Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.5.2019 o 18:14 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 18:14 - 18:34 hod.

Zuzana Zimenová
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 11:26 - 11:34 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V prvom rade, pani verejná ochrankyňa práv, chcem sa na vás obrátiť s vyjadrením úcty a vďaky za prácu, ktorú robíte, tak ako vám to opakujem aj, či už na stretnutiach výboru ľudskoprávneho, kde sa stretávame tiež opakovane, alebo na pôde komisie pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania práce a rodiny, ktorú sme pri ľudskoprávnom výbore zriadili práve na ochranu ľudských práv v prípade zraniteľných skupín, ako sú deti, zdravotne znevýhodnené osoby, ľudia s inou sexuálnou orientáciou, starší ľudia. Som vám veľmi vďačná za vašu prácu v tejto oblasti a za podnety, ktoré nám dávate nielen na pôdu Národnej rady, ale tak isto samozrejme ich smerujete, tie svoje podnety aj návrhy opatrení vláde.
Tak ako môj predrečník Ondrej Dostál spomenul, chcem vyjadriť z tohto miesta veľmi krátko, ale veľmi dôrazne aj ja. Veľmi jasné znepokojenie a neporozumenie zdĺhavému procesu vykonávania nápravy pochybení v oblasti ľudských práv zo strany štátu, štátnych inštitúcií a rôznych ďalších organizácií, na ktoré má dosah aj centrálna vláda. Tieto pochybenia nie sú brané vážne, nič sa s tým nerobí a ja musím konštatovať, tak ako moji predrečníci, že som veľmi znepokojená tým, že nám unikajú, napríklad v detských životoch a v detských dušiach unikajú nám roky, aby sme ako štát prišli na pomoc v oblasti, v ktorej sú títo ľudia úplne odkázaní na systémové opatrenia, ktoré by im zlepšili ich život, zlepšili a vôbec niekedy by až ten život zachránili. Preto sa teraz dotknem len troch oblastí, na ktoré ja veľmi vždy citlivo reagujem, a ktoré sa budem usilovať.
Tak ako spomenul Ondrej Dostál, aj v minulosti sme to robili konkrétnymi návrhmi zákonov sme sa usilovali tie, tie problémy riešiť a vychádzať v ústrety návrhom z úradu verejnej ochrankyne práv, tak aj v týchto troch oblastiach, ktoré teraz spomeniem, budem sa usilovať o nápravu. Je otázne, či vôbec sa nám niečo podarí urobiť, keď vláda sa zatiaľ správa k týmto zisteniam, tak ako sa správa.
Prvá oblasť, na ktorú by som chcela upozorniť, je oblasť, ktorej som sa ja venovala ešte pred nástupom do parlamentu v rámci koalície pre deti. Koalícia pre deti združuje viaceré mimovládne organizácie, ktoré svojou činnosťou napĺňajú najlepší záujem dieťaťa a starajú sa v mnohých oblastiach o to, aby deti a ich práva, ku ktorým sa zaviazala Slovenská republika, že ich bude plniť, boli naplnené, či už v oblasti vzdelávania, v oblasti sociálnej kurately alebo v oblasti zdravia. Je vo vašej správe spomínaná organizácia Náruč – Pomoc deťom v kríze, s ktorou ja som tiež veľmi úzko spolupracovala, a som s ňou v kontakte a pamätám si, ako ešte pred mojim nástupom do parlamentu dávno, dávno, v rokoch 2013, ´14, ´15 sme riešili to, akým spôsobom sa pristupuje jednak k deťom ako k obetiam a tak isto aj k deťom ako k účastníkom trestných činov a ako k svedkom. A na to, že nemáme na Slovensku zriadené osobitné vypočúvacie miestnosti pre deti sa upozorňuje už roky. Je to podľa mňa naozaj veľmi vážny prešľap Slovenskej republiky a keď mi niekto bude v tejto sále tvrdiť, že najlepší záujem dieťaťa si Slovensko ctí a chráni a že slovenský štát vychádza deťom k ústrety, tak toto je napríklad jeden z prípadov, kedy je to absolútna lož. Nemáme vytvorenú ani jednu jedinú miestnosť na vypočutie dieťaťa. To znamená, ono na to potrebuje svoje priestory, svoj, svoj pokoj. Potrebuje si vytvoriť puto dôvery s osobou, ktorá sa ho pýta. Tie osoby musia byť špeciálne vyškolené, musia klásť otázky špeciálnym spôsobom. Na toto my absolútne nemyslíme. Koľko takých príbehov bolo zdeformovaných, koľko takých tragických príbehov bolo zdeformovaných len preto v duši toho dieťaťa, že sme nevyvinuli dostatok úsilia na to, aby sme k nemu pristupovali, k tomu dieťaťu, tak ako sa má?
Zacitujem z vašej správy. To sú naozaj otrasné zistenia, kde konštatujete akútny nedostatok znalcov z odboru pedopsychológie či z detskej psychiatrie a rovnako detských psychológov a psychiatrov. A to nehovorím len o pomoci deťom, zvlášť detským obetiam násilných trestných činov. Ale v našej krajine je akútny nedostatok celkovo detských psychiatrií a psychiatrov a psychológov. A tak ako vy konštatujete, a to je ten druhý problém, ktorého sa dotknem, pre mňa je úplne nemysliteľné a to sa tiež opakuje, to sa stále opakuje, že my tu máme v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, nemáme ani jedno zariadenie pre deti s ťažkými duševnými diagnózami v spojení s vážnymi poruchami správania, ktoré vyžadujú maximálnu individuálnu, odbornú a špeciálnu starostlivosť, ako konštatujete.
A ja sa s vami absolútne stotožňujem, ak hovoríte, že tu ide na Slovensku o inštitucionalizované týranie. Inštitucionalizované týranie v prípade, ak tieto deti s ťažkými psychiatrickými poruchami odložené do detských domovov alebo do domovov sociálnych služieb sú potom presmerúvané, keďže sú ťažko zvládnuteľné, do tzv. reedukačných zariadení. Veď reedukačné zariadenia sú na to, aby sa v deťoch vyvolalo iné správanie, žiaduce správanie. Je to vlastne prevýchova. Ale tam sa ignoruje úplne, že ony majú diagnózu, ktorá nesúvisí s tým, že sú len ťažko zvládnuteľné, že sú tzv. "nevychované", že môžeme na ne vplývať v týchto reedukačných zariadeniach tým systémom opatrovania a prístupu, na aké sú tieto reedukačné centrá zvyknuté. Veď ony potrebujú úplne iný prístup. Ony majú psychiatrickú diagnózu. A my ich vlastne posielame niekam, kde im ešte viacej sťažíme ten život. To je inštitucionálne týranie.
A tretia poznámka, ktorá sa týka opäť detí, ja len veľmi v krátkosti. Pani ombudsmanka vie, že sme sa o tom rozprávali aj na pôde spomínanej komisie, aj na pôde ľudskoprávneho výboru, ja sama som to hovorila dvakrát na tejto schôdzi v rozprave pri iných príležitostiach, ale jednoducho my máme diskriminačné právne predpisy na ministerstve školstva v oblasti prijímania detí do materských škôl, detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré diskriminujú tieto deti v rovnom prístupe k vzdelaniu, a podobne máme diskriminujúce predpisy aj týkajúce sa detí, povedzme, v oblasti vzdelávania týkajúce sa detí, povedzme, v tých reedukačných centrách, kde im nemáme akým spôsobom umožniť tú slobodnú voľbu povolania a podobne. To sú veci, ktoré nechcem teraz do detailu rozoberať, ale, pani ombudsmanka, verte, že budeme sa tomu ďalej venovať a minimálne vstúpim do komunikácie s vami a takéto veci sa pokúsime napraviť aj do budúcna. Uvidíme, akú to bude mať odozvu u koaličnej vlády.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 11:21 - 11:22 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja tak isto oceňujem všetky veci, ktoré si povedal ohľadom ignorovania výsledkov zistení úradu verejnej ochrankyne práv. Tak ako v minulosti pri pani Dubovcovej, tak aj v súčasnosti ignorovanie zo strany vlády aj parlamentu. Vyjadrím sa k tomu ale v ústnej rozprave. Teraz by som si dovolila len doplniť k tvojmu vystúpeniu, prečo podávame ten podnet, prečo sme využili tú príležitosť, že pani ombudsmanka tu sedí a podali sme ten podnet v súvislosti s neudelením dotácií na ministerstve kultúry. Nuž, aj to nás k tomu viedlo, ten celý kontext, ktorý s týmto súvisí. Samozrejme, že môže dôvodiť pani ministerka tým, že nie sú nárokovateľné tieto dotácie alebo že má právo si vybrať. No áno, ale prečo potom v marci sa zrazu zázračne našli na ministerstve kultúry napríklad peniaze v hodnote šesťdesiattisíc na podporu teda tradícií folklóru? Ako pán Pellegrini povedal, citujem: "Asi nie je na svete krajiny, akou je Slovensko, kde môžeme na takom malom kúsku zeme vidieť takú rôznorodosť a pestrosť folklóru. Preto, čo iné ako folklór by sme mali podporiť?" Toto je ten kontext, ktorý nás vyrušuje a ktorý nás znepokojuje, pre ktorý si myslíme, že to nebola náhoda, že práve tie projekty na podporu LGBTI komunity boli vyradené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:53 - 12:55 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že ja už som nemala v pláne prihlásiť sa do rozpravy ústne, ale teraz vlastne vznikla taká debata medzi nami, že ja som veľmi rada využila túto príležitosť a prihlásila som sa do rozpravy ústne a chcela by som ešte pokračovať v tej téme o najlepšom záujme dieťaťa a o záujmoch rodičov.
A, áno, súhlasím s tým, ako v odpovedi na faktické poznámky povedala pani poslankyňa Verešová, veď predsa len musíme prihliadať aj na tých rodičov. Ja s tým absolútne súhlasím. Ja som len chcela podotknúť, že prvoradé by malo byť to hľadisko, čo urobí s deťmi to, keď im čo najskôr ponúkneme v ranom veku, v ranom detstve odbornú pomoc, podporu naozaj kvalifikovaných pedagógov a špecialistov, od nich také vedenie, aby sa rozvinul ich potenciál, a čo sa stane s deťmi, ktoré túto príležitosť a možnosť nemajú.
Ale vrátim sa k tomu nášmu možno nejakému náznaku sporu, lebo naozaj súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa Verešová, o spor tu nejde. Chcem poukázať na úplne inú situáciu, kedy teda naozaj som na strane aj rodičov a najmä znova na strane tých detí. Neviem, či ste si vy uvedomili, že naozaj v systéme máme aj alternatívnych poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, ktorí nie sú v sieti, jasné, že ste si to uvedomili, ste si toho vedomí, ale či ste si uvedomili, čo sa stane s tými deťmi, ak ich rodičia v troch rokoch alebo aj v mladšom veku si zvolia takýchto poskytovateľov a potom v piatich rokoch budú musieť to dieťa vytrhnúť z tejto buď súkromnej škôlky, lesnej škôlky alebo z nejakej detskej skupiny rodinného typu, alebo z firemnej škôlky, kam tá mamina od troch rokov to dieťa nosí do svojho zamestnania, a budú musieť tieto deti na jeden rok ísť do nového kolektívu, k novým pani učiteľkám, do úplne nového prostredia, aby potom opäť po roku museli ísť do školy k novej pani učiteľke, do nového prostredia, k novým spolužiakom.
Práve tomuto sme sa chceli v Učiacom sa Slovensku vyhnúť. Práve tejto stresujúcej situácii pre deti a ich rodiny sme sa chceli vyhnúť, keď sme hovorili, že povinné vzdelávanie od päť rokov pre všetky deti od rôznych poskytovateľov, ktorí budú poskytovať, samozrejme, ten licencovaný, dohodnutý vzdelávací program pre predškolákov, a zároveň sme chceli umožniť, aby tento program mohli ponúkať aj základné školy. To znamená, že dieťa, ktoré by nevyužilo, tá rodina, keby nevyužila tú možnosť garantovaného vzdelávania od troch rokov, ale by dala až na prvé vzdelávanie do systému dieťa v piatich rokoch, by si mohla vybrať, či ho dá do niektorej z alternatívnych podôb alebo do klasickej škôlky, alebo ho dá rovno do tej základnej školy, v ktorej to dieťa potom postupne bude pokračovať a vstúpi už oboznámené sa s prostredím, s učiteľkami, s kolektívom, vstúpi do prvej triedy s oveľa menším stresom.
Nič z toho ste nevzali do úvahy. A tento materiál a tento dokument leží na ministerstve ako východisková koncepcia pre úvahy tohto typu.
A keď už sa rozprávame o tom, či je toto vlastne poslanecký návrh alebo ministerský, tak nedá mi, nedá mi to nedokončiť, aby to bolo jasne povedané a aby to jasne zaznelo. Pán kolega poslanec Ondrej Dostál to tu naznačil, my tú informáciu sme si všimli, každý si ju môže všimnúť. Veď vo vlastnostiach dokumentu v paragrafovom znení je napísané, že poslednú korektúru, poslednú úpravu urobil pán Marek Giláni, ktorý je dlhoročný pracovník ministerstva školstva na odbore legislatívy. Tak si to povedzme rovno, že to prišlo z ministerstva a potom je namieste tá otázka, prečo tu nesedí tá ministerka a prečo k takémuto poslaneckému návrhu ona neháji tie farby ministerstva a nevystupuje tu s vami, nedrží vám tu chrbát. Ona sem môže prísť a môže vystúpiť kedykoľvek v rozprave, pretože je členka vlády. A toto je to nekorektné, vážení kolegovia, toto je tá zbabelosť ministerky Lubyovej a tejto vlády, že ona nechá naozaj, aby sme sa tu kriticky vyjadrovali k poslaneckému návrhu, a pritom vieme o svojich kolegoch, ktorí tento návrh predkladajú, že naozaj, ako povedal kolega Poliačik, oni sú jedni z mála koaličných poslancov, ktorým záleží na tom vzdelávaní.
Ďakujem, to je všetko, čo som chcela povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:49 - 12:51 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. A tak trochu nadviažem aj na tú faktickú, ktorú povedal Ondrej Dostál, pretože ho chcem iba doplniť a som rada, že to otvoril.
Ja by som chcela naozaj podotknúť, aby to zaznelo aj v tejto odpovedi na tento príspevok, ktorý, mnohé veci veľmi dobré tohto návrhu, je našou povinnosťou sledovať najmä najlepší záujem dieťaťa a nie najlepší záujem rodičov. Ako sú naozaj situácie, kedy snaha napĺňania najlepšieho záujmu dieťaťa prebíja predstavy rodičov. To treba pripustiť a toto je jeden, jeden z takých prípadov. A napríklad aj uvažovanie o posunutí hranice na skoršie formálne vzdelávanie patrí do tej sféry, kde by sme sa mali viac opierať o vedecké poznatky a odbornú diskusiu ako o to, čo rodičia si prajú alebo želajú. Výskumy totiž ukazujú, že deti potrebujú aj také podnety na kognitívny rozvoj, ktoré obvykle v rodinách nemusí každý rodič vedieť ponúknuť. A tiež sa potrebujú učiť istým zručnostiam v oblasti socializácie, ktoré nie všetky rodiny považujú za užitočné, potrebné alebo správne. Ale dnes už vieme, že pre zdravý psychický vývin dieťaťa sú niektoré veci veľmi dôležité.
Čiže ja by som naozaj chcela upozorniť na to, riešme a vráťme sa k tým deťom, tak ako tu už bolo povedané veľakrát, a riešme ich najlepší záujem. Rozumiem, že mnohí rodičia s tým majú problém, ale to je pre mňa osobne druhotná debata, ktorá je skôr filozofická a na inú pôdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:30 - 12:31 hod.

Zuzana Zimenová
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:15 - 12:17 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Martin Poliačik, za tvoj príspevok, lebo v podstate si len ďalej rozvinul tú líniu, ktorú už ja som načala v rozprave ako prvá a vraciame sa k nej viacerí. A to je to, že naozaj pre deti toto nie je dostatočným riešením.
Spomínaš tu prístup, ktorý by sme mali mať, a to je výhľad do budúcna, ako zmeniť to vzdelávanie tak, aby tie deti v budúcnosti, v tej neistej budúcnosti, ktorú si dnes ťažko vieme predstaviť, lebo doba je taká rýchla a tak rýchlo sa mení, čo vlastne ony potrebujú, aby v tej budúcnosti, ktorá bude úplne iná ako dnešok, uspeli.
A pripomenul si mi aj naše debaty, ak si pamätáš, a určite si pamätáš, a pamätá si tu určite aj pani predkladateľka Smolíková, aj pán poslanec Petrák, keď sme v rámci nového školstva ešte pred voľbami v roku 2014 spustili kampaň "Chceme vedieť viac" a robili sme tzv. atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania v roku 2050. Veď všetci sme sa na tom zúčastňovali, všetci sme počúvali o tom, čo tie deti potrebujú a to sa vie už dnes. My sme mnohé z týchto predstáv pretavili potom do Učiaceho sa Slovenska, ktoré nie sú len tie jednoduché tézy alebo to, čo z nech vyabstrahovala pani ministerka. Ale veď to Učiace sa Slovensko obsahovalo veľmi veľa zdôvodnení, tam je veľa strán, ktoré argumentujú, ako sa nám tie deti menia.
A ja som preto tak sklamaná týmto návrhom, že toto všetko má ministerstvo k dispozícii, toto všetko my tu v sále poznáme, nás pár, ktorí sa školstvu venujú, a my na tom nestaviame. A pani ministerka si z toho Učiaceho Slovenska vytrhne len jednu vetu, aj tú potom komunikuje úplne zle, úplne inak, ako to tam je napísané.
Takže z tohto pramení sklamanie a domnievam sa, že vráťme sa späť a začnime sa baviť znova.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:15 - 11:17 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem reagovať na rozpravu pána poslanca Petráka. Hovoril o nepripravenosti procesu, že sme kritizovali nepripravenosť procesu zavedenia povinnej školskej dochádzky do materských škôl, a dôvodil, že veď diskutujeme tu už o tomto probléme alebo o tomto zámere roky.
Nuž chcem upozorniť, že diskusia v žiadnom prípade nie je stratégia. Stratégiu na skvalitnenie vzdelávania v materských školách, teda v predprimárnom vzdelávaní, ministerstvo stále nemá a jediné, čo urobilo, je, že zabránilo diskusii, pretože nedalo tento návrh riadne do MPK.
Po druhé. Chcela by som povedať a reagovať na to, že pán poslanec hovoril osobne o mojich návrhoch na garantovanú škôlku alebo garanciu predprimárneho vzdelávania a že teda veď ja som to chcela zaviesť do nepripraveného prostredia rovnako.
Nuž, viete, rodič síce má právo zabezpečiť dieťaťu vzdelávanie a má povinnosť zabezpečiť vzdelávanie, ako ste povedali, pán poslanec, ale štát má rodičovi zabezpečiť takú možnosť. Ja stále hovorím, že tie možnosti tu nie sú. A dostupnosť predprimárneho vzdelávania od troch rokov som nikdy nenavrhovala na úrovni iba materských škôl, ako to robíte vy, ale podporujem aj alternatívne možnosti alternatívnych poskytovateľov tohto vzdelávania. A bola to vaša koalícia, ktorá potopila návrhy na podporu detských skupín, lesných škôlok alebo komunitných centier.
A tretia poznámka, že rómske deti nevedia komunikovať vo vyučovacom jazyku, ste spomínali. Nuž áno, ale ja som sa oprela o zistenia inšpekcie, keď som povedala, že mnohé sa to nenaučia ani v škôlke a ani v škole. Prečo ste nepodporili návrh na vytvorenie univerzálneho prístupu k výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka všade tam, kde sú v š... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2019 11:09 - 11:09 hod.

Zuzana Zimenová
Pán predsedajúci, dávam procedurálny návrh, aby sme ešte raz zvážili, či predsa len nebudeme termínovať tie správy na pondelok, tak ako bolo pôvodne dohodnuté, alebo či ideme do rizika, že sa začne rokovanie o niektorej zo správ a zbytočne sa preruší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 10:39 - 10:40 hod.

Zuzana Zimenová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa Pčolinská, za váš príspevok. Ja by som len vás chcela trochu poopraviť. Vy ste povedali, že veď Dohovor o právach dieťaťa hovorí o tom, že má byť vzdelávanie dostupné a my na Slovensku s dostupnosťou nemáme problém. Ja som polovicu svojho príspevku venovala tomu, že problém s dostupnosťou tu máme. A dovoľte, aby som vám citovala, že Európska únia si dala za záväzok, že do roku 2020 by mala byť v každej členskej krajine Únie dosiahnutá dostupnosť najmenej 95 % v predškolskom vzdelávaní. Na Slovensku je podľa štatistických údajov Eurostatu podiel detí na predškolskom vzdelávaní pod hranicou 80 % a z európskej 28-čky je na tom horšie už len Chorvátsko. Priemer je 95 %. A problémom nie je ani tak to, že tie rodiny nechcú dávať deti do škôl, problémom je, že ony jednoducho nie sú prijímané, lebo tých škôlok je málo, tá dostupnosť tu naozaj nie je. A konkrétne čísla, mladších detí ako 5 rokov, tak v jednotlivých krajoch na Slovensku je tá dostupnosť niekde iba 50 % a dokonca na východe 44 %. Takže ja tu naozaj vidím veľký problém.
Skryt prepis