Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

9.7.2020 o 19:03 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pána poslanca Mariana Kotlebu hlasovalo za 50 poslancov, proti 63 poslancov, zdržalo sa 10.
Na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol zvolený predseda tohto výboru.
Keďže predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený, vykoná sa nová voľba. Zároveň ma týmto overovatelia poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, bolo 15 neplatných a 108 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pani Silviu Čuntalovú hlasovalo za 3 poslanci, proti 50, zdržalo sa 55,
- za pána Miroslava Dudláka hlasovalo za 82, proti 2, zdržalo sa 24,
- za pána Ignáca Havrana za 0, proti 49, zdržalo sa 59 a
- za pána Vladimíra Jacka za 79, proti 3, zdržalo sa 26.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení: pán Miroslav Dudlák a pán Vladimír Jacko.
Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Viskupič Marián Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych, disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 121 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za kandidátku Katarínu Batisovú hlasovalo: za 95 poslancov, proti 5, zdržalo sa 21,
- za Kristínu Glezgovú: 96 za, proti 5, zdržalo sa 20,
- za Martina Hapča hlasovalo: za 95, proti 5, zdržalo sa 21,
- za pána Viliama Karasa: 95 za, proti 5, 21 sa zdržalo,
- za pani Veroniku Puškár Škodovú: 94 za, proti 5, zdržalo sa 22,
- za pána Mariána Trenčana: 94 za, proti 6, 21 sa zdržalo a
- za pani Dagmar Valockú: 95 za, proti 5, zdržalo sa 21.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých, nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení, a zopakujem ešte raz: Kristína Glezgová, Katarína Batisová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Dagmar Valocká, Veronika Puškár Škodová a Marián Trenčan.

Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 17:10 - 17:25 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďalej budeme hlasovať o bode 1 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Dovoľujem si upozorniť, že v rozprave bol podaný pozmeňujúci návrh, ktorý rieši iným spôsobom toto ustanovenie návrhu zákona.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Hlasujeme o bode 1 spoločnej správy.
Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za nikto, proti 104, zdržalo sa 37 poslancov a hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento bod spoločnej správy sme neschválili.
Pán spravodajca.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu z rozpravy.
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslancov Tomáša Šudíka a Petra Kremského.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Dávam hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrh pánov poslancov.
Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 142 poslancov, za 113 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 26, nehlasovali 2.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh pánov poslancov sme schválili.
Nech sa páči, pán spravodajca.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu poslancov Petra Žigu a Roberta Puciho k návrhu uznesenia Národnej rady, ktorý bol prednesený v rozprave.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, hlasujeme o návrhu uznesenia.
Prezentujme sa prosím a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 49 poslancov, proti 75, zdržali sa 16, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento návrh uznesenia sme neschválili.
Nech sa páči.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, o pozmeňujúcom návrhu, ktorý odznel v rozprave, a o doplňujúcom návrhom z rozpravy, sme v treťom, v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužijú obmedzenia, pristúpime k tretiemu čítaniu, tak ako povedal pán spravodajca, a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto. Uzatváram a vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu zákona ako o celku.
Pán spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 16:30 - 16:33 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dňa 4. februára 2020 bola predchádzajúcemu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi oznámená skutočnosť, že 24. decembra 2019 zomrel člen Regulačnej rady JUDr. Ing. Ján Hijj, PhD., čím podľa § 7 ods. 16 písm. d) zákona č. 250/2012 Z.z. zaniklo jeho členstvo v Regulačnej rade.
Ján Hijj bol dňom 11. 6. 2015 vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky na návrh Národnej rady za člena Regulačnej rady na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 citovaného zákona na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Podľa čl. II ods. 1 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov podávajú návrhy kandidátov na voľbu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo výbory Národnej rady.
Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na základe listu predsedu výboru pre hospodárske záležitosti Petra Kremského z 13. mája 2020 adresovaného všetkým poslancov Národnej rady boli predložené štyri návrhy. Teraz ich vymenujem:
- č. 1 - Čuntalová, v abecednom poradí, č. 1 Čuntalová Silvia, na návrh predsedu výboru Petra Kremského,
- č. 2 Dudlák Miroslav, návrh poslanca Tomáša Lehotského,
- č. 3 Havran Ignác, návrh predsedu výboru Petra Kremského,
- č. 4 Jacko Vladimír, návrh poslanca Ľuboša Krajčíra.
Výbor na 16. schôdzi dňa 2. júla 2020 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že všetci štyria kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to:
1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne,
2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu, do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti,
3. a ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 16:27 - 16:29 hod.

Cmorej Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 16:22 - 16:24 hod.

Cigániková Jana Zobrazit prepis
No aké typické! Tak sedem chlapov nám povedalo, ako sa máme chovať, jedna žena, jediná, ktorá sa ozvala, s týmto návrhom zákona nesúhlasí, ale zato sedem chlapov súhlasí. Vám sa ľahko hovorí, chlapci. Vy to dieťa nemusíte ani porodiť, ani vychovať. Väčšina žien, ktoré ide na interrupciu, ktorá ide na interrupciu, sú ženy, ktoré zostanú samé, pretože chlap ujde.
Pán Kotleba, niekedy aj za mladšou, viete, za inou. Jednoducho sa to stáva v živote, a preto ja neobhajujem žiadne zabíjanie. Po prvé nie je to zabíjanie. Keby bolo, tak ženy, ktoré dnes idú na interrupciu, tak skončia vo väzení. Neskončia preto, lebo spoločnosť sa jednoznačne zhodla na tom, že to nie je zabíjanie, a po druhé nie sú to deti. Je to embryo alebo plod, budúce dieťa, ak sa tá žena rozhodne.
Pýtali ste sa, kto má právo. Žena má právo rozhodnúť, či sa to dieťa rozhodne. Tak to stvoril ten váš Boh, my rozhodneme o tom, či sa to dieťa má narodiť. Keby to tak nechcel, tak predsa nedá nám možnosť interrupcií.
Vy nemáte právo, my nie sme schránky na rodenie detí. Vy chlapi, hlavne chlapi tu v parlamente, nemáte právo napísať ženám, aby povinne rodili deti, lebo vy si to prajete. Takto to nefunguje. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 16:03 - 16:13 hod.

Cigániková Jana
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2020 16:01 - 16:01 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Áno, áno, tu ma ešte upozornil pán minister, že vlastne budú tam ešte dva, dve veci, ktoré tam budeme riešiť, a to je práve tá vec toho, tých, toho, toho bodu č. 1, ten telekomunikačný, ktorý z toho vypadne a bude riešený následne v nejakej ďalšej norme, a tá druhá vec bola týkajúca sa toho bankového odvodu, ten sme chceli tam dať, chceli sme ho vlastne vyňať tak, aby mal čo najširšiu podporu pléna, ale, žiaľ, už to teda technicky nejde, takže ho tam necháme, tým pádom to tam bude spolu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.7.2020 15:56 - 16:00 hod.

Kazda Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi ministrovi, že to vlastne všetko kompletne vysvetlil. Ja už iba zhrniem to, čo som povedal naposledy. My sme pridelili v rámci opatrení v záujme boja proti ochoreniu COVID, nebezpečnej choroby COVID, stovky miliónov eur. To sme už použili, použili sme ich na nájmy, použili sme ich na nemocenské dávky, na rôzne ďalšie podpory v zamestnanosti a tak ďalej. Boli to, rámcovo už to činí, myslím, že vyše miliardu, neviem, možno dve, požičali sme si veľmi veľa peňazí, budeme to veľmi dlho splácať a títo podnikatelia, ktorí v dôsledku toho, týchto mimoriadnych opatrení dostali, vlastne nemohli pracovať, tak dostali dotáciu. V podstate to bola dotácia za to, že im bolo zabránené nejakým spôsobom pracovať, v kombinácii s tým, že tak či tak bol ekonomický pokles hospodársky teda očakávaný. Najlepšia dotácia je tá, ktorú podnikateľom najprv nezoberieme, a toto je presne ten prípad, že nie dávame dotáciu, ale my im nezoberieme tie peniaze a následne by sme im ich vlastne redistribuovali. Toto sú tie úplne jednoduché náklady, o ktoré oni teraz, ktoré oni doteraz mali s papierovačkami, s vybavovačkami, s mnohými, mnohými úkonmi, ktoré boli úplne zbytočné, byrokratické, ktoré ich stáli, vlastne pracovné zaťaženie nejakej pracovnej sily, to znamená, že boli to konkrétne, reálne náklady. A tieto opatrenia, ktoré sme teraz my tuto, v tomto balíčku navrhujme, tie v podstate nesú tri „N“. Také 3 „N“. Je to dotácia, ktorá má také 3 „N“.
Je najefektívnejšia, pretože nie je minutý ani jedna, ani jeden cent na proces prerozdelenia nejakej dotácie, pretože tie peniaze sme im ani nezobrali, len sa nedostanú do rozpočtu a ostávajú u nich.
To druhé „N“ je najadresnejšia. Zostávajú presne u toho človeka, a nie u nejakého ďalšieho na základe nejakých kritérií, ktoré nikdy nebudú úplne presné, čiže je to najadresnejšia dotácia, tie peniaze mu ostanú presne tie, ktoré by musel použiť na tú administratívnu záťaž.
A zároveň je najdlhšia. Nie je to jednorazová dotácia. On aj na budúci rok bude musieť platiť znovu tú istú, znovu by musel robiť tie isté procesné úkony, znovu tie vybavovačky, papierovačky a tak ďalej. Mnohokrát je to proste naozaj vybavovanie v podstate každoročných nejakých, nejakých úkonov. Takže toto sú tie 3 „N“, ktoré, ktoré sú oveľa výhodnejšie voči tomu procesu toho, toho, dotácií, toho prideľovania tých peňazí, ktoré sa diali v tom, v tých úplne prvých krokoch, krokoch skrátených konaní, a preto si myslím, že bolo dôležité napriek tomu, že nikto nemá radosť zo skrátených konaní, mne to vôbec nerobí radosť, bolo toho strašne veľa, ale verím, že už teda postupujeme smerom k tomu, že už nebudú skrátené konania, ale malo to naozaj svoje opodstatnenie a ja verím, že toto bude presne aj v budúcnosti pre vládu nejaké také vodítko, ktoré, ktoré bude brať ako dôležitejšie než rozdeľovanie dotácií, pretože čaká nás opäť možno, dúfajme, že nie, ďalšia vlna, ďalšia vlna pandémie alebo epidémie.
Veríme všetci, že nie, ale kasa je už prázdna. Kasa je prázdna, nemáme už toľko peňazí, aby sme mohli znovu zažiť, nejaký obrovsky veľký dotačný, dotačný stimul dať. Zadlžili sme sa na desiatky rokov dopredu, ale vždy máme ešte možnosť takto uľahčiť prácu podnikateľom tým, že im budeme práve znižovať tieto ich rôzne administratívne, transakčné náklady a ďalšie a ďalšie zbytočné povinnosti.
Takže, dámy a páni, ja pevne verím, že tento zákon trvalo, trval dlho jeho príprava, resp. veľmi veľa času s tým strávili najmä pán štátny tajomník Oravec a jeho tím. A ja pevne verím, že teda tento zákon schválime dnes.
Ďakujem.
Skryt prepis