Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.3.2017 o 11:26 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.3.2017 11:26 - 11:35 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. V roku 2015 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav v bežných školách. V rozsudku Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a ďalšie vnútroštátne právne predpisy a že školské orgány sú povinné konať v súlade s týmto dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré dnes nemajú vytvorené v školách vhodné podmienky na to, aby mohli byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a to napriek tomu, že si ich rodičia prajú, aby boli vzdelávané v bežnej škole. Sú preto väčšinou vzdelávané oddelene od ostatných rovesníkov v špeciálnych školách či triedach alebo im takéto vyčlenenie do špeciálnych škôl hrozí.
Rozsudok, ktorý spomínam, sa týkal 10-ročného dievčatka Elly, ktorej rodičia bojovali od roku 2012 o možnosť vzdelávať ju spoločne s jej rovesníkmi v bežnej základnej škole, nakoľko ju jej spádová škola odmietala prijať z dôvodu Dawnovho syndrómu a kompenzovanej poruchy sluchu. Rodičia žalovali rozhodnutie Mestského úradu Bratislava - Rača a rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí Elly do školy pred krajským súdom, kde neuspeli. Proti týmto rozhodnutiam sa odvolali. Najvyšší súd Slovenskej republiky však rozhodol v prospech rodičov. Predchádzajúce rozhodnutia zrušil a povedal, že je v najlepšom záujme Elly, aby s náležitou podporou bola vzdelávaná inkluzívne.
Týmto príkladom nechcem povedať, že každé jedno dieťa so zdravotným postihnutím sa má vzdelávať v bežných základných školách, ani že sa špeciálne školy majú zavrieť. To v žiadnom prípade netvrdím. Príbeh malej Elly spomínam preto, lebo chcem predkladateľov novely dôrazne upozorniť na jednu dôležitú vec, a to, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a toto právo im nemôže obmedziť žiaden vnútroštátny predpis. Rodičia majú právo vybrať si spôsob vzdelávania pre svoje dieťa, majú právo rozhodnúť, čo je v najlepšom záujme ich dieťaťa a majú právo zvoliť si preň školu, ktorú považujú za najvhodnejšiu.
Nepochybujem o dobrých úmysloch predkladateľov novely zákona a o ich snahe pomôcť nepočujúcim deťom. V dôvodovej správe k návrhu novely zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb sa však výslovne uvádza, citujem: "Nepočujúce deti, o ktoré sa jedná predovšetkým v pôvodnom zákone i v tejto jeho novelizácii, potrebujú osobitnú starostlivosť už od útleho veku v špeciálnych školách." Argumenty, ktoré som pred chvíľou uviedla, ozrejmujú, prečo považujem toto tvrdenie za neprijateľné a snahu predkladateľov novely za kontraproduktívnu. Na prvý pohľad môže síce vysvetlenie, ktoré v dôvodovej správe ponúkajú, vzbudzovať dojem, že sa ním sleduje najlepšie záujem nepočujúcich detí, v konečnom dôsledku však ide o zabetónovanie zákazu vzdelávania týchto detí v iných ako špeciálnych školách a obmedzenie práva rodičov na slobodný výber vzdelávacej cesty ich detí.
Ľudia, ktorí nie sú v problematike vzdelávania detí so zdravotným postihnutím dostatočne zorientovaní, môžu argumentom predkladateľov podľahnúť a považovať ich snahu za správnu. Podľa môjho názoru však správna nie je. Pokúsim sa to podoprieť aj ďalšími argumentami.
Predkladatelia novely v dôvodovej správe argumentujú, že jedine v špeciálnych školách sa pri vzdelávaní nepočujúcich detí využíva tzv. bilingválna metóda, čo teda podľa nich znamená, že jedine v špeciálnych školách majú nepočujúce deti vhodné podmienky na rozvoj, pretože jedine tam sa s nimi komunikuje v posunkovom jazyku. Táto skutočnosť je sama o sebe naozaj znepokojujúca, pretože v konečnom dôsledku potvrdzuje, že náš vzdelávací systém nie je dostatočne pripravený na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím a len veľmi málo iných škôl, ako špeciálnych, dokáže v plnom rozsahu naplniť špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby nepočujúcich detí.
Návrh novely zákona však tento stav nijako nezlepšuje. Práve naopak, iba ho konzervuje. Nijako totiž neprispieva k takej úprave vzdelávacieho systému, ktorá by umožnila vzdelávanie nepočujúcich detí v čo najväčšom počte škôl, ktoré sú blízko ich bydliska, ale im výber školy zakazuje a určuje im len jednu vzdelávaciu cestu, jedine v špeciálnych školách. Inými slovami, táto novela neprináša riešenia na zlepšenie vzdelávacieho systému, vďaka ktorým by sa systém dokázal lepšie prispôsobiť deťom, ale núti deti a ich rodiny prispôsobovať sa nedokonalému systému.
Predkladatelia novely žiadajú, aby boli nepočujúce deti smerované výlučne do špeciálnych škôl. Neviem, či viete, vážení kolegovia, čo to v konečnom dôsledku pre tieto deti znamená. Na Slovensku máme šesť špeciálnych základných škôl, do ktorých chodia nepočujúce deti, ktoré sú všetky internátneho typu. Dve sú v Bratislave, ďalšie školy sú v Lučenci, Levoči, Kremnici a v Prešove. Začať chodiť do špeciálnej školy znamená pre nepočujúce deti, ktoré sa narodia v rôznych kútoch Slovenska a nie vždy iba v meste, ale aj v malých obciach, zároveň aj to, že musia odísť v útlom veku z domu do internátu, preč od svojich najbližších, od mamy, od otca, od súrodencov. To je obrovská emocionálna záťaž nielen pre deti samotné, ale pre celú ich rodinu.
Ak predkladatelia novely tvrdia v súlade so všeobecnými trendmi vo vzdelávaní, že nepočujúce deti treba začať vzdelávať už v útlom veku, znamená to, že už v predškolskom. Nepočujúca komunita pozná veľa smutných prípadov, kedy tieto deti vyrastali už od troch rokov odlúčené od rodín v špeciálnych internátnych školách, teda podobne, ako deti v detských domovoch. Pritom snáď nikto v tejto sále nepochybuje o tom, že aj nepočujúce deti chcú byť rovnako ako ostatné deti večer uložené do postele svojou mamou a nie vychovávateľkou v internáte. Nerozumiem, prečo v čase, kedy je už nespochybniteľne a všeobecne prijímaná téza, že pre zdravý vývin detí sú citové väzby detí s ich rodičmi kľúčové, prišiel do Národnej rady návrh prikazovať rodinám s nepočujúcimi deťmi, že sa majú trhať aj v prípade, keď si to neželajú. V nepočujúcej komunite je veľa rodičov, ktorí si naopak prajú, aby ich deti vyrastali doma a aby sa do vzdelávania začlenili tam, kde žijú a kde si môžu vytvárať aj s počujúcimi deťmi silné väzby a kvalitné vzťahy. Pre mnohých rodičov nepočujúcich detí, ale aj pre odborníkov z komunity nepočujúcich je to tá najprirodzenejšia cesta k plnému začleneniu sa týchto detí do spoločnosti v dospelosti.
Malo by to byť teda presne naopak. Do parlamentu by mali prichádzať návrhy, ktoré sledujú úplný opak toho, čo sleduje táto novela. Domnievam sa, že ak sa chce rodina postarať o svoje nepočujúce dieťa, chce mu pomôcť dorozumieť sa s rovesníkmi v susedstve, začleniť ho do detského kolektívu a vzdelávať v bežnej škole za rohom, je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby mohli ostať tieto rodiny pokope.
Navrhované zmeny v zákone o posunkovej reči nekorešpondujú s vôľou mnohých rodičov, odborníkov v komunite nepočujúcich, ani s trendmi vo vzdelávaní a vo vývine posunkového jazyka. Viem, že predkladatelia novely dôsledne komunikovali s komunitou nepočujúcich, čo je chvályhodné, potom mi však nie je jasné, prečo do parlamentu predložili návrh na také zmeny v zákone, s ktorými ani značná časť komunity nepočujúcich nesúhlasí. Ak sa napriek viacerým nesúhlasným argumentom rozhodli novelu predložiť, je možné, že ich obava z nedostatku pomoci nepočujúcim deťom v bežných školách prehlušila všetky ostatné argumenty.
V tejto súvislosti chcem podotknúť, že na tejto schôdzi odznejú návrhy aj opačného charakteru, teda také, ktoré majú silu podporiť deti so zdravotným znevýhodnením v bežných materských, základných a stredných školách. A toto je cesta, ktorou by sme sa mali vydať, nie cesta segregácie detí so zdravotným postihnutím. Navrhujem preto tento návrh novely z rokovania stiahnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.3.2017 14:41 - 14:42 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Chcela by som sa iba opýtať, v pripravovanej reforme vzdelávania sa uvažuje o tom, že by už 5-ročné deti mali povinne absolvovať výchovno-vzdelávací program, a to najmä v materských školách. Či v prípade, že bude takýto návrh úspešný a bude prijatý, či budete uvažovať teda o tom, a malo by sa zrejme uvažovať o tom, aby aj materské školy podliehali zákonu o správnom konaní. A ak sa to nestane, ak sa teda tie 5-ročné deti naozaj zatiaľ vyjmú z povinného vzdelávania, či predsa len nepristúpite k tomu, aby v tých materských školách boli tieto rovnaké podmienky, ako je v prípade základných škôl. Pretože práve v tomto podnete sa ukázalo, že boli uprednostnené mladšie deti ako 4-ročné dieťa, takže nie je to celkom správne a rodičia si nevedia poradiť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23.3.2017 14:30 - 14:31 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Hovorili ste o mzdách učiteľov, avšak otázka bola koncipovaná širšie. To znamená, tam je potrebné dať viacej financií aj napríklad na ďalších zamestnancov, na asistentov učiteľa. Vieme, že v tomto školskom roku bola uspokojená menej ako polovica žiadostí o asistentov učiteľa. Bola aj k návrhu zákona o financovaní, ktorý je teraz, bude predkladať vláda čo nevidieť do parlamentu. Bola k tomu aj hromadná pripomienka verejnosti popodpisovaná. Vyše dvetisíc ľudí sa vyjadrilo za to, že potrebujú tieto deti asistentov. Ministerstvo financií opakovane hovorí, že na to nemá peniaze.
Ak spomínate práve tie výsledky v testovaní, že sa zhoršujú, a výsledky našich žiakov sa zhoršujú, tak je to aj z toho dôvodu, že im nemá kto pomôcť na tom vyučovaní a nemajú dostatočnú podporu v tom, aby sa zlepšovali. Ako plánujete toto riešiť?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2017 18:39 - 18:43 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi predniesť teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu.
Pán minister už vo svojej úvodnej reči spomenul, že bolo prijatých niekoľko pozmeňujúcich návrhov a dotkol sa dvoch, pričom sa pozeral mojím smerom, ktoré boli teda prednesené na výbore pre ľudské práva a menšiny na jeho zasadnutí mnou ako členkou tohto výboru a boli aj schválené týmto výborom. Išlo naozaj o tie dve veci, o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osôb, ktoré sú v zaistení, avšak keď sa zistí, že sú zraniteľné osoby, to znamená, že môžu mať aj nejakú zdravotnú diagnózu a musia byť z tohto zaistenia prepustené, aby sa na ne hľadelo naďalej ako na osoby, ktoré sú v zaistení a boli teda zdravotne poistené.
A druhý návrh sa týkal práve tých, poskytovania sociálnych a psychologických služieb a poradenstva a krízovej intervencie pre osoby, zraniteľné osoby v zaistení, kam, medzi ktoré sa počítajú aj deti a rodiny s malými deťmi. Tento návrh bol síce vo výbore rovnako prijatý a uznesením schválený, avšak prišlo k legislatívno-technickej chybe a to znamená, že gestorský výbor odporúča vo svojej spoločnej správe práve tento návrh, ten druhý o tých psychologických službách a poradenstve, ktorý aj pán minister povedal, že vecne ani technicky s ním žiaden problém nie je, tak v spoločnej správe gestorský výbor ho, bohužiaľ, odporúča neschváliť práve kvôli tým technickým problémom.
Takže ja teraz nebudem viac zdržiavať ani nebudem čítať vlastne odôvodnenie toho návrhu, ktoré vecne je prijaté aj ministerstvom vnútra a prekonzultované, len si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh v tom správnom znení a poprosím vás o jeho podporu potom pri hlasovaní, nakoľko naozaj toto je prediskutované a je s tým vyjadrený aj na úrovni ministerstva vnútra súhlas, tak ako potvrdil teraz pán minister.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Zuzany Zimenovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, parlamentná tlač 363.
K čl. I
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu a ku krízovej intervencii."."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. Ostatné body sa prečíslujú.
Bod 2. V čl. I v 107. bode sa slová "§ 96 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 96 ods. 4".
Odôvodňujem tento druhý bod tým, že ide o legislatívno-technickú úpravu a navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 118 ods. 1 písm. b) v súvislosti so zmenou navrhovanou v § 96.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2017 10:16 - 10:18 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj ja pani ombudsmanke za jej správu, tak ako za všetky doterajšie správy, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré som už ja z týchto lavíc počúvala. Ja som pozorne čítala aj všetky tie správy, ktoré predkladala v predchádzajúcich rokoch a obdobiach, najmä tie, ktoré sa týkali detí a porušovania práv detí. Chcela by som upozorniť aj svojich kolegov poslancov najmä z radov aj koaličných lavíc, ktoré sú opäť prázdne, ako býva zvykom, bohužiaľ, keď sa prerokúva správa pani ombudsmanky, že porušovanie práv detí v oblasti vzdelávania je naozaj vážna vec. A tak ako ona hovorí o tom, že máme problém aj so segregáciou detí, ale máme problémy aj s naplnením práv detí so zdravotným postihnutím, tak to nie je niečo, čo sa dá odložiť bokom, o čom sa dá nezahlasovať, čo sa dá ignorovať, pretože to je úplný základ toho, aby nastupujúce generácie získali vzdelanie a aby mohli v tejto spoločnosti fungovať a aby ju mohli rozvíjať a viesť ďalej v zmysle našich demokratických princípov, to je úplne kľúčové. A dovolím si v tejto súvislosti aj spomenúť to, čo ona hovorí, že nie sú podmienky na vzdelávanie v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ja chcem upozorniť na to, že ani v špeciálnych školách, vážení kolegovia, nie sú na to vytvorené podmienky, takže ak má niekto predstavu, že tieto deti patria tam a tam bude o ne dobre postarané, tak sa mýlite a tomu sa budem venovať aj v rozprave na tejto schôdzi ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 17:45 - 17:46 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem poslancovi Ondrovi Dostálovi za prednesenie doplňujúceho návrhu, ktorého som tiež spoluautorkou, a rada by som povedala pár poznámok k jeho poznámke o tom, že tu nesedí pán minister Richter.
Nuž pán minister Richter na hodine otázok dostal otázku od mojej kolegyne pani Macháčkovej. Práve vo vzťahu k tejto mimoriadnej správe ombudsmanky sa ho opýtala, kedy rezort sociálnych vecí urobí alebo vykoná nejaké, nejaké opatrenia v súvislosti s nastavením nových a lepších mechanizmov kontroly činností týchto zariadení, nielen formálnych náležitostí, ako sú zmluvy a podobne, a pán minister Richter odpovedal podobne emotívne ako pán poslanec Erik Tomáš, takže ja vo svojej podstate chápem, že tu nie je, a považujem to aj v tejto súvislosti za jasný signál, ktorý tým odovzdal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2017 17:12 - 17:18 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ombudsmanka, vážení kolegovia, kolegyne, predloženú mimoriadnu správu pani ombudsmanky Jany Dubovcovej som si pozorne prečítala, ako napokon všetky doterajšie správy, obzvlášť ak sa týkajú porušovania detí.
Už z predchádzajúcich správ verejnej obhajkyne práv je známe, že ak v rámci svojej činnosti opakovane zisťuje, že práva detí na Slovensku sú porušované vo viacerých oblastiach, či už v oblasti vzdelávania, alebo v oblasti sociálnej. Tieto práva detí sú porušované vtedy, ak niektorý z orgánov štátnej moci koná tak, že neberie na zreteľ najlepší záujem dieťaťa alebo bráni naplneniu práv dieťaťa svojím nekonaním. Niektoré porušenia práv detí sú na Slovensku spôsobené individuálnou chybou, organizáciou práce či preťažením pracoviska s nedostatočným počtom zamestnancov. Mnohé však nesú znaky systémovej chyby. A tá vyžaduje zásadnejšie opatrenia na zmenu v systéme.
Mimoriadne správy ombudsmanky obsahujú vždy závažné zistenia, ktoré nás ako zákonodarcov, zaväzujú konať. Preto som aj v súvislosti s tou predchádzajúcou správou, o ktorej sme rokovali v novembri, podala na tejto schôdzi spolu s kolegami Ondrejom Dostálom, Vierou Dubačovou a Petrom Osuským návrh na zmenu zákona o Policajnom zbore, ktorým sme sa snažili políciu zaviazať k tomu, aby svojím konaním neporušovala práva osôb v zaistení. Žiaľ, neúspešne. Návrh zákona bol koaličnými poslancami odmietnutý. Dovoľte mi pozastaviť sa práve pri tejto skutočnosti.
Prieskumy verejnej ochrankyne práv slúžia na to, aby sa zistil skutočný stav vecí v rámci rôznych podnetov, ktoré do kancelárie ombudsmanky prichádzajú. Ombudsmanka na tieto podnety reaguje tak, že sa snaží ísť do hĺbky problémov, zistiť príčiny, posúdiť ich širšie dôsledky a navrhnúť odporúčania. V tomto zmysle sú mimoriadne správy pani ombudsmanky Jany Dubovcovej veľmi cenné a ja len dúfam, že novozvolená ombudsmanka pani Mária Patakyová bude túto vysoko nastavenú latku naďalej rešpektovať a bude postupovať rovnako. Z osobnej skúsenosti viem, že keď už pani ombudsmanka Jana Dubovcová zhrnie svoje závery do mimoriadnej správy, môžeme si byť istí že ich predkladá po zrelej úvahe a po preverení všetkých dostupných skutočností. V prípade Jany Dubovcovej si môžeme byť istí, že keď zistenia predložené v mimoriadnej správe považuje za závažné, problémy na ktoré upozorňuje, si naliehavo vyžadujú riešenie. Zdôrazňujem to preto, že lebo mám aj takú osobnú skúsenosť, že nie všetci poslanci vnímajú jej prácu podobne a nie všetci ju považujú za dôležitú a potrebnú. Aj tu v pléne, aj na výbore pre ľudské práva a menšiny sa stretávam zo strany niektorých, najmä koaličných poslancov s ignoranciou, nepochopením, zľahčovaním a s odmietaním obsahu mimoriadnych správ ombudsmanky. A netýka sa to iba tejto správy, ktorú predkladá dnes. Týka sa to aj ostatných mimoriadnych správ. Snaha zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv zo strany štátnej moci je u nich silnejšia ako povinnosť postaviť sa na stranu ľudí, ktorým sa v našom štáte deje krivda a ktorí sa nevedia domôcť ochrany. Niektorí koaliční poslanci odmietajú o zisteniach pani ombudsmanky vecne diskutovať a neraz namietajú, že v správach opísané skutočnosti sa vôbec nestali a nedejú, a ak, tak iba v dôsledku výnimočného ľudského zlyhania a nie v dôsledku zlyhávania systému.
Upozorňujem na to, že takýto postoj je spreneverením sa sľubu, ktorý sme ako poslanci dali. Je našou povinnosťou zaujímať sa o to, čo v našom štáte nie je v poriadku, kde to škrípe, v akých oblastiach je výkon štátnej moci namierený nie v prospech ľudí, ale niekedy dokonca proti nim, a prečo je systém v mnohých oblastiach nastavený tak, že neochraňuje ľudí, ale sám seba. V tomto zmysle je predložená mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv plná znepokojujúcich zistení.
Vyzývam preto koaličných kolegov poslancov, aby ich nebrali na ľahkú váhu, ale aby tlačili spolu s nami v opozícii na vládu, aby chyby v systéme sociálnej kurately a sociálnoprávnej ochrany detí napravila. Zároveň chcem požiadať všetkých poslancov, ktorí si ešte správu nestihli prečítať, aby tak urobili. Ja napísaná zrozumiteľne, vecne a jasne. Preto odporúčam aj verejnosti začítať sa do nej. Naozaj je napísaná tak, aby čitateľ získal komplexný obraz o kauzách, ktoré dlho traumatizujú Slovensko. Konkrétne o skutočnostiach v prípade kauzy Čistý deň a kauzy detského domova dcéry komisárky pre deti pani Tomanovej PETO. Je na nás, pani poslankyne a páni poslanci, aby sme pochybenia zo strany štátu, na ktoré nás ombudsmanka upozorňuje, začali riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9.2.2017 14:47 - 14:47 hod.

Zuzana Zimenová
Doplňujúcu otázku položiť, pán minister. Ste sám popísali, ako je to veľmi zložité, nejakým spôsobom zistiť tie skutočné kompetencie budúceho zamestnanca. Chcem sa spýtať, v akej fáze prípravy je teraz slovenský kvalifikačný rámec, vďaka ktorému by sme mohli porovnávať jednotlivé kompetencie priradené k jednotlivým typom povolania a zamestnaní s európskym kvalifikačným rámcom, a či máte pocit, že by toto zjednodušilo celú procedúru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 15:33 - 15:35 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pani ministerke za jej vystúpenie, naozaj si to veľmi vážim a veľmi som s potešením počúvala presne tie slová, ktoré teraz spomenula aj pani kolegyňa Erika Jurinová, že úrad verejnej ochrankyne práv získal v pani Jane Dubovcovej naozaj človeka, ktorého treba si veľmi vážiť a oceniť a pečať, ktorá bude vlastne tým ťažiskom na váhach pri pomeriavaní krokov každého ďalšieho ombudsmana. To znamená, že pani ministerka si veľmi oceňuje prácu ombudsmanky Jany Dubovcovej, čo je pre mňa veľmi potešujúce zistenie, pretože nedá mi pri tejto príležitosti povedať, že ja ako členka výboru pre ľudské práva som bola svedkom niekoľkých zasadnutí tohto výboru práve k mimoriadnym správam ombudsmanky a musím povedať, že kolegovia z koalície sa k týmto správam, mimoriadnym, súčasnej ombudsmanky, postavili veľmi, ako to povedať, neobjektívne alebo zaujato. Častokrát som bola svedkom toho, ako túto správu doslova zhadzovali alebo odchádzali z rokovania a neboli ani ochotní si ju vypočuť, tak ako sa to stalo aj teraz v pondelok. Domnievam sa, že slová pani ministerky nedokážu prekryť tento postoj vlády k súčasnému postu ombudsmana a je mi to veľmi ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2017 14:03 - 14:04 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predkladám stanovisko výboru k splneniu podmienok navrhovaných kandidátov na verejného ochrancu práv, tlač 418a. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv na svojej 19. schôdzi 6. februára 2017. Na schôdzu boli pozvaní všetci traja navrhnutí kandidáti. Po ich vypočutí výbor prijal stanovisko uvedené v tlači 418a. V zmysle tohto stanoviska navrhnutí kandidáti Anton Čulen, Mária Patakyová a Janka Šípošová spĺňajú formálne podmienky na voľbu verejného ochrancu práv podľa § 4 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Gestorský výbor navrhuje Národnej rade overiť, že navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky na voľbu a vykonať voľbu verejného ochrancu práv.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis