Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.11.2020 o 9:40 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.11.2020 9:40 - 9:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 196, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 250 zo 16. septembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a tiež ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady nasledovné stanoviská: odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 79 zo dňa 15. októbra 2020 a rovnako tak ústavnoprávny výbor uznesením č. 110 zo dňa 13. októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až č. 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo dňa 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 9:10 - 9:25 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Kolegynka Zemanová, áno, aktuálne nie je to na základe emisií priamo, ale novšie vozidlá menej zaťažujú životné prostredie, lebo teda čím vyššia euronorma motora, tak tým menší, je menší vplyv, menšie emisie, takže toto je, toto je ako ten akoby prvý krok. A presne, ako si povedala, myslím, že ten trend by mal pokračovať ďalej.
To isté vlastne aj k pánovi Kamenickému, k tej časti ohľadne, ohľadne teda toho životného prostredia. Chcem tiež poďakovať za vystúpenie, a teda budeme všetci radi za podporu.
Možno len malá výtka, že nedovolím si nepovedať, že, no, trináste dôchodky sa stihli schváliť týždeň pred, pred voľbami, že možno podobným chvatom by sa bolo stihlo aj toto ešte, ale dobre, už je to minulosť, urobme to teraz a, a už pomôžeme vlastne aj spätne od začiatku roka 2020, takže toľko len.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že dneska môžme hovoriť o znížení dane z motorových vozidiel. Uvedeným problém, ako už aj pán minister spomínal, tejto dane bolo alebo je, že v porovnaní s inými krajinami Európskej únie máme vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave. Preto je jednoznačne opodstatnená zmena súčasného nastavenia sadzieb dane. Myslím, že si pamätáme aj protesty a požiadavky autodopravcov za zníženie dane z motorových vozidiel.
K tomuto dňu viedla dlhá a náročná cesta ako vždy, keď sa má podariť niečo dobré. Dlhé a náročné bývajú aj cesty k zákonom, ktoré znamenajú zníženie a zjednodušenie daňového zaťaženia. A po jednej takejto ceste teraz, koalícia, práve kráčame a blížime sa k cieľu.
Cieľom návrhu zákona je teda zníženie daňového zaťaženia autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej doprave a autobusovej doprave s jasným úmyslom posilniť ich konkurencieschopnosť s autodopravcami iných krajín. Návrh zákona zavádza nové sadzby pre vozidlá ťahač, náves, zavádzajú sa nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3.
Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb sa pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % s ohľadom na vek vozidla. A sú uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla. Po uplynutí týchto 156 mesiacov sa pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 bude uplatňovať ročná sadzba podľa prílohy č. 1 alebo podľa prílohy č. 1a bez a bez ďalšej sadzby dane z titulu veku vozidla.
Takisto zníženie ročnej sadzby pre vozidlá O4, to sú návesy, alebo teda prívesy, sa navrhuje vo výške 60 % vždy bez ohľadu na vek vozidla.
Čo je veľmi dôležité, dochádza teda k priamemu zníženiu finančných nákladov malých a stredných podnikov z titulu zníženia daňového zaťaženia. V prípade jednotlivého vozidla spomínaných kategórií dojde k zníženiu sadzby priemerne o 25 %, čo je teda veľmi relevantná úspora. V nominálnom vyjadrení je to až do 700 euro ročne na jedno vozidlo.
V prípade jednotlivého návesu kategórie O4 dojde k zníženiu dane až o 71 % z dôvodu súbežného zníženia sadzby dane z titulu zrušenia podmienky párovania a ďalšieho zníženia o 60 % bez závislosti na veku vozidla. Nominálne je to teda až o 2 200 euro ročne na jeden náves, čo je fakt veľmi, veľmi, veľmi veľká úspora.
Väčšie zvýhodnenie sa týka najmä jednotlivých vozidiel ťahač, náves, pretože podľa nových ustanovení budú týmto vozidlám priznané rovnaké sadzby, ako keby ťahač a náves jazdili v návesovej jazdnej súprave. Pokiaľ ide o spoločné posúdenie vozidla ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave, percentuálne zníženie sadzby je okolo 42 %, čo nominálne predstavuje priemernú zmenu 727 euro, resp. maximálnu až do výšky 2,5-tisíc euro. Čiže skutočne toto je relevantné zníženie nákladov pre autodopravcov, ktoré im umožní vrátiť sa naspäť do hry.
Trošku teda k fiškálnemu vplyvu. Vychádza, fiškálny vplyv teda vychádza z individuálnych daňových priznaní z roku 2018. Legislatívna úprava sa dotkne asi 10 300 podnikateľských subjektov z celkového počtu 210-tisíc podnikateľských subjektov, pri ktorých je naplnený predmet dane a vzniká daňová povinnosť daní z motorových vozidiel. Čiže ešte raz, týka sa to autobusových, kamionistov, čiže týchto. Týchto 10 300 podnikateľských subjektov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave ušetrí v roku 2020 cca 28,5 mil. euro a v roku 2021 približne 30 mil. euro.
Zvýšenie úľavy na základe veku pre vozidlá spomínaných kategórií sa uplatní teda na Slovensku asi približne na 80-tisíc vozidiel. Vozidlá do troch rokov budú mať úpravu 50 %, až vozidlá staršie ako 13 rokov budú bez úľavy.
Táto úprava znižuje administratívnu náročnosť majiteľom ťahačov a návesov, nakoľko ruší preradenie jazdnej súpravy do nižšej sadzby dane posunutím všetkých kategórií a ruší aj povinné párovanie ťahač, náves. Tu by som si dovolil spomenúť, že touto vekovosťou je tu stále zahrnutý aj ten environmentálny aspekt proste, že čím novšie vozidlo, tým platí menej, takže je tam, je tam aj ten, ten pohľad na prírodu.
Týchto 28,5 mil. v tomto roku, poťažne 30 mil. v nasledujúcom roku výrazne pomôže firmám podnikajúcim v automobilovej a autobusovej doprave, možno práve táto zmena aj vzhľadom k aktuálnej COVID kríze im umožní prežiť a byť skutočne zodpove... konkurencieschopnými v stredoeurópskom priestore, to prioritne, a, samozrejme, aj teda v celom priestore EÚ.
Treba však jedným dychom dodať a mať stále na pamäti, že tieto financie na druhej strane budú chýbať v štátnom rozpočte. Aj na tomto prípade autobusovej a kamiónovej dopravy však jasne vidíme, že zdaňovanie má svoj strop.
V kombinácii s medzinárodnou konkurenciou, resp. aj s tým, čo už pán minister spomínal, že slovenské firmy odchádzali do zahraničia, vidíme tento fakt úplne, úplne jasne a zreteľne. Preto je kľúčovo dôležité, aby sme hľadali každú možnosť, ako ušetriť aj na výdavkovej časti rozpočtu. Verejné financie sú a budú pod silným tlakom, zadlženie nám rastie a tieto fakty musíme mať vždy na pamäti.
Záverom chcem poďakovať pánovi ministrovi a celému jeho tímu za prípravu tejto novely.
Kolegyne, kolegovia, všetkých vás prosím o podporu predloženého zákona. No, nemáme tu okrem pána Kamenického, myslím, nikoho z opozície, ale myslím si, že presne toto by mohla byť téma, ktorá by mohla spojiť, spojiť celú Národnú radu, a teda dovolím si poprosiť o podporu skutočne celú Národnú radu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 8:55 - 9:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, ctené kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda NR SR posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 16. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnej, legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a tiež výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2020 18:51 - 18:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo.
Takže posledná dnešná zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorá sa konala dňa 4. novembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 95 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 95 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 95 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za poslanca Eduarda Kočiša za hlasovalo 22 poslancov, proti 65 poslancov, zdržalo sa hlasovania 8 poslancov.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní za predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny nebol zvolený predseda tohto výboru. Keďže predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia má zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2020 18:51 - 18:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 4. novembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 95 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 95 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 95 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Z 95 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 21 poslancov, proti 68 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.11.2020 18:51 - 18:56 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 4. novembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 95 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 95 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru NR SR všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky, z 95 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Z 94 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariána Kéryho za predsedu Zahraničného výboru NR SR hlasovalo za 87 poslancov (potlesk), proti 5 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru NR SR zvolený pán poslanec Marián Kéry.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:40 - 16:42 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Kamenický, ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Súhlasím úplne, je to fakt veľmi dôležitý zákon, tak ako už bolo povedané. Takisto súhlasím, vznik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, myslím si, že RRZ presvedčila o svojom význame a fakt pôsobenie pána Šramka na jej čele proste urobilo z nej jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií v krajine, takže to, myslím, bude, bude pokračovať.
Súhlasím aj s konsenzom pri prijímaní; áno, zákon je ústavný, presahuje, presahuje volebné obdobie, zasahuje do budúcich, urobíme maximum, aby sme dokázali získať dôveru opozície preňho, tak ako aj ten teda pôvodný mal, čiže urobíme maximum.
Tak ako už aj pán minister avizoval, je pripravených do výboru ešte veľa zmien, a teda sľubujem, budeme sedieť, budeme, budeme tieto zmeny prezentovať a vysvetľovať aj opozícii, takže toto tiež sa stane.
Mám len jednu výtku. Najprv hovoríte, že teda zmäkčujeme podmienky a že teda robíme z toho že slabý zákon, nakoniec teda hovoríte, že hrozí až nestabilita krajiny zo sankcií, čo bude až taký prísny. Trošku si to odporuje, pán kolega, ale dobre, beriem to ako politickú reč v pléne. Každopádne, teším sa na tú odbornú reč, odbornú debatu na výbore.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.11.2020 16:11 - 16:12 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že zákon prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:02 - 16:03 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegynka, no, v tom zdravotnom okienku to bolo že fajn. Ale tak som inak čakal, že by bolo dobré skončiť, že najzdravšie je prestať fajčiť úplne. Toľko ku zdraviu.
Ale teda tak vážnejšie. Áno, ďalej už išlo aj o štátny rozpočet a skutočne treba, treba fakt pozrieť a čo najlepšie nastaviť vlastne pomer zdanenia a týchto vecí vlastne pre teda tú zdravšiu alternatívu, tak aby to teda bolo celé spravodlivé a aby skutočne aj ten zdravotný aspekt bol vnímaný.
Len toľko. Ďakujem.
Skryt prepis