Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.9.2021 o 15:13 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

19.10.2021 14:59 - 15:01 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o Obchodnom registri a tiež zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Je to návrh zákona, ktorý predkladám ako iniciatívny materiál na základe požiadavky z aplikačnej praxe o odstránenie administratívnej záťaže.
Cieľom tejto právnej úpravy je zefektívniť dopĺňanie identifikačných údajov do Obchodného registra, a to tak, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali povinnosť doplniť tieto údaje zo strany zapísaných osôb. V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti navrhujeme tiež zaviesť možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje a súčasne zavádzame osobitný mechanizmus automatizovaného dopĺňania týchto údajov.
Bude to fungovať tak, že je stanovená lehota do 31. mája 2022, dokedy by sa automatizované doplnenie týchto údajov malo zrealizovať. V prípade, že sa tak neudeje, zapísaná osoba bude mať po tomto dátume možnosť splniť si tieto údaje, túto povinnosť doplnenia prostredníctvom samostatného návrhu na zápis, ktorý bude bezplatný.
Účinnosť návrhu zákona navrhujeme od 1. decembra 2021, a to preto, aby sme mohli čo najskôr odstrániť tento problém z aplikačnej praxe. Ide nám o to, aby sme naozaj zjednodušili všetkým osobám zapísaným do Obchodného registra, aby sme zjednotili údaje, ktoré tu máme, mali ich presné.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto vládneho návrhu zákona.
Skryt prepis
 

16.9.2021 15:31 - 15:32 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím v záverečnom slove, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, poukázať na to, že myslím si, že tento disciplinárny poriadok je kľúčový nástroj preto, aby Najvyšší správny súd mohol v plnosti vykonávať svoju právomoc v oblasti vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti. Môžeme samozrejme diskutovať o tom, či jednoinštančné, dvojinštančné konanie, každopádne jednoinštančné konanie bolo preskúmané Európskym súdom pre ľudské práva s ohľadom na to, že je takto zakotvený koncept v Českej republike, jednoznačne zo záverov rozhodnutí Európskeho súdu vyplýva, že právo na spravodlivý proces je garantované. Je tu možný aj u nás, aj v Českej republike bude možný, v českej republike je možný, u nás bude možný určite mimoriadny opravný prostriedok, to je ústavná sťažnosť, ak by bolo porušené právo na spravodlivý proces, je možné samozrejme pre každého, aby sa ešte obrátil na Ústavný súd, každopádne je dôležité, aby obvinený mal garantované také konanie, ktoré je predvídateľné a ktoré v primeranom čase skončí. Je to dôležité pre neho samotného a je to dôležité aj pre verejnosť. Osobitne dnes. Preto jednoištančné konanie dnes považujem za ten správny nástroj. Nedá sa úplne priamo porovnávať s trestným konaním, kedy sa rozhoduje o vine z trestného činu, keby máme trest odňatia slobody ako jednu zo sankcií. V tomto prípade " sa jedná len o otázku funkcie". Je to priamo porovnávať trestné konanie a so všetkými zásadami, ktoré má, že sa majú uplatňovať disciplinárne konanie, nie je na mieste.
Čo sa týka niektorých vecí ďalších, ktoré ste spomenul, pán poslanec Susko, samozrejme ja sa teším na debatu, ktorá bude v rámci druhého čítania, určite budeme mať veľmi dobrú debatu na Ústavnoprávnom výbore, veľa z toho je legitímnych otázok a ja verím, že tu si všetky zodpovieme. Takže dovolím si vás ešte raz požiadať o podporu tohto návrhu, je to dôležitý návrh a posunie nás určite pred v rámci garancií, ktoré chcem, aby sme mali na Slovensku, k právnemu štátu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.9.2021 15:13 - 15:19 hod.

Mária Kolíková
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 15:08 - 15:11 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa tiež mení a dopĺňa zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Tento návrh zákona predkladám ako iniciatívny materiál na základe požiadavky z aplikačnej praxe o odstránenie administratívnej záťaže.
Cieľom tejto právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb do obchodného registra a to tak, aby sa v čo najväčšej mier eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.
V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti sa navrhuje zaviesť možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje a súčasne osobitný mechanizmus automatizovaného doplnenia a identifikačných údajov, ktorý sa bude realizovať spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov.
Toto automatizované doplnenie sa zrealizuje iba v prípade, ak o totožnosti nebude žiadna pochybnosť. Po vykonaní takéhoto automatizovaného doplnenia identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnenie identifikačných údajov spolu s výpisom s obchodného registra. Ak registrový súd nezašle oznámenie o takomto doplnení, v tom prípade bude platiť, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.
Zapísaná osoba...
===== zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnenie identifikačných údajov spolu s výpisom z Obchodného registra. Ak registrový súd nezašle oznámenie o takomto doplnení, v tom prípade bude platiť, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať. Zapísaná osoba bude mať po tomto dátume, teda po 31. máji 2022 možnosť splniť povinnosť doplnenia identifikačných údajov prostredníctvom zavádzaného bezplatného návrhu na zápis, ktorým výlučne doplní identifikačné údaje.
Účinnosť zákona navrhujeme už od 1. decembra 2021 s ohľadom na potrebu včasného riešenia problémov z aplikačnej praxe. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, je rozpočtovo krytý.
Dovolím si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2021 15:08 - 15:11 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa tiež mení a dopĺňa zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Tento návrh zákona predkladám ako iniciatívny materiál na základe požiadavky z aplikačnej praxe o odstránenie administratívnej záťaže.
Cieľom tejto právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb do obchodného registra a to tak, aby sa v čo najväčšej mier eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.
V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti sa navrhuje zaviesť možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje a súčasne osobitný mechanizmus automatizovaného doplnenia a identifikačných údajov, ktorý sa bude realizovať spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov.
Toto automatizované doplnenie sa zrealizuje iba v prípade, ak o totožnosti nebude žiadna pochybnosť. Po vykonaní takéhoto automatizovaného doplnenia identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnenie identifikačných údajov spolu s výpisom s obchodného registra. Ak registrový súd nezašle oznámenie o takomto doplnení, v tom prípade bude platiť, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať.
Zapísaná osoba...
===== zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnenie identifikačných údajov spolu s výpisom z Obchodného registra. Ak registrový súd nezašle oznámenie o takomto doplnení, v tom prípade bude platiť, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať. Zapísaná osoba bude mať po tomto dátume, teda po 31. máji 2022 možnosť splniť povinnosť doplnenia identifikačných údajov prostredníctvom zavádzaného bezplatného návrhu na zápis, ktorým výlučne doplní identifikačné údaje.
Účinnosť zákona navrhujeme už od 1. decembra 2021 s ohľadom na potrebu včasného riešenia problémov z aplikačnej praxe. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, je rozpočtovo krytý.
Dovolím si vás požiadať o podporu predloženého vládneho návrhu zákona, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 16:18 - 16:19 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na príspevok pána poslanca Fica reagovať nebudem. Nie je hodný, s ohľadom na to, táto reakcia, keďže ani nesúvisela s vládnym návrhom zákona a myslím, že aj čo sa týka kultúry prejavu a obsahu, nie je hodné mojej reakcie.
Čo sa týka, samozrejme, ostatných príspevkov dovolím si na ne reagovať. V prvom rade technicky nevyjadrujem súhlas k rozšíreniu návrhu zákona, čo je predmetom tohto bodu, a to v tej časti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo strany pána poslanca Suska, ktoré súvisia so zákonom o podmienkach vo výkone väzby, majú meniť aj zákon, ktorý sa týka verejnej ochrankyne práv. Všetky tieto návrhy, ktoré sú rozširujúce a nad rámec, nevyslovujem k nim súhlas v zmysle § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku, a tým pádom vlastne by sa nimi nemal ani parlament zaoberať.
Súčasne však chcem povedať, že plne vyjadrujem podporu potrebe zmeniť podmienky vo výkone väzby a nielen, aj podmienky vo výkone trestu. A ja si myslím, že aj s pánom poslancom tu nájdeme určite zhodu vo veľa veciach, ale takáto právna úprava je dôležitá, aby prebehla naozaj aj riadnym pripomienkovým procesom, aj riadne s diskusiou, aj osobitne s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môžem aj v tejto súvislosti informovať, že je pripravené už paragrafové znenie novely zákona o podmienkach vo výkone väzby. Ja si myslím, že veľa z tých vecí, na ktoré reflektoval aj pán poslanec Susko, že tu nájde a uvidí, že je tu uplatnenie.
Myslím si, že rovnako sa treba pozrieť aj na zákon, ktorý súvisí s podmienkami vo výkone trestu, takže určite máme zhodu v tom, že treba humanizovať podmienky, ktoré sú vo výkone väzby aj výkone trestu. Súvisí to aj s právnou úpravou a ja som pripravená to zmeniť a na jeseň, verím, že sa tu spolu stretneme a budeme sa spolu rozprávať o právnej úprave, ktorá s tým súvisí. Takže teraz to považujem za predčasné, ale určite máme zhodu v tom, že je potrebné túto právnu úpravu zmeniť a posunúť ju bližšie k demokratickej spoločnosti, ktorá plne rešpektuje a primerane práva obvinených, ale aj práva tých, ktorí sú odsúdení vo výkone trestu a v tej miere, v ktorej môžeme maximálne humanizovať tieto podmienky aj právnou úpravou. Treba to spraviť a ja to som pripravená spraviť.
Čo sa týka podmienok vo výkone väzby či výkone trestu, ktoré súvisia s materiálnymi podmienkami, tak to mi je zaťažko naozaj počúvať výhrady z opozície a určite osobitne od tých, ktorí mali v rukách aj financie a mohli ovplyvniť posledných dvanásť rokov a viac podmienky vo výkone väzby alebo výkone trestu a neurobili to. To znamená, nedá sa za jeden rok zmeniť všetko, ale absolútne súhlasím s tým, že treba zmeniť tieto podmienky a materiálne, finančne prispieť jednoducho do väzenstva a podmienky takýmto spôsobom napraviť.
Čo sa týka k právnej úprave, tak ako som povedala, naozaj môžme momentálne riešiť len to, čo nám umožňuje trestný proces, ako ho máme nastavený. Ja sa teším na rozpravu, ktorú budeme mať potom na konci tohto roka, ktorá bude súvisieť s novou právnou úpravou novely Trestného poriadku. Ja som povedala, ja som pripravená potom pripraviť ambicióznejšie návrhy. Teraz to nie je možné s ohľadom na to, čo nám ponúka trestný proces. A myslím si, že toto je maximálne ambiciózna úprava, ktorá nám umožňuje na jednej strane splniť účel Trestného poriadku, na druhej strane v maximálne možnej miere to dať do rovnováhy s právami obvinených.
Ak sú tu odkazy na rozhodnutia Ústavného súdu alebo rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, no, tie tu budú vždy. A je to dobré. Je dobré, že máme Ústavný súd, je dobré, že máme tu takúto brzdu a upozornenie smerom k výkladu právnych noriem, ale mali sme také aj v minulosti. Ako to nie je niečo neštandardné, že jednoducho sa vyskytne rozhodnutie aj Ústavného súdu, ktoré súvisí s konkrétnym rozhodnutím o väzbe. Neznamená to súčasne, že by sme nerešpektovali ako krajina právny poriadok a štandardy, ktoré súvisia s právnou úpravou smerom k väzbe. Ale jednoducho stane sa, áno, stane sa aj omyl a k tomu máme potom aj prípadne Ústavný súd, aby taký omyl napravil. A je to tak v poriadku a znamená to, že systém funguje.
A súčasne platí aj to, že v tejto právnej úprave, ako som už povedala, prijímame a priamo vlastne do právnej úpravy zapisujeme tie dôležité vety z rozhodnutí či už Ústavného súdu, alebo aj Najvyššieho súdu, ktoré prísnejšie upravujú postup, ktorým sa bude riadiť sudca, keď bude rozhodovať o väzbe.
Ja si vás dovoľujem požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k podpore tejto právnej úpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 15:02 - 15:08 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z., teda Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov.
Cieľom tohto návrhu zákona je upraviť kolúznu väzbu a to s ohľadom na možnosti, ktoré nám teraz dáva Trestný poriadok, tak ako ho máme nastavený. Ja viem, že téma tohto vládneho návrhu zákona je veľkou témou aj odbornou, aj trochu politickou, niekde viac, niekde menej, ale ja hovorím ako predkladateľ tohto návrhu zákona, ako ministerka spravodlivosti, že musím vždy predkladať právnu úpravu, ktorá je vyvážená a ktorá berie ohľad na jednej strane na práva obvineného a na druhej strane na účel trestného konania, to znamená, aby sme naozaj mohli účinne stíhať páchateľov trestnej činnosti.
To znamená, s ohľadom na možnosti, ktoré nám teraz dáva Trestný poriadok a s ohľadom aj na krátkosť času, v ktorom predkladám túto právnu úpravu, predkladám právnu úpravu ku kolúznej väzbe, ktorou zakladám nový priestor pre rozhodovanie o kolúznej väzbe v prípadoch, že sa jedná o kolúznu väzbu postavenú na základe domnienky. To znamená, že je tu predpoklad s ohľadom na okolnosti spáchaného trestného činu, tak ako sú vyšetrené v rámci príslušného štádia trestného konania, že jednoducho je dôvodné aj v takomto prípade, aby bol inštitút väzby uskutočnený, a právna úprava, ktorú predkladám, tak určuje časový limit maximálne päť mesiacov, ak sa jedná o kolúznu väzbu založenú len na domnienke, že obvinený bude pôsobiť na ďalšie osoby, aby tým vlastne zmaril trestné konanie.
Stanovenie tohto inštitútu takto upraveného s domnienkou na limitácii päťmesačnej kolúznej väzby dávam s výnimkami. S výnimkami preto, že s ohľadom na to, ako teraz je postavená zložitosť trestného procesu pred tým, ako vec príde na súd, nedovoľujem si mať väčšie ambície pre, teraz pre úpravu tohto inštitútu. To znamená, stanovujem prípady, ako sú trestné činy, ohľadom ktorých sa vedie trestné stíhanie voči obvinenému a ide o obzvlášť závažný zločin spáchaný organizovanou skupinou alebo trestný čin spáchaný zločineckou skupinou, teroristickou skupinou, trestný čin založenia, zosnovania, podporovania zločineckej skupiny. Trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.
To znamená, je zrejmé, že je tu veľmi vážny výpočet tých trestných činov, pri ktorých teraz jednoducho Trestný poriadok nie je tak postavený, aby sme mohli byť tak ambiciózni a dali sme možnosť pre kolúznu väzbu v takejto právnej úprave pri limitácii päť mesiacov aj v prípade domnienky.
Súčasne však s ohľadom na debatu a spochybňovanie tohto inštitútu v rámci tejto právnej úpravy zavádzam prísnejšie podmienky pre rozhodovanie o väzbe. To znamená, priamo do zákona ukladám súdom to, čo vyplýva z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu, ale vlastne aj Európskeho súdu pre ľudské práva, nadriadených súdov, čo všetko má brať do úvahy sudca, keď rozhoduje o väzbe. V zásade možno predpokladať, že sudca je viazaný rozhodnutiami nadriadených súdov vrátane judikatúry Ústavného súdu, ale s ohľadom na pochybnosti, obavy, ktoré sa, bohužiaľ, stali už v takej miere predmetom aj politického obrovského tlaku pre zmenu tohto inštitútu v čase, kedy tomu ešte nesvedčí právna úprava v Trestnom poriadku, upravujem a sprísňujem pre sudcu rozhodovanie o väzbe. To znamená, všetko to, čo vyplýva z judikatúry, vkladám priamo do Trestného poriadku. A preto sprísňujem dôvody, ktoré musia byť uvedené pri rozhodnutí o väzbe v takej miere, že naozaj dôsledne každý sudca musí písomne uviesť, na základe čoho sa rozhodol, že daná osoba bude vo väzbe.
Súčasne priamo pre sudcu ukladám v prípade, keď rozhoduje o väzbe, aby vždy dôsledne zvážil, či nie je možné väzbu nahradiť iným inštitútom, sľubom, zárukou, prípadne obmedzením, ktoré súvisí s možnosťou tzv. elektronických prostriedkov. To znamená, dávam priamo do zákona prísne pre sudcu postup, ktorým sa musí riadiť, keď rozhoduje o väzbe, ale nie keď rozhoduje o kolúznej väzbe. Jednoducho v prípadoch kolúznej väzby nemáme vytvorené také podmienky a taký priestor, aby sme kolúznu väzbu, ak sa jedná o kolúziu, vedeli nahradiť niečím iným. A to priamo dávam jasne do zákona, aby bolo jasné, čo možno očakávať v prípadoch, kedy sa rozhoduje o tom, či sa dá, alebo nedá nahradiť väzba z dôvodov, ak sa jedná o ovplyvňovanie konania pôsobením na svedkov ničením dôkazov a podobne.
Som presvedčená, že naozaj s ohľadom na to, aké možnosti nám dnes dáva trestný proces, tak ako ho máme nastavený v právnej úprave Trestného poriadku, tak som umožnila maximálne možné zúženie pre rozhodovanie pre sudcu v rámci tejto právnej úpravy pri kolúznej väzbe, aby som dala prísne zadosť tomu, aby mal na jednej strane dostatočne garantované právo obvinen, a na druhej strane sme vedeli účinne vyšetrovať trestné činy.
Dovoľujem si vás požiadať, pani poslankyne, páni poslanci, za podporu pri tomto vládnom návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 14:35 - 14:35 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
To je otázka číslo dvadsať. Akože môžeme odpovedať aj ňu priamo. Tak? Nech sa páči...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Je to doplňujúca otázka pána poslanca, tak nech sa páči.

Kolíková, Mária, ministerka spravodlivosti SR
Môžeme, môžeme ich rovno, jasné nech sa páči. Máte dobrú informáciu, ale trošku už je skreslená. Keby, keď si pozriete tie jednotlivé roky od roku 2016 do teda tohto momentu, tak naozaj za ten Nitriansky kraj sa javí v niektorých rokoch, že je to najnižšie číslo. Ale zase keď si pozriete práve ten posledný rok 2020, tak už to nie je pravdou. Už vtedy tam bolo keď sa bavíme o počte týchto zariadení, tak o rozhodnutí pardon, tak sa jednalo o počet osem. Nižší počet bol napríklad za Žilinský kraj. V tomto roku, k tomuto momentu sú to tri zariadenia, ale takisto sú tam napríklad Trnavský kraj, kde ich je menej.
Nedá sa to takto povedať. Ako takto zjednodušiť by som povedala, že to znamená, že v Nitrianskom kraji je nejaký problém pri rozhodovaní o využití takýchto zariadení, pretože ide o to, že či sú skutočne splnené podmienky na použitie takýchto zariadení. Takže nemalo by to byť súťaž, že ktorý kraj dá viac. Malo by to byť naozaj o tom, že keď sú splnené podmienky a naozaj uvážene z ohľadom na všetky podmienky ktoré vyplývajú zo zákona s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu je to na mieste. Tak sa jednoducho takéto zariadenie použije.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 14:32 - 14:32 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Jasné. Ďakujem, ďakujem predsedajúci. Vážený pán poslanec, od roku 2016 do roku 2021, to znamená, že do 23. júna je to tisíc sedem takýchto zariadení, ktoré boli použité počas monitoringu v probácií, to znamená bez väzenstva osôb.
Takýto prehľad po jednotlivých rokoch keď si pozrieme v roku 2016 tridsaťsedem, 2017 šesťdesiat, 2018 stoosem, 2019 dvestodeväťdesiatdeväť, 2020 tristodvadsaťosem, do polovičky teda tohto roka je to stosedemdesiatpäť. Ukazuje, že napriek pandémii využitie týchto zariadení je stále vyššie a dokonca aj v porovnávaní s predchádzajúcim rokom. Samozrejme využitie týchto zariadení je limitované podmienkami pre činnosť probačných a mediačných úradníkov, ktorí kontrolu takýchto zariadení zabezpečujú. Čo práve v období pandémie je zložitejšie.
Prostredie probácie v ostatných rokoch narazil na limity z hľadiska personálneho a technického zabezpečenia, čo je aktuálne predmetom analyzovania a prípravy vhodnej alternatívy systémovej organizácie tejto činnosti.
Ministerstvo spravodlivosti iniciovalo novelizáciu zákonov, ktoré rozšírili možnosti súdov pri využívaní takýchto zariadení, a to napríklad novelou zákona, ktorá z roku 2018, z roku dvetisíc, ďalej v roku 2019 odkedy vlastne táto novela bola účinná od 1. januára, je to novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch. Tá vlastne dala väčšie možnosti osobitne dáva možnosť riaditeľovi príslušného Ústavu na výkon trestu odňatia slobody rozhodnúť o podmienečnom prepustení osoby odsúdenej za spáchanie zločinu už po výkone polovici trestu odňatia slobody.
Sú to ja by som povedala, že v tomto momente asi to rozšírenie tých možností je naozaj v vo veľkej miere využité. Samozrejme, keď sa bude robiť teraz novela ďalšia trestného poriadku, prichádza do úvahy z ohľadom na to, ako budú prípadne nastavené inak pardon nie trestného poriadku, ale trestného zákona. Budú inak nastavené aj sadzby za jednotlivé trestné činy. Z ohľadom na to je tu zase nová možnosť aj pre využitie takýchto náhrad pri výkone trestu odňatia slobody.
Ja si myslím, že asi to čo som mohla vám povedať kľúčové som povedala. Asi ešte na záver by som povedala, že samozrejme, že pokračujeme v príprave aj ďalších legislatívnych zmien, ktoré vytvoria priestor pre takzvané intenzívne využitie prvkov restoratívnej justície. Lebo to je práve to, čo súvisí s takýmito zariadeniami. Neviem či som v plnosti odpovedala na vašu otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 14:49 - 14:58 hod.

Mária Kolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, čo sa týka inštitútu kolúznej väzby, ale vôbec zásahu do Trestného poriadku, bez toho, aby sme upravovali celý proces, tak treba byť naozaj veľmi citlivý. Trestný poriadok je tu na to, aby sme vedeli odstíhať páchateľov, aby bolo tak nastavené celé vyšetrovanie, že tu je priestor pre vyšetrovateľa, aby urobil úkony, ktoré má, riadne a včas. Aby tu bol aj priestor na to, ak sa jedná o osoby, ktoré nejakým spôsobom svojím konaním budú mariť vyšetrovanie počas toho vyšetrovania, ktoré vedie vyšetrovateľ. Aby tu bol priestor aj na kolúznu väzbu, ak budú chcieť utekať, aby boli vo väzbe, aby jednoducho sa nám nevzdialili, kým prebehne vyšetrovanie, bude vznesené obvinenie, bude vznesená, pardon, bude podaná obžaloba, prebehne konanie pred súdom. Aby jednoducho aj samotný verdikt potom bolo voči komu vyniesť. Alebo treba zamedziť tomu, aby jednoducho sa v trestnom čine pokračovalo, čo má určite osobitný význam pri trestných činoch, ktoré súvisia s násilím, osobitne domáce násilie. To sú prípady, pre ktoré proste takéto inštitúty potrebujeme.
Takže myslím, že je veľmi nebezpečné túto debatu, ktorá súvisí s väzbou, viesť tak, že spochybňujeme vlastne samotné inštitúty, bez ktorých by sme vlastne nevedeli ani trestné činy vlastne odstíhať. Inštitúty väzby patria do Trestného poriadku, potrebujeme ich. Tá debata, ktorú tu momentálne máme a je predmetom veľkej verejnej diskusie, je, či právna úprava, tak ako ju máme nastavené, je primeraná. A to je jedna vec. A druhá debata je potom, že či orgány činné v trestnom konaní až po rozhodovanie súdov, či vlastne tie rozhodnutia také, ako sú prijímané, či tie sú primerané.
Ja hovorím, čo sa týka právnej úpravy, ktorú predkladám, že je to právna úprava, ktorá osobitne teraz upravuje kolúznu väzbu. To znamená, vyťahuje tento inštitút z toho celého trestného procesu, ktorý máme.
S ohľadom na debatu, ktorá tu je, kde je spochybňované jednak, či právna úprava je dodržia... je primeraná a rovnako aj to konanie tých orgánov či je primerané. Osobne sa domnievam, že v zásade právna úprava, ktorú máme aj teraz, je dobrá. Osobne sa domnievam, že rovnako rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní vrátane rozhodnutí súdov je primerané a potvrdzuje to nakoniec aj judikatúra či už Ústavného súdu, alebo Európskeho súdu pre ľudské práva, kde keď sa pozreme, koľko je vlastne pochybení, tak pochybenia sú, tie nepopieram, ale sú v miere, ktorá ukazuje, že v zásade ten systém funguje. Určite je namieste sprísniť právnu úpravu, keď vidíme, že ten priestor tam je. To znamená zúžiť priestor pre akékoľvek zneužívanie tých pravidiel aj toho trestného konania. A určite treba mať na mysli, že samotné up... samotná úprava práva na jednej strane obvineného, na druhej strane, aby bol splnený účel trestného konania, že to má byť v nejakej rovnováhe. Ako v tom máme určite spoločne zhodu.
To, čo dnes je pre mňa zložité, je, keď sa porovnáva právna úprava s inými krajinami, tak sa úprava, tak sa porovnáva vlastne iba vytrhnutý inštitút väzby, osobitne kolúznej väzby, bez toho, aby sme sa pozerali, čo všetko musí urobiť vyšetrovateľ v tých iných krajinách. Keby sme to porovnávali naozaj spravodlivo a zobrali aj všetky vlastne povinnosti, ktoré má u nás vyšetrovateľ, aby vzniesol obvinenie a potom viedol ďalej vyšetrovanie, aby bola podaná obžaloba a takto predložil spis prokurátorovi, tak by sme zistili, že u nás ten celý trestný proces je veľmi komplikovaný. Jednoducho vyšetrovateľ musí robiť oveľa viac úkonov, aby sa vlastne vec dostala prokurátorovi v plnosti, tak aby bola podaná obžaloba a vec mohla ísť na súd.
Ak chceme byť prísnejší pri samotnom inštitúte väzby aj kolúznej väzby a skrátiť všetky lehoty, musíme potom zjednodušiť celé konanie, ktoré súvisí aj s tým, čo musí urobiť vyšetrovateľ. A ja túto ambíciu mám. A vyplýva aj z programového vyhlásenia vlády. Podľa mňa je namieste, aby sme tento proces zjednodušili, a potom môžme byť, samozrejme, aj viac ambiciózni aj pri takom inštitúte, ako je väzba, a nielen pri kolúznej väzbe, ale aj pri ostatných vlastne väzbách, či je to pokračovacia alebo úteková, a vôbec skrátili maximálne lehoty, ktoré tu pre väzbu máme.
My ale teraz s ohľadom na vlastne spochybňovanie toho samotného inštitútu, ktorý tu je, tak je veľká debata, či tá právna úprava je primeraná. A ja hovorím s ohľadom aj na rozhodnutia súdov, ktoré tu máme, ja si myslím, že v zásade tá právna úprava je dobrá. Myslím si, že aj to rozhodovanie súdov jasne zužuje ten priestor pre aplikáciu práva tak, že to primerané je s ohľadom aj na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale som pripravená predložiť túto právnu úpravu, aby sme ju v maximálnej možnej miere zúžili a vlastne to, čo robíme teraz do tej právnej úpravy, my sprísňujeme vlastne to konanie o väzbe, ale sprísňujeme ho tak, že je to v prospech pre obvineného. A to, čo hovoril pán poslanec Susko, tak mi vychádza, že zle číta text zákona a ja sa teším, samozrejme, na rozpravu vo výbore, kde si to vysvetlíme. Pretože práve tie ustanovenia, ktoré čítal, vôbec nie sú o tom, že by zhoršovali postavenie práve obvineného. Práve naopak, jeho postavenie zlepšujú, pretože vlastne sprísňujú postup pre sudcu, ktorý rozhoduje o tom, či vôbec o väzbe rozhodne. Takže to "alebo", ktoré vlastne čítal pán poslanec, je v jeho prospech, toho obvineného. Ale nechajme si túto debatu, ja sa teším na debatu vo výbore.
Treba, samozrejme, v celom kontexte aj toho ustanovenia si to čítať, ale to, čo vlastne, to ustanovenie, ktoré prečítal pán poslanec Susko, hovorí, hovorí to, že teraz sudca musí prísnejšie posudzovať, či vôbec o väzbe rozhodne. Musí veľmi prísne zvážiť, či tu neexistuje náhradný inštitút, napríklad záruky, sľub alebo prípadne elektronický náramok, ktorými by mohla byť tá väzba nahradená. O tom je to ustanovenie, ktoré čítal pán poslanec Susko. Takže v tomto je to naozaj veľmi vážne nedorozumenie a vôbec nie je pravda, že by to bolo v neprospech obvineného, práve naopak, je to v jeho prospech. A ja sa teším na debatu vo výbore. Ja si myslím, že tam je presne ten priestor, kde si to spolu vydiskutujeme, a ja verím, že už pri druhom čítaní s takýmto príspevkom pán poslanec nebude musieť vystúpiť.
Bolo tu veľa debaty o podmienkach vo väzbe. Trestný poriadok toto nerieši. Rovnako ako vyplýva z programového vyhlásenia vlády, tak máme veľkú ambíciu humanizovať podmienky vo väzbe. Na jednej strane sú to materiálne podmienky, a ja som rada a aj som si vypočula vlastne či už pána poslanca Kočiša, alebo pána poslanca Suju, že vnímajú, že jednoducho máme poddimenzované finančne väzenstvo, kde je potrebné jednoducho tie finančné prostriedky sem dať a potom, ak je osoba v kolúznej väzbe, tak ten priestor vlastne dá sa uspôsobiť aj v rámci daného ústavu na výkon väzby tak, aby celý ten výkon bol, samozrejme, príjemnejší.
Súčasne platí a treba sa pozerať na to, že vo výkone kolúznej väzby keď je osoba a nič sa nedeje, v úvodzovkách, z jej pohľadu, neznamená, že sa naozaj nič nedeje, že jednoducho napríklad ak sa jedná o prípady domáceho násilia a daná osoba je vo väzbe, to je, to sú práve prípady, kedy je namieste v súvislosti s tým, že je tu obava, že by sa pokračovalo v trestnom čine, tak aj keď sa nič s ňou nedeje, no tak sa popritom deje to, že sa robia výsluchy. Ale ona je tam preto práve, aby sa ten trestný čin zatiaľ nedokonal, alebo preto, aby neovplyvňovala vlastne tých svedkov, ktorí majú byť vypočutí. Takže tiež neplatí, že keď s danou osobou sa nerobí úkon, že vyšetrovateľ nič nerobí. Takto sa na to nedá pozerať. Ale, samozrejme, ak je v danej veci podozrenie, že by sa malo konať rýchlejšie, čo vo väzobných veciach vždy priorita je, konať čo najrýchlejšie, tak si myslím, že máme tu na to prostriedky, aby došlo k náprave. A ja netvrdím, že nedôjde aj k pochybeniu, ale ak dôjde, treba voči tomu vyvodiť zodpovednosť.
Takže čo sa týka podmienok vo výkone väzby, jednak s tým súvisia materiálne podmienky, to sa nedá dostať teraz do tejto novely, a jednak s tým súvisí zákon o výkone väzby a na tom pracujeme a ja si myslím, že v krátkom čase s ním prídem aj pred Národnú radu. Ja sa teším na debatu a som vlastne rada, že sme na to spoločne citliví.
Takže toľko k predloženému návrhu. Ja si myslím, že v rámci tohto návrhu to, čo je možné dnes urobiť v rámci toho trestného procesu, aký máme, tak si myslím, že som maximálne zúžila priestor na potenciálne zneužívanie tohto inštitútu. Urobila som podľa mňa maximum a rovnako platí, že keď zjednodušíme celý trestný proces, tak ja na jeseň plánujem, ja som to avizovala v novembri, prezentovať paragrafové znenie, v ktorom bude, by mal byť jednoduchší trestný proces, a potom sa môžeme rozprávať ambicióznejšie aj o jednotlivých lehotách na väzbu.
Toľko v krátkosti a ja si vás dovoľujem požiadať, pani poslankyne, páni poslanci, o podporu tohto návrhu. Myslím si, že je teraz dôležitý v tomto znení, tak ako ho predkladám.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis