Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

23.3.2017 o 14:30 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 23.3.2017 14:30 - 14:31 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Hovorili ste o mzdách učiteľov, avšak otázka bola koncipovaná širšie. To znamená, tam je potrebné dať viacej financií aj napríklad na ďalších zamestnancov, na asistentov učiteľa. Vieme, že v tomto školskom roku bola uspokojená menej ako polovica žiadostí o asistentov učiteľa. Bola aj k návrhu zákona o financovaní, ktorý je teraz, bude predkladať vláda čo nevidieť do parlamentu. Bola k tomu aj hromadná pripomienka verejnosti popodpisovaná. Vyše dvetisíc ľudí sa vyjadrilo za to, že potrebujú tieto deti asistentov. Ministerstvo financií opakovane hovorí, že na to nemá peniaze.
Ak spomínate práve tie výsledky v testovaní, že sa zhoršujú, a výsledky našich žiakov sa zhoršujú, tak je to aj z toho dôvodu, že im nemá kto pomôcť na tom vyučovaní a nemajú dostatočnú podporu v tom, aby sa zlepšovali. Ako plánujete toto riešiť?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2017 18:39 - 18:43 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi predniesť teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto zákonu.
Pán minister už vo svojej úvodnej reči spomenul, že bolo prijatých niekoľko pozmeňujúcich návrhov a dotkol sa dvoch, pričom sa pozeral mojím smerom, ktoré boli teda prednesené na výbore pre ľudské práva a menšiny na jeho zasadnutí mnou ako členkou tohto výboru a boli aj schválené týmto výborom. Išlo naozaj o tie dve veci, o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osôb, ktoré sú v zaistení, avšak keď sa zistí, že sú zraniteľné osoby, to znamená, že môžu mať aj nejakú zdravotnú diagnózu a musia byť z tohto zaistenia prepustené, aby sa na ne hľadelo naďalej ako na osoby, ktoré sú v zaistení a boli teda zdravotne poistené.
A druhý návrh sa týkal práve tých, poskytovania sociálnych a psychologických služieb a poradenstva a krízovej intervencie pre osoby, zraniteľné osoby v zaistení, kam, medzi ktoré sa počítajú aj deti a rodiny s malými deťmi. Tento návrh bol síce vo výbore rovnako prijatý a uznesením schválený, avšak prišlo k legislatívno-technickej chybe a to znamená, že gestorský výbor odporúča vo svojej spoločnej správe práve tento návrh, ten druhý o tých psychologických službách a poradenstve, ktorý aj pán minister povedal, že vecne ani technicky s ním žiaden problém nie je, tak v spoločnej správe gestorský výbor ho, bohužiaľ, odporúča neschváliť práve kvôli tým technickým problémom.
Takže ja teraz nebudem viac zdržiavať ani nebudem čítať vlastne odôvodnenie toho návrhu, ktoré vecne je prijaté aj ministerstvom vnútra a prekonzultované, len si dovolím prečítať pozmeňujúci návrh v tom správnom znení a poprosím vás o jeho podporu potom pri hlasovaní, nakoľko naozaj toto je prediskutované a je s tým vyjadrený aj na úrovni ministerstva vnútra súhlas, tak ako potvrdil teraz pán minister.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Zuzany Zimenovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, parlamentná tlač 363.
K čl. I
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za bod 92 vkladá nový bod 93, ktorý znie:
"93. V § 96 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Zraniteľné osoby a rodiny s deťmi majú prístup k psychologickým a sociálnym službám a poradenstvu a ku krízovej intervencii."."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. Ostatné body sa prečíslujú.
Bod 2. V čl. I v 107. bode sa slová "§ 96 ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 96 ods. 4".
Odôvodňujem tento druhý bod tým, že ide o legislatívno-technickú úpravu a navrhuje sa úprava vnútorného odkazu v § 118 ods. 1 písm. b) v súvislosti so zmenou navrhovanou v § 96.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2017 10:16 - 10:18 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj ja pani ombudsmanke za jej správu, tak ako za všetky doterajšie správy, ktoré predkladala do parlamentu a ktoré som už ja z týchto lavíc počúvala. Ja som pozorne čítala aj všetky tie správy, ktoré predkladala v predchádzajúcich rokoch a obdobiach, najmä tie, ktoré sa týkali detí a porušovania práv detí. Chcela by som upozorniť aj svojich kolegov poslancov najmä z radov aj koaličných lavíc, ktoré sú opäť prázdne, ako býva zvykom, bohužiaľ, keď sa prerokúva správa pani ombudsmanky, že porušovanie práv detí v oblasti vzdelávania je naozaj vážna vec. A tak ako ona hovorí o tom, že máme problém aj so segregáciou detí, ale máme problémy aj s naplnením práv detí so zdravotným postihnutím, tak to nie je niečo, čo sa dá odložiť bokom, o čom sa dá nezahlasovať, čo sa dá ignorovať, pretože to je úplný základ toho, aby nastupujúce generácie získali vzdelanie a aby mohli v tejto spoločnosti fungovať a aby ju mohli rozvíjať a viesť ďalej v zmysle našich demokratických princípov, to je úplne kľúčové. A dovolím si v tejto súvislosti aj spomenúť to, čo ona hovorí, že nie sú podmienky na vzdelávanie v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ja chcem upozorniť na to, že ani v špeciálnych školách, vážení kolegovia, nie sú na to vytvorené podmienky, takže ak má niekto predstavu, že tieto deti patria tam a tam bude o ne dobre postarané, tak sa mýlite a tomu sa budem venovať aj v rozprave na tejto schôdzi ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 17:45 - 17:46 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem poslancovi Ondrovi Dostálovi za prednesenie doplňujúceho návrhu, ktorého som tiež spoluautorkou, a rada by som povedala pár poznámok k jeho poznámke o tom, že tu nesedí pán minister Richter.
Nuž pán minister Richter na hodine otázok dostal otázku od mojej kolegyne pani Macháčkovej. Práve vo vzťahu k tejto mimoriadnej správe ombudsmanky sa ho opýtala, kedy rezort sociálnych vecí urobí alebo vykoná nejaké, nejaké opatrenia v súvislosti s nastavením nových a lepších mechanizmov kontroly činností týchto zariadení, nielen formálnych náležitostí, ako sú zmluvy a podobne, a pán minister Richter odpovedal podobne emotívne ako pán poslanec Erik Tomáš, takže ja vo svojej podstate chápem, že tu nie je, a považujem to aj v tejto súvislosti za jasný signál, ktorý tým odovzdal.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2017 17:12 - 17:18 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ombudsmanka, vážení kolegovia, kolegyne, predloženú mimoriadnu správu pani ombudsmanky Jany Dubovcovej som si pozorne prečítala, ako napokon všetky doterajšie správy, obzvlášť ak sa týkajú porušovania detí.
Už z predchádzajúcich správ verejnej obhajkyne práv je známe, že ak v rámci svojej činnosti opakovane zisťuje, že práva detí na Slovensku sú porušované vo viacerých oblastiach, či už v oblasti vzdelávania, alebo v oblasti sociálnej. Tieto práva detí sú porušované vtedy, ak niektorý z orgánov štátnej moci koná tak, že neberie na zreteľ najlepší záujem dieťaťa alebo bráni naplneniu práv dieťaťa svojím nekonaním. Niektoré porušenia práv detí sú na Slovensku spôsobené individuálnou chybou, organizáciou práce či preťažením pracoviska s nedostatočným počtom zamestnancov. Mnohé však nesú znaky systémovej chyby. A tá vyžaduje zásadnejšie opatrenia na zmenu v systéme.
Mimoriadne správy ombudsmanky obsahujú vždy závažné zistenia, ktoré nás ako zákonodarcov, zaväzujú konať. Preto som aj v súvislosti s tou predchádzajúcou správou, o ktorej sme rokovali v novembri, podala na tejto schôdzi spolu s kolegami Ondrejom Dostálom, Vierou Dubačovou a Petrom Osuským návrh na zmenu zákona o Policajnom zbore, ktorým sme sa snažili políciu zaviazať k tomu, aby svojím konaním neporušovala práva osôb v zaistení. Žiaľ, neúspešne. Návrh zákona bol koaličnými poslancami odmietnutý. Dovoľte mi pozastaviť sa práve pri tejto skutočnosti.
Prieskumy verejnej ochrankyne práv slúžia na to, aby sa zistil skutočný stav vecí v rámci rôznych podnetov, ktoré do kancelárie ombudsmanky prichádzajú. Ombudsmanka na tieto podnety reaguje tak, že sa snaží ísť do hĺbky problémov, zistiť príčiny, posúdiť ich širšie dôsledky a navrhnúť odporúčania. V tomto zmysle sú mimoriadne správy pani ombudsmanky Jany Dubovcovej veľmi cenné a ja len dúfam, že novozvolená ombudsmanka pani Mária Patakyová bude túto vysoko nastavenú latku naďalej rešpektovať a bude postupovať rovnako. Z osobnej skúsenosti viem, že keď už pani ombudsmanka Jana Dubovcová zhrnie svoje závery do mimoriadnej správy, môžeme si byť istí že ich predkladá po zrelej úvahe a po preverení všetkých dostupných skutočností. V prípade Jany Dubovcovej si môžeme byť istí, že keď zistenia predložené v mimoriadnej správe považuje za závažné, problémy na ktoré upozorňuje, si naliehavo vyžadujú riešenie. Zdôrazňujem to preto, že lebo mám aj takú osobnú skúsenosť, že nie všetci poslanci vnímajú jej prácu podobne a nie všetci ju považujú za dôležitú a potrebnú. Aj tu v pléne, aj na výbore pre ľudské práva a menšiny sa stretávam zo strany niektorých, najmä koaličných poslancov s ignoranciou, nepochopením, zľahčovaním a s odmietaním obsahu mimoriadnych správ ombudsmanky. A netýka sa to iba tejto správy, ktorú predkladá dnes. Týka sa to aj ostatných mimoriadnych správ. Snaha zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv zo strany štátnej moci je u nich silnejšia ako povinnosť postaviť sa na stranu ľudí, ktorým sa v našom štáte deje krivda a ktorí sa nevedia domôcť ochrany. Niektorí koaliční poslanci odmietajú o zisteniach pani ombudsmanky vecne diskutovať a neraz namietajú, že v správach opísané skutočnosti sa vôbec nestali a nedejú, a ak, tak iba v dôsledku výnimočného ľudského zlyhania a nie v dôsledku zlyhávania systému.
Upozorňujem na to, že takýto postoj je spreneverením sa sľubu, ktorý sme ako poslanci dali. Je našou povinnosťou zaujímať sa o to, čo v našom štáte nie je v poriadku, kde to škrípe, v akých oblastiach je výkon štátnej moci namierený nie v prospech ľudí, ale niekedy dokonca proti nim, a prečo je systém v mnohých oblastiach nastavený tak, že neochraňuje ľudí, ale sám seba. V tomto zmysle je predložená mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv plná znepokojujúcich zistení.
Vyzývam preto koaličných kolegov poslancov, aby ich nebrali na ľahkú váhu, ale aby tlačili spolu s nami v opozícii na vládu, aby chyby v systéme sociálnej kurately a sociálnoprávnej ochrany detí napravila. Zároveň chcem požiadať všetkých poslancov, ktorí si ešte správu nestihli prečítať, aby tak urobili. Ja napísaná zrozumiteľne, vecne a jasne. Preto odporúčam aj verejnosti začítať sa do nej. Naozaj je napísaná tak, aby čitateľ získal komplexný obraz o kauzách, ktoré dlho traumatizujú Slovensko. Konkrétne o skutočnostiach v prípade kauzy Čistý deň a kauzy detského domova dcéry komisárky pre deti pani Tomanovej PETO. Je na nás, pani poslankyne a páni poslanci, aby sme pochybenia zo strany štátu, na ktoré nás ombudsmanka upozorňuje, začali riešiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9.2.2017 14:47 - 14:47 hod.

Zuzana Zimenová
Doplňujúcu otázku položiť, pán minister. Ste sám popísali, ako je to veľmi zložité, nejakým spôsobom zistiť tie skutočné kompetencie budúceho zamestnanca. Chcem sa spýtať, v akej fáze prípravy je teraz slovenský kvalifikačný rámec, vďaka ktorému by sme mohli porovnávať jednotlivé kompetencie priradené k jednotlivým typom povolania a zamestnaní s európskym kvalifikačným rámcom, a či máte pocit, že by toto zjednodušilo celú procedúru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 15:33 - 15:35 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pani ministerke za jej vystúpenie, naozaj si to veľmi vážim a veľmi som s potešením počúvala presne tie slová, ktoré teraz spomenula aj pani kolegyňa Erika Jurinová, že úrad verejnej ochrankyne práv získal v pani Jane Dubovcovej naozaj človeka, ktorého treba si veľmi vážiť a oceniť a pečať, ktorá bude vlastne tým ťažiskom na váhach pri pomeriavaní krokov každého ďalšieho ombudsmana. To znamená, že pani ministerka si veľmi oceňuje prácu ombudsmanky Jany Dubovcovej, čo je pre mňa veľmi potešujúce zistenie, pretože nedá mi pri tejto príležitosti povedať, že ja ako členka výboru pre ľudské práva som bola svedkom niekoľkých zasadnutí tohto výboru práve k mimoriadnym správam ombudsmanky a musím povedať, že kolegovia z koalície sa k týmto správam, mimoriadnym, súčasnej ombudsmanky, postavili veľmi, ako to povedať, neobjektívne alebo zaujato. Častokrát som bola svedkom toho, ako túto správu doslova zhadzovali alebo odchádzali z rokovania a neboli ani ochotní si ju vypočuť, tak ako sa to stalo aj teraz v pondelok. Domnievam sa, že slová pani ministerky nedokážu prekryť tento postoj vlády k súčasnému postu ombudsmana a je mi to veľmi ľúto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2017 14:03 - 14:04 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predkladám stanovisko výboru k splneniu podmienok navrhovaných kandidátov na verejného ochrancu práv, tlač 418a. V súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv na svojej 19. schôdzi 6. februára 2017. Na schôdzu boli pozvaní všetci traja navrhnutí kandidáti. Po ich vypočutí výbor prijal stanovisko uvedené v tlači 418a. V zmysle tohto stanoviska navrhnutí kandidáti Anton Čulen, Mária Patakyová a Janka Šípošová spĺňajú formálne podmienky na voľbu verejného ochrancu práv podľa § 4 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Gestorský výbor navrhuje Národnej rade overiť, že navrhovaní kandidáti spĺňajú podmienky na voľbu a vykonať voľbu verejného ochrancu práv.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2017 18:06 - 18:14 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, zákon o pobyte cudzincov je základný nástroj štátu na výkon migračnej politiky. Určuje pravidlá, kto môže na Slovensko prísť a kto nie, aký typ pobytu mu môže byť udelený a aké práva a povinnosti cudzinci majú. O migrácii sa na Slovensku veľa hovorí, často nie úplne presne a nie vecne a v porovnaní s reálnym počtom migrantov a utečencov možno až priveľa. O čom sa však na Slovensku hovorí veľmi málo, je situácia detí cudzincov.
Zákon o pobyte cudzincov upravuje aj pobyt detí cudzincov v zaistení. Táto úprava však nie je v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Napriek tomu navrhovaná novela túto oblasť nijako nerieši, čo považujem za problém, na ktorý by som rada upriamila vašu pozornosť. Skôr, ako vám priblížim situáciu detí cudzincov, ktoré sú na Slovensku zaistené spoločne so svojimi rodičmi, dovoľte mi na úvod povedať pár slov o tom, čo je to zaistenie. Pri zaistení ide o pozbavenie osobnej slobody človeka za spáchanie priestupku. Priestupkom je v tomto prípade neoprávnené prekročenie hranice alebo neoprávnený pobyt na Slovensku. Nelegálne migrácia je teda priestupkom, za ktorý môže byť človek zbavený osobnej slobody. Zaistenie je legálne opatrenie, umožňuje ho aj právo Európskej únie.
Zároveň však existuje pravidlo, že sa má postupovať od najmenej prísneho opatrenia k najprísnejšiemu. To znamená, že zaistiť človeka môžeme len vtedy, ak je zaistenie skutočne nevyhnutné. Predtým by mal štát vyskúšať všetky ostatné možnosti, a až keď sa tie ukážu ako neúčinné, až potom sa môže uplatniť zaistenie ako najprísnejšie opatrenie. Zákon o pobyte cudzincov ponúka dve alternatívne opatrenia, hlásenie pobytu a zloženie finančnej záruky. Tieto sa však takmer nevyužívajú a už vôbec nie, pokiaľ ide rodiny s deťmi. Polícia to obvykle vysvetľuje tak, že rodinám s deťmi je lepšie v zariadení, kde dostanú jedlo a posteľ, a že by aj tak nemali dosť peňazí na zloženie finančnej záruky pre všetkých členov alebo by sa nechodili hlásiť a utiekli by. V krajinách, kde sa k rodinám migrantov s deťmi pristupuje inak, a nie automaticky čo najprísnejšie, však majú s alternatívnymi opatreniami dobré skúsenosti.
Rodina, ktorá má zodpovednosť za deti, sa totiž obvykle správa ako väčšina bežných rodín, to znamená naozaj zodpovedne. Navyše, rodinám s deťmi v iných krajinách ponúkajú vo veľa širšom rozsahu aj potrebné služby poradenstva a podpory zo strany rôznych odborníkov, ktorí rodičov dokážu v rôznych krízových situáciách motivovať k racionálnym a správnym riešeniam. Z tejto pomoci tak logicky profitujú najmä deti. Na Slovensku je to inak. Slovensko má dlhodobo veľmi dobrú prax, ktorá zakazuje zaistenie a vyhostenie detí, ktoré sú u nás bez sprievodu. Takéto deti idú hneď do špecializovaného detského domova. Ale deti, ktoré prídu s rodinami, nie sú dostatočne chránené. Podľa oficiálnych štatistík ministerstva vnútra bolo v roku 2015 na Slovensku v zaistení s rodinami 278 detí a v roku 2016 - 173 detí. Na Slovensku máme dva útvary policajného zaistenia, Medveďov a Sečovce. V oboch vládne prísny policajný režim, obe majú charakter väzenia. Deti s rodinami sa umiestňujú do Sečoviec. Ide o zariadenie, ktoré sa snaží pobytu detí prispôsobovať, je tam herňa aj ihrisko, avšak aj napriek tomu ide stále o zariadenie, kde je plot, mreže na oknách a kde deti môžu vidieť svojich rodičov v putách, čo na ne pôsobí traumatizujúco. Nie je tam prístup k sociálnym službám pre rodiny v kríze ani k psychologickému poradenstvu. Zariadenia nezamestnávajú tlmočníkov, volajú ich len ad hoc, čo spôsobuje zbytočné komunikačné problémy.
Školská dochádza detí v zaistení je tiež obmedzená, pretože na Slovensku školy nie sú dostatočne pripravené na vzdelávanie týchto detí. Je preukázané, že nepriaznivé dopady pobytu v zaistení sa u detí v porovnaní s dospelými znásobujú a môžu zásadne negatívne ovplyvniť aj ich vývoj a duševné zdravie. Dlhší pobyt v zaistení má významný dopad aj na jednotu a súdržnosť rodiny. Rodič, ktorý je v zaistení často bezmocný pri riešení potrieb svojho dieťaťa, prestáva byť preňho potrebnou autoritou, oporou a emocionálnym útočiskom. V tejto súvislosti by som rada pripomenula, že v zaistení môžu byť umiestnení cudzinci, ktorí nemajú vízum ani povolenie na pobyt v dĺžke až 18 mesiacov. To sa týka aj ich detí. Vo výpočte problémov detí v zaistení na Slovensku by sa dalo pokračovať, chcem však podčiarknuť, že mi v tejto chvíli nejde o to, aby sa ich situácia v zaistení zlepšila, prioritou je zabezpečiť, aby sa rodiny s deťmi do zaistenia vôbec nedostávali.
Žiadne deti do zaistenia nepatria, a preto som toho názoru, že novela právnej úpravy by mala sledovať aj tento cieľ. Vo svete momentálne prebieha globálna kampaň za ukončenia zaistenia detí. Na poslednom samite OSN v New Yorku v septembri 2016 sa štáty zaviazali, že budú pracovať tak, aby zaručili, že sa od zaisťovania detí úplne upustí. Podľa čl. 37 Dohovoru o právach dieťaťa nesmú byť deti diskriminované alebo postihované na základe postavenia, aktivít, presvedčenia alebo názorov svojich rodičov či ostatných členov rodiny. To znamená, že aj pri prijímaní opatrení týkajúcich sa detí cudzincov by mal byť v prvom rade vždy zohľadnený najlepší záujem dieťaťa a až podľa neho by sa malo rozhodovať o ďalšom osude celej rodiny. Zaistenie nie je nikdy v najlepšom záujme dieťaťa.
Európsky súd pre ľudské práva už v jednom spore uznal, že zaistenie môže deťom spôsobovať útrapy, ktoré sa rovnajú mučeniu. Výbor OSN pre práva dieťaťa, ako aj výbor OSN pre ľudské práva na to minulý rok upozornili aj Slovensko. Z ich stanovísk je zrejmé, že deti nemajú byť postihované za konanie svojich rodičov, pretože zaň nemôžu a spôsob cesty si nevybrali. V starostlivosti o deti bez sprievodu môže byť Slovensko naozaj vzorom pre iné krajiny. Niet dôvodu, prečo by sme sa na Slovensku nemohli humánne správať aj k ostatným deťom. V prípade predkladanej novely nejde iba o transpozíciu práva Európskej únie, sú v nej zakomponované aj ďalšie návrhy na zmeny. Preto nevidím dôvod, prečo by v nej nemohli byť zahrnuté aj opatrenia v súlade s odporúčaniami výboru OSN pre práva dieťaťa pre Slovenskú republiku, ktoré boli zverejnené 9. júna 2016. To znamená, opatrenia, ktorými by sa úplne zrušila prax, podľa ktorej sa detí zaisťujú na základe imigračného statusu ich rodičov, a ktorými by sa do bežnej praxe zaviedli alternatívy k zaisteniu umožňujúce ponechať detí v sprievode členov rodiny alebo zákonných zástupcov bez pozbavenia osobnej slobody, a naplniť tak ich právo na ľudské životné podmienky, prístup ku vzdelaniu a k adekvátnej zdravotnej službe.
Ak tieto zmeny nebudú súčasťou návrhu novely v druhom čítaní, podám v tomto zmysle pozmeňujúci návrh a budem usilovať o jeho širokú podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2016 11:40 - 11:43 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ombudsmanka.
V prvom rade ďakujem vám, pani ombudsmanka, za mimoriadnu správu o ďalšom porušovaní ľudských práv na Slovensku a využijem túto príležitosť aj na to, aby som vám poďakovala aj za všetky predchádzajúce mimoriadne správy, ktoré ste predniesli v parlamente. Všetky som si pozorne prečítala a všetky vrátane tejto aktuálnej mnou otriasli. Je pre mňa preto nepochopiteľné, ako obratne sa dokáže vláda Slovenskej republiky dlhodobo vyhýbať náprave neprávostí, na ktoré upozorňujete. Vašu prácu si, pani ombudsmanka, nesmierne vážim. Osoby bezbranné, šikanované, týrané či diskriminované majú vo vás skutočnú ochrankyňu práv.
Preto ma zarazilo, keď sme na výbore pre ľudské práva a menšiny za vašej prítomnosti prerokúvali vašu mimoriadnu správu a viacerí poslanci z koaličných radov vyslovili pochybnosti o objektívnosti vašich upozornení a niektorí poslanci výboru sa dokonca brutálnych praktík polície zastali.
Nechcem v tejto chvíli detailne argumentovať o miere závažnosti vašich zistení. Mňa osobne ste presvedčili o naliehavosti tohto problému. Zaráža ma však ľahkosť, s akou vaše zistenia zmietol vo svojom stanovisku minister vnútra Robert Kaliňák. V stanovisku, ktoré nám poslal do výboru pre ľudské práva a menšiny, zľahčuje závažnosť pochybení polície, vyhovára sa na akceptáciu nevhodných priestorov na zadržanie európskym výborom na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na nedostatok financií, ktoré by boli potrebné na zlepšenie týchto podmienok zadržania.
Prečítala som si dokument tohto európskeho výboru, v ktorom sú uvedené základné, teda minimálne štandardy, ktoré nesmie žiadna krajina, ktorá sa hlási k dodržiavaniu ľudských práv, podliezť. Je úplne jasné, že tieto normy na Slovensku v prípadoch, na ktoré vy, pani ombudsmanka, poukazujete, dodržané nie sú. V spomínanom dokumente európskeho výboru sa tiež nachádza veta, ktorá potvrdzuje, že vyhováranie sa ministra Kaliňáka na nedostatok financií neobstojí. Citujem: "Nezákonný postup orgánu verejnej správy nemožno v demokratickom a právnom štáte ospravedlniť prevádzkovými, organizačnými, technickými, finančnými a ani žiadnymi inými inštitucionálnymi potrebami."
Ďakujem vám, pani ombudsmanka, že práve na toto vo všetkých svojich mimoriadnych správach upozorňujete, a dúfam, že bude prijatý návrh na doplnenie uznesenia k tejto vašej aktuálnej správe, ktorý sme spolu s kolegami Ondrejom Dostálom a Vierou Dubačovou Národnej rade Slovenskej republiky predložili na schválenie.
Ďakujem vám ešte raz. (Potlesk.)
Skryt prepis