Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2019 o 9:35 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 9:35 - 9:36 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán poslanec Sopko, za tvoju poznámku. Áno, presne tak to je, totižto tu nekladieme otázku, či sa má alebo nemá v školách diskutovať, či je to potrebné alebo nepotrebné. No potrebné to je v každom prípade, pretože tie deti to potrebujú, to sa už dnes vie. Ako dnes už rôzne psychologické výskumy a neurologické výskumy ukazujú, že je to ich jednoznačná potreba tínedžerov – diskutovať a takýmto spôsobom hľadať odpovede na to, ako funguje svet okolo nich. Čiže ak to budeme ignorovať v školách, bohužiaľ, tým vyslovene tie deti posielame do náruče extrémistov alebo ľudí, ktorí ich budú chcieť jednoznačne zmanipulovať vo svoj prospech, a to nie je dobré.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 9:13 - 9:33 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V parlamentnom školskom výbore býva dobrým zvykom, že sa na jeho pôde každoročne prerokúva správa Štátnej školskej inšpekcie o stave a úrovni vzdelávania v školách za predchádzajúci školský rok. Tento dobrý zvyk nemá oporu v zákone, no napriek tomu je správa na výbore prerokúvaná pravidelne.
Táto tradícia sa zaviedla dávno, dnes už ani sám predseda školského výboru nevie, kedy to bolo, ale je to dobrá tradícia, ktorá sa dodržiava. Táto tradícia ponúka členom školského výboru príležitosť oboznámiť sa so zisteniami inšpekcie a s odporúčaniami, ktoré inšpekcia adresuje nielen školám, ale aj ministerstvám, a to nielen ministerstvu školstva a zákonodarnému orgánu. Potiaľ je to celé dobre.
Problémom však je, že často ide len o dosť povrchné formálne prerokovanie, ktoré obvykle prebieha pod časovým tlakom bez potrebného priestoru na položenie viacerých otázok a bez možnosti diskutovať o odpovediach ministra alebo ministerky alebo hlavnej školskej inšpektorky, a aj to už je takou nepísanou tradíciou.
Napriek tomu, že nie som členkou školského výboru, prerokúvania správy sa zúčastňujem pravidelne. Robila som tak dokonca ešte pred nástupom do parlamentu z pozície odbornej verejnosti. Môžem teda porovnávať, koľko vážnosti zvykne výbor správe prikladať, a musím úprimne povedať, že na môj vkus obvykle príliš málo. Je pravda, že správa inšpekcie býva zaradená na rokovanie výboru medzi množstvo iných bodov a že niekedy naozaj sa nedá inak, len ju preletieť ako na schôdzi v apríli tohto roka, kedy výbor rokoval naozaj vyše osem hodín. Zlý manažment schôdzí výboru by však nemal byť ospravedlnením toho, že sa závažným zisteniam, o ktorých správa informuje, poslanci dostatočne nevenujú ani následne vo svojej práci.
Faktom tiež je, že informácie zo správy sa obvykle k ostatným poslancom, členom iných výborov nedostanú vôbec. Toto tvrdenie možno oprieť o parlamentnú skúsenosť. Inak si totiž neviem vysvetliť, prečo koaliční poslanci tak často ignorujú opozičné návrhy, ktoré sledujú zlepšenie podmienok vzdelávania, a prečo predkladajú a podporujú také návrhy, ktoré namiesto skvalitnenia školstva sledujú úplne iné zámery či skôr záujmy. Ako príklad možno uviesť viacero koaličných počinov len na tejto aktuálnej schôdzi. Prelomenie veta prezidenta a schválenie zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorý kritizujú samotní učitelia, zalepenie očí rodičov prvákov stoeurovkou na nákup školských pomôcok namiesto záruky, že v každej škole na Slovensku budú ich deti vítané a odborne vedené, či predloženie návrhu koaličných poslancov na zavedenie povinnej školskej dochádzky v materských školách, ktorý, zdá sa, navrhovatelia napokon stiahnu, taký je to nepodarok.
Zároveň by som mohla uviesť celý rad návrhov zákonov, ktoré mohli mať pozitívne dopady a ktoré neboli v tomto volebnom období podporené koaličnou väčšinou čisto z politických dôvodov. Preto navrhujem, aby bola táto správa inšpekcie prerokúvaná každoročne nie iba na školskom výbore, ale v pléne Národnej rady.
Nerobím si ilúzie, že sa vďaka tomu poslanci, ktorí sa doteraz o školstvo nezaujímali, stanú zrazu osvietenými reformátormi alebo že sa koaliční kolegovia akurát pri návrhoch o vzdelávaní vzdajú politických žetónov a podporia dobré opozičné návrhy. Domnievam sa však, že by bolo od nás ako od zákonodarcov múdre a prezieravé pripraviť na takúto možnosť nový parlament, ktorý vzíde z najbližších parlamentných volieb a ktorý možno bude mať, pevne dúfam, viac motivácií otáčať kormidlo v politike smerom k posilneniu zodpovednosti v zákonodarnej oblasti. Som toho názoru, že inšpekčná správa je hodná pozornosti v poslaneckom pléne rovnako ako správa komisárky pre deti a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím alebo správa verejnej ochrankyne práv, či správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorej sme včera venovali takmer celý deň.
Je mi jasné, že formálne má Štátna školská inšpekcia odlišné postavenie ako spomínané ľudskoprávne inštitúcie. No napriek tomu si myslím, že v niečom je ich práca podobná a že prerokovanie inšpekčnej správy v pléne pomôže v konečnom dôsledku doplniť aj obraz o napĺňaní základných ľudských práv, nakoľko právo na vzdelanie táto inšpekčná správa na viacerých miestach tematizuje. Zároveň som presvedčená, že správa prináša každoročne tak závažné zistenia v oblasti vzdelávania, že je priam nevyhnutné, aby boli vypočuté v pléne. Našou úlohou je poznať príčiny problémov v školstve, na ktoré správa upozorňuje, a tlačiť na tie najlepšie riešenia.
Tieto svoje tvrdenia si dovolím zdôvodniť vybranými citátmi zo správy. Na úvod zarámcujem dôležitosť správy konkrétnymi číslami. Zistenia v správe vychádzajú z 1 374 vykonaných inšpekcií. Kontrolovaných bolo 1 156 štátnych škôl, 129 súkromných a 89 cirkevných. Z celkového počtu inšpekcií bolo vykonaných 210 inšpekcií v materských školách, 579 v základných školách, 445 v stredných školách a 75 v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. Na inšpekčnom výkone a pri riešení sťažností sa podieľalo 163 školských inšpektorov. Na výkon školskej inšpekcie bolo prizvaných 106 odborníkov z praxe a dve osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi. Nedá sa teda povedať, že zistenia, ktoré sú v správe zosumarizované, nie sú relevantné, že neponúkajú dostatočne komplexný obraz o kvalite vzdelávania v našich školách. Naopak. Niektoré zistenia sú o to alarmujúcejšie, že upozorňujú na pochybenia nie náhodné, nie na úrovni individuálnych zlyhaní, ale na úrovni zlyhávania systému ako celku.
Som presvedčená, že tieto zistenia majú silu korigovať naše obvyklé predstavy o tom, ako funguje naše školstvo a čo treba robiť, aby fungovalo lepšie. Ak by napríklad predkladatelia poslaneckého návrhu na zavedenie povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materských školách čítali aktuálnu inšpekčnú správu pozornejšie, nemohli by sa vo svojom návrhu venovať iba zvýšeniu dostupnosti predprimárneho vzdelávania, ale museli by zároveň uvažovať aj o opatreniach na skvalitnenie vzdelávania v škôlkach. Obzvlášť, ak chcú návrhom pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako uviedli v dôvodovej správe. V inšpekčnej správe sa totiž uvádzajú zistenia, ktoré k tomu vyslovene nabádajú.
Inšpekcia nás napríklad upozorňuje na to, že v materských školách majú mnohé deti z marginalizovaných rómskych komunít vzhľadom na jazykovú bariéru problém reagovať na pokyny učiteľov v slovenčine a že na to, aby sa naučili poriadne po slovensky, zďaleka nestačí, že do škôlky chodia. Inšpekcia v správe totiž ďalej upozorňuje na to, že viaceré problémy detí zo sociálne znevýhodneného prostredia možno síce v procese vzdelávania v škôlkach riešiť, no nie vždy sa to materským školám darí. Medzi dôvody slabšieho prospievania týchto detí inšpekcia radí napríklad nedostatok motivácie a angažovania sa zo strany učiteliek, ich nedôsledné sledovanie činnosti detí, absenciu individuálneho prístupu a spätnej väzby, ale aj nevhodnosť niektorých učebných postupov, pomôcok a hračiek.
Otázka teda znie, nakoľko pomôže deťom s iným materinským jazykom, ktoré sú navyše zo sociálne znevýhodneného prostredia, formálne zavedenie povinnosti absolvovať vzdelávanie v materskej škole, keď inšpekcia ukazuje, že materské školy nedostatočne rozvíjajú potenciál týchto detí. Táto otázka je namieste, pretože inšpekcia ďalej konštatuje, že, citujem: "Výchovno-vzdelávacie potreby detí, ich rozvojové a výkonové možnosti a momentálne dispozície boli rešpektované učiteľkami iba v necelej polovici pozorovaných činností a že deti z marginalizovaných rómskych komunít často vyžadovali usmernenie a pomoc učiteľov, no nie vždy ju dostali."
Pýtate sa, ako je to možné? Inšpekcia ponúka vysvetlenie. Citujem: "Pri výchove a vzdelávaní diagnostikovaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami učiteľky nie vždy implementovali odporúčania poradenských zariadení, ktoré sa týkali konkrétnych oblastí ich rozvoja." A celkový obraz sa nám začína črtať, keď to dokreslím nasledovnými zisteniami. Citujem: "Učebný záujem, aktivitu, kooperovanie, samostatnosť, sebadôveru, spokojnosť a výkony detí negatívne ovplyvnili učitelia preferovaním frontálnej formy výučby, v ktorej výrazne dominovali slovné metódy, zväčša monologické." Koniec citátu.
A teraz sa pýtam ja? Preferovanie formálnej formy výučby, frontálnej formy výučby nielen v základných, ale už v materských školách? Dominancia slovných metód, zväčša monologických v triede plnej malých hravých detí? To ide absolútne proti detskej prirodzenosti a proti ich vzdelávacím potrebám. Zdá sa teda, že práca materských škôl naráža na isté limity. Podľa inšpekcie v nich vzdelávanie až príliš často prebieha spôsobom, ktorý je čo najjednoduchší pre pedagógov, no ktorý prehliada špecifické potreby konkrétnych detí, nevyrovnáva ich hendikepy a neumožňuje im optimálne napredovať.
Do tohto nelichotivého obrazu zrazu logicky zapadá aj ďalšia skutočnosť, na ktorú poukázala inšpekcia. Upozornila, že v materských školách je len minimum detí so zdravotným znevýhodnením. V súhrnnej správe sa výslovne uvádza, citujem: "Z nepomeru medzi počtom kontrolovaných materských škôl v rámci komplexných inšpekcií a počtom škôl, ktoré vzdelávali deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyplýva, že vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je v materských školách skôr výnimkou ako pravidlom." Koniec citátu. Dnes je už pritom nespochybniteľné, že tak ako deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú byť začlenené do vzdelávania a procesov socializácie čo najskôr, ak chceme, aby z nich vyrástli vzdelaní, sebavedomí a čo najviac samostatní dospelí.
V škôlkach však chýbajú asistenti, špeciálni pedagógovia, liečební pedagógovia, logopédi, ale aj zdroje na bezbariérovú opravu priestorov a potrebné vybavenie. Inšpekcia upozorňuje na to, že nedostatočné personálne a materiálno-technické vybavenie škôlok možno považovať za hlavné dôvody, pre ktoré dnes nie sú škôlky voči deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dostatočne ústretové.
To je upozornenie pre nás, vážené kolegyne a kolegovia! Pre nás zákonodarcov je to výzva urýchlene prijať opatrenia, aby ústretové boli. Zavedenie povinnej školskej dochádzky do nepripraveného prostredia takýmto opatrením rozhodne nie je.
Na záver si ešte dovolím upozorniť aj na niektoré závažné zistenia v oblasti základných škôl. Inšpekcia v správe napríklad konštatuje, že takmer polovica škôl, až 48,8 %, mala vyhotovený školský vzdelávací program iba formálne, čo im neumožňovalo v plnom rozsahu a kvalitne realizovať výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona. Až polovica základných škôl! V správe sa uvádza, že v niektorých školách neboli ciele vzdelávania zadefinované reálne, nerešpektovali osobitosti vzdelávaných žiakov, napríklad z marginalizovaných rómskych komunít, a niekde vôbec nezodpovedali reálnym personálnym, priestorovým alebo materiálno-technickým podmienkam. Tak na čo sa to hráme, čo to potom tie školy do tých školských programov vlastne uvádzajú, keď nemajú tie podmienky na to vzdelávanie tak, ako tvrdia?
Citujem zo správy: Učebné plány v pätine škôl nerešpektovali poznámky rámcových učebných plánov alebo neobsahovali vlastné poznámky o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, čo znamená, že sa neprihliadalo na špecifické potreby žiakov. Neakceptovaním poznámok o delení žiakov na skupiny sa nezohľadňovali špecifiká výučby niektorých predmetov, čím sa nevytvorili primerané podmienky na rozvoj požadovaných schopností a zručností žiakov.
Inšpekcia ďalej upozorňuje, že celkovo sa v základných školách nevyužíva priestor na prispôsobovanie školského programu záujmom a vzdelávacím potrebám konkrétnych žiakov dostatočne.
Za ďalší závažný problém považuje aj nízku mieru odbornosti pri vyučovaní niektorých, najmä prírodovedných predmetov. Nízku odbornosť zaznamenala inšpekcia pri vyučovaní občianskej náuky a etiky. Toto považujem za mimoriadne dôležité. Citujem zo správy: "Takmer v štvrtine subjektov boli tieto predmety, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní osobností žiakov, medziľudských vzťahov a vedú k poznaniu a k obhajobe základných ľudských práv, vyučované v plnej miere neodborne." V školách chýba, opäť citujem, "systematická podpora rozvíjania občianskych a sociálnych spôsobilostí vo vyučovaní. Vyučujúci na viac ako polovici hodín nevytvárali dostatočný časový priestor na diskusiu, na vyjadrenie hodnotových postojov a názorov o preberaných témach, neponúkali príležitosť riešiť, skúmať a prepájať problém s realitou," koniec citátu.
Na pozadí najnovšieho prieskumu o volebných preferenciách stredoškolskej mládeže, ktorý odhalil fascináciu podstatnej časti prvovoličov autoritárskymi, extrémistickými a antisystémovými názormi, ide o alarmujúce zistenie, ktorým by sme mali, ktorému by sme mali v pléne parlamentu venovať pozornosť. Kto, ak nie zákonodarný zbor má poznať nebezpečné trendy v spoločnosti, rozumieť ich príčinám a uvažovať o efektívnej prodemokratickej reakcii? Ak si skutočne uvedomujeme túto zodpovednosť, mali by sme sa chcieť na parlamentnej pôde oboznámiť so správou, v ktorej sa otvárajú aj tieto témy.
Znepokojujúce sú tiež zistenia inšpekcie týkajúce sa prístupu učiteľov k žiakom v základných školách. Učitelia vyžadovali aplikovanie a dodržiavanie pracovných postupov, neposkytli primeraný priestor na uvažovanie, samostatné premýšľanie žiakov, uspokojili sa s krátkymi odpoveďami a na väčšine hodín nedostatočne zapájali žiakov do konštruktívnej diskusie. V 82 % monitorovaných škôl, v 82 (!), sa zistil nedostatok príležitostí na slobodnú diskusiu žiakov o prezentovaných názoroch, čo oslabovalo vytváranie priaznivej atmosféry vyučovania.
Podotýkam, že tu už sme aj na pôde druhého stupňa základnej školy. To sú tínedžeri, to sú budúci prvovoliči, tam sa formujú. Ak sa aj priestor na diskusiu na vyučovaní vytvoril, do aktívnej komunikácie neboli zapojení vždy všetci žiaci, ale prevažne len tí, ktorí pohotovo reagovali na podnety. Absenciu rešpektu k žiakom a ich vzdelávacím potrebám vnímam po prečítaní tejto správy ako jednu z najvážnejších príčin slabého prospievania niektorých žiakov.
Posúďte sami, vážené kolegyne a kolegovia. Výrazné, citujem opäť, "výrazné prispôsobenie obsahu, formulácie alebo obťažnosti úloh na základe schopností a zručností konkrétnych žiakov bolo viditeľné iba na 40 % hodín". Takmer polovica hodín nerešpektuje to, koho majú tí učitelia v triedach. Takmer na tretine hodín učitelia neformulovali výchovno-vzdelávacie ciele tak, aby boli orientované na žiaka, chýbala jednoznačná špecifikácia zadania so zameraním na očakávané výsledky a učenia sa žiakov. Inými slovami, žiaci často na hodine vôbec nerozumeli, čo sa od nich očakáva. Premyslené realizovanie záverečnej spätnej väzby overenia, pochopenia a osvojenia si nových poznatkov absentovalo na 40 % hodín, to je takmer polovica. To znamená, že učitelia často odídu z triedy bez toho, aby si overili, či žiaci vôbec porozumeli tej novej látke.
Až v tretine škôl potom pri hodnotení žiakov vyučujúci síce identifikovali nedostatky v odpovediach, keď ich skúšali, no iba v malej miere prijímali cielené opatrenia na prevenciu zlyhávania žiakov v učení sa a na zvyšovanie úrovne ich úspešnosti. Nehľadali príčiny žiackeho neúspechu a nenavrhovali spôsoby ich odstraňovania.
To všetko sú dôležité informácie, ktoré nám konečne hovoria nielen to, čo ukazujú výsledky rôznych testovaní – a o tom tu hovoríme veľmi často, že rastie počet žiakov, ktorí majú čoraz horšie vzdelávacie výsledky, že narastá priepasť medzi šikovnými žiakmi, ktorí vedia a napredujú, a tými, ktorých výsledky sú podpriemerné. Ale tu sa ponúkajú vysvetlenia, prečo sa tak deje, vážení kolegovia a kolegyne. Mnohí žiaci prepadávajú alebo školu vôbec nedokončia preto, lebo im v školách chýba potrebná pomocná ruka.
Som presvedčená, že práve takéto vysvetlenia sú dôvodom, pre ktorý by sme mali túto súhrnnú správu štátnej školskej inšpekcie každoročne prerokúvať v pléne. Je totiž pre nás mimoriadne cenným podkladom pri príprave návrhov zákonov, pri ich prerokúvaní aj pri hlasovaní o nich. Nenavrhujem nič viac a nič menej len to, aby sme mali v parlamente viac informácií potrebných pre zodpovedný výkon nášho mandátu. Preto vás prosím, kolegyne a kolegovia, o podporu tohto môjho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2019 9:09 - 9:11 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo.
Cieľom predloženého návrhu je zákonné ukotvenie pravidla, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne predkladalo Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania, ktorú ministrovi každoročne predkladá hlavný školský inšpektor za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení.
V súčasnosti Národná rada Slovenskej republiky uplatňuje svoju kontrolnú pôsobnosť voči vláde Slovenskej republiky a jej členom rôznymi spôsobmi, napríklad vyslovuje súhlas s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, schvaľuje štátny rozpočet, uznáša sa na vyslovení nedôvery vláde alebo jej členom. Plnenie úloh bežnej agendy kontroluje Národná rada každoročne formou prerokovania rôznych správ, v ktorom jednotlivé štátne orgány bilancujú svoju činnosť. Zakotvením povinnosti pre ministerstvo školstva predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania za príslušný školský rok do zákona sa zvýrazní kontrolná právomoc najvyššieho zákonodarného orgánu voči exekutíve a Národná rada Slovenskej republiky získa cenný informačný podklad pre svoju zákonodarnú činnosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Podotýkam, že návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie ani na podnikateľské alebo životné prostredie.
Ďalej by som sa potom k zákonu vyjadrila do rozpravy, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:28 - 10:30 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, treba uvádzať korektne zdroje a nekonfabulovať. Čo vy teda síce nerobíte, ale aspoň tu v sále, v rozprave by ste mohli sa vyjadrovať vecne a bez nenávistných emócií. Spomínali ste nejaký republikánsky inštitút pravicový, ktorý potvrdil, že ľudia na Slovensku chcú mať dobré vzťahy s Ruskom. Nuž dovoľte mi opraviť vás. Pravdepodobne ste mysleli na prieskum Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, ktorý skúmal nostalgiu ľudí za starým režimom, totalitným režimom, a pretrvávajúcimi ilúziami ľudí o spojenectve s Ruskom. A výsledky tohto prieskumu sú naozaj mrazivé. Ukazujú, že 30 rokov od Novembra 89 ešte stále nezapustila demokracia na Slovensku korene, ktoré ju udržia pri živote za každého počasia. To vôbec nie je dobrá správa, pán poslanec Blaha. To je hrozba, ktorej čelíme pri narastajúcej radikalizácii spoločnosti. A vaše opľúvanie ľudí, ktorí na toto upozorňujú a ktorí sa snažia demokraticky poriadok v našej krajine chrániť legitímnymi cestami v rámci občianskej spoločnosti, ten dokladuje, že vám rozklad demokracie a anómia v našej spoločnosti vyhovujú. No tak si pokojne sadnite k tým kotlebovcom, pán poslanec Blaha, pretože vaše úmysly sú úplne rovnaké.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 16:01 - 16:03 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti, pán poslanec, za tvoj príspevok. Ja sa stotožňujem s tvojimi pripomienkami, tak ako sa stotožňujem aj s pripomienkami predchádzajúceho rečníka Braňa Gröhlinga z nášho poslaneckého klubu.
Ja sama som veľmi znechutená prístupom ministerky Lubyovej a koaličných poslancov, ktorí nasilu pretláčajú takýto nekvalitný zákon. Ja bývam kritická k učiteľom, ktorí nechcú na sebe pracovať, ktorí sa nechcú učiť novým prístupom, ignorujú moderné trendy vo výučbe, ignorujú vzdelávacie potreby detí, aj takých učiteľov v systéme máme. A ja otvorene vždy takúto, takýto prístup učiteľov kritizujem a bola by som prvá, ktorá by podporila takýto návrh zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorí by práve týchto učiteľov motivoval k skvalitneniu ich práce.
To však tento návrh vôbec neponúka. Tento návrh nie je zárukou, že učitelia dostanú nielen peniaze za svoju aktivitu, ale aj potrebný servis v školách, potrebnú pomoc zameranú na uľahčenie čoraz ťažšej práce so zvyšujúcim sa počtom detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami napríklad, že dostanú skutočne to, čo potrebujú. Ale naopak, oni upozorňujú na to, že ešte tento návrh zákona zhorší ich situáciu.
Citujem z ich otvoreného listu, ktorý sme dostali: "Každý rok výrazne narastá nedostatok učiteľov. Pomôžte, prosím, zastaviť proces odchodu tých najlepších. Pokúste sa presadiť dôkladnú prípravu komplexného a moderného zákona v úzkej spolupráci s pedagógmi. Žiadame vás, aby bol tento zákon vrátený vláde."
To je pre mňa dostatočné na to, aby som tento návrh nepodporila. Viac nemám ani k tomu čo dodať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:15 - 15:15 hod.

Zuzana Zimenová
Ja chcem poďakovať kolegovi Maroszovi za jeho faktickú poznámku a dovolím si využiť tieto vaše hlbšie znalosti v tejto danej téme a konzultovať v prospech vlastne riešení týchto občanov, ktorí sa aj na mňa obracajú. Ďakujem veľmi pekne za podporu a za hlbšie vysvetlenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 15:04 - 15:13 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, dovoľte mi využiť príležitosť a vystúpiť na tejto mimoriadnej schôdzi s dvomi kritickými pripomienkami k vašej práci, ktoré síce nie sú uvedené v zdôvodnení na zvolanie tejto mimoriadnej schôdze, ale pomenúvajú dva veľké problémy, s ktorými sa na mňa obracajú viacerí ľudia a ktoré dlhodobo neriešite, preto považujem za dôležité, aby dnes zazneli.
Prvá kritická poznámka sa týka problematickej prevádzky tzv. žltých vlakov na trati Bratislava – Komárno, ktoré prevádzkuje RegioJet. Problémy s plynulosťou vlakovej dopravy na tejto trati totiž nespôsobuje súkromný dopravca RegioJet, ako by mnohí chceli tvrdiť, ale príčinou rôznych meškaní a výluk sú zlyhania Železníc Slovenskej republiky, ktoré sú zodpovedné za údržbu koľají; a toto je plne vo vašej kompetencii, pán minister.
Pán minister, na hodinu otázok kladiem opakovane na vás nasledovnú otázku: Koľko bolo v roku 2017 takých dní, keď na akomkoľvek úseku trate Bratislava – Komárno neboli žiadne plánované alebo neplánované výluky z dôvodu údržby trate zo strany Železníc Slovenskej republiky? Povedané inak, koľko bolo takých dní, keď bola na tejto trati plynulá doprava na celom úseku z Bratislavy do Komárna? A na porovnanie, koľko bolo takých dní v roku 2018? Táto moja opakovane položená otázka zatiaľ nebola vyžrebovaná, ale ja ako Šamorínčanka a aj vy ako Šamorínčan zrejme poznáme aspoň približnú odpoveď, resp. obaja registrujeme negatívny trend, ktorý ukazuje, že vlaková doprava na tejto trati je čoraz nespoľahlivejšia. A obaja vieme, že to nie je zapríčinené tým, že by nebol RegioJet schopný dodržať harmonogram. Problémom je trať, ktorú spravujú Železnice Slovenskej republiky.
A vy by ste sa, pán minister, nemali nečinne prizerať, ako sú tieto komplikácie s tzv. žltými vlakmi, ktoré by mohli byť v porovnaní s katastrofálnou cestnou dopravou medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou, efektívnou, spoľahlivou, ekologickou a hojne využívanou spojnicou miest a obcí južného Slovenska s hlavným mestom. Nemali by ste sa prizerať, ako sú tieto komplikácie vodou na mlyn Andrejovi Dankovi, predsedovi Slovenskej národnej strany, ktorý keby mohol, tak by tie žlté vlaky už dávno zrušil. Potvrdzujú to jeho výroky štyri dni pred voľbami v roku 2016, keď v debate Hospodárskych novín povedal, citujem: "Neznášam tie žlté vlaky a autobusy, radšej mám tie naše. Žlté vlaky a autobusy musia ísť preč!" Koniec citátu.
Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby ste nadobro zarazili toto blúznenie Andreja Danka? Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby prevádzka týchto vlakov na trati Bratislava – Komárno nebola Železnicami Slovenskej republiky ako správcom železničných tratí na Slovensku ak nie sabotovaná, tak zbytočne komplikovaná? Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby železnice neignorovali problémy, ktoré komplikujú prevádzku týchto vlakov súkromnému prepravcovi, ale aby ich riešili. Čo ste urobili, pán minister, pre to, aby ohľadom trate Bratislava – Komárno padlo nejaké strategické rozhodnutie, ktorého by ste sa držali ako vy, tak aj vaši nasledovníci vo vašej funkcii?
Odpoveďou je, že nič, tejto zodpovednosti sa vyhýbate. Prečo? Z politických dôvodov? Nemáte dostatok politických žetónov na riešenie dopravy na juhu Slovenska? Dovoľte stručnú genézu, ktorá vysvetlí, čo vám konkrétne v tomto prípade vyčítam.
V novembri 2016 ste prisľúbili riešenie kolabujúcej vlakovej dopravy na trati Bratislava – Komárno v podobe dobudovania dvojkoľajnej trate. V novembri 2017 som vám tento prísľub pripomenula v interpelácii. V odpovedi na moju interpeláciu ste uviedli, že zdvojkoľajnenie kritických úsekov tejto trate nie je možné naštartovať, lebo je to veľmi komplikované. Ako riešenie ste vtedy ponúkli výstavbu nových výhybní. V roku 2018 nespokojnosť obyvateľov obcí a miest na juhu Slovenska, ktorí každodenne cestujú vlakom do práce a do škôl v Bratislave, kulminovala. Preto ste urobili gesto. Ponúkli ste zdieľanie svojho ministerského auta.
Skutočné riešenie problému ste však stále neponúkli. Ľuďom ste chceli zalepiť ústa tým, že ste znova vrátili do hry zámer zdvojkoľajniť túto trať na všetkých úsekoch. Citujem: "V budúcnosti sa preto uvažuje aj o možnosti prípadného zdvojkoľajnenia. K investičným zámerom zároveň patrí pridanie ďalších zastávok." Koncom roka 2018 ste však už druhýkrát popreli prísľub, ktorý ste ľuďom dali. V januári tohto roka ste sa nechali počuť, že dvojkoľajka určite nebude, ale že riešením môžu byť vysokokapacitné poschodové súpravy, ktoré by odviezli viac cestujúcich.
Táto genéza problému, ktorý dlhodobo trápi obyvateľov južného Slovenska, je dostatočným príkladom toho, ako nie ste schopný problémy nieže vyriešiť, ale nedokážete k nim v priebehu troch rokov ani len zaujať jednoznačné stanovisko. A dôvodom sú pravdepodobne, ako spomenuli aj viacerí moji predrečníci, politické tlaky vo vnútri koalície, ktoré z vlády vysávajú všetku energiu a paralyzujú ju pri hľadaní riešení problémov, ktoré skutočne trápia ľudí v tejto krajine.
Druhá kritická poznámka sa týka vášho ignorovania požiadaviek ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí vás dlhodobo pri každej možnej príležitosti žiadajú, aby ste upravili legislatívu v oblasti výstavby tak, aby bola konečne v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi, ako aj s prísľubmi opatrení vo viacerých akčných plánoch na národnej úrovni, ktoré majú zlepšiť život osobám so zdravotným znevýhodnením. Poprosili ma, aby som vám pri tejto príležitosti tlmočila ich nespokojnosť s tým, ako vytrvalo ich oprávnené požiadavky ignorujete. Dovolím si zacitovať z listu pána Milana Měchuru, zástupcu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, ktorý som dostala mailovou poštou v súvislosti s mimoriadnou schôdzou a v ktorom vysvetľuje, prečo sú pre ľudí so zdravotným znevýhodnením tieto požiadavky dôležité.
Citujem: "Prístupnosť fyzického prostredia a bezbariérové užívanie stavieb je pre osoby so zdravotným postihnutím jednou z najdôležitejších zložiek ich života. Bohužiaľ, občania so zdravotným postihnutím sa naďalej stretávajú na Slovensku so stavbami, a to i novými, ktoré sú pre nich z hľadiska prístupnosti nevhodné, prípadne sú prístupné len s komplikáciami. Predstavujú pre nich fyzické bariéry, ktoré len s ťažkosťami prekonávajú. Občania so zdravotným postihnutím vkladali veľké nádeje do od roku 2016 pripravovaného zákona o výstavbe, ktorý by mohol výrazne napomôcť tomu, aby stavby s architektonickými bariérami, a teda pre niektoré skupiny občanov tým pádom neprístupné, už nemohli byť na Slovensku postavené a skolaudované. Jednou z podmienok – ale tou najdôležitejšou – je, aby projekty, proces výstavby a záverečnú kolaudáciu stavieb posudzovali aj odborníci na bezbariérové projektovanie. Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity je schopná takýchto odborníkov pripraviť.
Je mi ľúto, vážený pán minister, ale na vami riadenom Ministerstve dopravy a výstavy Slovenskej republiky táto opakovane predkladaná zásadná požiadavka zostáva dlhodobo bez odozvy. V návrhu zákona o výstavbe navrhované kontrolné mechanizmy považujeme my ako občania so zdravotným postihnutím za málo účinné. Vaše riešenie, že bariéry budú odhalené až po kolaudácii stavby, nepovažujeme za vyhovujúce, pretože v tom prípade už bude na nápravu neskoro." Koniec citátu.
Možno sa vám zdajú, vážení kolegovia a kolegyne, tieto dve poznámky v porovnaní s problémami neexistujúcich diaľnic či zbabraných tendrov ako podružné. Ale verte mi, že na tieto problémy narážajú konkrétne skupiny našich občanov rovnako a každý deň ako tí, ktorým chýbajú cesty do práce.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 4.4.2019 14:21 - 14:23 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister, avšak som sa nedozvedela, že aké konkrétne kroky vlastne plánuje naša vláda urobiť v tejto veci. Dovoľte mi teda doplňujúcu otázku.
Ja by som zacitovala na úvod nález, arbitrárny nález Rady pre reklamu, ktorý vydala 24. januára 2019, v ktorom skonštatovala, že bilbord s názvom Imigranti, zadávateľa Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, je v rozpore s ustanovením čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe. A na tomto príklade ukázala, čo nás čaká vlastne v tejto eurokampani, ak vláda nebude mať pripravený žiaden nástroj na vysvetľovanie rôznych hoaxov a nenávistných prejavov v tejto európskej kampani.
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu má za to, že reklama je spracovaná spôsobom, ktorý zneužíva predsudky, že koncepcia a spracovanie reklamy môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako skľučujúce až urážlivé, že komunikačné posolstvo reklamy, ako aj jej celkové spracovanie posilňuje pocit strachu cez prezentáciu posolstva ako imanentného nebezpečenstva, avšak bez toho, aby na takéto reklamné použitie existoval ospravedlniteľný dôvod. A najmä, že reklama samotná je koncipovaná tak, aby vyvolala výlučne negatívnu konotáciu, napríklad k imigrácii, a stavia spotrebiteľa do polohy zodpovednosti za stratu Európy, čo nemožno považovať za etické.
Tu nám naozaj hrozí v súčasnosti, že eurovolebná kampaň, teda kampaň do eurovolieb bude zneužívaná rôznymi extrémistickými skupinami.
Pýtam sa na konkrétne opatrenia vlády, akým spôsobom chce vysvetľovať takéto konanie bežnej verejnosti, aby nesadla na lep extrémistom a fašistom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 11:51 - 11:52 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Musím sa pridať ku svojim kolegom, ktorí kritizujú naozaj nedobre pripravený návrh zákona pani poslankyne Šimkovičovej, a súhlasím s tým, že ide o obmedzenie prostriedkov účastníkov konania týmto návrhom. A tak, ako si spomenul aj ty, pán poslanec Dostál, a ako spomenula aj pani poslankyňa Žitňanská, ja sa tiež domnievam, že tento návrh berie možnosť obrany rodičov, ak teda niektorý rodič nesúhlasí so znaleckým posudkom, tak ako bol vypracovaný a to je neprípustné.
Mne to veľmi pripomína rovnakú alebo podobnú situáciu aj vo vzdelávaní, kde sú často rodičia stavaní do pozície ľudí, ktorí sa nemajú ako brániť v súvislosti s posudkami ohľadom špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ich detí so zdravotným znevýhodnením. Táto situácia je veľmi podobná a snaha oklieštiť súkromných znalcov aj v tejto veci, aj v návrhu pani poslankyne Šimkovičovej sa mi zdá v demokratickej spoločnosti nemiestna.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 18:39 - 18:41 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti kolega, Andrej Dostál, za tvoje otázky, ktoré si, kládol vo svojom príspevku. Nuž ja by som tiež, veľmi rada počula odpoveď na otázku, že prečo vlastne tento návrh zákona, evidentne zbabraný, škodlivý, zlý, nie sú schopní teraz jeho pôvodní predkladatelia uznať ako chybu. A očakávam to aj ja. A zároveň ty si známy, Ondrej, tým, že veľmi zmierlivo vystupuješ, veľmi vecne sa vyjadruješ, kladieš otázky naozaj zmysluplne a k veci, ja sa však nerozpakujem povedať, že to, čo urobili poslanci vládnej koalície, ako odhlasovali posunutie opozičného návrhu v tejto istej veci až na koniec schôdze, bolo nehoráznosťou. Jednoducho znásilňovaním demokratických pravidiel. Vy si už robíte z tohto parlamentu trhací kalendár a je to skutočne veľmi zlý signál smerom k verejnosti, k ľuďom, ktorí strácajú dôveru vďaka vášmu správaniu, strácajú dôveru v parlament a v demokratické štruktúry. Takže toto vám vyčítam zase ja a očakávam aj ja odpoveď na túto moju výčitku.
Skryt prepis