Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 10:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:54 - 10:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegyniam za reakcie a rád by som zareagoval teda na pani poslankyňu Drábikovú, ak bude dávať pozor. Lebo ja som nijako nespochybňoval, že aj cirkvi sú a majú byť príjemcami dotácií, ktoré sa poskytujú v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja si uvedomujem množstvo práce, ktoré cirkvi a cirkevné organizácie robia aj v oblasti charity, aj vôbec toho, čo nazývame sociálna politika a dokonca vo vzťahu, vo vzťahu k dotáciám na podporu plnenia funkcii rodiny, o ktorých hovoril v úvodnom vstupe pán, pán minister a na ktoré ste reagovali aj vy, tak jediné, jediné slovko pripomienky som nepovedal. Ja som sa pýtal na to, čo kvalifikuje cirkvi a náboženské spoločnosti, aby boli špeciálne ...
===== vo vzťahu dotáciám na podporu plnenia funkcií rodiny o ktorých hovoril v úvodnom vstupe pán minister a na ktoré ste reagovali aj vy, tak jediné slovko pripomienky som nepovedal, ja som sa pýtal na to, čo kvalifikuje cirkvi a náboženskej spoločnosti aby boli špeciálne explicitne menovaným typom subjektu vo vzťahu k dotáciám na doteraz rodovú rovnosť a podľa nového teda, novej terminológie rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí lebo naozaj som si teda nevšimol teda nespochybňujúc legitimitu pôsobenia cirkví a náboženských spoločností a organizácií ktoré sú od nich odvodené, nespochybňujúc ich prínos v sociálnej oblasti ale nevšimol som si, že by presadzovanie rodovej rovnosti alebo rovnosti žien a mužov bolo nejakou dôležitou nosnou agendou práve, práve cirkví a teda moja otázka potom znie, že prečo sú tam cirkví a prečo tam nie sú iné typy právnických osôb, teda okrem občianskych združení a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, alebo nadácie, neinvestičné fondy, obchodné spoločnosti, obce, x x x ďalších právnických osôb tam môže byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:54 - 10:56 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegyniam za reakcie a rád by som zareagoval teda na pani poslankyňu Drábikovú, ak bude dávať pozor. Lebo ja som nijako nespochybňoval, že aj cirkvi sú a majú byť príjemcami dotácií, ktoré sa poskytujú v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja si uvedomujem množstvo práce, ktoré cirkvi a cirkevné organizácie robia aj v oblasti charity, aj vôbec toho, čo nazývame sociálna politika a dokonca vo vzťahu, vo vzťahu k dotáciám na podporu plnenia funkcii rodiny, o ktorých hovoril v úvodnom vstupe pán, pán minister a na ktoré ste reagovali aj vy, tak jediné, jediné slovko pripomienky som nepovedal. Ja som sa pýtal na to, čo kvalifikuje cirkvi a náboženské spoločnosti, aby boli špeciálne ...
===== vo vzťahu dotáciám na podporu plnenia funkcií rodiny o ktorých hovoril v úvodnom vstupe pán minister a na ktoré ste reagovali aj vy, tak jediné slovko pripomienky som nepovedal, ja som sa pýtal na to, čo kvalifikuje cirkvi a náboženskej spoločnosti aby boli špeciálne explicitne menovaným typom subjektu vo vzťahu k dotáciám na doteraz rodovú rovnosť a podľa nového teda, novej terminológie rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí lebo naozaj som si teda nevšimol teda nespochybňujúc legitimitu pôsobenia cirkví a náboženských spoločností a organizácií ktoré sú od nich odvodené, nespochybňujúc ich prínos v sociálnej oblasti ale nevšimol som si, že by presadzovanie rodovej rovnosti alebo rovnosti žien a mužov bolo nejakou dôležitou nosnou agendou práve, práve cirkví a teda moja otázka potom znie, že prečo sú tam cirkví a prečo tam nie sú iné typy právnických osôb, teda okrem občianskych združení a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, alebo nadácie, neinvestičné fondy, obchodné spoločnosti, obce, x x x ďalších právnických osôb tam môže byť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:51 - 10:52 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ondrej ďakujem za tvoj naozaj faktický prejav. Ja chcem len doplniť, že možno zmena názvu by bola vhodná možno práve preto, že by to bolo zosúladenie s praxou, lebo pokiaľ viem, tak dotácia, ako sa to volá? Dotácia na vyrov na boj alebo na za rodovú rovnosť alebo ako sa to volalo, tak teraz sa ide meniť ten názov a pokiaľ viem, tak táto dotácia bola teraz rozdelená len trom organizáciám, všetky tri organizácie boli proliferské, dve z toho sú teda proliferské, dve z toho sú teda organizácie okolo kolegýň z OĽaNO a presne a stalo sa to prvýkrát v histórii a presne tie organizácie, ktoré reálne bojujú za rodovú rovnosť a za práva žien napríklad aj právo ženy rozhodnúť sa, kedy sa chce stať matkou, tak tieto organizácie boli vlastne z tejto pomoci vyškrtnuté prvýkrát v histórii, čiže možno je to len zosúladenie praxe s realitou. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 10:41 - 10:51 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pozorne som si vypočul úvodné slovo pána ministra, a keby som mal reagovať na úvodné slovo, tak prvá vec, ktorá mi napadla je, že či je úlohou štátu nejako podporovať a pomáhať ľuďom, veciam a javom, ktoré nie sú problematické, ktoré, ktoré nemajú problémy a teda či nie je úlohou štátu venovať sa práve tým veciam, ktoré sú nejako v problémoch a ľuďom aj rodinám, ktoré sú v problémoch. Napokon manželské poradne primárne predpokladám neslúžia rodinám, ktoré žiadne problémy nemajú, ale teda tiež rodinám, ktorí istý typ problémov majú, hoci možno nie taký akútny a naliehavý ako sú povedzme prípady domáceho násilia, ale to je len také zamyslenie, reagujúc sa na, na reagujúc na úvodné slovo a nemám, nemám v úmysle spochybňovať zámer zaviesť dve nové dotačné schémy a jedna, jedna z tých dotačných schém je práve tá, o ktorej hovoril pán minister v úvodnom slove, teda dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny.
To, čo som nezaregistroval v úvodnom slove, ale čo je súčasťou návrhu zákona, z môjho pohľadu dôležitou súčasťou je zmena jednej dotačnej schémy a teda nahradenie dotácií na podporu rodovej rovnosti dotáciami na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti, rovnosti príležitostí. Pri tejto príležitosti by som rád povedal, že celé to ťaženie proti konceptu rodovej rovnosti považujem za pomýlené. Mali sme to tu celé minulé volebné obdobie, keď pod vedením vtedajšieho predsedu Národnej rady a SNS Andreja Danka Národná rada alebo parlamentná väčšina v Národnej rade bojovala proti tomu, aby Slovenská republika bola súčasťou alebo členskou krajinou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, takzvanému Istanbulskému dohovoru a to samozrejme argumentujúc slameným panákom gender ideológiou, keď sa pojmu rodovo podmienené násilie a rod, ktorý, ktoré tento dohovor používa, pripisovali, pripisovali veci, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Odvodzovalo sa od toho, že sa, že sa pod pláštikom boja proti rodovo podmienenému násiliu bude zavádzať šieste a sedemdesiate ôsme pohlavie, že to povedie, povedie k manželstvám párov rovnakého pohlavia, čo sú veci, čo tento dohovor nijako nerieši, ani sa ho, ani sa ho netýkajú, ale pre mnohých a teda žiaľ pre parlamentnú väčšinu, pre drvivú parlamentnú väčšinu v minulom volebnom období to bol dôvod, aby bol Istanbulský dohovor opakovane a opakovane odmietaný. A nepovažujem za šťastné a zmysluplné, že, že teda to ťaženie pokračuje aj v tomto volebnom období, keď sa, keď sa termín rodovej rovnosti systematicky vymazáva z označení útvarov na ministerstve z dokumentov a teraz, teraz už aj zo zákonov.
Pokiaľ ide o tú konkrétnu, konkrétny návrh právnej úpravy, tak mal by som dve otázky alebo dva podnety. Jeden sa týka toho, že v bode 10, ktorý upravuje dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, teda bývalé dotácie na podporu rodovej rovnosti s a v § 9a ods. 3 definuje, ktorým žiadateľom je možné, je možné poskytnúť tieto dotácie a okrem teda neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo občianskych združení registrovaných podľa osobitného predpisu, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sa tam ako možný žiadateľ a prijímateľ týchto dotácií definuje registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti podľa ods. 1 písm. f) a g), čiže sú to služby spojené s realizáciou aktivít a činností na účel tejto dotačnej schémy a nájomné za prenájom priestorov potrebné k výkonu aktivít a činností.
Zaujalo a to teda, že prečo, prečo zrovna pri dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov a rovností príležitostí sa prvýkrát spomínajú cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby od nich odvodené. Prvýkrát v tomto zákone explicitne. Samozrejme, že viaceré tie dotačné schémy umožňujú poskytovať dotácie aj, aj cirkvám, ale teda nie sú tam cirkvi explicitne menované, sú tam v rámci nejakých balíkov, že napríklad môže byť cirkev zriaďovateľom materskej škole alebo základnej školy, takže, takže cirkev môže dostať dotáciu, ale teda prvýkrát zrovna pri dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí sú spomínané cirkvi, tak to by ma teda zaujímalo, lebo v dôvodovej správe som nenašiel celkom odpoveď, že, že prečo okrem občianskych združení a neziskových organizácií, čomu teda rozumiem, sú tam explicitne menované práve, práve cirkvi, prečo tam nie sú, nie sú potom menované nadácie, neinvestičné formy alebo nejaké iné formy buď neziskových organizácií alebo tam nie sú menované, menované aj, aj povedzme obchodné spoločnosti, ktoré tiež môžu, môžu robiť aktivity na podporu, na podporu rovnosti žien a mužov ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Prosím vás, trošku sa ukľudnime, pán poslanec.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Čiže, čiže prečo explicitne cirkvi a náboženských spoločností práve pri poviem to tak bývalej rodovej rovnosti alebo dotáciách na podporu rovnosti žien a mužov, že čo, čo ich tam kvalifikuje, lebo teda som nejako, nejako nezaregistroval, že toto by bola nejaká dôležitá agenda cirkvi a náboženských spoločností práve.
Druhá moja otázka sa týka toho, že v prechodných ustanoveniach sa hovorí, že pri hodnoteniach schvaľovaní žiadostí o dotáciu, ktoré boli podané do 31. decembra, sa postupuje podľa právnej úpravy do 31. decembra, tento zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára, okrem žiadostí o dotáciu na podporu rodovej rovnosti a žiadosť o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podanú do 31. decembra ministerstvo neposudzuje. Ministerstvo oznámi písomne túto skutočnosť žiadateľovi do 10. januára 2020 spolu s poučením o možnosti podať žiadosť o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí do 28. februára 2021.
Toto je tiež niečo, čomu nie celkom rozumiem, pretože ak, ak teda ideme pokračovať, pokračovať alebo nejako v zásade tie aktivity z veľkej časti sa prekrývajú, dávame tomu nový názov, pridávajú sa tam nejaké, nejaké aktivity typu aj právnych služieb a, a, a psychoterapie čo teda obsahovo, obsahovo nemám voči tomu námietky na rozdiel od tej terminologickej zmeny, ale prečo by sa nemali, nemali posudzovať žiadosti o dotácie, keď v pôjde o nejakého následníka tej istej dotačnej schémy, normálne sa dotácie podávajú myslím od 1. novembra do, do konca, do konca decembra. Teraz sme ešte v legislatívnom procese ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte. Prosím, ak chcete debatovať, tak skúste trošku tichšie alebo niekde inde, lebo vyrušujete pána poslanca v jeho prejave. Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Sme v prvom čítaní, čiže ten legislatívny proces neskončí do, do 1. novembra a, a teda nevieme, nevieme ako dopadne, či to bude schválené v tejto podobe, tak myslím si, že by bolo, bolo korektnejšie, keby aj tie dotácie, ktoré boli, boli podané do tri alebo budú podané do 31. decembra, ešte sa nemôžu podávať, boli posúdené podľa doterajšej úpravy, respektíve, ak je to potrebné zahrnúť do, do tej novej právnej úpravy, aby sa dotácie, ktoré boli podané na v rámci dotačnej schémy na podporu rodovej rovnosti, považovali za dotácie v zmysle novej právnej úpravy na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, to sú dve také konkrétne otázky, ktoré mám k textu zákona o tej základnej výhrade som hovoril na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:30 - 9:32 hod.

Dostál Ondrej Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, no ja na rozdiel od pána podpredsedu Grendela, môžem reagovať, lebo nevediem schôdzu, tak budem reagovať, lebo tiež som bol pri tom, keď sa menil v réžii Andreja Danka a vašej vládnej koalície rokovací poriadok a považujem za niečo neuveriteľne nehorázne a pokrytecké, ak človek, ktorý ako poslanec hlasoval za zmenu rokovacieho poriadku, ktorá zakazuje používať vizuálne pomôcky sa tu teraz vyplakáva a sťažuje, že nám nemôže ukázať nejaké grafy a hádže to na Igora Matoviča, pretože vy ste tú zmenu schválili, nie my, nie Igor Matovič, vy ste to tak naformulovali, vy ste mali možnosť naformulovať to inak a naformulovali ste to práve takto. Je úplne bežné, že poslanci bývalej vládnej koalície, ktorí si najprv schválili zmenu rokovacieho poriadku, ten istý rokovací poriadok potom porušovali, lebo bol v niektorých veciach hlúpy a nelogický, napr. že pozmeňujúci návrh sa môže, môže predniesť až na koniec a najprv sa odôvodní, čo je také značne kontraintuitívne a spôsobovalo to problémy aj vašim kolegom, alebo vašim bývalým kolegom, ktorí bežne v rámci diskusného príspevku v rozprave čítali v rozpore s rokovacím poriadkom svoje, svoje pozmeňujúce návrhy.
Ale v poriadku, to je taká chyba, ktorú človek urobí neúmyselne. Ale vy sa tu rozhorčujete nad tým, že nemôžete použiť vizuálnu pomôcku, hoci vy, vy ste osobne za to zodpovední, lebo vtedy ste neboli ministrom, vtedy ste boli poslancom a hlasovali ste za to, že nemôžete použiť vizuálne pomôcky a keď presiahnete čas, tak ešte pokračujete, hoci viete, že ste schválili obmedzenie a vy ste ho schválili. Je to absolútne pokrytectvo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:21 - 9:23 hod.

Osuský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, po 10 rokov sľubovania svetlých zajtrajškov a sľubovania 13. dôchodkov v čase zmáhajúcej sa ekonomiky i našej i v európskom a svetovom kontexte ste nakoniec videli, že vám tečie do topánok a že potrebujete sa chytiť aj britvy, nielen slamky, ste zaviedli pár dní pred voľbami s vaším požehnaním 13. dôchodky. Je pravdepodobné, že ste neboli tak naivní, že by ste si nemysleli, že toto zatiahne niekto druhý, presne ako to onehdá vyjadrila pani ministerka Saková, to nebudeme my platiť. V zásade mi to tak z morálneho hľadiska pripomína niečo ako že si skupina kamarátov usporiada pomerne okulentnú fer well party, teda rozlúčkovú party s mocou s tým, že keď odchádzajú z podniku, tak vždy ten ďalší ubezpečuje účtujúceho čašníka, že to zaplatí niekto, kto príde a donesie peniaze za nich. Presne to ste robili a takto ste uvažovali a ak teraz ešte dokonca hovoríte ako dávame peniaze bankám, vy ste tie banky zvýšene vypaľovali a ak vy hovoríte, že my dávame peniaze bankám, tak to, čo ste na ne navalili, bolo výpalné. A to slušná krajina s bankami, kde sú úspory občanov a ktoré udržujú tú krajinu v istom smere v chode, nerobí. My sme zachraňovali už kedysi po Mečiarovom lúpení krajinu vrátane bánk. Takže s tým máme skúsenosť, aj s výpalníctvom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:17 - 9:18 hod.

Cmorej Peter Zobrazit prepis
Pán Kamenickým, ja som úplne že zhrozený, že toto sme mali za ministra financií. Však to sa nedalo počúvať. Vy ste sa nehanbili keď ste toto rozprávali? To, to vy tu, vy sa nás pýtate, vy sa nás pýtate kde sme zobrali 8 miliárd na ten dlh? No tak však sme si ich museli požičať. Vy viete o tom, že peniaze nerastú na strome? Už vám top niekto povedal? Ako to, on sa nás tu normálne pýtal, že ako si to dovoľujeme tých 600 miliónov, ktoré nám oni len pred voľbami len tak povedali, že toto musíte vyplatiť, lebo my sa bojíme ako skončíme vo voľbách, tak nasľubovali hory dole, takže tu nasľubovali hory, doly a on sa nás naozaj pýta, že prečo tieto ich predvolebné sľuby teraz zreálňujeme. No lebo peniaze nerastú na strome. Však to je úplne že neuveriteľné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:38 - 17:40 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Herák, pán poslanec Kuriak, no to je presne ukážka, ja som nebola vôbec útočná, vôbec som nebola emotívna, vôbec som nebola osobná. Obidve vaše dva príspevky sú typické útočné. Samozrejme, že neurážam všetky ženy. Pýtate sa, odkiaľ mám to, že keď niekto dostane 3 000 eur za to, keď si teda nechá dieťatko, ktoré bude geneticky alebo vývojovo ťažko poškodené, že odkiaľ to mám, že môže sa stať, že si tie peniaze vyberie a potom ho nechá v ústave. No, ja neviem, či ste si všimli, ale aj dnes končia takéto deti v ústave a to bez bonusu 3 000 eur. Čiže teraz to bude ešte, ešte intenzívnejšie. A mne na tom vadí, že vôbec neriešite, ale vôbec neriešite čo bude potom. Riešite len hlavne nech sa to narodí, lebo to je proste vaša ideológia.
A mám to, keď sa pýtate, odkiaľ to mám, tak mám to od lekárov, ktorí sa s takýmito situáciami stretávajú aj dnes, keď sa matka dozvie, že jednoducho má takéto vážne zdravotne poškodené dieťa, tak keď je to už neskoro, tak ho jednoducho aj dnes dáva do ústavu, len teda opakujem, tuto bude mať ešte finančnú motiváciu, aby takýchto detí bolo viac, však nie je ich dosť v tých ústavoch.
Pán poslanec Kuriak, ďakujem, že ste sa za mňa pomodlil. Mne vôbec vaše modlitby nevadia a bola by som rada, keby vám nevadil môj zdravý rozum a normálne uvažovanie na úrovni tohto storočia. Ja totiž nebojujem, samozrejme, za zabíjanie detí. Po prvé, nie je to zabíjanie. Keby to bola vražda, tak aj lekári, aj matky idú do väzenia. Samozrejme, že naša legislatíva to ako vraždu nevníma, pretože to nie je vražda, nakoľko to nie je dieťa, je to embryo. Takže ja bojujem za slobodu žien, aby mohli rozhodovať, kedy sa budú reprodukovať a akým spôsobom. A keď už to máme legálne, tak ešte navyše bojujem za to, aby to mohli robiť spôsobom, ktorý pre nich nemá až také následky tak ako do toho nútite ženy vy, že keď si teda nerozhodla, tak ako ja si predstavujem, tak aspoň trp. To je vaša vizitka.
===== ... spôsobom a keď už to máme legálne, tak ešte navyše bojujem za to, aby to mohli robiť spôsobom, ktorý, ktorý pre nich nemá až také následky, tak ako do toho nútite ženy vy, že keď si sa teda nerozhodla, tak ako ja si predstavujem, tak aspoň prd, to je vaša vizitka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 17:38 - 17:40 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Herák, pán poslanec Kuriak, no to je presne ukážka, ja som nebola vôbec útočná, vôbec som nebola emotívna, vôbec som nebola osobná. Obidve vaše dva príspevky sú typické útočné. Samozrejme, že neurážam všetky ženy. Pýtate sa, odkiaľ mám to, že keď niekto dostane 3 000 eur za to, keď si teda nechá dieťatko, ktoré bude geneticky alebo vývojovo ťažko poškodené, že odkiaľ to mám, že môže sa stať, že si tie peniaze vyberie a potom ho nechá v ústave. No, ja neviem, či ste si všimli, ale aj dnes končia takéto deti v ústave a to bez bonusu 3 000 eur. Čiže teraz to bude ešte, ešte intenzívnejšie. A mne na tom vadí, že vôbec neriešite, ale vôbec neriešite čo bude potom. Riešite len hlavne nech sa to narodí, lebo to je proste vaša ideológia.
A mám to, keď sa pýtate, odkiaľ to mám, tak mám to od lekárov, ktorí sa s takýmito situáciami stretávajú aj dnes, keď sa matka dozvie, že jednoducho má takéto vážne zdravotne poškodené dieťa, tak keď je to už neskoro, tak ho jednoducho aj dnes dáva do ústavu, len teda opakujem, tuto bude mať ešte finančnú motiváciu, aby takýchto detí bolo viac, však nie je ich dosť v tých ústavoch.
Pán poslanec Kuriak, ďakujem, že ste sa za mňa pomodlil. Mne vôbec vaše modlitby nevadia a bola by som rada, keby vám nevadil môj zdravý rozum a normálne uvažovanie na úrovni tohto storočia. Ja totiž nebojujem, samozrejme, za zabíjanie detí. Po prvé, nie je to zabíjanie. Keby to bola vražda, tak aj lekári, aj matky idú do väzenia. Samozrejme, že naša legislatíva to ako vraždu nevníma, pretože to nie je vražda, nakoľko to nie je dieťa, je to embryo. Takže ja bojujem za slobodu žien, aby mohli rozhodovať, kedy sa budú reprodukovať a akým spôsobom. A keď už to máme legálne, tak ešte navyše bojujem za to, aby to mohli robiť spôsobom, ktorý pre nich nemá až také následky tak ako do toho nútite ženy vy, že keď si teda nerozhodla, tak ako ja si predstavujem, tak aspoň trp. To je vaša vizitka.
===== ... spôsobom a keď už to máme legálne, tak ešte navyše bojujem za to, aby to mohli robiť spôsobom, ktorý, ktorý pre nich nemá až také následky, tak ako do toho nútite ženy vy, že keď si sa teda nerozhodla, tak ako ja si predstavujem, tak aspoň prd, to je vaša vizitka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 17:11 - 17:34 hod.

Bittó Cigániková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Asi mnohí z vás nie úplne vedia čo sa deje. My už teda aj s navrhovateľkou vieme, že tento zákona sa prerokovávaná už teda niekoľko mesiacov a z toho dôvodu predbehol aj lehoty ktoré v ňom boli navrhnuté a a je potrebné zasiahnuť doňho a zmeniť lehoty odkedy má teda konkrétny návrh pozmeňujúce návrhy platiť. Preto zrejme predpokladám, že vystúpi aj pani navrhovateľka a dovolím si aj ja vystúpiť, nakoľko okrem toho, že chcem pripomenúť, že aby sme nezabudli za ten mesiac, že jednoznačne ide o obmedzenia práva žien, že jednoznačne, napriek tomu, že sa tam hovorí o pomoci a podpore, že tá pomoc a podpora, ako som už niekoľkokrát opakovala, sa síce pekne počúva ale v skutočnosti sa tam nenachádza. Jediné čo sa dá podporou nazvať a čo navrhovatelia deklarujú je vlastne akási finančná pomoc. Tá je v podobe 800-eurového príspevku, ktorý sa dnes vypláca pri narodení dieťatka. Ten sa má rozdeliť na 400 a 400 eur. Pričom prvých 400 sa má vyplatiť vlastne v prvom trimestri, toto už je zmenené, prepáčte, áno, toto už je zmenené. My tak isto v našom pozmeňujúcom návrhu v podstate túto možnosť nejakým spôsobom vyhadzujeme. Ale chcem povedať, že aj keby to tak zostalo ako to je navrhnuté, tak jednoducho toto pomoc nie je, pretože ak dáme 400 eur skôr z 800-eurového príspevku, keď sa dieťa narodí, tak to znamená, že keď sa narodí už mu tých 400 chýba, už to nie je pomocou pre to dieťa samotné. Ale tu chcem povedať, že OĽANO navrhuje, alebo navrhne, vlastne ten príspevok pre tehotné ženy po 200 euro, čo je myslím si kompenzáciou a z tohto dôvodu aj my v pozmeňováku a myslím, že aj pani Záborská vlastne vyhadzuje túto akože pomoc, ktorá ale ako nie, nie, takto, poviem to tak, že tá pomoc 200 eur mesačne je podľa mňa reálne väčšou pomocou každý mesiac ako zobrať na konci tých 400 euro tomu dieťaťu keď sa narodí.
Druhá forma pomoci je, ktorú predkladatelia tvrdia, že je pomocou, je teda motivácia vo výške 3 tis. euro, ak si necháte dieťa, alebo ak si žena nechá dieťa ktoré je zdravotne ťažko postihnuté alebo geneticky, alebo vývojovo ťažko postihnuté. Toto už teda hraničí s morálkou. My sme v našom pozmeňujúcom návrhu, ja teda tvrdím, že toto pomoc nie je. To už je teda naozaj zvláštna motivácia. Nevadí že bude choré, hlavne ho poroď a to už je jedno potom kde skončí a čo s ním bude, lebo nič iné ten zákon nerieši iba to, že nech sa narodí. Nechcem vidieť tie čierne scenáre o niektorých jedincoch, o niektorých ženách, ktoré na pokraji núdzi túto, akože poviem to, poviem to, že tento návrh zoberú ako ponuku, ktorá sa neodmieta. Vyberú si tých 3 tis. euro a dieťa potom nechajú v nejakom ústave, ktoré sú už dnes preplnené.
My s kolegami navrhujeme zmeniť toto ustanovenie tak, že keď to teda má byť pomoc reálne, tak nech sa to vypláca rok s tým, že zostáva to rodine, ktorá sa naozaj, ktorá sa naozaj o takého dieťa stará a ktoré, u ktorého vlastne, u ktorej rodiny zostáva. Rozdeľujeme tých nejakých 3100 euro na 12 mesiacov. Každý mesiac to vychádza nejakých 250 euro.
Ďalšia vec, čo má byť pomocou podľa navrhovateľov je vlastne, sú informácie. No informácie sú však úplne jednostranné, nenájdete tam ani zmienku o tom čo čaká ženu, ktorá veľakrát ako samoživiteľka v zlých sociálnych podmienkach sa rozhodne teda dieťa si nechať. Nenájdete tam ani slovo, normálne s nadhľadom medicínsky kde by boli riziká tehotenstva, riziká pôrodu ako takého, ale za to, za to teda všetko možné iné sa snaží, snaží vlastne formou nejakej informácie žene doručiť. Nie sú tieto jednostranné informácie nikdy pomocou, vždy je dobré keď sú, ale keď sú, keď sú teda naozaj sú tam zahrnuté všetky aspekty. Čo my robíme s informáciami v našom pozmeňujúcom návrhu je to, že v podstate zachovávame také tie informácie o finančnej, materiálnej, psychologickej pomoci, o výške materského, rodičovského príspevku a tak ďalej. Toto všetko tiež nechávame aby lekár dal teda tej žene, ktorá prichádza za interrupciou, alebo ktorá si to teda má rozmyslieť, ale teda robíme to spôsobom že, že vlastne to urobí spolu s informovaným súhlasom hneď v prvom kole, aby s tým nemal nejaké pletky ďalšie. A samozrejme zaväzujeme ministerstvo, aby všetky tieto dáta dali vlastne dokopy na ministerstve, na stránke ministerstva zdravotníctva, aby si to mohli tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vytlačiť. Ďalšia vec, ktorú navrhovatelia nazývajú pomocou v tomto zákone je teda, my im dávame čas. Prosím vás pekne, my tým ženám dávame čas, aby sa mohli rozhodnúť. Pričom podotýkam stále je tam dvanásť týždňov, jediný rozdiel, 12 týždňov dokedy môže ísť žena na interrupciu, ani o deň menej, ani o deň viac. Jediné, čo sa mení, je zakazuje ísť ten žena štyri dni, potom ako lekár odošle správu, ani nie že kým ho navštívi, lebo keď natrafíte na lekára, ktorí to bude ešte z nejakých dôvodov zdržovať, tak môže to byť dlhšie, ale jak odošle správu lekár, tak štyri dni sa zakazuje ten žene ísť na interrupciu. Tak ja neviem čo je toto za dávanie času, že z 12 týždňov uberete štyri. A viete, niekto si môže povedať, že však štyri to je nič. Ale štyri je furt o 100 % viac ako je to dnes, nie sú to dva dni, keď niekto potrebuje rozmýšľať, keď žena potrebuje rozmýšľať, keď ide na interrupciu, tak už rozmýšľa samozrejme predtým. Keď už nie, ešte berem ako tak, no neberem ho, ale dobre, ten argument, že, že dobre, tak potrebuje nejaké informácie, dostane, tak má v súčasnej legislatíve dva dni, tak načo teraz ideme dávať ešte ďalšie dva dni. No realita je taká, že navrhovatelia sa snažia, aby sa niektoré ženy, napriek tomu, že chcú ísť na interrupciu k nej nedostali. A napríklad aj v kombinácii s výhradou so svedomím, v kombinácii v nedostatku zdravotnej starostlivosti, alebo tejto služby v niektorých regiónoch a to môže znamenať, že žena keď sa teda po dlhom váhaní a ťažkom váhaní rozhodne, že na interrupciu, príde teda k lekárovi po nejakých návštevách sa teda dozvie, že tento lekár má výhradu vo svedomí, musí teda niekde hľadať ďalej. Jednoducho môže sa, môže sa stať, že a k tomu tie štyri dni, keď to je nebodaj niekde na Orave, no tak to sa jej ťažko bude hľadať, lebo tam máme naozaj vážny nedostatok, môže sa stať, že jednoducho tá lehota bude príliš dlhá na to, aby, aby tú interrupciu stihla. Nehovoriac o tom, že ona samozrejme nevie od prvého dňa, nevie že je tehotná.
Takže čo tam zostáva najvážnejšie jednoznačne je tento zákaz ženy ísť na interrupciu, vlastne tých 96 hodín a od tohto vlastne navrhovatelia neustúpili. Čo je dobré, od čoho ustúpili, je aspoň to, že ten posudok, ktorý bol vlastne povinný je teraz vlastne dobrovoľný. To máme v pozmeňujúcom návrhu tak isto zahrnuté aj my, aby bol dobrovoľný. V každom prípade často hovoria navrhovatelia o kompromise. Ja si ale myslím, že v súčasnej dobre, dobe najmenšej miery interrupcií v histórii je naozaj odvaha hovoriť, že kompromisom má byť sprísnenie interrupčnej politiky, zabránenie ženám k prístupu k reprodukčnému zdraviu, zabránenie ženám k tejto službe, resp. dávanie prekážok, aby čo najkomplikovanejšie a čo najneskôr sa k tejto službe dostali.
Ešte predtým než prečítam pozmeňujúci návrh zákona chcem pripomenúť, že náš pozmeňujúci návrh zavádza takzvanú medikamentóznu formu interrupcie. Áno, je to trochu na hlavu postavené, že my tu v parlamente hovoríme akou formou lekári môžu robiť. Je to to isté ako keby som tu teraz stála a hovorila o tom akou formou a či v narkóze alebo nie majú operovať mozog. Tak samozrejme, toto by mala byť vec odborníkov. Ale odborníci už dvadsať rokov volajú po medikamentóznej forme a na zásah veľmi vplyvných náboženských kruhov, musím povedať, jednoducho tomuto je zabránené a na Slovensku sa ženy nedostanú k takejto pokrokovej forme interrupcie napriek tomu, že je to legálna forma zákroku čím je spojené mnoho rizík. Iste si pamätáte tú hŕbu štúdiu, ktoré som doniesla, ktoré dokazujú o koľko je interrupcia medikamentóznou formou a v akých aspektoch je bezpečnejšia. Chcem povedať, že interrupcia samotná je jeden z najbezpečnejších zákrokov zdravotníckych aké existujú. Napriek tomu tá medikamentózna samozrejme tým, že sa nerobí v narkóze, ešte aj napríklad počas Covidu, že sa nezasahuje takýmto invazívnym spôsobom do tela tej ženy, tak v podstate je samozrejme bezpečnejšia a nielen pre ňu, ale aj pre jej budúce deti, lebo predchádza predčasným pôrodom, predchádza komplikáciám v ďalších tehotenstvách, predchádza nízkej pôrodnej váhe.
Ak dovolíte, prečítam pozmeňujúci návrh zákona.
Pozmeňujúci a doplňovací návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Bittó Cigánikovej, Andrei Letanovskej a Zuzany Šebovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154).
1. V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 6b ods. 2 písm. d) tretí bod znie:
"3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými
spoločnosťami, ktoré sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu 6ba), ako aj ich zoznam s uvedením sídla,".
3. V § 6b ods. 2 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
"4. informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa,
5. informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania,". ".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:
"6ba) § 62 až 69 zákona č. 448/2008 Z. z.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
2. V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Umelé ukončenie tehotenstva sa vykonáva podľa najnovších poznatkov lekárskej vedy, a to chirurgicky alebo medikamentózne." .
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
3. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
"ČI. IX
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č.
===== 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. ,zákona č. 258/2020 Z. z. a zákona č. 275/2020 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. § 34 sa dopÍňa ods. 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom odkaz 50aa), vzniká nárok na nemocenské od 21. týždňa tehotenstva. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti podľa prvej vety, najneskôr uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Poistenkyňa má v takomto prípade právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.
(8) Ak si poistenkyňa uplatní nárok na nemocenské podľa ods. 7, je povinná oznámiť Sociálnej poisťovni názov zdravotníckeho zariadenia, v ktorom predpokladá pôrod. Sociálna poisťovňa oznámi zdravotníckemu zariadeniu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately deň predpokladaného pôrodu spolu so žiadosťou poistenkyne o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom odkaz 50aa), pričom dodržiava právo na osobitnú ochranu osobných údajov poistenkyne.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 50aa znie:
50aa)
1. § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
2. V § 48 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na materské nemá poistenkyňa, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom 50aa); to neplatí, ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolá.".
3. V § 48 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom 50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala pred pôrodom, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania žiadosti, ak spĺňa ďalšie podmienky pre vznik nároku na materské. Poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom 50aa) a svoju žiadosť písomne odvolala až po pôrode, vzniká nárok na materské dňom nasledujúcim po dni odvolania písomnej žiadosti o takéto utajenie, ak spĺňa ďalšie podmienky pre vznik nároku na materské a ak poistenkyňa svoju žiadosť písomne odvolala do šiestich týždňov odo dňa pôrodu.".
4. Za § 293fk sa vkladá § 293fl, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293fl
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ak nárok na nemocenské podľa § 34 ods. 7 vznikol pred 1. januárom 2021 a trvá aj po 31. decembri 2020, nemocenské sa určí za obdobie po 31. decembri 2020 podľa zákona účinného od 1.januára 2021.".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje. Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Pán predsedajúci, zároveň žiadam, aby sa body 1, 6 a 12 môjho prvého pozmeňujúceho návrhu vyňali na osobitné hlasovanie s mojím odporučením neschváliť, nakoľko som z dôvodu potrebnej zmeny účinnosti zákona predložila druhý pozmeňujúci návrh, ktorý sa dotýka práve týchto bodov. O každom z týchto bodov žiadam hlasovať osobitne.
Dovoľte mi na záver poďakovať kolegom, ktorí si zachovali zdravý rozum. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis