Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2021 o 12:36 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 12:36 - 12:38 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, takto, ten bod a) je vlastne pôvodné znenie zo zákona a týka pestovateľskej pálenice. To znamená, že tých 43 litrov absolútneho alkoholu pre pestovateľa, vyslovene to bolo vynegociované Slovenskou republikou, keď sme vstupovali do Európskej únie, že ročné množstvo pre pestovateľa, ktorý si dá vyrobiť, pestovať, teda absolútneho alkoholu, ktorý si dá v pestovateľskej pálenici vyrobiť môže byť najviac 43 litrov. Vychádzalo sa zrejme štatistických údajov. Tých 43 litrov neviem, asi to z prsta nevycucali. Ale toto bolo vynegociované.
A pokiaľ ide o tie návštevy. Tak smernica Európskej únie toto nedefinuje. My sme to prevzali priamo zo smernice takúto dikciu. Čiže ide o to, že keď raz niekto doma vyrába domácke pivo, tak jednak, že má podmienky, že sa musí zaregistrovať a tou druhou podmienkou je, že to vyrobené pivo nesmie byť predmetom predaja. Čiže keď aj si zavolá na návštevu, možne si zavolať aj z Hornej - Dolnej, aj zo susedného Maďarska, kohokoľvek, ale nesmie predávať. Polemizovali sme na ministerstve financií aj o tom, že teda rozumieme tomu, že ide o súkromný priestor a ťažko tým pádom bude kontrolovateľný. Ale zhodli sme sa na tom, že práve tým, že zlegalizujeme, že povolíme súkromnú výrobu piva vlastne odstraňujeme šedú zónu, pretože je to povolené a deje sa to aj dnes. Povedzte mi kto dnes kontroluje, ak ten autobus príde dnes niekomu do záhrady a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:29 - 12:34 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak som spomenula, cieľom predloženého návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, vyrobené v množstve najviac 10 hl a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Len v krátkosti by som chcela uviesť toľko, že navrhovanou právnou úpravou dosiahneme, že výrobcovia piva v domácnostiach, ktorá sa dnes už reálne deje a vykonáva, nebudú pôsobiť v akejsi šedej zóne. Totižto už dnes sa môže úplne bežne v obchode zakúpiť zariadenie na výrobu piva a tým pádom zrejme domácnosti nevedia o tom, že toto, takto vyrobené pivo je nelegálne. To je dôvod prečo vlastne zákonom umožňujeme vyrábať pivo i v množstve najviac 10 hl za rok. A vlastne v tomto množstve bude oslobodené od spotrebnej dane.
Vlastne týmto bude mať štát prehľad o drobných výrobcoch, pretože sa budú musieť zaevidovať a bude vedieť zareagovať v prípadoch podozrení pri predaji takto vyrobeného piva. Samotný zástupcovia pivovarníckeho priemyslu, to znamená malí aj veľkí výrobcovia piva, teda výrobcovia remeselného piva, tento návrh zákona vítajú a podporujú. Zároveň predloženým návrhom zavádzame inštitút malého liehovaru, v rámci ktorého bude môcť vyrábať rovnako lieh najviac 10 hl, avšak absolútneho alkoholu, čo znamená 100-percentného alkoholu so zníženou sadzbou spotrebnej dane. Zákonom sú určené podmienky a povinnosti ako pre Colný úrad, ktorý bude vykonávať množstvo a označovanie liehu, ktoré, pričom bude môcť takto vyrobený lieh predávať výlučne v spotrebiteľskom balení a rovnako aj označené kolkovou známkou. Zavádzajú sa podmienky pre podnikateľa, ktorý nebude môcť byť majetkovo, personálne, výrobne, ani technologicky prepojený s inou osobou, ktorá podniká v liehovarníckom priemysle.
Dôvodom predloženia tohto zákona je, že smernica Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje takéto možnosti poskytuje. Poskytovala ich ešte aj pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Avšak Slovenská republika v roku 2004 prijala len tie najnevyhnutejšie inštitúty a typy podnikania také, aké boli u nás zavedené ešte v predchádzajúcom režime. To znamená okrem výroby vína zaviedli sme inštitút veľkého liehovaru, ale nie malého liehovaru. Vygenociovali sme pestovateľské pálenice, pričom pestovateľskými pálenicami je, sa rozumie teda alebo v rámci týchto, tejto činnosti je možné vyrobiť lieh výlučne na vlastnú spotrebu, čiže takto vyrobený lieh nemôže byť predmetom predaja. V priebehu času sme už tu v parlamente v minulom období schválili aj domácku výrobu alkoholu, destilátu. Čiže nevidíme dôvod prečo by nemal byť zavedená alebo povolená aj domáca výroba piva. Hlavne teda zavedenie inštitútu malého liehovaru pomôže malým a stredným podnikateľom, pomôže rozvoj v regiónoch, v agroturistike. Pomôže, by som, urobiť takým väčší výber na trhu našich destilátov a tým pádom vlastne títo regionálni výrobcovia, napríklad sa budú môcť združovať a tieto svoje výrobky registrovať ako svoje špeciality, napríklad s chráneným označením pôvodu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:24 - 12:26 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:24 - 12:26 hod.

Halgašová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane, pričom vyrobené je množstvo desať hektolitrov za rok a pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu ktorým je malý samostatný liehovar najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidenciu, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať a to výlučne v spotrebiteľskom ...
===== je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na daň, odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru. Držiteľ povolenia na prevádzkované malého samostatného liehovaru bude oprávnený lieh iba vyrábať a tento spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne spotrebiteľskom balení, ktoré bude musieť byť označené kolkovou známkou.
V tejto súvislosti sa navrhuje, aby sa znížená sadzba dane uplatnila na lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare na Slovensku alebo v inom členskom štáte, ktorý bude na územie Slovenskej republiky dopravený v súvislosti s navrhovanou právnou úpravou malého samostatného liehovaru je potrebné novelizovať aj zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
Oprávnenie pre členský štát Európskej únie vyňať zo spotrebnej dane pivo vyrábané súkromnými osobami a konzumované výrobcom, členmi jeho rodiny alebo jeho návštevami za predpokladu, že nedochádza k predaju tohto piva, priznáva členskému štátu čl. 6 smernice Európskej únie o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Avšak návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať negatívny vplyv na negatívne sociálne vplyvy, ani negatívny vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:22 - 12:23 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, žijeme v byrokratickej spoločnosti to asi všetci uznáte aj pri najlepšej vôli a všeobecnej znalosti predpisov častokrát pochybíme, či na niečo zabudneme. Ak prihliadneme na to, o čo ťažšie to majú ťažko zdravotne znevýhodnený je potešujúce, že takáto novela prichádza a reálne pomôže buď skvalitneniu života alebo k zabráneniu nejakej sociálnej havárií takýchto osôb pre ktorých to je samozrejme o to väčšia tragédia. Verím v bezproblémové schválenie zákona a hlasovanie o tomto zákone bude v utorok o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:56 - 11:58 hod.

Ledecký Vladimír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rade Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 578. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 831 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnému výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 578) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3 v tejto spoločnej správe vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať v návrhoch 1 a 2 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 127 zo dňa 16. septembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:51 - 11:52 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Aj na legislatívnej rady vlády sme diskutovali práve o tomto ustanovení, je tam celkom úmyselne zavedené i keď po prijatí zákona keď zákon ukladá nejakú povinnosť tak v podstate už by si ten iný subjekt nemusel nemôže si uplatňovať takúto výhradu ale keďže v praxi je to tak, že už aj dnes si niektorí dovolia uplatňovať, že to je ich know how kvalita vody, ktorú dostáva od štátu na, na úpravu tak je to tam zámerne explicitne zduplikované, aby vlastne nedochádzalo k takýmto špekuláciám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:40 - 11:50 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
podzemných vôd tak ako som povedala v úvodnom slove je ovplyvnená jednak prirodzeným prostredím, jeho chemickým zložením pôdy hornín cez, ktoré voda prechádza ale žiaľ čoraz viacej je ovplyvnená ovplyvnená zásahom človeka nezodpovedným zásahom alebo z minulosti ale žiaľ aj z prítomnosti z dôvodu poľnohospodárskej priemyselnej činnosti. Ale čo ešte horšie, z dôvodu nezodpovedného uskladňovania neodstraňovania starých environmentálnych záťaží, ktoré ako časovaná bomba tikajú, tikajú niekde schované, o niektorých vieme a o niektorých nevieme. Avšak tento priestor je dynamický a podzemná voda, ktorá kolíše a často dosiahne až úroveň týchto environmentálnych skládok, tak prirodzene chemickými procesmi dochádza k vyplavovaniu mnohokrát toxických toxického kokteilu do podzemných vôd. Touto problematikou samozrejme Slovensko takto ešte poviem je bohaté na podzemné vody. Naša voda a najmä zásoby podzemných vôd na chránenom vodohospodárskom v oblasti Žitný ostrov, to je naše zlato, ktoré keď si neuchránime, keď nebudeme sa oňho starať a nezabránime jeho znečisteniu, tak vlastne poškodíme nielen nás ale hlavne budúce generácie. Voda je viac ako ropa. Bez ropy si vieme nájsť náhradu, bez vody žiť nedokážeme. Preto je veľmi dôležité, aby sme poznali kvalitu podzemných vôd, aby sa dôsledne monitorovala, aby ľudia tak ako majú ústavné právo na pravdivé a úplné informácie o stave životného prostredia, tak tomu patrí, patrí aj úplne pravdivé informácie o kvalite podzemných vôd.
Samozrejme s touto situáciou sa nezaoberáme len tu na Slovensku ale problematika vody dostupnosti a dostatku pitnej najmä pitnej vody ale nie len aj úžitkovej je globálny problém. Preto bola aj prijatá nová smernica o vode, ktorá transformuje rámcovú smernicu o vode a vykonáva ďalšiu smernicu o pitnej vode, ktorú budeme musieť implementovať do našeho právneho poriadku do roku 2023. Pitná voda je voda, ktorú už máme dnes na kohútiku to znamená, že už prechádza istou úpravou čo vo väčšine prípadov je nevyhnutné minimálne z hľadiska mikrobiologického znečistenia kedy je potrebné, aby tá voda bola zabezpečená jej dezinfekcia. Čoraz častejšie sa však ako som povedala v súvislosti práve s tým dynamickým procesom v prostredí, dostávame do situácie, že dovtedy k bezvadným kvalitným vodárenským zdrojom, ktoré sú v prevažnej miere v hlbokých štruktúrach zeme vo vrtoch sa dostávajú v priebehu času látky, ktoré tam v minulosti, v minulosti nebolo. Monitoring podzemných vôd samozrejme sa vykonáva, vykonáva ho štát prostredníctvom ministerstva životného prostredia cez svoju sieť v pozorovacích sieťach Slovenského hydrometeorologického ústavu ale samozrejme sú to ja vrty, ktoré realizuje geologický ústav Dionýza Štúra. Potom sú to ďalšie monitorovacie vrty, ktoré realizuje, realizuje iný a iné organizácie. Existuje na stránke SHMÚ monitoring aj výročné správy pravidelné výročné správy o kvantite aj kvalite podzemných vôd.
Len ten je ovplyvnený množstvom tých pozorovacích monitorovacích vrtov, ktoré, ktoré tieto organizácie majú byť k dispozícii. Medzi tým samozrejme naša je prostredie je prevŕtané rôznymi ďalšími vrtnými zásahmi pri či už sú cez súkromné pozorovacie vrty pre súkromné účely ale sú to aj vlastne práve vrty studne, ktoré sa nazývajú studne vodárenské zdroje, ktoré sa používajú na odber tej surovej vody. To znamená, z tej vody z geologického prostredia horninového na úpravu ďalšiu úpravu pitnej vody. Voda v podzemí je majetkom štátu, čiže štát zodpovedá za jej kvalitu a je potrebné, aby vlastne poznala aj tú informáciu o jej kvalite. Návrh zákona hovorí o tom, že vlastne táto kvalita surovej vody, ktorej je povinnosťou prevádzkovateľov vodárenských zariadení to znamená verejných vodovodov to znamená, tých, ktorí dodávajú vodu do verejného rozvodu do verejného rozvodnej siete, buď je to pre viac ako 50 ľudí alebo je to naviazané na odber tak musia pravidelne robiť na kvartálnom na kvartálnej báze úplné rozbory kvality vody. Netýka sa to len podzemných vôd týka sa to aj odberu z povrchových vôd v prípade, že teda sa voda dodáva z povrchových zdrojov to sú také vodárenské nádrže alebo pramene čiže sa to týka všetkých. Následne takáto voda putuje do úpravni vodárenských zariadení kde na základe toho aká tá kvalita je musia urobiť všetky opatrenia tak, aby do distribučnej siete a v konečnom dôsledku najmä na kohútiku sme mali zdravú čistú vodu tak, aby sme ju mohli bez obáv, bez obáv piť.
Pôvodný návrh tak ako bol predložený v prvom čítaní do Národnej rady upravoval, že tieto informácie o surovej vode ale aj o kvalite vody na kohútiku budú verejné dostupné. V pôvodnom návrhu samozrejme sa počíta s tým, že vlastne tie informácie, ktoré už dnes ten prevádzkovateľ vodárenských zariadení je povinný odovzdávať štátu poverenej organizácie, ktorou je Výskumný ústav vodného hospodárstva cez do takého systému, ktorý sa volá ZBERVAK, tak tieto údaje budú, budú prístupné. Čo sa týka tej informovanosti o kvalite vody na, na kohútiku za, za kvalitu toho, že vlastne nie je ohrozované zdravie cez a že naozaj si dodávatelia plnia svoju úlohu zodpovedá úrad verejného zdravotníctva. Tu sme mali v rámci medzi týmito prvým a druhým čítaním viacej diskusií o tom, že akým spôsobom zverejňovať tieto informácie o kvalite vody na kohútiku. Dnes je to povinnosťou vodárenských zariadení, ktoré tieto informácie poskytujú úradu verejného zdravotníctva, ktorý ich následne prípadne overuje. A ak dostane informáciu, že je tam problém tak vtedy koná. Aj ako som povedala, že je vlastne teraz v rámci procesu implementácie smernica o pitnej vode, ktorá by mala byť vlastne do roku 2023 zavedená do našej úpravy tak v rámci rokovaní sme sa dohodli s úradom verejného zdravotníctva, že oni vlastne pripravujú informačný systém o pitnej vode, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky na jar alebo dajme do prvej polovici budúceho roku tak, aby tie údaje, ktoré ja navrhujem v návrhu zákona v pôvodnom znení poskytovať verejnosti, tak sme sa dohodli, že, že v tejto novele vypustíme túto úpravu. To znamená, tú úpravu v čl. 2 kde sa vlastne ukladajú isté povinnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak s tým, že vlastne budeme spoločne rokovať a koordinovať tú tvorbu toho informačného systému, aby tie veci, ktoré, ktoré tento zákon a ja ako skupina predkladateľov považujeme za dôležité, aby sa premietli do toho informačného systému.
Z tohto dôvodu predkladám pozmeňovací návrh, ktorý je veľmi krátky ale, ktorého podstatou je, že ten článok 2 čo sa týka tohto zákona 355/2007 o ochrane podpore rozvoja verejného zdravia sa z toho návrhu zákona ako celok vypúšťa. Čiže teraz dovoľte, aby som prečítala pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpory a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576). Teraz znenie pozmeňujúceho návrhu.
Článok 2 sa vypúšťa.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vypustenie článku 2 sa primerane upraví názov zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:38 - 11:50 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Voda je základ života, bez nej by nemohla existovať živá, ani neživá príroda a voda má svoje ukazovatele. Jedným je kvantitatívny ukazovateľ. To sú vlastne všetky tie opatrenia, ktoré potrebujeme robiť v Krajine na to, aby vlastne sa dostatok vody tvoril v krajine, v našich horách, aby sa tam voda dokázala zadržať, udržať a potom vlastne podzemím, najme podzemím ale aj zrážkami sa dostáva ďalej do krajiny. Množstvo vody, ktoré zatiaľ na Slovensku vďakabohu máme je dostatočné, avšak tiež musíme robiť opatrenia na to, aby to tak zostalo. Čoraz častejšie sme svedkami aj toho, že niektoré toky majú iný režim ako mali v minulosti. To znamená striedajú sa viacej intenzívnejšie, suché a vlhké obdobia. Čoraz častejšie sme svedkami prívalových dažďov, ktoré namiesto toho, aby krajinu nasýtili vodou, tak mnohokrát sa po povrchu aj z dôvodu, z dôvodu situácie, ktoré človek nezodpovedným svojim konaním robí, či už hospodárením lesov alebo hospodárením na poľnohospodárskej pôde alebo neuváženými územnoplánovacími zásahmi do urbanizmu a krajinotvorby krajiny, tak spôsobuje, že voda namiesto toho, aby nasýtila naše podzemie, naše hory, našu pôdu, naše štrkopiesky, tak sa spláchne do, do riek a následne ďalej samozrejme do povodí. A to je jedna vec, čo sa týka kvantity. Druhá vec je situácia ohľadom kvality. Kvalita podzemných vôd, tak ako som povedala v úvodnom slove je ovplyvnená jednak prirodzeným prostredím, geochemickým zložením pôdy, hornín cez, ktoré voda prechádza, ale žiaľ čoraz viacej je ovplyvnená , ovplyvnená zásahom človeka, nezodpovedným zásahom alebo z minulosti, ale žiaľ aj z prítomnosti....
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:31 - 11:33 hod.

Zemanová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti uviedla, odôvodnila návrh zákona skupiny poslancov, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch, č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zmyslom tohto zákona je zvýšiť transparentnosť informácií o kvalite podzemných vôd, ktoré slúžia v prvom rade na zásobovanie ľudí pitnou vodou. Je to tzv. surová voda, ktorá sa nachádza v podzemných hydrogeologických štruktúrach a vlastne je ovplyvňovaná, samozrejme jej kvalita je ovplyvňovaná jednak prirodzeným geologickým prostredím, ale mnohokrát a žiaľ čoraz častejšie vplyvom ľudskej činnosti, či je to poľnohospodárska činnosť na povrchu alebo je to žiaľ ešte zákernejšia, zákernejšia situácia, kedy máme na Slovensku obrovské množstvo v stovkách starých environmentálnych záťaží, ktoré sú väčšinou teda uložené v zemi bez nejakého zabezpečenia. O niektorých dokonca ani nemáme dostatok informácií avšak vplyvom zrážok alebo vplyvom pôsobenia podzemných vôd na zloženie v týchto skládkach, tak dochádza k uvoľňovaniu látok, ktoré sa potom vlastne v tom dynamickou prostredí podzemným vôd šíria podzemím a často sa dostávajú aj do ochranných pásiem alebo priamo aj vodárenským zdrojom. Čiže gro je o tom, aby sme mali informácie hlavne o tejto surovej vode.
Potom pán predsedajúci, hlásim sa do rozpravy ako prvá s pozmeňovacím návrhom, ktorý potom zdôvodním.
Skryt prepis