88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 9:47 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:34

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Hlasovať budeme o jedenástej dnes.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:34 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:36

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže novela o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, máme druhé čítanie, cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti. V kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v oblasti pohybu a zdravia, umenia a odborných činností. Po dohode s ministerstvom školstva tieto odborné činnosti pozmeňujúcim návrhom zatiaľ dávame preč a okrem športovej teda činnosti ostáva v návrhu teda trénerská činnosť a umelecká činnosť a tento pozmeňujúci návrh potom neskôr prečítam v rozprave.
V návrhu zákona sa upravuje ich zaraďovanie teda pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním na základných, stredných, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Návrh zákona prispieva k napĺňaniu záväzku programového vyhlásenia vlády, ktorým je skvalitňovanie výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach tým, že predstavuje priamu motiváciu pre zapojenie sa do výchovy a vzdelávania žiakov ďalších odborníkov z oblasti športu, významných umelcov, teda v súvisiacich s odborným vzdelávaním.
Návrh nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie, ani vplyvy na služby pre občana. Prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci rozpočtu ministerstva školstva.
Ďakujem, za mňa toľko.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:36 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 9. februára 2023 č. 2004 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 685 z 8. marca 2023 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 203 z 10. marca 2023 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených návrhoch pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo bol gestorský výbor, zo 14. marca 2023 č. 212.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

29.3.2023 o 9:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:40

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ak si možno niektorí kolegovia pamätajú, bolo to v prvej rozprave, vlastne v prvom čítaní, teda k tomu pomerne zaujímavá rozprava a len možno stratím teraz jednu dve vety k tomu, že naozaj si myslím, že je to dôležité, aby sme teda aj nejakých, okrem teda športových odborníkov, ktorí už v novele boli zhruba trištvrte roka, zaviedli aj trénerskú činnosť, pretože sa snažíme, to bol vlastne ten môj pôvodný zámer, lebo my sa snažíme, samozrejme, aj skvalitniť aj hodiny telesnej výchovy, takže motivujeme týmto vlastne vstup nejakých aj trénerov ako pedagogických zamestnancov do vzdelávacieho prostredia, keďže vieme, že za tie posledné obdobie boli viac-menej trošku tak vyhnaní z toho systému. Takže to, že tam pribudli potom aj ďalšie činnosti ako umelecká činnosť a iná odborná činnosť, ktorú teraz vlastne tým pozmeňujúcim návrhom zase zužujeme, tak to bolo v podstate len zrovnoprávnenie aj tých ostatných činností, aby sme napríklad pre predmety hudobná alebo výtvarná výchova takisto dostali tú možnosť a dostali tam odborníkov z praxe.
Takže ak dovolíte, teraz prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo parlamentnej tlač 1387.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Kučeru, Richarda Nemca, Lucie Drábikovej a Petra Polláka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode, čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode, čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) a v čl. I bode 4 § 30 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová "slovenský jazyk a literatúra, materinský jazyk a literatúra,".
2. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
3. V čl. I bode 1 § 30 ods. 1 písm. e) sa vypúšťa bod 3.
4. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) druhom bode sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
5. V čl. I bode 2 § 30 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa bod 3.
6. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci slovo "alebo" nahrádza bodkou.
7. V čl. I bode 3 § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
8. V čl. I bode 4 § 30 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
9. V čl. I bode 5 § 85 písm. c) sa za slovami "trénerskej činnosti" čiarka nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a ďalšej činnosti".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať na samostatné hlasovanie body 2 a 4 zo spoločnej správy výborov.
Takže ďakujem, skončil som a poprosím o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 9:40 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:45

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len veľmi krátko chcel takisto vyjadriť podporu tomuto zákonu. Pozmeňujúci návrh prišiel kvôli tomu, že boli tam nejaké nezrovnalosti ohľadom tých iných profesií a snáď do budúcna sa rozšíri aj, rozšíria aj možnosti pre tieto proumelecké profesie a ďalšie teda z oblasti slovenského jazyka a ďalších, aby, aby mohli títo odborníci takisto jednoduchšie sa zamestnávať v školstve a mať tie výhody, aby, aby z toho ťažili tí naši žiaci a študenti. No ale nateraz sme sa rozhodli to takto zúžiť. Podporujem to aj ja a chcem oznámiť, že hlasovanie by sme dali, keďže je to druhé čítanie, tak určujem hlasovanie na dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 9:45 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:47

Tomáš Valášek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci.
Kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58 o výbušninách a tak ďalej. Tou hlavnou zmenou našej novely je, že by obmedzila používanie a predaj niektorých druhov zábavnej pyrotechniky. Naše opatrenie cieli na tie typy pyrotechniky, najmä petardy, ktoré preukázateľne spôsobujú ľuďom ujmu na zdraví až smrť. Nadmerný hluk spôsobený výbuchmi sa vplyvom stresu podieľa na vzniku takých porúch a ochorení ako zvýšený krvný tlak a ďalšie psychosomatické ochorenia. V dôvodovej správe ponúkame špecifické odkazy na štúdie, ktoré tento súvis potvrdili. Zvieratá sú použitím ohrozené rovnako, ak ešte nie viac ako ľudia. Vo všeobecnosti patria medzi najcitlivejšie zvieratá, najzraniteľnejšie voči nebezpečnej pyrotechnike psy a kone. Podľa dostupných štúdií trpí až 45 % psov fóbiou z ohňostrojov a takmer 80 % koní úzkosťou spôsobenou výbuchmi. Pripomínam, že zvieratá sa obávajú hlasných zvukov z toho jednoduchého dôvodu a že ich sluch je oveľa citlivejší ako sluch ľudí. Vedia si zvyknúť na známe zvuky, aj hlasné, na ktoré už potom neskôr nereagujú, ale výbuchy ohňostrojov, ktoré počujú iba raz za rok medzi ne nepatria.
Na záver, obce a mestá na Slovensku majú síce právomoc zakázať či obmedziť na svojom území alebo jej časti používanie pyrotechnických výrobkov, ale veľmi málo z nich uvedenú právomoc využíva, preto pristupujeme k tomuto návrhu, aby bol zakázaný voľný predaj tej zábavnej pyrotechniky, ktorej hlavným efektom je hluk. Myslíme si, že existuje milión spôsobov, ako privítať Nový rok, ktoré neubližujú citlivým zvieratám či zraniteľným ľuďom a vieme použiť iné typy techniky, ktoré nespôsobujú také ujmy na zdraví ako spomínané petardy.
Vďaka, končím, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 9:47 hod.

M. A.

Tomáš Valášek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:49

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Tomáš, vidím, že tvoj návrh zákona vzbudil aj veľký záujem médií podľa účasti na balkóniku. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1390.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.3.2023 o 9:49 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre mediálne služby, tlač 1420.
Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý, predsedníčka Rady pre mediálne služby listom z 3. novembra 2022 oznámila predsedovi Národnej rady, že v nadväznosti na § 117 ods. 6 a v zmysle § 116 ods. 1 zákona o mediálnych službách dňa 16. februára 2023 uplynulo funkčné obdobie inžinierovi Andrejovi Zmečekovi a dňa 28. marca 2023 uplynie funkčné obdobie pánovi Pavlovi Holeštiakovi.
Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie Rady, ktoré nájdete v tlači 1420. Výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre mediálne služby na svojej 77. schôdzi a v uznesení č. 202 z 31. januára 2023 konštatoval, že všetci kandidáti pod poradovým číslom 1 až 12 spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 115 zákona č. 264/2022 o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh na voľbu členov Rady, návrh na voľbu členov do Rady pre mediálne služby sa presunul z programu 83. schôdze Národnej rady do programu 88. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu výbor pre kultúru a médiá na svojej 81. schôdzi prijal uznesenie č. 202a, v ktorom pozmenil uznesenie č. 202 v bode c/1 týkajúce sa začiatku funkčného obdobia zvolených členov Rady. Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre mediálne služby. Návrh na uznesenie Národnej rady ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu. Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:31 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:34

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 1431. Nakoľko materiál máte taktiež k dispozícii, nebudem ho čítať celý.
Do stanoveného termínu výbor dostal 12 návrhov na kandidátov. Za oblasť televízneho vysielania pán Milan Antol, pani Marta Gajdošíková, pani Judita Gembická, pani Michaela Matisová, pán Štefan Nižňanský, pán Zoltán Pék, pani Valéria Šulczová, pani Agáta Staneková a pani Katarína Valachovičová. Za oblasť ekonómie pán Marek Radvanský, pán Vladimír Vaňo a pani Ivana Zelizňáková.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 203 zo 14. februára 2023 konštatuje, že:
a) dňom 10. februára 2023 skončilo funkčné obdobie pani Dóre Hushegyiovej a pánovi Martinovi Kákošovi, odborníkom v oblasti televízneho vysielania a pánovi Martinovi Kabátovi, odborníkovi v oblasti ekonómie.
b) je potrebné zvoliť troch členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na funkčné obdobie šesť rokov odo dňa zvolenia konkrétne dvoch odborníkov v oblasti televízneho vysielania a jedného odborníka v oblasti ekonómie.
c) navrhovaní kandidáti za oblasť televízneho vysielania a za oblasť ekonómie spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
d) kandidátka pani Katarína Valachovičová nespĺňa podmienku dostatočnej odbornej alebo riadiacej praxe. Napriek uvedenému výbor pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:34 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:36

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Poprosím hlasovať o oboch týchto tlačiach 1420 aj 1431 dnes o sedemnástej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 10:36 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video