Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2019 o 10:22 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 28.11.2019 14:39 - 14:42 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Na základe doterajšieho vývoja na trhu práce v priebehu 1. polroka tohto roku rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti podľa štruktúry ESA 2010 v 3. štvrťroku tohto roku, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke v novembri, predpokladáme, že v 2. polroku 2019 dôjde k miernemu spomaleniu vo vývoji medziročného tempa rastu zamestnanosti a poklesu nezamestnanosti. Situácia na trhu práce sa v 2. štvrťroku tohto roka zlepšila, ale útlm rastu dopytu, ktorý na trhu práce sa prejavuje už od 3. štvrťroka minulého roku, bol v dôsledku spomalenia rastu výkonnosti hospodárstva markantnejší. Zamestnanosť podľa údajov Štatistického úradu výberového zisťovania pracovných síl v druhom štvrťroku 2019 medziročne síce vzrástla o pol percenta. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 bolo aj medziročné tempo rastu už pomalšie. Podľa rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti v treťom štvrťroku tohto roku vzrástol hrubý domáci produkt v stálych cenách v porovnaní s tretím štvrťrokom roku 2018 o 1,3 % a celková zamestnanosť zrástla o 1 percento. Evidovanosť, alebo evidovaný nezamestnaný na jednotlivých úradoch práce predstavujú dnes percento 4,94 a evidujeme takmer 100-tisíc voľných pracovných miest. Problémom tak už nie je ani vysoká miera nezamestnanosti, ale riešenia regionálnych rozdielov, zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta, tvorba stratégií a vízií vyváženého rozvoja spoločnosti v prostredí štvrtej priemyselnej revolúcie. Miera nezamestnanosti už nemá kam výrazne klesnúť. Počítame už len s miernym poklesom, resp. so stagnáciou. Pravdepodobne pôjde o súbeh miery nezamestnanosti v priemere nad 5.5 % súčasného nedostatku pracovných síl. Úroveň miery nezamestnanosti bude stále do značnej miery ovplyvnená možnosťami dostať na trh práce, v úvodzovkách, ťažko zamestnateľné osoby, ktoré sú zamestnateľné len cez špecifické nástroje politiky trhu práce.
Pán poslanec, môj osobný cieľ, veľmi konkrétny, je udržať v priebehu tohto polroka a k 1. 1. budúceho roku mať nezamestnanosť pod 5 percent.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.11.2019 10:16 - 10:18 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Prajem vám príjemné dopoludnie dámy a páni. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pôsobnosť dozornej rady, členstvo v dozornej rade, ako aj práva a povinnosti jej členov ustanovuje § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Druhého decembra tohto roku zanikne členstvo v dozornej rade uplynutím päťročného funkčného obdobia pánovi Radkovi Kurucovi.
Predložený materiál obsahuje návrh na voľbu Eduarda Hagaru, zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne od 3. 12. tohto roku. Navrhnutý kandidát preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov z 9. októbra tohto roku. Vzhľadom na ochranu osobnosti a osobných údajov sa v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesprístupňuje časť materiálu.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:52 - 14:54 hod.

Ján Richter
Budem tlmočiť pani ministerke odpoveď, resp. ďalšiu otázku pána poslanca.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:47 - 14:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Opätovne, pán poslanec, sprostredkujem odpoveď pani ministerky.
Vážený pán poslanec, v súvislosti s vašou otázkou týkajúcou sa legislatívneho procesu k návrhu zákona o potláčaní kriminality rómskych osád vám chcem uviesť, že v súčasnosti spomínaný zákon nie je v legislatívnom procese.
K druhej časti otázky, v ktorej uvádzate, že postavenie kriminality na etnický alebo rasový základ je ústavne sporné a populistické riešenie, ktoré neslúži na reálne riešenie problémov, ale vytvára v spoločnosti nové pnutia, vám uvádzam nasledovné: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pri príprave zákonov dbá na to, aby neboli žiadnym spôsobom zasiahnuté práva občanov. Treba však pripomenúť, že v niektorých častiach Slovenska má rómska kriminalita alebo kriminalita v rómskych osadách narastajúci trend a je potrebné daný problém riešiť. Neberieme to ako populistické riešenie, ale ako spätnú väzbu, ktorá tu existuje. Právna úprava v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti v Slovenskej republike nepokrýva dostatočne všetky atypické situácie, ku ktorým v praxi dochádza. Nejasnosti pri aplikácii nastávajú najmä pri drobných porušovaniach verejného poriadku, ktoré spočívajú v obťažujúcom správaní.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2019 14:30 - 14:31 hod.

Ján Richter
Budem opätovne tlmočiť, ale myslím si, že vzhľadom na obsah tohto listu sa asi neobávam, to znamená, odpovedám na tú vašu otázku. Ale sprostredkujem tú vašu otázku pánovi ministrovi.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:25 - 14:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, opätovne sprostredkovaná odpoveď pána ministra zahraničných vecí.
Vážený pán poslanec, tak ako som vás informoval v nadväznosti na vašu interpeláciu zo dňa 18. 7. tohto roku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky zadefinovalo podrobné technické požiadavky potrebné pre realizáciu prieskumu trhu s cieľom zabezpečenia požadovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. Boli oslovení viacerí poskytovatelia rovnakých alebo podobných služieb na trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
S cieľom získať reálne a cenovo porovnateľné ponuky a ubezpečeniu sa, že oslovené spoločnosti požiadavkám rezortu dobre porozumeli a nedošlo v ich ponukách k chybám, ministerstvo zrealizovalo prieskum trhu dvakrát. Na základe výraznej výšky cien za služby, ktoré komerčné spoločnosti v prieskume indikovali, ministerstvo so starostlivosťou dobrého hospodára s cieľom efektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v súčasnosti detailne analyzuje rozsah, potrebu a celkovú výhodnosť zabezpečenia poskytovaných služieb prostredníctvom komerčných subjektov.
Aj vzhľadom na skutočnosť, že vami spomínaný uchádzač niektorú z požadovaných položiek ponúka oproti ostatným spoločnostiam viac ako desaťnásobne drahšiu, určite súhlasíte, že je v takomto prípade povinnosťou rezortu spravujúceho prostriedky daňových poplatníkov postupovať s maximálnou mierou opatrnosti. Ministerstvo preto veľmi dôkladne skúma aj možnosť zabezpečenia služieb prostredníctvom vlastných odborných kapacít, prípadne zabezpečenie danej služby za účasti aj iných štátnych inštitúcií.
Hoci sa ministerstvo predlžovaním pôvodnej zmluvy formou tzv. dodatkovania nezaoberá, uvádzame, že vami spomínaný list jedného z uchádzačov považujeme za účelový a zavádzajúci najmä v časti týkajúcej sa rozhodnutia úradu verejného obstarávania, ktoré nemožno aplikovať všeobecne, resp. pre prípad ministerstva, nakoľko naša forma a spôsob zabezpečovania doterajšej služby je odlišná od spôsobu zabezpečovania služby Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Určite spoločne považujeme za neštandardné, ak sa podnikateľské subjekty dožadujú účasti na poskytovaní služieb pre štátny subjekt vytváraním tlaku a tendenčným zavádzaním. Poukazujeme na skutočnosť, že je v kompetencii každého verejného obstarávateľa určiť spôsob, zabezpečenie potrieb a nie je namieste, aby podnikateľské subjekty určovali spôsob, formu, rozsah potrebnej služby, to je, či má byť zabezpečená vlastnými kapacitami ministerstva, alebo má byť obstarávaná ako verejná zákazka. Ministerstvo tak ako aj v iných prípadoch každý výdavok na chod svojho rezortu racionálne zvažuje s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s dotknutými subjektmi.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 12.9.2019 14:23 - 14:24 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, budem tlmočiť, neviem na to zareagovať, ale všeobecne platí, že kapitálové výdavky nie je možné použiť na niečo iné. Takisto osobné výdaje na kapitálové, takže to je len možno taká poznámka všeobecná, ktorá platí pre každý jeden rezort. Ale každopádne budem tlmočiť vašu, vašu poznámku pani ministerke. Viac v tomto prípade sľúbiť nemôžem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:21 - 14:23 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec. Dovoľte, aby som vám sprostredkoval odpoveď pani ministerky vnútra.
Vážený pán poslanec, okresný úrad v sídle kraja je podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktoré sú rozpočtovými organizáciami. Financovanie regionálneho školstva upravuje zákon č. 597 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení plnia podľa zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj okresné úrady v sídle kraja, na činnosť ktorých sa rozpočtujú finančné prostriedky v kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane osobných výdavkov.
V zmysle zákona 523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozhodovanie o pridelení odmien pre zamestnancov jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja je v kompetencii škôl a školských zariadení. Aj vyplatenie peňažného plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, je v kompetencii príslušnej školy ako samostatnej rozpočtovej organizácie. Podmienkou vyplatenia trinásteho platu v zmysle zákona 311/2001 Z. z. Zákonník práce je trvanie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Výška 13. platu je minimálne v sume 500 eur.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:30 - 10:30 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, áno, máte pravdu, odďaľujeme, pretože ten proces nie je ukončený a máme záujem, aby ukončený bol, pretože je to jednoducho potrebné, preto je to oddialenie. Ale však treba povedať, že v kontexte tohto zákona úlohou tých pracovníkov nie je vykonávať konkrétne služby, ale skôr tú koordináciu jednotlivých rezortov, polície, školstva a všetkých ďalších subjektov, a to na všetkých úrovniach od regiónu až po ten národný. Takže každopádne si myslím, že pokiaľ bude takto ukotvená tá koordinácia, môže to len pomôcť jednotlivým subjektom pre ten konečný cieľ, ktorý som predtým pomenoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:22 - 10:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám novelu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je posilniť multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím.
Predložený návrh zákona zakotvuje pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti. Táto spolupráca podporuje možnosti využívania vlastných kompetencií každého subjektu v prospech spoločného cieľa, a to je, aby každé dieťa, ktoré je ohrozené násilím alebo stalo sa obeťou násilia, dostalo adekvátnu pomoc.
Navrhovanou právnou úpravou sa nezavádza koordinácia ochrany detí pred násilím ako nóvum. Naopak, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v súčasnosti vykonáva túto činnosť prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a to na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
Predmetná novela má za cieľ ukotviť túto činnosť aj v zákonnej podobe a to tým, že:
1. posilňuje právnu istotu pri spolupráci subjektov ochrany detí pred násilím,
2. zlepšuje prístup ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím vykonávaným v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Z rokovania príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Dovolím si povedať, že snaha o koordináciu detí pred násilím bola pozitívne prijatá naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sa preto uchádzam o podporu tejto novely v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis