Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.11.2016 o 9:08 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

8.12.2016 14:27 - 14:29 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem za podotázku. Pani poslankyňa, beriem na vedomie, spýtam sa pán ministra. Ja nie som kompetentný v tejto veci na to odpovedať. Dovoľte, aby som mu posunul vašu otázku a potom nato odpovie buď písomne, alebo osobne, keď bude v Národnej rade. Nehnevajte sa, neviem na to odpovedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 8.12.2016 14:26 - 14:27 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
V mene pána ministra Richtera vám ďakujeme za otázku. Vážená pani poslankyňa, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, respektíve preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu je možné v Slovenskej republike vyhotoviť len osobám, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto preukazy sú určené na uplatnenie zliav a výhod podľa osobitných predpisov napríklad v doprave, pri úhrade správnych poplatkov, daní a tak ďalej. Uplatňovanie týchto zliav a výhod však nie sú upravené právnymi predpismi a v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ale osobitnými predpismi kompetencií jednotlivých ministerstiev. Súčasná legislatíva v Slovenskej republike a v Českej republike neupravuje využívanie preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vzájomné uznávanie výhod v uvedených v štátoch. Uvedené neupravuje ani európska legislatíva.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

8.12.2016 14:24 - 14:25 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Vždycky, kto bude opravovať most, si vytýči trasu, obchádzku tej cesty, ale samozrejme nie len tá cesta, ktorú ste vy teraz spomenul, ale aj ostatné cesty na Slovensku čakajú na opravu, takže pokiaľ je zaradená v poradí, tak bude opravované. Presne termín vám neviem povedať, ani presne trasu obchádzky ja neviem vám na to odpovedať priamo, že kde bude vytýčená obchádzková trasa.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.12.2016 14:24 - 14:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia rekonštrukcie spomínaných mostov. Príprava projektov dokumentácie bude prebiehať do konca roku 2016. Po ukončení projektovej prípravy sa začne verejné obstarávanie. Následne bude v priebehu prvého polroka 2017 vybraný zhotoviteľ stavby, hneď po ukončení verejného obstarávania bude realizovaná oprava spomínaných mostov. S potešením vám môžem oznámiť, že financovanie predmetného úseku je už teraz zabezpečené v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 8.12.2016 14:23 - 14:24 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem. Vážený pán poslanec, práce musia skončiť pri konci výstavby mosta nového cez Dunaj, ale táto cesta bude do tej doby nedokončená, ale bude sa používať ako komunikácia pri výstavbe, takže povrch nebude 100-percentne upravený, ale bude cesta slúžiť ako komunikačná cesta pri výstavbe.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

8.12.2016 14:22 - 14:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za otázku, pán poslanec. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, poslanci. V krátkosti, verejné obstarávanie na výstavbu prístupovej cesty k novému mostu na Dunaji v Komárne je ukončené. Práce k prístupovej ceste začnú 13. 12. 2016 vytyčovaním staveniska a zároveň budú zahájené práce súvisiace s výrubom drevín. V priebehu mesiacov január, február 2017 v závislosti od počasia budú začaté práce súvisiace s odhumusovaním a archeologickým prieskumom.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2016 9:08 - 9:10 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa článok, zákon č. 524/2009 Z. z. o doprave na dráhach a v znení neskorších predpisov.
Predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transportuje smernica Komisie 2016/882 Európskej únie z 1. júna 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/EÚ, pokiaľ ide o jazykové požiadavky, ktorej transpozičná lehota je 1. júla 2016.
Transpozíciou predmetnej smernice sa zmierňuje požiadavka na úroveň jazykových znalostí pre rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej, prechodovej stanice susedného členského štátu za predpokladu zavedenia dostatočných opatrení na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a manažérom infraštruktúry.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh nebude mať žiadny dopad ani vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie.
Vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.11.2016 9:03 - 9:04 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobré ráno. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážení páni kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby zavedenia nových sankcií v súlade s ustanovením čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 215 /2120 z 25. novembra 2015.
Návrh zákona ďalej upravuje vybrané ustanovenie zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá, ktorých úprava vyplynula z aplikačnej praxe. Cieľom predmetných úprav je tiež posilniť postavenie vlastníkov nehnuteľností v súvislosti s nútene obmedzených využitiach a zvýšiť efektívnosť regulácie trhu elektronických komunikácií. Po dnešnom oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, v ktorých gestorský výbor odporúča schváliť.
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.10.2016 9:15 - 9:18 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práce a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný zákon má za cieľ harmonizovať európske právo s národným právom v oblasti organizácie pracovného času zamestnancov vo vnútrozemskej vodnej doprave transpozíciou smernice Rady 2014/112 Európskej únie, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektov organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz v riečnej doprave, Európska organizácia lodných kapitánov a Európska federácia pracovníkov v doprave.
Navrhovaná právna úprava má ďalej za cieľ vykonanie:
1. nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
2. nariadenia Komisie Európskej únie č. 83/2014, ktorým sa mení nariadenie Európskej únie č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky. Predpokladaný zákon nemá žiadny vplyv a je v súlade
s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, s právom Európskej únie a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona bol dňa 4. októbra 2016 prerokovaný vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti, v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky. S návrhmi uvedenými v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky a k výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona súhlasím a odporúčam ich schváliť.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej... Vážený pán predsedajúci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

20.10.2016 9:08 - 9:09 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
Predložením návrhu zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Komisie 2016/882/EÚ z 1. júna 21016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokiaľ ide o jazykové požiadavky, ktorej transpozičná lehota je do 1. júla 2016.
Transpozíciou predmetnej smernice sa zmierňuje požiadavka na úroveň jazykových znalostí pre rušňovodičov, ktorí zachádzajú iba do pohraničnej prechodovej stanice susedného členského štátu za predpokladu zavedenia dostatočných opatrení na zabezpečenie komunikácie medzi dotknutými rušňovodičmi a manažérom infraštruktúry.
Predpokladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľského prostredia, životné prostredie.
Návrh zákona bol predmetom rokovania vlády dňa 21. septembra 2016 a bol schválený uznesením č. 390/2016.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis