Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2023 o 18:54 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2023 18:54 - 18:59 hod.

Marián Viskupič
prosím vymazať rámček
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2023 18:48 - 18:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne ešte raz za slovo. Takže dovolím si, dovolím si trošku hlbšie vysvetliť vlastne dôvod predloženia tohto návrhu zákona aj teda celú tú genézu.
Takže v roku 2020, v prvom roku vlastne vlády už teda aktuálneho, aktuálneho funkčného obdobia boli do zákona o dani z príjmov doplnené ustanovenia tzv. týchto CFC pravidiel zahraničných kontrolných spoločností, ktorými sa teda do zákona doplnilo zdaňovanie týchto príjmov pre fyzické osoby.
No, ako je to všeobecne s tými CFC pravidlami? Ako také ich, samozrejme, bola Slovenská republika povinná implementovať do zákona o dani z príjmov, ale teda vo vzťahu ku právnickým osobám. Toto je to kľúčové, právnické, fyzické. Takže túto právnu úpravu Slovenská republika pre, pre právnické osoby správne implementovala v súlade so smernicou Rady EÚ 2016/1174 v platnom znení. To je v poriadku, to máme, sme plne v súlade s právom Európskej únie.
No ale prijatie tejto úpravy aj pre fyzické osoby predstavovalo prekročenie rámca a aj cieľov tej Európskej smernice. No, voláme to goldplating. Takéto pozlacovanie, vyrobenie pravidiel aj takých, ktoré po nás Európska únia nevyžaduje. No a dnes navrhovanou úpravou, predkladaným návrhom zákona sa má tento uvedený, vyššie uvedený nedostatok odstrániť, pričom teda sa to nijakovsky nedotkne kvality právnej úpravy v zmysle cieľov, ktoré sú sledované teda európskou smernicou.
Pred účinnosťou špeciálnej právnej úpravy boli a stále sú v zákone o dani z príjmov ustanovenia, ktoré upravujú zdanenie príjmov fyzických osôb v čase ich reálneho príjmu, a toto je práve naším cieľom pri predkladaní tohto, tohto zákona. Ustanovenia CFC pravidiel vo vzťahu k fyzickým osobám sa mali prvýkrát uplatniť za rok 2022, to znamená v podaných daňových priznaniach v roku 2023. Týkajú sa hlavne tých fyzických osôb, ktoré majú príjem zo zahraničia, a teda predpokladám, že väčšina z nich majú predĺženú lehotu na podanie majetkových priznaní do roku, do septembra roku 2023. To znamená, že stále ešte keď túto úpravu prijmeme, tak, tak vlastne tie problémy odstránime.
Ako som povedal teda, znamená to, že stále ešte máme možnosť, možnosť túto vec opraviť tak, aby sme sa ako Slovenská republika za prvé teda vyhli možným žalobám a za druhé teda, aby sme predchádzali odchodu vysokopríjmových daňovníkov do zahraničia. Toto je teda tiež kľúčové. Proste na základe dát bolo zistené, že viacerí vysokopríjmoví daňovníci zo Slovenska sa z dôvodu tejto prijatej spornej právnej úpravy rozhodli presťahovať do zahraničia, čím si teda zmenili svoju daňovú rezidenciu, no a ten význam pre Slovensko to má ten, že jednoducho Slovenská republika prišla o nejakú časť príjmov do štátneho rozpočtu. Nie, samozrejme, len o príjmy, o príjmy z dane z príjmov fyzickej osoby, ale aj iné dane súvisiace so spotrebou proste týchto, týchto ľudí, napríklad dépeháčka.
No. Aké, aké sú teda nedostatky právnej úpravy, ktorú sme teda zákonom č. 416/2020 Z. z. prijali a teda prečo ju rušíme? Takže už len veľmi stručne, nakoľko mám, nakoľko mám dve minúty.
Takže po prvé, táto právna úprava zaviedla fyzickým osobám daňové povinnosti neúčelne a neproporcionálne.
Za druhé, ako som už spomínal, len minimum krajín Európskej únie má takúto právnu úpravu pre fyzické osoby, v žiadnom prípade nie takúto striktnú. Veľká väčšina žiadnu takúto úpravu nemá.
Po tretie, aj, aj právne úpravy, ktoré zostanú, proste zabezpečujú efektívne a legitímne nástroje na dosahovanie cieľov smernice daňovej politiky štátu pri súčasnom zachovaní účelnosti subsidiarity a proporcionality.
No a po štvrté, proste táto právna úprava je nesystémová, a to aj vo vzťahu k právnej úprave Obchodného zákonníka. Čiže to riešenie je jednoduché a jednoznačné. Predložený návrh zákona proste toto z právnej úpravy škrtá a CFC pravidlá pre fyzické osoby proste ruší.
Ešte raz opakujem, CFC pravidlá pre právnické osoby, tak ako vyžaduje aj Európska únia, zostávajú v platnosti. Sme plne v súlade s Európskou úniou aj so všetkými pravidlami v tejto oblasti.
Obrátim sa na štyroch, piatich kolegov, ktorých tu máme. Kolegovia, prosím o podporu tohto návrhu zákona a veľmi pekne ďakujem za pozornosť a všetkým, čo sme tu vydržali, želám pekný zvyšok dňa a príjemný večer.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.6.2023 18:38 - 18:38 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, už len tak, sme tu v takom komornom zložení, ale nevadí. Takže dovoľte mi teda pár úvodných slov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predkladáme na rokovanie Marián Viskupič a Peter Kremský.
Návrhom zákona sa zo zákona o dani z príjmov vypúšťa pravidlo týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby. Sú to tzv. CFC pravidlá.
Dôvodom zrušenia týchto pravidiel je, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti.
V skratke, CFC pravidlá pre fyzické osoby nie sú upravené európskou legislatívou. Smernice Rady Európy z roku 2016 č. 1164 v čl. I Rozsah pôsobností uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb. Rovnako tak OECD tiež teda hovorí o tom, že sa to uplatňuje alebo že sú tieto pravidlá nevyhnutné zaviesť pre právnické osoby. Pripúšťa ako marginálnu možnosť aplikovať pravidlá aj na fyzické osoby, čo teda je, prípad Slovenska je, že teda máme tie pravidlá pre fyzické osoby, tie pravidlá nie sú dobré a jednoducho v tom, v tomto návrhu zákona ich z našej legislatívy z dane, zo zákona o dani z príjmu vypúšťame.
Možno ešte na začiatok poslednú vec. V nejakej forme takéto pravidlá má len päť krajín Európskej únie a aj tí tie pravidlá majú oveľa-oveľa menej striktné ako Slovensko.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a je v súlade aj s právom Európskej únie. Nebude mať vplyv, zákon nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže sa jedná o novú daň, z ktorej štát doteraz nemal žiadne daňové príjmy. Takisto nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti či služby verejnej správy, ani na materstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne. Viacej v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2023 17:18 - 17:18 hod.

Marián Viskupič
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Žiaden o presunutie tlače 1753 na koniec schôdze. Ďakujem pekne. (Reakcia z plénu.) Odvolávanie predsedníčky európskeho výboru.
Skryt prepis
 

20.6.2023 17:01 - 17:06 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne. Takže hlasovanie zajtra o 17.00 h, nech je teda priestor ešte prípadne niečo urobiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2023 16:44 - 16:46 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca NR SR Jaroslava Karahutu na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu (tlač 1634) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 2215 zo 4. mája 2023 pridelila návrh poslanca Národnej rady Jaroslava Karahutu týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a tiež ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný, ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre financie a rozpočet na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru.
Predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič na seba prevzal úlohu spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2023 15:56 - 15:58 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Takže, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k čl. 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1823 z 12. júna 2023 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a rovnako Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ktorý prerokoval predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady v stanovenom termíne.
K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Po prvé, výbor pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o návrhu nerokoval, pretože nemohol byť výbor riadne zvolaný na rokovanie. O návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru výbor pre financie a rozpočet nerokoval, pretože znovu nebol uznášaniaschopný.
Predseda výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič na seba prevzal úlohu spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto informácie.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2023 11:28 - 11:30 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Kolegyňka Anka Mierna, ak niečo nepomôže cestovnému ruchu, no tak to určite bude nová daň. Nová daň vo finálne tak nepomôže ani samotným samosprávam. Za SaS-ku jasne poviem, že sme proti zvyšovaniu daní, aj preto tento návrh nemôžme podporiť. O turistický ruch sa treba uchádzať ponukou, službami, pohostinnosťou, tak, aby turisti nechali v regióne viac peňazí, napríklad návštevou historických pamiatok vo vlastníctve obcí alebo teda nechali peniaze v reštauráciách, ktorá zamestnáva miestnych ľudí, alebo aby boli dlhšie ubytovaní a zaplatili si teda miestnu daň z ubytovania. Toto je tá cesta, ako môžu aj samosprávy mať viacej peňazí z cestovného ruchu. No ale kam sme sa dostali, a ten úmysel nespochybňujem, samozrejme. A to je presne, zasa sme raz pri prorodinnom balíčku, ktorý jednoducho zobral samosprávam stovky miliónov a uvrhol ich do tejto situácie. Igor Matovič sa tvári, že proste rozdáva, je ten deduško a proste na samosprávach nechal toto, aby museli takto za každú cenu proste zvyšovať dane, hľadať cesty ďalších príjmov, Málokto to vie, ale pre napríklad, čo je odvod dane z príjmu fyzických osôb pre jún, to znamená príjem samospráv, je nižší ako bol vlani. Samosprávy skutočne dostali menej peňazí ako vlani. Popritom tu máme 12-percentnú infláciu. A jednoducho núti tie samosprávy, bohužiaľ, proste konať aj takto. Áno, zvyšujú tie dane. Ale celé to pochádza od toho jedného zlého rozhodnutia, ktoré roztočilo celý tento kolotoč úprav, opráv, zákonov, zvyšovania daní a všetkého. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2023 17:14 - 17:16 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo.
Ďakujem obom kolegom za faktické pripomienky. Budem sa venovať kolegovi Andrejovi Stančíkovi.
No vieš, Andrej, a len tak si spomeň, ako si hlasoval pri prorodinnom balíčku, hej? Tiež to nebolo v rozpočte, tiež to dáva aj tým, ktorí skutočne nepotrebujú, lebo tam máš jasne povedané, ktoré rodiny potrebujú, ktoré nepotrebujú. Andrej, toto je že čistý alibizmus, lebo jedným rozhodnutím si urobil to, čo teraz kritizuješ, a keby sme sa ale pozreli na mieru toho, že kde treba a či treba u dôchodcov, tak jednoducho ešte aj toto kríva, hej? Ako určite nie je dobré rozhodnutie, že sme najprv nezvyšovali-nezvyšovali a teraz sa to zvyšovalo relatívne veľa a takto v strede roka. Ale toto, to je jasné. Ale to, že vlastne sa dôchodcom, im sa v podstate nič nepridalo, im sa od roku 2020 týmto zvýšením dorovnala inflácia. Dorovnala inflácia. Ale budiš, Andrej, keď kritizuješ, tak akože treba, treba sa pozerať najprv na ten svoj prah.
Čo sa týka kolegu Svrčeka, ďakujem pekne ešte raz za pripomienky a áno, oceňujem a presne to hovorím aj ja, teraz na konci volebného obdobia by sme mali riešiť veci technické a v podstate by sme sa fakt už nemali venovať veciam, ktoré majú dosah na, negatívny dosah na verejný rozpočet. Bohužiaľ, je to práve naopak, pretože je tam skôr veľa takýchto rôznych návrhov, ktoré ten dosah majú a možno menej technických. No ale tak, veď uvidíme, ako to dopadne.
Ďakujem pekne ešte raz za pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.6.2023 16:53 - 17:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem, že ste rešpektovali moju žiadosť o vystúpenie.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážený pán premiér, vážení členovia vlády, ctené kolegyne, kolegovia, počas rozpravy k programovému vyhláseniu vlády toho bolo povedané už veľa. Každý máme svoj pohľad. Každý sa snaží obhájiť si svoje hlasovanie, ktoré nás zajtra čaká. A keďže sme povedzme chvíľu, tri, tri a pol mesiaca pred voľby, v každom vyjadrení cítiť aj blížiace sa voľby.
Ja poviem pár slov ku časti programového vyhlásenia vlády o verejných financiách a nebude to populistický pohľad. V politike sú rozdielne pohľady a rozdielne prístupy úplne prirodzené. Častokrát dokonca platí, že ku želanému cieľu sa dá dostať aj viacerými, častokrát aj diametrálne rôznymi cestami. Aj vo verejných financiách sú rôzne, sú možné rozdielne prístupy. Ale rozpor, ktorý tu máme v parlamente aktuálne, teda na jednej strane parlamentnú smršť populistických návrhov, ktorých finančné dopady na verejné financie sú aleže absolútne mimo možností a schopností slovenských verejných financií. Poslanci i celé strany sa predháňajú v pomoci ľuďom, hovoria o ďalších a ďalších dávkach pomoci, bonusoch. Za všetky prípady spomeniem návrh OĽANO návrh na vyplatenie 500 eur každému človeku za účasť na voľbách. Čo je okamžitý náklad vyše dve miliardy.
No proste vyzerá to, na tej jednej strane akoby vo viacerých straníckych centrálach pristáli vesmírne lode s nákladom nejakých cenných vesmírnych nerastov alebo teda rovno s nákladom, s obrovským nákladom peňazí. Všetci sa totiž tvária, že rozdávajú zo svojho, že na všetko je dostatok finančných zdrojov, že nás čaká absolútne príjemná budúcnosť, plná padajúcich pečených holubov priamo na pripravené taniere na kontinuálne prestretých stoloch. Politickí kolegovia absolútne zabúdajú na realitu. Nepriznávajú, že žiadne vesmírne lode s mannou nebeskou v ich centrálach nepristáli. Nepriznajú, že nemajú žiadne vlastné peniaze. Nepriznajú, že verejné financie, že všetky príjmy štátneho rozpočtu i celých verejných financií pochádzajú od ľudí a firiem. A peniaze od firiem takisto v konečnom dôsledku pochádzajú od ľudí, takže vo finále je to jednoduché ako facka. Politici žiadne vlastné peniaze nemajú. Všetky peniaze, o ktorých tu rozhodujeme, pochádzajú od ľudí. Najprv ich štát musel silou zákonov ľuďom zobrať.
Takže, kolegovia, čím viacej chcete rozdávať, tým, tým viac je potrebné najprv ľuďom zobrať. A pracujúcim sa teda berie dnes a zadlžovaním berieme ich deťom a vnukom. A okrádame ich o budúcnosť. V podstate všetky tieto populistické návrhy, ktoré máme aj na tejto schôdzi, prejedajú budúcnosť celej krajiny a jej občanov, prejedajú budúcnosť Slovenska a nás všetkých. No a ďalším efektom je, že naša ekonomika takto stráca konkurencieschopnosť a o chvíľu už ani nebude komu brať.
No a do tejto situácie prichádza vláda so svojím programovým vyhlásením, prichádza s pravdivými vyjadreniami, nalieva do pohára čisté víno a informuje o tom, čo nás čaká. A popri tohtoročnom deficite približne 8 miliárd nás čakajú deficity na úrovni na úrovni cca 6 miliárd pre ďalšie roky, ak sa nič ďalšie už neprijme, ani čo by to zhoršovalo, ale teda ani čo by to zlepšovalo. No ale ak sa, ak sa prijmú niektoré ďalšie atómovky zo spomínanej smršte, tak o tom, čo nás čaká v takom prípade, už radšej minister financií ani nehovoril.
SaS-ka dlhodobo upozorňujeme na neudržateľnosť vývoja nastaveného predchádzajúcimi ministrami financií, či už pána Hegera, ale hlavne pána Matoviča, a pre úplnosť, samozrejme, poviem, že dobré časy prejedli a verejné financie na budúcnosť, na ťažké časy nepripravili ani, ani predchádzajúci ministri za stranu SMER. Každopádne dostali sme sa na hranu a preto je dobré, že i keď len na pár mesiacov, ale máme vládu, pre ktorú je rozpočtová zodpovednosť prioritou. Obávam sa síce, že súboj rozhadzovania financií tu v NR SR a ich hospodárneho využívania, ktoré dnes chce prezentovať vláda, nedopadne pre vládu dobre. Ale aspoň bude niekoľko mesiacov počuť aj hodnotiaci hlas. Bude dobré to, že vláda nastaví aj parlamentu a tým výsledkom práce tuná v parlamente realistické zrkadlo.
Ale poďme naspäť k programovému vyhláseniu. Dovolím si citovať: „Spojíme odborné kapacity štátu a pripravíme možnosti pre budúcu vládu, ako zabezpečiť poriadok vo verejných financiách. Slovensko potrebuje realistický, efektívny a zodpovedný plán konsolidácie. Budúce generácie si zaslúžia, aby sme prestali riešiť naše problémy len a len na ich úkor." Toto sú slová z programového vyhlásenia a máločo tak vystihuje realitu a potrebnosť toho, čo potrebujeme ako, ako tieto tri vety. Preto oceňujem, že jednou z troch základných krátkodobých priorít úradníckej vlády je príprava zodpovedného štátneho rozpočtu na roky ´24 až ´26. Vláda jasne deklaruje, že Slovensko potrebuje realistický, efektívny a zodpovedný plán konsolidácie verejných financií.
Vláda sa v programovom vyhlásení zaväzuje pripraviť konkrétny strednodobý plán na ozdravenie verejných financií a zároveň vláda krátkodobo i strednodobo deklaruje pomoc ohrozeným a zraniteľným skupinám. V tej súvislosti prehodnotí plošné pomoci, ktoré majú extrémny, negatívny dosah na rozpočet. Jednoducho na nich nemáme dostatok financií a, bohužiaľ, presne takéto opatrenia pomáhajú len limitovane tam, kde je to skutočne potrebné. Toto sú skutočne kľúčové veci, kľúčová zmena, ktorú Slovensko potrebuje, a už len dodám, že presne toto sme dlhodobo hovorili my, aby sa pomáhalo tam, kde je to potrebné a iba takým množstvom financií proste, ktoré máme k dispozícii.
Prioritou vlády je tiež maximalizácia využitia dostupných eurofondov, či už teda samotných eurofondov alebo teda prostriedkov plánu obnovy, čo tiež môže zásadne pomôcť znížiť investičný dlh a zlepšiť stav verejných financií. Zasa je to nastavenie zrkadla, kde sme dlhý čas počúvali slovami pani ministerky Remišovej, ako je všetko v poriadku, ako sa všetko stíha, ako sa všetko z minulosti opravilo, lebo, samozrejme, zasa tu platí, že ani v minulosti to nebolo dobré. Ale výsledok je zasa ten, že hrozí, že nám prepadne 800 miliónov eur. Aj to ešte teda, ak tie odhady, ktoré vláda teraz používa, sú teda realistické. Ak ten prepad toho, čo je dnes zazmluvnené, nebude ešte vyšší. A to, že vlastne nejakej časti eurofondov sa našlo alebo hľadá iné využitie, už to je prehra. Tie samotné eurofondy z aktuálneho obdobia mali slúžiť skutočne na to, aby, aby Slovensko znížilo ten svoj investičný dlh v rôznych, v rôznych oblastiach, či už je to samotná cestná doprava alebo aj vlaková doprava, alebo iks ďalších oblastí, a jednoducho už toto je prehra, pretože aj keď tie eurofondy sa ešte nejak využijú, už to je len niečo, čo už neni ten účel taký, ako mal byť. No ale každopádne oceňujem to, že skutočne nalialo sa čistého vína a ide sa urobiť v tom zostávajúcom čase maximum, aby sa tie, ten prepad znížil čo najmenej.
Takisto sa vláda v programovom vyhlásení zaväzuje pripraviť plán opatrení smerujúci ku zjednodušeniu a modernizácii daňového systému. Zasa, myslím si, že ťažko by som si vedel prečítať akože vetu, ktorá mi je akoby príjemnejšia, pres to všetko si dovolím jednu výtku, áno, mne tam chýba deklarácia, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie sa nebude zvyšovať. Ale každopádne je veľmi dobré, ak sa na úrovni ministerstva financií s tým, že je to aj medzi fakt zásadnými prioritami, pripraví komplexný a, okej, bez ideologického zafarbenia materiál hodnotiaci aktuálny stav daňového systému a takisto ktorý prinesie návrhy na úpravu daňového mixu, tak ako samotné PVV spomína, jeho zjednodušenie, zrušenie nesystémových výnimiek, rozvoj digitalizácie samotnej správy daní a poplatkov. Som presvedčený, že ak sa im teda táto priorita podarí naplniť, tak takýto materiál môže ďalšej vláde skutočne veľmi pomôcť a zrýchliť prijatie prepotrebných zmien. Je jednoznačné, že potrebujeme urobiť zmeny v daňovej politike Slovenska.
Vláda chce tiež pripraviť nové pravidlá pre hodnotenie verejných investícií, aby sa hodnotenie veľkých projektov dialo čo najskôr, v procese ich prípravy. Môže sa tak ušetriť veľa financií, ale takisto by to mohlo, tieto investície zrýchliť. Správne je tiež to, že programové vyhlásenie hovorí o tom, že rozsah podkladov a hĺbka hodnotenia je závislá alebo bude závislá na veľkosti investície. Jednoznačne. Presne tak. Pretože práve niekedy tá rigidná a byrokratická kontrola blokuje včasnú realizáciu investícií. No a vo finále už spomínané, toto vie potom rezultovať nečerpanie aj dostupných zdrojov z eurofondov a ich prepadnutie.
Takže skutočne nie je to o tom, aby každá investícia, tak ako to bolo povedané, nad jeden milión bola rigidne a dlho a testovaná a pomaly náklady na celé to hodnotenie sa pomaly budú rovnať veľkosti investície. Nie, treba to rozlišovať. Veľká investícia, veľa peňazí, okej, hĺbková kontrola, menšia investícia, jednoduchšia a rýchlejšia kontrola, to, toto sa mne páči na celom tom programovom vyhlásení, taká tá realistickosť, ten pohľad na to, že to nie je vyhlásenie na štyri roky, to je vyhlásenie na niekoľko mesiacov a jednoducho všade sa vníma tá realistickosť. Píšu v programovom vyhlásení o tom, čo tá vláda reálne môže urobiť za ten čas, ktorý je jej daný.
Spomeniem dlhovú brzdu. Jej zaradenie do strednodobých priorít veľmi kvitujem, a znova ako prejav realistického pohľadu na svet. Vláda chce pre nasledujúcu vládu pripraviť a predrokovať novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Už to bolo aj spomínané v pléne, ale predstavy, že by sa dala novela prijať ešte v aktuálnom parlamente, považujem za nerealistické. Bol som u tých rokovaní od začiatku do konca, nevidím nijakovsky realistické to, že by sa to dalo, dalo schváliť ešte v tomto parlamente. Navyše si myslím, že ak by to šlo tým, že veď návrh tu bol, tak o ňom hlasujme, keby sa toto stalo, tak to tej téme, téme proste zodpovedných verejných financií by to skôr uškodilo. Takže kvitujem zasa, že to vláda takto realisticky vidí.
Zároveň, kolegovia, ak sa my všetci poslanci chceme správať rozpočtovo zodpovedne teraz, netreba volať po tom, aby sa ten zákon teraz ešte schvaľoval. Teraz máme tú možnosť sa správať rozpočtovo zodpovedne tak, že odmietneme veľkú väčšinu, ideálne všetky tie populistické, tie desiatky populistických návrhov, ktoré tu máme. To je tá reálna, realizovateľná rozpočtová zodpovednosť, ktorú vieme ako parlament urobiť a ktorou vieme ako parlament pomôcť vláde.
Samozrejme, SaS-ka podporujeme úpravy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, takže teším sa, že ako strednodobá priorita sa to stalo prioritou, bude na tom vláda pracovať, a tuná jasne hovorím, že žiadame o zapracovanie aj daňovej brzdy ako ďalšie piliera zodpovedného riadenia verejných financií. Som totiž presvedčený, že aktuálna výška celkového daňovo-odvodového zaťaženia je maximálna, že jej ďalšie zvyšovanie by už nezniesli ľudia a nezniesla ani ekonomika. Preto si myslím, že celospoločenská dohoda, že celkové daňovo-odvodové zaťaženie, také, ktoré je dnešné, by sa už ďalej nezvyšovalo, je rovnako dôležitá, ako napríklad dohoda z dlhovej brzdy, že teda aj výdavky majú mať svoj limit. Pochopiteľne. Samozrejme, týmto nehovorím, že by sa daňový mix nemal meniť, práve naopak, zmeny daňového mixu, jeho modernizácia, ale aj ekologizácia je potrebná, ale všetko by sa to malo diať v režime, že celkové daňové zaťaženie by sa nemalo v čase zvyšovať.
No úplne základnou prioritou úradníckej vlády je však priviesť Slovensko čo najpokojnejšie k voľbám a zabezpečiť férový priebeh samotných volieb. A tak ako aj pán minister vnútra hovorí, nielen ho zabezpečiť, ale celý ten čas venovať aj vysvetľovaniu a presvedčovaniu občanov Slovenska, aby, aby skutočne vnímali, že tie voľby budú transparentné, že sú pripravované transparentne, že proste je všetko tak, ako má byť. To je veľmi-veľmi dôležitou úlohou vlády. Takisto ju vidím v programovom vyhlásení, takže takisto kvitujem.
No a Slovensko v týchto ťažkých časoch zásadne potrebuje vládu, ktorá bude skôr upokojujúcim ako rozdeľujúcim elementom. To si myslím, že tiež dokážem vidieť aj v tom PVV-čku, aj pri debatách s členmi vlády.
Držím pánovi premiérovi, ale i všetkým členom a členkám vlády palce, nemáte a nebudete to mať ľahké, a o to viac verím, vážení členovia vlády, že dostanete zo seba to najlepšie a že pomôžete Slovensku v tom čase, ktorý vám je daný, aby sme sa posúvali dopredu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis