toho proste vyplýva? Že jednoducho za chyby sa platí, toto sa už stalo, život sa na tie tri mesiace týmto investorom skomplikoval, vyriešiť sa to už spätne nedá, ale teda od momentu, kedy schválime tento pozmeňujúci návrh, tento zákon a vyjde v zbierke, tak sa to už vráti na tú pôvodnú, pôvodnú úroveň, kedy sa to nezdaňovalo, a teda už ďalšie problémy nebudú vznikať. A teda daň vybratá zrážkou z výnosov z dlhopisov plynúcich nerezidentom v čase od 1. 1. 2023 do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmeny zákona tak zostane príjmom štátneho rozpočtu bez spätného vrátenia.
Čiže ešte raz, týmto vlastne vyriešime problém, ktorý vznikol teda tou, povedzme, nešťastnou predchádzajúcou právnou úpravou a takto to, verím, vyriešime a určite je to niečo, čo pomôže a zabezpečí vlastne znovu rozumný stav a aj rozumnú možnosť financovania slovenských subjektov pomocou teda investorov zo zahraničia.
Teraz si dovolím prečítať samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča a Petra Kremského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Mareka Šefčíka a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1385.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Mareka Šefčíka a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu, o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V poslaneckom návrhu zákona navrhujem túto zmenu a doplnenie:
1. K čl. I, nové body
Za doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V člá... pardon, V § 16 ods. 1 písm. e) treťom bode sa vypúšťajú slová: „z výnosov z dlhopisov okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,", za slovami „depozitných certifikátov" sa vypúšťa čiarka a slová „pokladničných poukážok" a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok,"
3. V § 43 ods. 2 sa za slovom „pôžičiek" vypúšťa čiarka a slová „výnosy z dlhopisov, ak plynú daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) tretieho bodu okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,"."
Doterajšie body 2 až 4 sa primerane prečíslujú.
Nové body 2 a 3 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona.
2. K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písm. d)."
Doterajšie body 2 a 3 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 3 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona.
3. K čl. I, doterajší bod 4
Doterajší bod 4 znie:
„4. Za § 52zzr sa vkladajú § 52zzs a § 52zzt, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠52zzs
Prechodné ustanovenie k úpra... pardon, prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenie § 43 ods. 6 písm. d) v znení účinnom do dňa predchádzajúceho dňu vyhlásenia sa použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023.
§ 52zzt
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Postup podľa § 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 v znení účinnom od 1. mája 2023 sa prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) daňovníka plynúcich od 1. januára 2024."
V čl. 1, 4. bode § 52zzs nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a 52zzt nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som. Poprosím teda všetkých o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ako aj celého zákona. Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 9:17 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Marián, ja iba krátko. Ďakujem ti za tvoje vystúpenie, na tomto pozmeňujúcom návrhu sme dohodnutí, takže my ho, samozrejme, podporujeme. A chcem zvýrazniť, tak ako ty si povedal, tri pozitíva, tak ja ich ešte raz zopakujem, tohto návrhu zákona. Čiže ty si hovoril, že to je pozitívum, aj keď malé, pre štátny rozpočet, druhá vec je obmedzenie byrokracie, o čo sme tiež bojovali pre tých športových odborníkov. Tak to je druhý vec. A tretia, a ja osobne ju považujem za najpodstatnejšiu, že čosi zo šedej ekonomiky prejde do tej bielej ekonomiky. A to je, to je, čo sa týka antikorupčnosti a čistoty vo verejných financiách, priorita. Takže ďakujem ešte raz za tvoje vystúpenie aj za ukázanie, aké pozitíva má tento návrh zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 9:32 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:33

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja už len poďakujem kolegovi Marekovi Šefčíkovi za faktickú poznámku a len pritakávam, presne tak to je a som rád, že sa, a verím, že sa podarí prijať dobrú vec. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:33 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:34

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Hlasovať budeme o jedenástej dnes.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:34 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:36

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže novela o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, máme druhé čítanie, cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti. V kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností. Po dohode s ministerstvom školstva tieto odborné činnosti pozmeňujúcim návrhom zatiaľ dávame preč a okrem športovej teda činnosti ostáva v návrhu teda trénerská činnosť a umelecká činnosť a tento pozmeňujúci návrh potom neskôr prečítam v rozprave.
V návrhu zákona sa upravuje ich zaraďovanie teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na základných, stredných, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Návrh zákona prispieva k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov z oblasti športu, významných umelcov, teda v súvisiacich s odborným vzdelávaním.
Návrh nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na služby pre občana. Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu ministerstva školstva.
Ďakujem, za mňa toľko.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:36 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 9. februára 2023 č. 2004 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 685 z 8. marca 2023 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 203 z 10. marca 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených návrhoch pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, zo 14. marca 2023 č. 212.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:40

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ak si možno niektorí kolegovia pamätajú, bolo to v prvej rozprave, vlastne v prvom čítaní, teda k tomu pomerne zaujímavá rozprava a len možno stratím teraz jednu dve vety k tomu, že naozaj si myslím, že je to dôležité, aby sme teda aj nejakých, okrem teda športových odborníkov, ktorí už v novele boli zhruba trištvrte roka, zaviedli aj trénerskú činnosť, pretože sa snažíme, to bol vlastne ten môj pôvodný zámer, lebo my sa snažíme, samozrejme, aj skvalitniť aj hodiny telesnej výchovy, takže motivujeme týmto vlastne vstup nejakých aj trénerov ako pedagogických zamestnancov do vzdelávacieho prostredia, keďže vieme, že za tie posledné obdobie boli viac-menej trošku tak vyhnaní z toho systému. Takže to, že tam pribudli potom aj ďalšie činnosti ako umelecká činnosť a iná odborná činnosť, ktorú teraz vlastne tým pozmeňujúcim návrhom zase zužujeme, tak to bolo v podstate len zrovnoprávnenie aj tých ostatných činností, aby sme napríklad pre predmety hudobná alebo výtvarná výchova takisto dostali tú možnosť a dostali tam odborníkov z praxe.
Takže ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo parlamentnej tlač 1387.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode, čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode, čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) a v čl. I bode 4 § 30 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "slovenský jazyk a literatúra, materinský jazyk a literatúra,".
2. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
3. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa bod 3.
4. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
5. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
6. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
7. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
8. V čl. I bode 4 § 30 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
9. V čl. I bode 5 § 85 písm. c) sa za slovami "trénerskej činnosti" čiarka nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a ďalšej činnosti".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 2 a 4 zo spoločnej správy výborov.
Takže ďakujem, skončil som a poprosím o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 9:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:45

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len veľmi krátko chcel takisto vyjadriť podporu tomuto zákonu. Pozmeňujúci návrh prišiel kvôli tomu, že boli tam nejaké nezrovnalosti ohľadom tých iných profesií a snáď do budúcna sa rozšíri aj, rozšíria aj možnosti pre tieto proumelecké profesie a ďalšie teda z oblasti slovenského jazyka a ďalších, aby, aby mohli títo odborníci takisto jednoduchšie sa zamestnávať v školstve a mať tie výhody, aby, aby z toho ťažili tí naši žiaci a študenti. No ale nateraz sme sa rozhodli to takto zúžiť. Podporujem to aj ja a chcem oznámiť, že hlasovanie by sme dali, keďže je to druhé čítanie, tak určujem hlasovanie na dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 9:45 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:47

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
Kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58 o výbušninách a tak ďalej. Tou hlavnou zmenou našej novely je, že by obmedzila používanie a predaj niektorých druhov zábavnej pyrotechniky. Naše opatrenie cieli na tie typy pyrotechniky, najmä petardy, ktoré preukázateľne spôsobujú ľuďom ujmu na zdraví až smrť. Nadmerný hluk spôsobený výbuchmi sa vplyvom stresu podieľa na vzniku takých porúch a ochorení ako zvýšený krvný tlak a ďalšie psychosomatické ochorenia. V dôvodovej správe ponúkame špecifické odkazy na štúdie, ktoré tento súvis potvrdili. Zvieratá sú použitím ohrozené rovnako, ak ešte nie viac ako ľudia. Vo všeobecnosti patria medzi najcitlivejšie zvieratá, najzraniteľnejšie voči nebezpečnej pyrotechnike psy a kone. Podľa dostupných štúdií trpí až 45 % psov fóbiou z ohňostrojov a takmer 80 % koní úzkosťou spôsobenou výbuchmi. Pripomínam, že zvieratá sa obávajú hlasných zvukov z toho jednoduchého dôvodu a že ich sluch je oveľa citlivejší ako sluch ľudí. Vedia si zvyknúť na známe zvuky, aj hlasné, na ktoré už potom neskôr nereagujú, ale výbuchy ohňostrojov, ktoré počujú iba raz za rok medzi ne nepatria.
Na záver, obce a mestá na Slovensku majú síce právomoc zakázať či obmedziť na svojom území alebo jej časti používanie pyrotechnických výrobkov, ale veľmi málo z nich uvedenú právomoc využíva, preto pristupujeme k tomuto návrhu, aby bol zakázaný voľný predaj tej zábavnej pyrotechniky, ktorej hlavným efektom je hluk. Myslíme si, že existuje milión spôsobov, ako privítať Nový rok, ktoré neubližujú citlivým zvieratám či zraniteľným ľuďom a vieme použiť iné typy techniky, ktoré nespôsobujú také ujmy na zdraví ako spomínané petardy.
Vďaka, končím, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 9:47 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video