Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 9:42 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 9:42 - 9:59 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, práve rokujeme o ďalšom zo série zákonov, ktoré uľahčia život ľuďom a podnikateľom. Ako už bolo povedané, cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie automatického pravidelného mesačného zasielania údajov potrebných na vznik a trvanie povinnosti platiť úhrady za služby verejnosti (tzv. koncesionárske poplatky) Sociálnou poisťovňou priamo vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska, a s tým spojené zrušenie povinnosti pre podnikateľské subjekty preukazovať vyberateľovi počet zamestnancov.
Podľa súčasne platného stavu sú podnikateľské subjekty povinné platiť koncesionárske poplatky vo výške odstupňovanej podľa počtu zamestnancov. Oslobodení sú iba pri počte menšom ako traja zamestnanci. Administratívna záťaž vzniká pri poklese pod troch zamestnancov a náraste nad troch zamestnancov, kedy tieto počty musia preukazovať potvrdeniami zo Sociálnej poisťovne. Návrhom zákona sa teda táto administratívna záťaž odbúrava.
Ale hlavným dôvodom môjho vystúpenia v druhom čítaní je prednesenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý opravuje dva body zo spoločnej správy. Zmeny vyplynuli z požiadavky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a týmto ministerstvom sú aj odsúhlasené. Rovnako sú odsúhlasené aj RTVS a parlamentnou legislatívou.
Prvou zmenou sú formulačno-terminologické zmeny súvisiace s miestom pobytu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, keďže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje ich trvalý pobyt, iba, ale iba miesto pobytu. Taktiež sa navrhuje vloženie odkazu na poznámku pod čiarou k odkazu 27 b, ale to je tiež iba drobná technická zmena.
A druhou zmenou je zmena v článku II, a síce premiestnenie povinností poskytovať údaje vyberateľovi koncesionárskych poplatkov na iné miesto v zákone. Pôvodný návrh počítal s ich zaradením do § 226, po novom sa to navrhuje začleniť do § 170. Ide tu však len o systematiku zákona, nie o zmenu podstaty.
Hoci ide o drobné zmeny, svoj pozmeňujúci návrh budem čítať trochu dlhšie, pretože navrhnem vyňať celé body zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie, a teda tie následne museli byť prenesené do tohto pozmeňujúceho návrhu nanovo ako celok.
Teraz prečítam samotné znenie pozmeňovacie... pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Romana Foltina a Kristiána Čekovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopÍňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386.
1. V čl. 1 bod 4 znie:
„4. § 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Evidencia platiteľov
(1) Vyberateľ úhrady na účely výberu úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady vedie evidenciu platiteľov. Evidencia platiteľov obsahuje dátum vzniku, zmeny a zániku povinnosti platiť úhradu a ak ide o platiteľa podľa
a) § 3 písm. a), meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, číslo sústredeného inkasa platieb obyvateľstva, ak platí úhradu prostredníctvom poštového podniku, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty,
b) § 3 písm. b), ktorý je
1. právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
2. fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(2) Evidencia platiteľov obsahuje okrem údajov podľa odseku 1 aj
a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak je platiteľ na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c) skutočnosť, že platiteľ je oslobodený od platenia úhrady, a dôvod, pre ktorý je platiteľ oslobodený od platenia úhrady, ak ide o platiteľa úhrady oslobodeného od platenia úhrady podľa § 5 ods. 1.
(3) Do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vyberateľa úhrady a za úhradu nevyhnutných nákladov je na účely vedenia a kontroly evidencie platiteľov podľa odseku 1
a) dodávateľ elektriny povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje v rozsahu evidencie, ktorú vedie dodávateľ elektriny podľa osobitného predpisu, a energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, ak ním disponuje,
b) prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný elektronicky poskytnúť vyberateľovi úhrady údaje o ním registrovaných odberných miestach odberateľov elektriny v domácnosti v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia odberateľa elektriny v domácnosti, adresa odberného miesta, číslo odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, katastrálne územie, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, dátum, od ktorého je odberateľ elektriny v domácnosti evidovaný v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti a názov dodávateľa elektriny, ak uvedenými údajmi disponuje.
(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c). Na účely kontroly poskytuje vyberateľovi úhrady osobné údaje platiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a údaj o tom, či platiteľ je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo údaj o tom, či osoba, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak si platiteľ úhrady podľa § 3 písm. a) uplatňuje nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), alebo údaj o tom, či platiteľ je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(5) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely kontroly počtu zamestnancov platiteľa podľa, podľa § 3 písm. b) a na účely kontroly oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b). Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady na účely kontroly
a) počtu zamestnancov platiteľa podľa § 3 písm. b), ktorý je
1. právnickou osobou, údaj o názve alebo o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a o počte zamestnancov platiteľa,
2. fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie alebo dátume narodenia, ak identifikačné číslo organizácie nemá pridelené, mene, priezvisku a o počte zamestnancov platiteľa, 21a)
b) oslobodenia platiteľa od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. b) údaj o mene, priezvisku, rodnom čísle platiteľa a údaje o tom, či platiteľ je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, či má platiteľ právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti a či je platiteľ povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, 21b).
(6) Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra,21c), je povinný poskytnúť na základe písomnej žiadosti vyberateľa úhrady súčinnosť na účely kontroly evidencie platiteľov podľa § 3 písm. a) do 30 dní od doručenia žiadosti. Miestny orgán štátnej správy na úseku katastra poskytuje vyberateľovi úhrady údaje o ním evidovanom katastrálnom území, v ktorom sa odberné miesto nachádza, súpisné číslo stavby, v ktorej sa odberné miesto nachádza, a údaj o tom, či stavba, v ktorej sa odberné miesto nachádza, je rodinným domom alebo bytom.
(7) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní
a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu,
b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1,
c) začatie a ukončenie odberu elektriny v každom jeho odbernom mieste, ak ide o platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach.
(8) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. a) meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, adresu odberného miesta, energetický identifikačný kód (EIC) odberného miesta, adresu na doručovanie písomností a adresu elektronickej pošty. Platiteľ podľa § 3 písm. a) uvedie okrem údajov podľa prvej vety aj
a) údaje o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má trvalý pobyt na adrese odberného miesta platiteľa, ktorý je na základe tejto skutočnosti oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. a), v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo,
b) údaje o fyzickej osobe, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, s ktorou je platiteľ spoločne posudzovanou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak má platiteľ na základe tejto skutočnosti nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 písm. c).
(9) Prílohou písomného oznámenia o zániku povinnosti platiť úhradu je aj
a) doklad o ukončení odberu elektriny v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti, alebo
b) doklad o zmene odberateľa elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre ktoré bol platiteľ evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti.
(10) V písomnom oznámení podľa odseku 7 uvedie platiteľ podľa § 3 písm. b), ktorý je
a) právnickou osobou, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady,
b) fyzickou osobou, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností, adresu elektronickej pošty a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady.
(11)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Poprosím, kolegovia, ktorí vyrušujete, aby ste hovorili hlasnejšie, lebo nie je vás dostatočne počuť. (Smiech.) Ďakujem.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem.
(11) Platiteľ podľa § 3 písm. b) je na účely kontroly počtu zamestnancov evidovaných v evidencii platiteľov povinný na požiadanie vyberateľa úhrady preukázať počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3.
(12) Na účel kontroly plnenia povinností podľa odseku 7 a na účel vymáhania úhrady má vyberateľ úhrady bezplatný prístup k údajom z registra obyvateľov Slovenskej republiky, 21d), a k údajom z registra fyzických osôb, 21e), a je oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje z uvedených registrov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania, 21f).
(13) Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu, 22); vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.
(14) Na účely overenia nároku podľa § 5 ods. 1, vyberania úhrady, kontroly platenia úhrady a na účely vymáhania úhrady, je vyberateľ úhrady oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania."
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a až 22 znejú:
"21a) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21b) § 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21c) § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
21d) § 12 až 23 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
21e) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21f) § 15 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 15 písm. b), § 16 písm. a) prvý a druhý bod, štvrtý až šiesty bod a trinásty bod, § 16 písm. b) a § 23b ods. 1 písm. d) prvý až štvrtý bod, jedenásty bod, štrnásty bod a šestnásty bod zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 190/2013 Z. z.
22) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
2. V čl. II sa doterajší text novelizačného bodu nahrádza textom:
„§ 170 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Sociálna poisťovňa poskytuje vyberateľovi úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel podľa osobitného predpisu, 93adh)."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 93adh znie:
„93adh) Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 7 a 11 časti IV spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 18:23 - 18:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Takže vizuál áno, zostane zachovaný. To je jasné.
Čo sa týka - viacero áut pre jednu značku, ako vymieňanie

a la Rakúsko. V tomto momente s tým neuvažujeme, ale, samozrejme, zostáva to ako, ako pre budúcnosť. Tam tie následnosti sú potom aj poistenie a takéto veci. To, to uvidíme, aké nám prinesie toto veci, ako to bude fungovať, a dá sa o tom prípadne uvažovať v budúcnosti. Je to v krajinách niektorých funkčné a je to funkčné.
Spomenuli ste, áno, ďalšie veci, ktoré aj pre krátkosť času sme nestihli zapracovať, ale jednoznačne, myslím si, že, a to tak nejak trošku dávam aj sľub, že sa tejto problematike budem venovať aj naďalej. Či už sezónne značky, samozrejme, dáva zmysel, má zmysel. Sú krajiny, kde je to veľmi dobré. Motocyklisti, všetci poznáme, ako škarede vyzerá tá veľká tabuľka proste na tých pekných motorkách. Takže takisto do budúcna akoby jednoznačne to sľubujem, že sa takémuto niečomu budeme venovať. A... tú druhú otázku som nezachytil, ak mi, ak mi poviete. (Reakcie z pléna.)

Áno, takto, po tom jednom roku ony prejdú akoby do registra stratených. Takže tie sa už nebudú dať nikdy, nikdy znovu oživiť, pretože logicky niekto by si ich mohol nechať aj cielene, a takže toto je vyriešené tak, aby takéto značky boli v registri stratených a tým pádom neoživiteľných.
Ešte bolo niečo, na čo som nereagoval? Tak ďakujem pekne a ešte som možno v prejave zabudol povedať, že veľmi pekne ďakujem za podporu. Chcel by som celé plénum požiadať o podporu a budem si veľmi vážiť, ak teda zákon podporu získa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 18:19 - 18:20 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ako prvé chcem poďakovať všetkým kolegom poslancom za ich pripomienky. Začnem od konca.
Pán poslanec Kočiš, teraz sme v druhom čítaní, to len pre presnosť, takže vlastne už ideme finálne následne hlasovať teda o prijatí zákona.
A, pán poslanec Suja, áno, samozrejme, toto je, toto je vec, na ktorú treba dať pozor, aby, hovoríme o tom, aby sme teda šetrili náklady, tak aby sa presne toto nestalo. Neviem na to odpovedať v tomto momente, ako to zabezpečiť, ale myslím si, že už len to samotné, že to tu zaznelo, by malo byť akoby trošku tým, že treba, samozrejme, rozmýšľať, takže ale samotný proces na toto v tomto momente nemáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 17:58 - 18:17 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegynky, kolegovia, práve, práve prerokovávame zákon, ktorým nám všetkým pripomína, že sme tu pre občanov Slovenska. Takmer každý občan Slovenska je motorista. Po našich cestách jazdí vyše 3,3 mil. vozidiel, každý rok pribudne približne 100-tisíc nových, každý rok pribudne približne 100-tisíc jazdených dovezených zo zahraničia. Myslím si, že je jasné, že aktuálny bod programu sa skutočne týka takmer všetkých občanov Slovenska.
V agende evidencie alebo agenda evidencia vozidiel patrí z pohľadu počtu úkonov medzi najväčšie evidencie na Slovensku. Je jasné prečo, pretože tých vozidiel a motoristov je veľmi veľa. Zároveň však úkony prihlasovania vozidiel patria u občanov medzi najobávanejšie. Rozsah agendy zaťažuje občanov, ale aj samotné dopravné inšpektoráty. Preto okrem už spomínaných hlavné dôvody predkladanej novely sú teda zjednodušenie života občanov, šetrenie ich financií, zjednodušenie úkonov na strane štátu, teda veľmi potrebné zníženie byrokracie, čo tiež šetrí finančné náklady. Z hľadiska štátu je najlacnejší úkon ten, ktorý nemusíte vykonať. Je tu aj ekologický efekt. V súčasnosti sa ročne rozstrihá asi 400-tisíc jednotlivých tabuliek s evidenčnými číslami.
Nebudem opakovať, čo pán predkladateľ už povedal, vlastne čoho sa týka pôvodný návrh. Budem sa venovať pozmeňovaciemu návrhu. Na základe veľmi dobrej diskusie tuná v pléne v prvom čítaní sme, samozrejme, zobrali nejaké pripomienky aj z nej, a teda na základe pripomienok z pléna, takisto pripomienok, ktoré zazneli z odbornej verejnosti, ale aj takisto na základe pripomienok parlamentnej legislatívy a aj vládnej legislatívy sme spoločne spracovali pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Popri úprave teda niektorých legislatívnotechnických detailov prináša tento pozmeňovací návrh ďalšie zmeny, ktoré teraz krátko odôvodním. Na záver, samozrejme, prečítam znenie samotného pozmeňovacieho návrhu.
Takže z tých vecných zmien ustanovujeme maximálnu lehotu jeden rok, počas ktorej si môže občan ponechať tabuľky s evidenčným číslom za účelom ich použitia na inom vozidle. Tak ako teda bolo povedané, môže si, môže si ponechať značky občan, ale bolo treba upraviť, aby to malo nejaký akoby koniec tej, tej lehoty, takže máme za to, že jeden rok je dostatočná lehota, za ktorú si človek teda môže zaobstarať nové vozidlo, či už objednať z výroby, alebo teda akokoľvek kúpiť, alebo teda na, ak sa predsa len rozhodne, že už nebude vozidlo alebo značky používať, tak ich môže odniesť na políciu. Ak táto lehota skončí, tento jeden rok, vlastne tie značky sa presunú do registra stratených vozidiel. Toto tiež vyplýva z pripomienok špeciálne poisťovní, aby teda bol v tom, aby v tom bol poriadok.
Ďalšia veľmi dobrá vec, si myslím, o ktorú budú mať ľudia veľký záujem, je, že umožňujeme recykláciu odobratých tabuliek s evidenčným číslom, ktoré boli v minulosti odobraté z iného vozidla. Ľudskou rečou povedané, ak ste v minulosti predávali vozidlo mimo okres, súčasťou procesu odhlásenia a prihlásenia bolo vlastne rozstrihanie pôvodných tabuliek. Špeciálne v prípadoch, keď ste mali nejakú tabuľku s voliteľnou logistikou, to znamená tie špeciálne tabuľky s menami, s názvami, s číslami, za ktorú ste zaplatili 331 euro, tak ste za a) o ňu prišli a za druhé, nikdy už táto značka nemohla byť znovu obnovená. Čiže teraz prichádzame s možnosťou, že všetky tieto značky budú môcť byť znovu obnovené, znovu bude možné o nich požiadať nielen pôvodný majiteľ, ale teda ktokoľvek, kto o danú značku s voliteľnou logistikou, ktorá teda ešte nie je, ju môže, si môže o ňu požiadať, a teda kúpiť si ju.
Je tam, samozrejme, výnimka, treba povedať. Ak značky boli v minulosti ukradnuté alebo stratené a sú v evidencii teda ukradnutých a stratených značiek, takéto značky, samozrejme, nemôžu byť obnovené. Pozmeňovák na to, samozrejme, myslí. Toto, samozrejme, prinesie aj nejaké peniaze pre štátnu kasu a takto nejak by to malo byť. Je to voliteľná služba štátu, vy môžte mať teda štandardné značky za rozumnú cenu, za tých vlastne 33 euro, alebo ak chce mať človek špeciálne značky, tak teda platí 331 euro a štát mu teda túto službu zabezpečí. Ak človek záujem má, ak má proste na veľké nové vozidlo, môže, samozrejme, túto službu štátu využiť. Čiže o voliteľné služby, tie môžu mať svoju cenu a môžu teda slúžiť ako príjem štátu. Takže toto, si myslím, prinesie dodatočné peniaze aj do štátnej kasy, ale teda len od ľudí, ktorí o to majú záujem, a je to na ich dobrovoľnosti.
Keď už sme sa teda venovali tejto voliteľnej logistike značiek, čiže tým špeciálnym kombináciám, tak sa tuná umožnilo, aby sa tá kombinácia vlastne rozšírila. Aj špeciálne značky mali v minulosti pravidlá, že teda prvé dve písmenká museli označovať okres, a teda potom si človek mohol vymyslieť. Teraz v podstate je to skutočne rozšírené do stavu akoby maximálnej voľnosti. Je daný, samozrejme, maximálny počet znakov na každej tabuľke, ale ktokoľvek, kto o takúto tabuľku požiada, si môže, podľa ľubovôle si tam dať teda to svoje označenie, po ktorom túži.
A jedna zásadná vec, ktorá padla aj tuná v pléne v prvom čítaní. Prinášame skutočne celoslovenskú tabuľku evidenčného čísla vozidla, takže odchádzame už aj, aj tým z označení okresov, a bude vlastne celoslovenská tabuľka, začínajúc AA001AA a pokračujúc všetkými teda možnými kombináciami. Tieto tabuľky budú vlastne po celom Slovensku rovnaké, takže to celé, že pri predaji vozidla ho predáte aj so značkami, dá úplne konečný a správny zmysel, pretože nikto už nebude musieť dávať pozor na to, že predávam auto zo Skalice a predávam ho, ja neviem, do Komárna a budú na mňa pozerať, že čo robí Skaličan v Komárne, takže takéto pripomienky tu boli a prinášame skutočne celoslovenskú, celoslovenské evidenčné číslo vozidla. Takto to dáva zmysel. Je jednotná evidencia vozidiel, jednotná evidencia vozidiel, čiže nemá najmenší dôvod, aby proste značky boli o okresoch.
Tu treba povedať, že, samozrejme, myslíme aj na ekológiu, resp. aby nevznikali, nevznikali ďalšie zbytočné náklady, a teda, samozrejme, všetky doteraz vydané značky sú a zostanú platné. Nikto z titulu tejto zmeny nebude musieť dať euro na to, aby si značky vymenil, zamenil, proste aby ich menil. Čiže to je, to je jedna vec.
Druhá vec, v prechodných ustanoveniach tiež dávame to, že keďže, samozrejme, majú naskladnené nejaké značky, evidenčné čísla vozidiel dopravné inšpektoráty, tak aj po platnosti, teda tohto, tohto zákona budú môcť byť domíňané, aby sa proste nevyhadzovali. Samozrejme, zas je to, zasa je to o tom, že ak niekto už bude chcieť tú, ten nový formát značky a nebudú ho náhodou ešte mať, tak mu ho vie poslať kuriér. To znamená, nikto zasa nebude nútený, aby už po platnosti nového zákona mal akoby staré okresné označenie, ale kto bude chcieť, môže. Takže aj takto, takto dávame pozor na to, aby neprichádzalo vlastne k neefektívnemu vynakladaniu verejných zdrojov, pretože, samozrejme, tie značky musel štát nakúpiť a takto by neboli využité.
Dovolím si spomenúť ešte jednu zásadnú vec. Veľa ľudí pri zmenách svojho trvalého pobytu muselo meniť značku. To si málokto uvedomujeme, že nielen keď ste auto kupovali, predávali, ale aj keď ste sa sťahovali, čo s autom vlastne nemalo vôbec nič, tak tiež ste museli absolvovať častokrát dvojdňový proces, lebo ste sa mohli sťahovať z Humenného do Bratislavy, a museli ste ísť odhlásiť auto do Humenného, tam vám rozstrihali značky, prišli ste do Bratislavy, tu ste si vystáli ďalšiu radu a slávnostne ste mali na svojom existujúcom aute nové značky. Takže toto všetko je už minulosťou. Dopravné inšpektoráty budú mať celoslovenskú pôsobnosť a vy pri presťahovaní jedinú vec urobíte, oznámite dopravnému inšpektorátu, že máte nové, nové, nové trvalé bydlisko.
Toľko ku zmenám. Ešte pozriem, aha, áno, ešte mám pozmeňovák, upravujeme, samozrejme, to, že keďže sa značka, tá, tá, nazvime ju, že recykluje, tá, ktorá sa obnovuje, za tú sa, samozrejme, budú platiť správne poplatky, ale ak si dáte po trištvrte roku tú, ktorú ste mali, že ste ju už vlastne si nechali, keď ste predali svoje vozidlo, tak tam, samozrejme, poplatok za ňu nebudete platiť nový. Takže aj tento detail je vyriešený.
K takým tým legislatívnotechnickým detailom pozmeňováku sa vyjadrovať nebudem, tie vlastne budú jasné a zrejmé, zrejmé z toho, keď ho budem čítať. (Krátka pauza a konzultácia so spravodajcom.) Dobre, takže toľko, toľko k odôvodneniu.
A teraz si dovolím prečítať samotné znenie pozmeňova... pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Miloša Svrčeka, Lukáša Kyselicu, Jána Krošláka, Tomáša Lehotského a Radoslava, Radovana Slobodu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383).
1. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
8. V § 116 ods. 10 sa slová „odseku 1 písm. a), odseku 2 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), g), ak ide o zmenu údajov o držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla a odseku 2“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bode 24 (§ 123 ods. 4) sa vypúšťajú slová „alebo policajtovi“.
3. V čl. I bode 24 (§ 123 ods. 4) sa slová „pripája táto veta“ nahrádzajú slovami „pripájajú tieto vety“ a na konci sa pripája táto veta: „Tabuľku s evidenčným číslom si môže jej držiteľ ponechať najdlhšie jeden rok bez toho, aby bola pridelená inému vozidlu; po uplynutí tejto lehoty nesmie byt' pridelená inému vozidlu, a ak v rámci tejto lehoty nebola pridelená alebo odovzdaná, eviduje sa ako stratená.“
4. V čl. I sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
27. V § 123 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Na žiadosť držiteľa vozidla, vlastníka vozidla alebo osoby, ktorá požiadala o prihlásenie vozidla do evidencie, možno prideliť evidenčné číslo, ktoré bolo v minulosti pridelené inému vozidlu, ak tabuľka s evidenčným číslom bola orgánom Policajného zboru, osobou oprávnenou na zber starých vozidiel alebo spracovateľom starých vozidiel znehodnotená v súvislosti s evidenčným úkonom; ak sa vozidlu vydávajú dve tabuľky s evidenčným číslom, podmienkou na pridelenie takého evidenčného čísla je znehodnotenie obidvoch tabuliek s evidenčným číslom.“
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
28. V § 123 ods. 20 sa slovo „okresov“ nahrádza slovom „údajov“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I bod 27 znie:
„27. V § 124 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“
6. V čl. I sa za bod 27 vkladajú nové body 28 až 33, ktoré znejú:
28. V § 124 odsek 2 znie:
„(2) Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom Slovenskej republiky sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná, ako je uvedená v odseku 1; to neplatí, ak by sa tým vytvorilo evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje vozidlu podľa § 125, zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo.“
29. V § 124 ods. 3 písm. b) až d) sa vypúšťajú slová „v kombinácii s označením okresu“.
30. V § 124 ods. 5 sa slová „ktorej zloženie číslic podľa odseku 1“ nahrádzajú slovom „ktoré“.
31. V § 126 ods. 7 sa vypúšťa druhá veta.
32. V § 127 odsek 4 znie:
„(4) V prvom riadku sa uvádza dvojica písmen; to neplatí, ak ide o zvláštne evidenčné číslo podľa odseku 12.“
33. V § 127 ods. 5 sa slová „dvojicou písmen označujúcou okres, v ktorom bolo zvláštne evidenčné číslo vydané“ nahrádzajú slovami „prvou dvojicou písmen“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. Čl. 1 sa dopĺňa bodom 31, ktorý znie:
31. Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 143h Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. februára 2022 sa vydávajú do doby vyčerpania ich skladových zásob.“
8. V čl. II bod 2 znie:
„2. V sadzobníku správnych poplatkov časti Vl. DOPRAVA položke 76 sa pred časť Poznámky vkladá časť Oslobodenie, ktorá znie:
Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) § 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
9. V čl. IV sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. marca 2022“.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 16:41 - 16:43 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre finanč... pardon, pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Kysela hlasovalo za 3 poslanci, proti 10, zdržalo sa 104,
- za pána Daniela Lipšica za 79, proti 12, zdržalo sa 26,
- za pána Jána Šantu hlasovalo za 0, proti 9, zdržalo sa 108 a
- za pána Vasiľa Špirka za 0, proti 10, zdržalo sa 107 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu do funkcie generálneho, pardon, do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zvolený pán Daniel Lipšic.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné a 115 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za pani Zuzanu Dlugošovú hlasovalo za 80 poslancov, proti 2 a zdržalo sa 33 poslancov,
- za pána Martina Rajniaka hlasovalo za 8, proti 7 a zdržalo sa hlasovania 100 poslancov.
Na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bola za predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zvolená pani Zuzana Dlugošová.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dňa 5. 2. 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 22 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ďakujem pekne fakt za super vystúpenie. Ja len pár slov.
Hovorí sa, že kapor si svoj rybník nevypustí a úradník si nikdy nezruší sám svoj zákon. Kontrolór si svoju kontrolnú právomoc tiež nezruší sám. Niekedy to najviac, čo môžme my tu v Národnej rade urobiť, je neprijať ďalšiu reguláciu. Tých regulácií a skutočne kontrolných mechanizmov a štátom garantovaných biznisov máme fakt na Slovensku veľmi veľa. A myslím si, že ak máme možnosť zrušiť nejaký predpis, ktorý je nadbytočný a proste preregulovaný, ja si myslím, že to je na oslavu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Za prevádzku každého ihriska zodpovedá prevádzkovateľ. To platilo doteraz a to bude platiť aj po zrušení tohto zákona. Čiže zrušením tohto zákona nepadáme do nejakého vákua.
Koniec koncov aj z Karolovho vystúpenia bolo jasné, veď SOI to kontrolovala v minulosti, našla nejaké pochybenia, verím, že boli odstránené, to znamená, aj z toho je vidieť, že tá kontrola tam je. A pravdepodobne dostatočná, pretože, myslím si, že tá, tá kvalita ihrísk sa zlepšuje.
Najväčším problémom Slovenska je fakt priveľa regulácii. Nedá sa regulovať všetko. Život určite prináša nejaké riziká, v podstate je zo svojej povahy nebezpečný, ale nie je možné regulovať úplne všetko a úplne všetky riziká vylúčiť.
A pozrime sa na to ešte iným pohľadom. Ak sú a zostanú dve firmy, ktoré teda budú spĺňať pravidlá a budú robiť všetky ihriská na Slovensku, práve to nám zastaví vývoj, to zastaví tú skutočnú konkurenciu a zastaví aj ďalšie zlepšovanie kvality a bezpečnosti. Pretože, si myslím, aj v tomto ten trh si poradí. Práve tá konkurencia, keď veľa firiem bude ponúkať svoje hracie prvky a budú teda mať možnosť ich predávať, toto prinesie tú skutočnú kvalitu. Ja mám deti, a teda na tých ihriskách nejak relatívne hodne času trávim.
A ešte dva postrehy. Ja si myslím, že tá kvalita sa skutočne zlepšuje. Na Slovensku ideme, ideme dobrým smerom. Tie ihriská sú stále lepšie, ale zároveň je tu ešte jedna vec, a to je rodič. Všetci máme tie deti to najcennejšie, čo máme, a my sme tí prví, ktorí vnímame a pozeráme, či je to v poriadku. A s tým, že ak teda som na ihrisku napríklad v našej obci a našiel by som tam niečo, tak prvý volám pani starostke a poviem, tuto je nejaký problém.
Čiže ja sa prihováram za zrušenie tohto zákona jednoznačne.
Skryt prepis