Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.1.2021 o 17:36 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.1.2021 17:36 - 17:36 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Poprosím členov finančného výboru, stretávame sa zajtra ráno 8.45 hod. v našej klasickej miestnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 11:20 - 11:22 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, ctené kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 7 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 23. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 9:47 - 9:52 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, ja by som chcel len pár slovami uviesť, teda tak ako už aj pán minister to naznačil, ten pozmeňovací návrh, ktorý teda už bol prijatý a spomenutý v spoločnej správe, čo teda bolo jeho akoby dôvodom a čo vlastne pomôže a ako konkrétne pomôže podnikateľom, a teda ľuďom v našej krajine v týchto ťažkých časoch.
Čiže tento návrh sa dotýka ustanovenia zákona § 57, sa dotýka ustanovenia § 57 zákona teda č. 563/2009 Z. z., ktorý upravuje možnosť odkladu platenia dane, alebo teda platenie dane v splátkach. Aktuálne znenie, teda ktoré teraz meníme, je pre... sa v priebehu pandemickej situácie ukázalo ako príliš rigidné, lebo zákon obmedzuje možnosti Finančnej správy vyhovieť aktuálnym žiadostiam daňovníkov, ako to teda bolo doteraz.
Podľa doterajšej platnej úpravy musí daňový subjekt, ak žiada o možnosť zaplatenia nedoplatku, ktorý je vyšší ako 3-tisíc euro, v splátkach, musí ponúknuť záložné právo alebo iný spôsob zabezpečenia tohto nedoplatku podľa Občianskeho zákonníka. Musíme si však uvedomiť, že v súčasnosti mnohí žiadatelia nie sú schopní takúto zábezpeku Finančnej správe poskytnúť, pretože reálne buď teda nemajú majetok, ktorý by bol na túto formu ručenia vhodný, prípadne teda už majú svoj majetok zaručený iným veriteľom, najčastejšie bankou.
Napriek tomu teda, že tieto daňové subjekty majú úprimnú snahu riešiť svoj nedoplatok voči štátu, rigidne nastavené pravidlá im túto možnosť prakticky znemožňujú. Daňové subjekty potom nemajú inú možnosť, než uzavrieť neformálne dohodu so správcom dane a svoj nedoplatok hradiť mimo režimu ustanovenia za, ustanovenia § 57. Ak sa teda takto dohodnú, to však vedie k tomu, že ich nedoplatok na dani je úročený sadzbou 15 % per annum a ich dlhy voči štátu neúmerne narastajú. V prípade, ak daňový subjekt má povolený odklad platenia, alebo teda splátky podľa § 57, úrok z omeškania je 3 % ročne.
Takže toto všetko sú dôvody, prečo to meníme, lebo teda aktuálne, aktuálne znenie následne spôsobuje problémy aj pri poskytovaní finančných prostriedkov z programu Prvá pomoc, ktorý je v gescii ministerstva sociálnych vecí. Žiadateľ, či už živnostník, alebo zamestnávateľ, môže o Prvú pomoc žiadať len vtedy, ak má uhradené nedoplatky na daniach. Samozrejme, táto podmienka je splnená aj tým, ak má žiadateľ povolené zaplatenie nedoplatkov v splátkach, čo teda vlastne podľa aktuálneho znenia bolo veľmi, veľmi ťažké. Dokazuje to aj, že Finančná správa aktuálne eviduje asi iba 600 žiadostí o povolenie odkladu platenia alebo splátky na dani príjmov, čo teda jasne neodráža ťažkú realitu z dneška.
Čiže ak teda prijmeme navrhované znenie, bude inštitút odkladu platenia dane a povolenia úhrady v splátkach zachovaný, zásadná zmena spočíva v tom, že po novom budú podmienky potrebné na splnenie definované pokynom Finančnej správy, ktorý, samozrejme, pre transparentnosť bude zverejnený dostatočne vopred na jej webových stránkach. Čo to prinesie? Finančná správa bude môcť pružne reagovať na aktuálny vývoj ekonomickej situácie a v prípade potreby bude buď uvoľňovať, alebo sprísňovať podmienky, ktoré bude potrebné splniť, aby teda bolo, žiadosti o odklad mohlo byť vyhovené. Prípadná následná úprava bude s dodatočným predstihom vždy oznámená. Samozrejme, teraz ide o to, aby Finančná správa mohla zľahčiť, aby, aby sa mohli ľudia dostať ku odkladu, odkladu splátok, alebo teda ku splátkam daňových povinností.
Ďalší bonus, ak teda prijmeme aktuálny, aktuálny návrh, je, že teda bude zjednotená správna prax štátnych orgánov, keďže napríklad Sociálna poisťovňa mala rovnakú podmienku upravenú interným riadiacim aktom a koncom vlaňajšieho roka od tejto podmienky sama upustila, takže prijatím navrhovaného znenia zaistíme rovnaký postup v rámci Sociálnej poisťovne a orgánov Finančnej správy.
Kolegynky, kolegovia, dovolím si vás z tohto miesta poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 9:43 - 9:46 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 408) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 534 zo dňa 27. januára 2021 pridelila tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný, a po druhé odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 143 zo dňa 27. januára 2021. Gestorský výbor odporúča o jedinom bode vyplývajúcom zo spoločnej správy hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu, k danému vládnemu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Spoločná správa o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 144 z 27. januára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 9:12 - 9:13 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 408 z 27. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 418), na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 40. schôdzi dňa 28. januára 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 145, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 68/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419), v skrátenom legislatívnom konaní na jej 23. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.1.2021 11:24 - 11:24 hod.

Marián Viskupič
Poprosím členku a členov finančného výboru, rokujeme dnes 12.30 v našej štandardnej miestnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 17:49 - 17:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len veľmi rýchlo by som trošku skonkrétnil slová pána ministra, aby sme vedeli vlastne, o akej sume sa bavíme. Inými slovami, koľko teda financií takto zostane v podnikových financiách dotknutých subjektov a ktorými im vlastne takto pomôžeme teda v ťažkej situácii v prekonávaní krízy.
No za minulý rok teda v súvislosti s koronakrízou sa bavíme asi o 21,5 mil. euro na základe teda neskoro zaplatenej DPH a asi 4-4,5 mil. euro na základe teda sankcií za neskoro zaplatených iných daní. Takže ešte raz, 25 mil. euro takto zostane vlastne v podnikových financiách a pomôže podnikom, aby lepšie dokázali čeliť aktuálnej koronakríze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 17:47 - 17:48 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 23. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.12.2020 9:16 - 9:17 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, podľa § 24 ods. 5 zákona č. 350/1996 Z. z., teda zákona o rokovacom poriadku, si vás dovoľujem požiadať na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SaS, SME RODINA a ZA ĽUDÍ o vypustenie bodu č. 56 schváleného programu tejto schôdze. Je to tlač 265, vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, druhé čítanie, a jeho zaradenie do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom dňa 26. januára 2021. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.12.2020 11:23 - 11:24 hod.

Marián Viskupič
Teraz budeme hlasovať o bode č. 2 v časti IV spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetný návrh neschváliť.
Skryt prepis