Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

12.9.2019 o 14:25 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:25 - 14:25 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán poslanec, opätovne sprostredkovaná odpoveď pána ministra zahraničných vecí.
Vážený pán poslanec, tak ako som vás informoval v nadväznosti na vašu interpeláciu zo dňa 18. 7. tohto roku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky zadefinovalo podrobné technické požiadavky potrebné pre realizáciu prieskumu trhu s cieľom zabezpečenia požadovaných služieb v súlade s platnou legislatívou. Boli oslovení viacerí poskytovatelia rovnakých alebo podobných služieb na trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
S cieľom získať reálne a cenovo porovnateľné ponuky a ubezpečeniu sa, že oslovené spoločnosti požiadavkám rezortu dobre porozumeli a nedošlo v ich ponukách k chybám, ministerstvo zrealizovalo prieskum trhu dvakrát. Na základe výraznej výšky cien za služby, ktoré komerčné spoločnosti v prieskume indikovali, ministerstvo so starostlivosťou dobrého hospodára s cieľom efektívneho vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu v súčasnosti detailne analyzuje rozsah, potrebu a celkovú výhodnosť zabezpečenia poskytovaných služieb prostredníctvom komerčných subjektov.
Aj vzhľadom na skutočnosť, že vami spomínaný uchádzač niektorú z požadovaných položiek ponúka oproti ostatným spoločnostiam viac ako desaťnásobne drahšiu, určite súhlasíte, že je v takomto prípade povinnosťou rezortu spravujúceho prostriedky daňových poplatníkov postupovať s maximálnou mierou opatrnosti. Ministerstvo preto veľmi dôkladne skúma aj možnosť zabezpečenia služieb prostredníctvom vlastných odborných kapacít, prípadne zabezpečenie danej služby za účasti aj iných štátnych inštitúcií.
Hoci sa ministerstvo predlžovaním pôvodnej zmluvy formou tzv. dodatkovania nezaoberá, uvádzame, že vami spomínaný list jedného z uchádzačov považujeme za účelový a zavádzajúci najmä v časti týkajúcej sa rozhodnutia úradu verejného obstarávania, ktoré nemožno aplikovať všeobecne, resp. pre prípad ministerstva, nakoľko naša forma a spôsob zabezpečovania doterajšej služby je odlišná od spôsobu zabezpečovania služby Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Určite spoločne považujeme za neštandardné, ak sa podnikateľské subjekty dožadujú účasti na poskytovaní služieb pre štátny subjekt vytváraním tlaku a tendenčným zavádzaním. Poukazujeme na skutočnosť, že je v kompetencii každého verejného obstarávateľa určiť spôsob, zabezpečenie potrieb a nie je namieste, aby podnikateľské subjekty určovali spôsob, formu, rozsah potrebnej služby, to je, či má byť zabezpečená vlastnými kapacitami ministerstva, alebo má byť obstarávaná ako verejná zákazka. Ministerstvo tak ako aj v iných prípadoch každý výdavok na chod svojho rezortu racionálne zvažuje s cieľom dosiahnutia maximálnej úspory, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s dotknutými subjektmi.
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 12.9.2019 14:23 - 14:24 hod.

Ján Richter
Pán poslanec, budem tlmočiť, neviem na to zareagovať, ale všeobecne platí, že kapitálové výdavky nie je možné použiť na niečo iné. Takisto osobné výdaje na kapitálové, takže to je len možno taká poznámka všeobecná, ktorá platí pre každý jeden rezort. Ale každopádne budem tlmočiť vašu, vašu poznámku pani ministerke. Viac v tomto prípade sľúbiť nemôžem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12.9.2019 14:21 - 14:23 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec. Dovoľte, aby som vám sprostredkoval odpoveď pani ministerky vnútra.
Vážený pán poslanec, okresný úrad v sídle kraja je podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktoré sú rozpočtovými organizáciami. Financovanie regionálneho školstva upravuje zákon č. 597 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení plnia podľa zákona Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj okresné úrady v sídle kraja, na činnosť ktorých sa rozpočtujú finančné prostriedky v kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane osobných výdavkov.
V zmysle zákona 523 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozhodovanie o pridelení odmien pre zamestnancov jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja je v kompetencii škôl a školských zariadení. Aj vyplatenie peňažného plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, je v kompetencii príslušnej školy ako samostatnej rozpočtovej organizácie. Podmienkou vyplatenia trinásteho platu v zmysle zákona 311/2001 Z. z. Zákonník práce je trvanie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Výška 13. platu je minimálne v sume 500 eur.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:30 - 10:30 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, áno, máte pravdu, odďaľujeme, pretože ten proces nie je ukončený a máme záujem, aby ukončený bol, pretože je to jednoducho potrebné, preto je to oddialenie. Ale však treba povedať, že v kontexte tohto zákona úlohou tých pracovníkov nie je vykonávať konkrétne služby, ale skôr tú koordináciu jednotlivých rezortov, polície, školstva a všetkých ďalších subjektov, a to na všetkých úrovniach od regiónu až po ten národný. Takže každopádne si myslím, že pokiaľ bude takto ukotvená tá koordinácia, môže to len pomôcť jednotlivým subjektom pre ten konečný cieľ, ktorý som predtým pomenoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.9.2019 10:22 - 10:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám novelu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorej cieľom je posilniť multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím.
Predložený návrh zákona zakotvuje pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciu plnenia úloh v tejto oblasti. Táto spolupráca podporuje možnosti využívania vlastných kompetencií každého subjektu v prospech spoločného cieľa, a to je, aby každé dieťa, ktoré je ohrozené násilím alebo stalo sa obeťou násilia, dostalo adekvátnu pomoc.
Navrhovanou právnou úpravou sa nezavádza koordinácia ochrany detí pred násilím ako nóvum. Naopak, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v súčasnosti vykonáva túto činnosť prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a to na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
Predmetná novela má za cieľ ukotviť túto činnosť aj v zákonnej podobe a to tým, že:
1. posilňuje právnu istotu pri spolupráci subjektov ochrany detí pred násilím,
2. zlepšuje prístup ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím vykonávaným v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Z rokovania príslušných výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy. Dovolím si povedať, že snaha o koordináciu detí pred násilím bola pozitívne prijatá naprieč celým politickým spektrom. Rovnako sa preto uchádzam o podporu tejto novely v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

12.9.2019 10:16 - 10:19 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
Návrh zákona upravuje práva zamestnancov vyslaných na výkon práce na územie Slovenskej republiky a povinnosti zamestnávateľov, ktorí ich vysielajú z územia iného členského štátu Európskej únie.
Návrh zákona rozdeľuje vysielanie zamestnancov na výkon prác z hľadiska dĺžky trvania na krátkodobé do 12 mesiacov a dlhodobé nad 12 mesiacov. Počas krátkodobého vysielania sa na zamestnancov bude uplatňovať tzv. tvrdé jadro pracovných podmienok, pričom po uplynutí krátkodobého vyslania, to znamená dvanástich mesiacov, bude vysielajúci zamestnávateľ povinný uplatniť celé slovenské pracovné právo, a to:
1. Doteraz garantované poskytovanie iba minimálnej mzdy sa rozširuje na garanciu poskytovania všetkých povinných zložiek mzdy, to znamená mzdové zvýhodnenie za sviatok, sobotu, nočnú prácu a podobne.
2. Pri pridelení zamestnanca k užívateľskému zamestnávateľovi sa budú poskytovať porovnateľné pracovné podmienky, aké patria kmeňovým zamestnancom užívateľského zamestnávateľa.
3. Dopĺňajú sa podmienky ubytovania poskytovaného zamestnávateľom a cestovné náhrady pri pracovných cestách alebo cestách do obvyklého miesta výkonu práce.
V nadväznosti na úpravy v Zákonníku práce sa novelizuje aj zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.
S pozmeňovacím návrhom uvedeným v spoločnej správe sa stotožňujem a odporúčam ho schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 14:27 - 14:28 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Budem sa snažiť byť veľmi stručný.
Tak jako povedala pani spravodajkyňa, nosná, nosný cieľ tohto návrhu tejto novely alebo priorita je informačný systém sociálnych služieb. To je nosný cieľ, k tomu smeruje a vzhľadom na to, že je otvorený tento zákon, tak sme tam niektoré veci, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe, jednoducho dali a máme ich záujem poriešiť. Ale máme v prvom rade záujem odbúrať byrokraciu a elektronicky riešiť v podstate dennodennou komunikáciou akýkoľvek problém, nebude treba vysielať kontroly na počet klientov v jednotlivých zariadeniach, pretože vlastne dennodenne budeme cez informačný systém sledovať doslova obložnosť jednotlivých zariadení.
Jedna poznámka. Ja som uviedol hneď vo svojom vystúpení a dosť tu zaznievala, my nemáme záujem zvýšiť finančné prostriedky zo strany ZMOS-u. Samosprávne kraje sa k tomu dobrovoľne prihlásili, žiadali, aby mali vytvorený legislatívny priestor. My im ho vytvárame týmto, aby mohli tieto veci realizovať, to stretnutie bolo u pána premiéra za účasti všetkých zriaďovateľov.
No a v čom tkvie väčší príjem hlavne pre tých neverejných? A to tu bolo povedané a to je otázka výšky finančného príspevku, že sa nebude znižovať o úhrady na ošetrovateľské úkony. V tom je tá hlavná... A možno tak trošku zareagujem aj, aj na niektoré tie vystúpenia.
Pani poslankyňa Červeňáková, viete, som veľmi rád, doslova som hrdý na to, že počas tejto vlády a môjho riadenia rezortu my sme prelomili bariéru, bariéru, že konečne sa niektoré medicínske úkony začali v sociálnych zariadeniach preplácať. Áno, to bola dlhoročná snaha, polemika medzi ministrami zdravotníctva a ministrami sociálnych vecí, ale my sa dnes chceme dostať ďalej. A to ďalej tu zaznelo. To je dlhodobá zdravotno-sociálna starostlivosť.
Môžem len potvrdiť, že máme spoločnú pracovnú komisiu, ministerstvo zdravotníctva a práce, ktorá pripravuje predmetný návrh zákona. Môžem potvrdiť, že vláda schválila časť, ktorá sa týka dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. V tom zákone je skôr problém tá druhá časť, ktorá sa jedným slovom nazýva stratifikácia.
Každopádne si myslím, že keď bude tento zákon prijatý a schválený tu, veľmi to pomôže, pretože na 4 mesia..., na 3 mesiace budú môcť pobývať pacienti dajme tomu po operácii v zariadeniach, ako je geriatria a liečebňa dlhodobo chorých. To znamená, lekár rozhodne, či ten pacient už nie je pacient, a môže sa stať klientom sociálneho zariadenia. Samozrejme, že tie ošetrovateľské úkony sú a budú aktuálne, vždy je tam dosť ľudí, ktorí jednoducho túto starostlivosť a takéto ošetrenie budú potrebovať.
To znamená, toto sú tie veci, ja len potvrdzujem, že ten zákon, samozrejmá vec, že ide ďalej. Preto si myslím, že nielen tá otázka, ktorá sa týka toho informačného systému, ale aj tento doplnok je dôležitý, vylepšuje pozície a ja budem veľmi pozorne sledovať, či sa to zmení z hľadiska platieb, to, čo povedala pani poslankyňa, v jednotlivých neverejných zariadeniach či jednoducho neostane tá platba taká istá na úkor klienta, a to aj napriek tomu, že majú vytvorené iné, ďaleko lepšie finančné predpoklady.
No a k tej problematike, ktorá sa týka toho ZMOS-u. Ešte raz, prosím vás, zopakujem, že 21. 8. bolo rokovanie vlády a vedenia ZMOS-u za účasti predsedu, podpredsedov, kde sme jasne vysvetlili, o čo v tomto zákone ide. Predstavitelia ZMOS-u prijali naše vysvetlenie, zároveň nás požiadali a pán štátny tajomník Ondruš pripravil istý vysvetľovací, nazvem to článok, obsah do obecných novín, aby sa každý jeden starosta vedel presne oboznámiť, v čom je táto novela a do akej miery sa ho dotýka. To znamená, že kľúčové právomoci zostávajú naďalej v rukách obce alebo mesta:
1. rozhodnúť o nároku na sociálnu službu,
2. ponúknuť poskytovateľovi sociálnu službu, ak vlastné zariadenie, celkom prirodzene, že prioritne to vlastné, no a
3. rozhodnúť, či podpíše zmluvu s neverejným poskytovateľom.
To znamená, na tomto je to postavené a tieto pravidlá platili aj doteraz a budú platiť aj ďalej. Celkom nechápem tomu, že prečo sa ten ZMOS takto k tomu postavil, pretože, opakujem ešte raz, bolo rokovanie na úrovni vlády a tam sme veci vysvetlili, a som presvedčený, že ich pochopili.
Úplne na záver, som presvedčený, že tento zákon veľmi pomôže jednak z hľadiska elektronizácie sociálnych služieb, a z druhého hľadiska aj istá pomoc s tým, že nebudú zarátavané niektoré príspevky, ktoré neverejní poskytovatelia dostávajú do finančnej podpory a budú môcť o to lepšie hospodáriť, a že sa to všetko premietne v kvalitnejších službách pre klientov sociálnych zariadení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:35 - 13:49 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prioritným cieľom predkladanej návrhu novely zákona o sociálnych službách je vytvoriť právne podmienky na nový systém zberu údajov o sociálnych službách, a to v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ide o zabezpečenie aktuálnych dát, pre potreby zisťovania skutkového stavu v oblasti sociálnych služieb, skvalitnenia procesu strednodobého plánovania rozvoja sociálnych služieb a s tým súvisiaceho spolufinancovania, a to na všetkých úrovniach riadenia od miestnej cez regionálnu až po národnú.
Zavedením informačného systému sociálnych služieb sa vytvoria, vytvoria predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných rozpočtov a znižovania administratívnej záťaže podávaním žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v elektronickej podobe priamo do informačného systému sociálnych služieb. Ustanovenia zákona týkajúceho sa tejto časti informačného systému nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.
Návrh zákona ďalej v časti reaguje na požiadavky aplikačnej praxe. V tejto súvislosti obsahuje zvýšenie finančnej podpory neverejným poskytovateľom sociálnych služieb z rozpočtov obcí a z rozpočtov územných celkov, a to plánovanou účinnosťou od 1. októbra tohto roku. Pri určení výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok sa navrhuje, aby sa tento finančný príspevok neznižoval o:
1. príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za predchádzajúci rozpočtový rok dosahovaný u verejných poskytovateľov porovnateľnej sociálnej služby,
b) skutočne dosiahnuté vyššie príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku, ak boli dosahované v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.
Ďalej návrh zákona zavádza zmeny pri poskytovaní finančnej podpory vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Navrhované zmeny zabezpečujú posilnenie plnenia účelu tejto finančnej podpory, ako aj jednoznačnej interpretácie tejto právnej úpravy a ich plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020. Predpokladaný návrh zákona bude mať vplyv aj na štátny rozpočet, konkrétne na kapitolu ministerstva práce v celkovej výške 2,4 mil. v tomto kalendárnom roku, 2020 až 2022 predpokladaný vplyv vo výške 360-tisíc eur.
Na výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bola okrem pozmeňujúcich návrhov, ktoré precizujú zákon a zároveň upravujú kvalifikačné predpoklady pre výkon tlmočníckej služby v rámci sociálnych služieb, širšie diskutovaná otázka zavádzania nových povinností týkajúcich sa poskytovania finančného príspevku na prevádzku samospráv.
Z tohto miesta by som chcel všetkých starostov a primátorov ubezpečiť, že predloženým návrhom zákona upravujeme už existujúcu povinnosť obcí a vyšších územných celkov poskytovať finančný príspevok na prevádzku. Nezavádzame novú povinnosť, ako to bolo medzi predstaviteľmi samospráv nesprávne vykladané.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 15:04 - 15:07 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka.
Pani poslankyňa, dovoľte, aby som vám prečítal odpoveď ministra alebo ministerky zdravotníctva: Na základe platného znenia odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2005 Z. z. o riadení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v nemocnici, ktorého účelom je ustanovenie pozície v stupni riadenia vrcholového manažéra v oblasti ošetrovateľstva, už dnes sú nastavené pravidlá nasledovne: V každom zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, sa zriadi úsek ošetrovateľstva, ktorý riadi námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, ak zdravotnú starostlivosť poskytuje 30 a viac sestier. V nemocnici, kde ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje menej ako 30 sestier, môže vedúca sestra jedného z oddelení zdravotníckeho zariadenia na určitý úväzok vykonávať aj funkciu námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť. Podľa čl. 4 predmetného odborného usmernenia úsek ošetrovateľstva tvoria okrem námestníčky pre ošetrovateľskú starostlivosť vedúce sestry jednotlivých oddelení a ostatné sestry s odbornou spôsobilosťou, z ktorých môže námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť vytvoriť svoj poradný orgán a komisie pre rôzne činnosti súvisiace s ošetrovateľstvom. Vedúca sestra oddelenia zodpovedá za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na danom oddelení a je priamo podriadená námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť.
Na základe uvedeného má ministerstvo zdravotníctva za to, že aj v súčasnosti pod námestníčky pre ošetrovateľstvo spadajú kompetentné ošetrovateľské tímy za súčasného dodržiavania záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z tzv. Mníchovskej deklarácie z roku 2000.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 27.6.2019 15:03 - 15:04 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Keď hovoríme o zdravotníctve a o sociálnych veciach, naša najväčšia spoločná priorita v súčasnosti je otázka dlhodobo chorých. To znamená riešenie zdravotno-sociálnej oblasti a otázok, ktoré súvisia so zákonom, ktorý pani ministerka pripravuje, resp. je to naše spoločné dielo, aby sa opätovne do zdravotných zariadení vrátili geriatrie, liečebne dlhodobo chorých, jednoducho zariadenia, ktoré boli zrušené a ktoré veľmi chýbajú. V sociálnych zariadeniach nie je možné nahradiť medicínsku zdravotnú starostlivosť a toto je nejaké naše spoločné dielo, odbremeniť sociálne zariadenia od medicínskych úkonov, ktoré je potrebné, aby robili odborníci fundovaní, vyškolení v zdravotníckych zariadeniach. Po troch mesiacoch preliečenia eventuálne môžu títo ľudia prejsť aj do sociálnych zariadení. Možno toľko k tej vašej otázke.
Pokiaľ sa týka kapitálových vecí, čo sa týka sociálnych zariadení, v drvivej väčšine nie je zriaďovateľom štát, ale sú buď obce, mestá alebo vyššie územné celky, ale každopádne, a to hovorím úplne otvorene, že tie kapitálové výdaje sú do istej miery podhodnotené v týchto zariadeniach. Žiadalo by si to ďaleko väčšie investície a možno ani nie tak do opráv ako do budovania nových zariadení, pretože ten život si to bude v budúcnosti vyžadovať.
Skryt prepis