90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 15:50 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:49

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Tak vlastne ako povedal hlavný predkladateľ Milan Vetrák, hlasovanie dnes o sedemnástej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 15:49 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Katarína Hatráková

Vystúpenie v rozprave 15:50

Marek Šefčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1629. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor zároveň navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Nech sa páči, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 15:50 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:54

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ja len stručne, lebo v tomto pléne sme niekoľkokrát upravovali postavenie sociálnych pracovníkov. Naposledy v školstve bolo toho z pera pani kolegyne Žitňanskej, zaznelo teda veľmi veľa o dôležitosti postavenia sociálneho pracovníka v rôznych oblastiach, predovšetkým teda v spomínanom školstve v sociálnej práci, takže ja sa stručne pokúsim objasniť jeho kompetencie v oblasti zdravotníctva.
Sociálna práca v zdravotníckom zariadení je špecializovaná činnosť, pri ktorej sa poskytuje osobitá a často životne dôležitá sociálna služba pacientovi v spojení s jeho zdravotným stavom. Jej cieľom je zlepšiť nepriaznivú životnú situáciu, ktorá vznikla dôsledkom zdravotného obmedzenia alebo ktorá viedla k zdravotnému obmedzeniu, a teda sociálni pracovníci v zdravotníctve sa fokusujú predovšetkým na pacientov, ktorí nie sú schopní sami riešiť svoju situáciu. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce má veľmi detailne spracovaný materiál o kompetenciách sociálneho pracovníka v zdravotníctve, takže pre krátkosť času sa mu nebudem z tohto miesta venovať, pokiaľ by bol záujem, je k dispozícii u mňa.
Môj návrh reaguje na aktuálne, aktuálne neadekvátne postavenie sociálneho pracovníka v tíme iných zdravotníckych pracovníkov, čo sa prira, prirodzene odráža na finančnom ohodnotení a statuse sociálneho pracovníka v zdravotníctve, preto navrhujem medzi vymenované povolania takzvaných iných zdravotníckych pracovníkov, teda medzi povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik zaradiť aj povolanie sociálny pracovník. Navrhované doplnenie zlegitimizujeme postavenie sociálneho pracovníka a výkonu sociálnej práce v oblasti zdravotníctva. Podľa aktuálneho znenia právnych predpisov v oblasti zdravotníctva nie je sociálna práca v zdravotníctve vykonávaná povolaním iného zdravotníckeho pracovníka, čo spôsobuje samozrejme neprekonateľné praktické problémy pri výkone tejto odbornej činnosti v prospech pacientov. Takže toto sú všetko dôvody, pre ktoré prosím o podporu v druhom a treťom čítaní. Ďakujem pekne. zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je už takmer 30-ročná snaha miestnej územnej samosprávy vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí. Navrhovaná právna úprava sa týka pozemkov, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavenom území obcí, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve obcí alebo ktoré tvoria verejné priestory obcí alebo sa tieto pozemky využívajú na iné verejno-prospešné funkcie, napríklad verejné športoviská, verejné parky či miestne cintoríny. Ide o pozemky, ktorých faktickú, faktickú správu a údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady, resp. mali by ju vzhľadom na ich reálne využívanie zabezpečovať po prijatí tejto navrhovanej právnej úpravy.
Dlhodobá prax zo samosprávy obcí nepochybne dokazuje, že práve tento stav neumožňuje obciam realizovať modernizáciu či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň súčasne správca týchto pozemkov Slovenský pozemkový fond reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, nakoľko to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť. Súčasná právna úprava v zákone č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách je administratívne veľmi zložitá. (Rečník sa odmlčal pre hluk v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Páni poslanci z OĽANO majú tu diskusné kluby.

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pri všetkej úcte, ruší to.

Blcháč, Ján, poslanec NR SR
Traja poslanci naraz za OĽANO rušia.
Časovo zdĺhavá, najmä plán (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené), je nenárokovateľná a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí o prevod tohto majetku štátu na obce a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom na obce.
V praxi častokrát pre tieto administratívne bariéry k prevodu majetku štátu nedôjde alebo tieto prevody trvajú niekoľko rokov. Pri pozemkoch, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce pristúpia k vysporiadaniu spoluvlastníctva určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme. To isté bude platiť aj v prípade pozemkov pod stavbami iných vlastníkov v obci.
Kolegyne, kolegovia, vzhľadom k tomu, že už tretíkrát sa pokúšame vypočuť volanie samospráv, niekoľko desaťročné volanie, ako som povedal, dovoľujem si vás požiadať o podporu a posunutia tohto návrhu zákona do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 15:54 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:54

Ján Blcháč
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám zdôvodnil predloženie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je už takmer tridsaťročná snaha...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2023 o 15:54 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:59

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2023 o 15:59 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:00

Denisa Saková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona o pomoci obyvateľom ohrozených chudobou sa predkladá ako návrh skupiny poslancov Národnej rady. V článku 1 sa navrhuje v reakcii na mimoriadne prudký rast cien energií a zvýšené životné náklady širokej skupiny obyvateľstva, ktorá sa ocitla v ohrození chudobou, poskytnúť finančnú pomoc za účelom krytia časti životných nákladov, aby sa toto ohrozenie znížilo alebo aby sa mu úplne zabránilo.
Formou pomoci je jednorazový finančný príspevok určený pre vybraný okruh obyvateľov, ktorí sa podľa jednotnej európskej metodiky štatistického zisťovania chudoby nachádzajú v riziku príjmovej chudoby. Pri posudzovaní nároku sa pritom bude zohľadňovať každý typ domácností osobitne, aby sa zohľadnil počet členov domácností a ich veková štruktúra. Na základe metodiky výpočtu hranice rizika príjmovej chudoby predstavuje totiž hranicu iná suma v prípade jednočlennej domácnosti a iná v prípade úplnej domácnosti s dvomi deťmi. Zákon počíta s výplatou príspevku v roku 2023, ale štruktúra jeho textu umožňuje jednoduchou legislatívnou zmenou poskytnúť takúto pomoc v prípade potreby aj v iných rokoch, ak opäť nastane takáto objektívna potreba.
Cieľovou skupinou pomoci sú rodičia nezaopatrených detí, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu, poberatelia dôchodkových dávok a ľudia odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi, ale aj iné fyzické osoby, ktoré sú ohrozené chudobou. V prípade posledných dvoch menovaných skupín fyzických osôb sú podmienky vzniku nároku na pomoc nastavené tak, aby ocenili ich aspoň minimálnu legálnu pracovnú aktivitu v roku 2022.
Navrhovatelia sa rozhodli podporiť chudobných obyvateľov využitím najnovším dostupných údajov o hranici rizika príjmovej chudoby, ktoré budú dostupné ku dňu účinnosti tohto zákona. Hoci v súčasnosti ešte nie sú dostupné údaje, na základe ktorých sa bude posudzovať nárok na pomoc podľa tohto zákona, predkladatelia zvolili údaje, ktoré budú najaktuálnejšie ku dňu účinnosti zákona, aby tak sa najviac priblížili k príjmovej realite chudobných ľudí v súčasnosti. Vzhľadom na nedostupnosť najaktuálnejších údajov v čase predloženia návrhu nie je možné presne kvantifikovať dopady návrhu na výdavkovú časť štátneho rozpočtu. Opatrenie sa dotkne ohľadom do, odhadom do 700-tisíc ľudí, pričom pôjde o dotáciu na domácnosť. Vzhľadom na to, že rozpočtové dopady nemôžu, nemožno považovať za rizikové z hľadiska udržateľnosti štátneho rozpočtu. Zároveň vo svetle výdavkov na opatrenia na podporu podnikov v uplynulých rokoch, ako aj vo svetle pokračujúceho nárastu výdavkov na zbrojenie v stách miliónov eur, vyplývajúcich z veľkých investičných nákupov v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany, sú predkladanie presvedčení, že vláda je povinná nájsť zdroje na takúto pomoc obyvateľom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 16:00 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:04

Slavěna Vorobelová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.

Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1653. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1716 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2023 o 16:04 hod.

Ing.

Slavěna Vorobelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:07

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, spoločne s kolegom Martinom Beluským tu predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom tohto návrhu zákona je umožniť profesionálnym vojakom, vojakom v aktívnej zálohe, ako aj vojakom mimoriadnej služby, a to vrátane policajtov, príslušníkov ZVJS a hasičov, odoprieť vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky.
Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.5.2023 o 16:07 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:08

Marcel Mihalik