Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

4.2.2021 o 18:43 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 18:43 - 18:43 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Poprosím kolegynku a kolegov z finančného výboru, zajtra sa stretávame 8.45 hod. v našej klasickej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.2.2021 17:33 - 17:34 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.2.2021 16:31 - 16:32 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 416 z 3. februára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 424) na prerokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 42. schôdzi dňa 3. februára 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 148, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z., v skrátenom legislatívnom konaní na jej 23. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 11:41 - 11:42 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ondro Dostál, ďakujem pekne za tvoje vystúpenie. Som veľmi rád, že to tu odznelo, že si sa povenoval presne teda tým komplikovaným a ťažko pochopiteľným odsekom 6 a 7, a teda hovorí to pán minister, hovoríš to ty, hovorím to aj ja, proste je to dobrovoľnosť a verme, že to bude fungovať. Zároveň, ak by sa nejaká aplikačná prax proste objavila, ktorá, kde by niečo nefungovalo, sme pripravení proste to upraviť. Ale zdieľam tvoj názor, že je to upravené správne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 10:50 - 10:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Kolegovia, veľmi pekne ďakujem za všetky pripomienky a začnem pre pána kolegu Suju. To je možnosť. Čiže tá, toto ustanovenie tých 65 rokov alebo teda dôchodkový vek dáva možnosť zamestnávateľovi vlastne ukončiť z tohto dôvodu vlastne pracovný pomer. Ak vlastne stále ho potrebuje, toho zamestnanca, a robí robotu, ktorá teda proste je potrebná, tak môže zostať, to je jedna vec, ale zároveň to nie je nútenie ani v tom opačnom. Človek, dneska je dôchodkový vek necelých 62, človek môže, samozrejme, odísť skôr. Toto nie je vôbec ustanovenie, ktoré by ho nútilo byť v práci. Takto, aby to bolo jasné, možno to ešte pán minister presnejšie vysvetlí.
Čo také? V podstate pánovi kolegovi Richterovi z veľkej časti odpovedal už Peťo Cmorej, tie kolektívne zmluvy tam je asi, asi ten iný pohľad, ktorý proste je nejak možno prirodzený a verím, že sa budú hľadať vždy najlepšie riešenia.
Skutočne ešte možno spomeniem jednu vec, ak mám ešte pár sekúnd, ono sa to možno zdá, kolegovia to spomenuli, to umožnenie vlastne dohôd okamžite, nie vlastne s tým jednodňovým predstihom, je veľmi, veľmi dôležité, to skutočne v tom poľnohospodárstve takáto malilinká zmena veľmi, veľmi pomôže.
Takže ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 10:05 - 10:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovolím si na začiatok pripomenúť, že už si možno ani nespomíname, prečo vlastne dnes rokujeme o zmenách v Zákonníku práce.
Na tom úplnom začiatku bolo antibyrokratické kilečko jedna, ktorého jedným z bodov bolo uznesenie zabezpečiť zdobrovoľnenie gastráčov. Vďaka koaličnej spolupráci, ochote a dohode s pánom ministrom práve prerokovaná novela prináša ešte viac dobrých správ, či už v samotnom predloženom texte, alebo v pozmeňovacom návrhu pani kolegynky Žitňanskej, ktorý bol predložený na výbore, alebo ešte v ďalšom pozmeňovacom návrhu, ktorý sme zverejnili včera a ja ho na záver vystúpenia prečítam, a teda vo svojom vystúpení ho postupne odôvodním.
Takže prvý bod, ktorý bude alebo je teda v predloženom pozmeňovacom návrhu, je, že prinášame mladým ľuďom, ktorí sú starší ako 15 rokov, možnosť brigády. V súlade so smernicou Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci teda navrhujeme, aby fyzické osoby, ktoré sú staršie ako 15 rokov, mohli vykonávať do skončenia povinnej školskej dochádzky okrem prác, ktoré teda teraz môžu, ktorými sú účinkovania alebo spoluúčinkovania na kultúrnych predstaveniach, na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach, aj iné ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku a školské vyučovanie.
Dôležité je teda, že rozhodnutie o tom, či ide o ľahkú prácu, patrí príslušnému inšpektorátu práce, ktorý vydáva povolenie na žiadosť zamestnávateľa. Inšpektorát práce udelí povolenie s určením rozsahu práce, ako aj podmienok, za ktorých sa môže práca vykonávať. Týmto riešime klasický príklad alebo prípad šikovného deviataka, ktorý vlastne doteraz nemohol, mal už teda 15 rokov, ale tie letné prázdniny nemohol pracovať, lebo školská dochádzka mu končila až 31. 8., a teda on chcel pracovať.
No, povedzme si, ako to bolo v realite, že takéto situácie sa veľmi často riešili prácou načierno, no a takto sme učili deti podvádzať vlastne, alebo inak to poviem, hneď ich prvý kontakt s realitou, s prácou bol vlastne o obchádzaní systému, ktorý nebol nastavený dobre. Takže toto je jedna vec, ktorú teda riešime v predloženom pozmeňovacom návrhu.
Ďalší, navrhujeme doplniť do Zákonníka práce nový výpovedný dôvod, ktorým je dovŕšenie veku 65 rokov a veku určeného na nárok na starobný dôchodok. Pozor, obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne. Zároveň navrhujeme, aby zamestnanec, s ktorým teda na základe tohto zamestnávateľ skončí pracovný pomer, mal nárok na odstupné. Podľa čl. 6 smernice Rady 2000/78/ES, ktorá stanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, členské štáty môžu stanoviť, že rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov sú objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, vrátane zákonnej politiky zamestnanosti, trhu práce a cieľov odbornej prípravy, a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné.
V súlade s danou zásadou už došlo s účinnosťou od 1. júla 2017, teda už relatívne dávno, k úprave v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov, kde teda už dnes platí, že dosiahnutie veku 65 rokov je jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Navrhované ustanovenie zavádza podobný systém aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov upravených v zmysle Zákonníka práce.
Rozdielne zaobchádzanie umožňuje aj zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon definuje aj niektoré prípustné normy rozdielneho zaobchádzania. V danej súvislosti je smerodajné ustanovenie § 8 ods. 3 písm. a), podľa ktorého sa za diskrimináciu nepovažuje ustanovenie minimálnej alebo maximálnej vekovej hranice ako podmienky na vstup do zamestnania, pričom takéto opatrenie musí byť objektívne odôvodnené, nevyhnutné a primerané s ohľadom na dosiahnutie sledovaného cieľa.
Odôvodnenosť tohto opatrenia je daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti v Slovenskej republike, ako aj snahou o medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa. Toto navrhované opatrenie zlepší zamestnávanie absolventov vysokých a stredných škôl. Predmetné opatrenie prispeje aj k zníženiu nezamestnanosti.
Primeranosť navrhovaného opatrenia je takisto zjavná aj z toho dôvodu, že zvolená veková hranica nie je naviazaná na všeobecnú zákonnú úpravu vzniku, vzniku nároku na priznanie starobného dôchodku, ale je zvolená vyššia hranica. Teda nie je to, že dosiahli ste dôchodkový vek a okamžite sa s vami môže zamestnávateľ rozlúčiť, je tam tých 65 rokov.
Možno konštatovať, že zákonné zriadenie vyváženej vekovej štruktúry v záujme podpory zamestnávania nových pracovníkov nie je v rozpore so smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000. Stanovenie maximálnej vekovej hranice pre účely zamestnania je bežnou súčasťou pracovného práva viacerých členských štátov Európskej únie. Je možné konštatovať, že sociálna politika podpory zamestnanosti a trhu práce v záujme zníženia celkovej dlhodobej nezamestnanosti je legitímnym, primeraným a nevyhnutným cieľom, ku ktorému sa má predmetným ustanovením dospieť. Myslím si – aj vzhľadom ku koronakríze a situácii na pracovnom trhu – toto skutočne veľmi, veľmi, veľmi pomôže.
Ďalším, ďalším bodom z pozmeňováku je, že upravujeme na dnešnú rýchlu dobu ustanovenie, ktoré vyžadovalo, aby písomná dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená najneskôr jeden deň pred dňom začatia výkonu práce. Táto povinnosť bola súčasťou Zákonníka práce od nadobudnutia jeho účinnosti v roku 2002, ale skutočne, doba sa mení, je stále rýchlejšia a ukázalo sa, že teda toto už nepostačuje. Táto, táto zmena ustanovenia umožní flexibilnejšie uzatváranie dohôd o vykonaní práce. Ja by som použil jeden príklad. Určite sa potešia naši poľnohospodári, pretože práve v ich oblasti treba pracovať v súlade s prírodou a každý vám potvrdí, že niekedy je ten rozdiel tých 24 hodín, na pohľad smiešnych 24 hodín, je rozdiel medzi tým, či dokážu zachrániť svoju úrodu, alebo sa zničí. Čiže toto, toto riešime v predloženom pozmeňováku.
Ďalším bodom je, že sa vypúšťajú všetky ustanovenia, na základe ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.
Myslím si, že všetky tieto štyri zmeny sú v dnešnej ťažkej dobe COVID-u veľmi dôležité a pomôžu. Pomôžu ľuďom, pomôžu ekonomike a sú zo série postupného zjednodušovania a skvalitňovania podnikateľského prostredia. Alebo to poviem inak, aj na Mount Everest sa dá dostať jedine vytrvalou sériou malých a premyslených krokov.
Veľmi pekne chcem odtiaľto poďakovať pánovi ministrovi za zapracovanie týchto zmien do Zákonníka práce.
No, a gastráče. Milé kolegyne, kolegovia, ideme do finále. Po dvadsiatich rokoch papierikov, ktoré sa tvárili ako peniaze, po jedenástich rokoch od prvého pokusu o ich zdobrovoľnenie, ideme fakt do finále. Cesta ku dnešnému dňu nebola jednoduchá. Verím, že štátom a zákonom garantovaný biznis dnes konečne uzatvára jednu kapitolu. Slovensko je trhová ekonomika a nikomu nebránime podnikať. Som rád, že celá koalícia sme jednotní v rozhodnutí zvýšiť slobodu rozhodovania ľudí. Systém papierových gastrolístkov alebo ich elektronickej alternatívy, samozrejme, môže fungovať aj naďalej, ale nech funguje v trhovom prostredí. Dnes dávame zamestnancom možnosť voľby a sloboda je o voľbe. Zamestnanci si teda budú môcť raz do roka vybrať, či chcú zabezpečiť svoje stravovanie gastrolístkami alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Svojím výberom budú 12 kalendárnych mesiacov viazaní, čím vychádzame v ústrety aj zamestnávateľom, aby bol systém administratívne čo najjednoduchší.
Ak sa začítame do pozmeňováku a začítame sa na záver môjho vystúpenia, zistíme, ako zložitá vie byť aj na pohľad jednoduchá vec, ako je úprava stravovania zamestnancov. Dobrovoľnosť gastráčov alebo, inak povedané, teda možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie bolo nutné okrem Zákonníka práce upraviť aj v zákone č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore, ale aj v zákone 35/2019 o Finančnej správe, ale aj v zákone 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. Verím, že sme na nikoho a na nič nezabudli. Lebo fakt je to zložitá téma.
V tejto súvislosti chcem jednoznačne deklarovať, že ak by aplikačná prax ukázala akékoľvek problémy s realizáciou dobrovoľnosti či možnosti výberu finančného príspevku, budeme to okamžite riešiť.
Myslím, že všetky body, ktoré som spomínal, zvyšujú slobodu ľudí a sú v ich prospech. Ja verím, že týmito zmenami dokážeme možno osloviť aj časť opozičných kolegov, a teda uchádzame sa aj o vašu podporu.
Na záver si dovolím malú poznámku. Odkedy Feničania vymysleli peniaze, platí, že sa za ne najete vždy a všade. Zároveň nezdieľam obavy, ktoré tu spomínal aj pán kolega Richter, že by zamestnanci peniaze nepoužili na stravovanie. Ľudia jedia, pretože jesť potrebujú, nie preto, že majú vo vrecku nejaký farebný papierik alebo stravovaciu kartu. Naopak, som presvedčený, že aj peniaze, ktoré končili ako zisk emitentov gastrolístkov, skončia v jedálňach, reštauráciách, a verím, že pomôžu tomuto ťažko skúšanému sektoru bojujúcemu o prežitie. Zároveň sa aj prihováram za ich čo najskoršie otvorenie aspoň v nejakom obmedzenom bezpečnostnom režime.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás poprosiť o podporu predloženého pozmeňovacieho návrhu, ako aj celého zákona.
A teraz prečítam konkrétne úplné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Tomáša Lehotského, Lucie Drábikovej, Petra Kremského, Petry Krištúfkovej, Petra Pčolinského, Jarmily Halgašovej a Mariána Viskupiča k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 325).
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) iných činnostiach neuvedených v písmenách a) až c), ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky."."
Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nový novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. marca 2021, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
Bod 2. V čl. I sa za bod 4 vkladajú nové body 5 až 8, ktoré znejú:
"5. V § 60 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a f)".
6. V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok."
7. V § 63 ods. 2 sa za slová „skončiť pracovný pomer," vkladajú slová "alebo o výpoveď podľa odseku 1 písm. f),".
8. V § 76 ods. 1 a 2 sa slová "a) alebo písm. b)" nahrádzajú slovami "a), b) alebo písm. f)"."
Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nové novelizačné body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
Bod 3. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
"14. V § 155 ods. 6 písm. b) sa slová "a) a b)" nahrádzajú slovami "a), b) alebo písm. f)".".
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Nový novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
Bod 4. V čl. I sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
"16. V § 226 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta."
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Nový novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Bod 5. V čl. II sa pred doterajší bod vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. § 7 a § 7a vrátane nadpisu nad § 7, § 9a vrátane nadpisu a § 9b sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4ad až 4aj sa vypúšťajú."
Doterajší bod sa primerane označí.
Nový novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Bod 6. Čl. II sa dopĺňa bodom 2, ktorý znie:
"2. Za § 32 sa vkladá § 32aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 32aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021
Na reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, o ktorej bolo zverejnené oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pred 1. marcom 2021, sa vzťahujú predpisy účinné do 28. februára 2021."."
Doterajší bod sa primerane označí.
V súvislosti s navrhovanou zmenou sa primerane upraví úvodná veta k čl. II.
Nový novelizačný bod nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
Bod 7. Za čl. II sa vkladajú nové články III a článok IV, ktoré znejú:
"Čl. III.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z. a zákona č. 423/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 141 ods. 2 písm. h) sa za slovom "cestu" slovo "a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a voči policajtom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len „finančný príspevok na stravovanie"),".
2. V § 141 ods. 2 písm. i) sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, prostredníctvom stravovacích poukážok je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby najviac 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke."
3. V § 141 ods. 2 písm. i) sa na konci pripája táto veta: "Nadriadený poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme policajtom počas zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné."
4. V § 141 ods. 3 sa slová "písm. h) až j)" pardon, pardon ešte raz.
4. V § 141 ods. 3 sa slová "písm. h) až j)" nahrádzajú slovami "písm. h) a i)".
5. V § 141 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa a ak nejde o prípady podľa odseku 3, nadriadený umožní policajtovi výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo finančným príspevkom na stravovanie v sume uvedenej v odseku 2 písm. j). Policajt je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu ustanoví služobný predpis."
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
6. Za § 7, 2, pardon ešte raz, za § 287k sa vkladá § 287l, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§287l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021
Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 141 ods. 4 v znení účinnom od 1. marca 2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021."
Čl. IV
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č.199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 193 sa slová "§ 145 až 152 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami "§ 145 až 151, § 152 ods. 1, 2, ods. 4 tretej vety, ods. 5 a 7".
2. Za § 209j sa vkladá § 209k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 209k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2021
Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa osobitného predpisu (42) do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021."
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
"42) § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
V novom čl. III sa novelizačné body 1, 2, 4 až 6 a nový čl. IV nadobúdajú účinnosť 1. marca 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V novom čl. III novelizačný bod 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
8. V čl. VI v bode 3 v § 120 ods. 5 druhá veta znie: "Profesionálny vojak je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže." a na konci sa pripája táto veta: "Podrobnosti výberu ustanoví služobný predpis."
9. Za čl. VII sa vkladá nový čl. VIII, ktorý znie:
"Čl. VIII
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 126/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 213 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "a voči príslušníkom finančnej správy, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len "finančný príspevok na stravovanie")".
2. V § 213 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, prostredníctvom stravovacích poukážok je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby najviac 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke."
3. V § 213 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Služobný úrad poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme; to neplatí, ak použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme príslušníkom finančnej správy počas zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné."
4. V § 213 ods. 5 sa za slovo "príspevok" vkladajú slová "na stravovanie".
5. V § 213 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení a ak nejde o prípady podľa odseku 5, služobný úrad umožní príslušníkovi finančnej správy výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo finančným príspevkom na stravovanie v sume uvedenej v odseku 2 písm. g). Príslušník finančnej správy je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu ustanoví vnútorný predpis, ktorý vydá prezident."
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
6. Za § 331 sa vkladá § 331a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 331a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021
Služobný úrad, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, nie je povinný postupovať podľa § 213 ods. 6 v znení účinnom od 1. marca 2021 do skončenia účinnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 31. decembra 2021."."
Nasledujúci článok sa primerane preznačí.
V novom čl. VIII sa novelizačné body 1, 2, 4, pardon, čítam ešte raz.
V novom čl. VIII novelizačné body 1, 2, 4 až 6 nadobúdajú účinnosť 1. marca 2021, čo sa premietne do článku o účinnosti.
V novom čl. VIII novelizačný bod 3 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 11:26 - 11:26 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem za slovo. Poprosím členov výboru pre financie, aby sa dostavili do miestnosti výboru hneď po ukončení rokovania cca o 12.05 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.1.2021 9:03 - 9:05 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 419a) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 552 zo dňa 28. januára 2021 pridelila tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť (výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 146 zo dňa 29. januára 2021 a tiež ústavnoprávny výbor uznesením č. 203 zo dňa 28. januára 2021).
Z uznesení výborov nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 147 z 29. januára 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 18:28 - 18:30 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, skúsim teda v dvoch minútach čo najviac reagovať. V prvom rade ďakujem všetkým kolegom za, za, za pripomienky. Možno začnem tými technickými otázkami od konca.
No v prvom rade, samozrejme, nejakú, nejaké zmeny to potrebovať bude v policajných databázach, alebo teda na dopravných inšpektorátoch. Aj práve preto zákon teoreticky vie byť schválený už na budúcej schôdzi, ale účinnosť je až od 1. 1. 2022. Čiže v prvom rade je vytvorený dostatočný časový priestor, aby sa dokázali dopravné inšpektoráty pripraviť, v druhom rade, áno, bude to vyžadovať nejaké, nejaké úpravy. Ťažko teraz povedať presne tie peniaze. Nie je to nijak zásadné, pretože práveže sa nemenia nejaké zásadnosti.
Ten centrálny register existuje, čiže ja by som povedal, že z takého, takého rýchleho pohľadu v podstate jediná, jediný nový údaj, ktorý bude akoby musieť byť zavedený, bude si musieť, budú si musieť dopravné inšpektoráty evidovať zoznam tabuliek, ktoré teda napríklad sú v tých šuplíkoch. Hej, že nie sú v tomto momente priradené k vozidlu, ale nie sú zlikvidované a môžu byť priradené v budúcnosti. No nejaké zmeny to vyžaduje.
S tou technickou pripravenosťou, do konca roka by to malo byť pripraviteľné a funkčné, to je jedna vec.
Pani kolegynke Zitke Pleštinskej, či bola ochota od kolegov z vtedajšej koalície, a ja to poviem takto. Nepozerajme dozadu, pozerajme dopredu. Ja verím, že bude ochota aj od opozície, tak ako som povedal, takže asi toľko.
Čo sa týka, bolo spomínané, že áno, napríklad Rakúšania majú jednu ŠPZ-ku na viacero vozidiel, pričom teda môže byť na jednom a to môže jazdiť. Dá sa teoreticky uvažovať aj o takomto niečom, najprv ale musíme do toho 21. storočia skočiť, takže prvé tieto zmeny musíme urobiť a potom môžeme rozmýšľať, čo sa osvedčí, čo bude dobré.
Treba zároveň povedať, že ono to má aj následnosti, že vozidlo, ktoré nemá ŠPZ-ku ani v Rakúsku, nemôže bez nej stáť na verejných komunikáciách, takže má to svoje tiež aj limity.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 18:06 - 18:16 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja začnem trošku takou históriou, že v predchádzajúcom parlamente, kde teda strana Sloboda a Solidarita sme viacejkrát takýto a podobný návrh predkladali, boli sme takí trochu osamotení a ten ná..., návrh alebo..., proste nikdy nezískal tú potrebnú podporu. O tom som teraz radšej, keď už teda ako koaličné strany, všetky štyri strany, lebo sme tam predkladatelia zo všetkých štyroch strán, tento návrh prinášame do pléna a verím, že s veľmi, veľmi, veľmi veľkou šancou, aby sa teda dostal nielen do pléna, ale aj do reality. A je to, ja by som to povedal, že skutočne, že 21. storočie do tejto problematiky evidencie vozidiel.
Všetci si teda pamätáme a boli časy v minulosti, keď to delenie na okresy malo teda skutočný význam, pretože evidencia bola v papierovej podobne, bola na tom dopravnom inšpektoráte, a teda malo to svoj význam.
Dnes máme centrálnu evidenciu vozidiel. Dnes máme všetky možnosti, aby, aby toto bolo robené akoby globálne, aby to nijakovsky nebolo viazané na okres. Toto je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli teda dať tento návrh zákona.
A ideme takou tou metódou, že čo najväčšej slobody a možnosti rozhodnutia vôbec aj, aj majiteľov vozidiel, čiže prináša, tento návrh prináša možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla vozidla pri predaja z pôvodného majiteľa vozidla na nového majiteľa vozidla bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Nie je to vlastne nič iné než rozšírenie pôvodnej možnosti, kde keď ste predávali auto v rámci okresu, tak tá ŠPZ-ka, budem hovoriť tá ŠPZ-ka, všetci sú zvyknutí na tento starý pojem, zostávala. No ale už keď ste to išli predať do druhého okresu, už sa muselo odhlásiť, prihlásiť, rozstrihať evidenčné číslo, nové. Nedávalo to logiku. Takže prinášame možnosť, že bez ohľadu na trvalé bydlisko nového majiteľa môže byť ponechaná tabuľka, ktoré to vozidlo malo, malo predtým.
Toto samotné vlastne už tak akoby jemne nabúrava vlastne ten okresný princíp bez potreby zatiaľ, bez potreby, aby sme teda menili vôbec systém evidenčných čísiel vozidla. Postupom času vlastne bude stále menej jasné, že to vozidlo s nejakou tou ŠPZ-kou patrí do konkrétneho okresu a vlastne takto sa ten systém pomaly stáva globálnym.
Keď hovorím o slobode, treba dať ľuďom aj druhú možnosť, pretože už z akéhokoľvek dôvodu, čiže si raz kúpili špeciálnu značku, alebo sa im len dobre pamätá tá ich, to ich evidenčné číslo vozidla, že si ho proste chcú nechať, takže prinášame aj možnosť ponechania pôvodných tabuliek pri predaji vozidla. Zasa je to užívateľsky príjemné. Vy to, tú tabuľku, ktorú si ponecháte, nemusíte dať hneď na vaše nové vozidlo, veď ste si ho mohli objednať, môže sa mať 2-3-mesačnú dobu, než vám ho dodajú, takže zatiaľ si dáte tú svoju pôvodnú ŠPZ-ku do šuplíka, a keď už teda budete mať svoje nové vozidlo, môžte si ho, teda, samozrejme, dopravný inšpektorát ho priradí, takže vlastne dávame človeku možnosť aj ponechať si, ponechať si svoju pôvodnú ŠPZ-ku.
Myslím, že všetci predkladatelia máme zato, že najjednoduchšie riešenia sú zvyčajne skutočne tie, čo najlepšie, najefektívnejšie fungujú. A keď to vlastne zhrniem, takže raz pridelené evidenčné číslo vozidla môže byť na vozidle až do jeho smrti alebo vyradenia bez ohľadu na trvalý pobyt jeho aktuálneho majiteľa, alebo teda opačne, raz kúpenú EČV, ku ktorej má majiteľ špeciálny vzťah, môže používať roky a môže si ju prenás..., prenášať z jedného vozidla na ďalšie vozidlo. Toto prináša...
Alebo môžme skúsiť takto, prinášame aj ďalšie, ďalšie pozitívne zmeny, ktoré sú, rušíme teda dvojkrokové odhlasovanie a prihlasovanie vozidla. Všetci si to pamätáme, dohodli ste sa s niekým kľudne z druhej strany Slovenska a vy ste, že teda mu predáte svoje vozidlo. Vy ste ho museli odhlásiť, samozrejme, muselo tam byť, teda buď on osobne, alebo teda na základe splnomocnenia ste ho odhlásili naňho a on potom na svojom okresnom dopravnom inšpektoráte si mohol ísť prihlásiť. Tak, ako som na začiatku povedal, na toto už dnes nie je dôvod, systémy to umožňujú. Takže toto by som povedal, je tá zmena paradigmy, že meníme proces odhlásenia a prihlásenia na jednokrokový a zároveň uskutočniteľný na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte na Slovensku. Pri predaji vozidla, viete si to predstaviť, nemusí sa už behať, kdekoľvek sa dohodnete, tam sa to dá v jednom kroku, predávajúci - kupujúci, vyriešiť.
Toto, samozrejme, prináša aj ďalší taký jeden špecifický prípad. Už sme tu dneska spomínali Bratislavu, či tu ľudia majú, nemajú trvalý pobyt. No jeden z tých problémov, prečo si to človek nechce, ten trvalý pobyt meniť, je, že, samozrejme, doklady, no ale ešte aj, aj, aj vozidlo, aj to ste museli vlastne tú ŠPZ-ku zmeniť, čo, samozrejme, keď ste sa sťahovali z Humenného do Bratislavy, znamenalo sadnúť na vlak alebo do auta a riešiť to aj v Humennom, aj v Bratislave. Týmto pádom na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte vy len nahlásite zmenu trvalého bydliska, za A netreba nikam cestovať, za B sa žiadna značka nemení, za C vás to nestojí žiadne peniaze na správnom poplatku na novej značke, takže zasa je to zmena, ktorá ľuďom veľmi, veľmi pomôže.
A takisto prinášame možnosť dodatočnej registrácie ťažného zariadenia na vozidlo, ako aj zmenu napríklad ráfikov, resp. pneumatík. Aj tieto zmeny bude možné vykonávať elektronicky, teda bez nutnosti fyzickej návštevy dopravného inšpektorátu.
Čo tieto veci prinášajú? Ja by som možno začal kľudne ekológiou. Ono sa to zdá možno až neuveriteľné, ale ročne sa rozstrihá z týchto dôvodov, teda kúpy, predaja, prehlasovania vozidiel, takmer 400-tisíc jednotlivých tabuliek, ktoré teda sa rozstrihnú a končia, verme, že v druhotných surovinách, ale každopádne nemuseli, takže tieto zmeny, keď sa nám ich podarí v Národnej rade schváliť, prinesú, že podstatne menej tabuliek sa každým rokom, teda bude strihať.
A tu sa od tohto sa môžme odpichnúť, prináša to šetrenie štátu, pretože štát tie tabuľky kupuje, v podstate vieme, že nie veľmi lacno z dôvodu, jak by som..., za monopolnej zmluvy, pretože je len jeden dodávateľ. Ale takisto, samozrejme, to šetrí peniaze aj obyvateľom, pretože tie tabuľky stoja 33 euro, ak ich nemusíte meniť, nemusíte si ich kupovať. Takže ušetrí to, ušetrí to aj peniaze, takže je tam takýto efekt.
Ďalšie veľké náklady ušetrí vlastne to, že sa ten dvojkrokový systém zmení na jednokrokový. Vlastne v podstate sa veľmi výrazne zníži množstvo úkonov a tým pádom množstvo času, ktorý teda príslušníci Policajného zboru, ktorí vykonávajú zmeny v evidencii, musia akoby stráviť v práci. Takže prináša to aj, aj na takejto úrovni veľmi signifikantné úspory.
Ja by som tu povedal aj, aj takéto DNA SaS, že my máme slobodu ako, ako jednu z teraz najdôležitejších hodnôt, takže skutočne a tento návrh prináša aj tú slobodu. Buď to môžte mať, svoje číslo, môžte mať číslo, že vám to je jedno, teda pôvodné, takže máte možnosť, možnosť rozhodovania. No... (Krátka pauza a reakcia z pléna.) Ideme domov? (Povedané so smiechom.)
V podstate, čo by som, čo by som ešte povedal, verím, že toto je skutočne návrh, ktorý nás nebude nijakovsky rozdeľovať podľa toho, kde sedíme. Toto je návrh, ktorý je pre ľudí, a ja budem alebo by som, zase budem hovoriť za nás všetkých, budeme veľmi radi, ak by sa aj opozícia rozhodla podporiť, podporiť tento návrh. Toľko asi odo mňa zatiaľ.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis