Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 11:31 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 17:19 - 17:19 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zvolávam výbor pre sociálne veci o devätnástej hodine.
Skryt prepis
 

9.6.2020 10:40 - 10:55 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 132).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 170 z 5. júna 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona, tlač 132, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplýva žiadny pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 36 z 9. júna 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.6.2020 12:45 - 12:45 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem pekne. Informácia pre členov sociálneho výboru, stretneme sa v utorok 9.15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.6.2020 12:20 - 12:21 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 132. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 125 zo 4. júna 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.6.2020 10:11 - 10:13 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 124 zo 4. júna 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 131), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze NR SR o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 14. schôdzi a uznesením č. 34 zo 4. júna 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 8. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

4.6.2020 17:19 - 17:19 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Ja zvolávam členov výboru pre sociálne veci na 19.00 hod., budeme rokovať o skrátenom legislatívnom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2020 13:42 - 13:46 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka, v prvom rade vám chcem poďakovať za to, že ste predložili naozaj obsiahlu správu, konkrétnu správu a ďakujem vám aj za jej predstavenie. Detailné predstavenie, lebo to je to, čo tu potrebujeme počuť. A je mi ľúto, že je nás tak málo, ktorí to počúvame. A samozrejme vám ďakujem za všetku vašu prácu, ktorú odvádzate s vaším tímom, kedy denno-denne pomáhate ľuďom so zdravotným postihnutím, ich rodinám. Naozaj, skláňam sa pred vašou prácou.
Správu alebo správa, ktorú pani komisárka predložila, a ktorú dnes máme tu dnes pred sebou, je vlastne správou o našej spoločnosti. Ak totiž platí, že vyspelosť spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najzraniteľnejších, najbezbrannejších, najohrozenejších, tak naša spoločnosť zlyháva. A dlhodobo.
Táto správa totiž nehovorí len o stave za uplynulý rok, ale vracia sa v niektorých prípadoch aj do tých predošlých rokov, či už je to v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, sociálnych služieb, práva na dôstojný život. Je zrejmé, že je tu skupina ľudí a nie je zanedbateľná, pretože podľa štatistík alebo aj odhadov celosvetových, európskych, aj tých našich, sa odhaduje, že až 10 % populácie trpí istým druhom zdravotného postihnutia. A je teda jasné, že táto veľká skupina ľudí nielenže ťahá za kratší koniec, ako sa zvykne hovoriť, ale veľakrát čelí chudobe, musí sa súdiť so štátom, aby sa domohla svojich práv.
Mnohé z príbehov, cez ktoré pani komisárka ilustruje porušovanie týchto práv, sú ako cez kopirák. Aj s prípadmi, ktoré som riešila ja v minulosti, ale keďže som bola opozičnou poslankyňou, resp. som bola v Európskom parlamente, tak som nemala až taký dosah na legislatívu, a teda nie vždy sa podarilo pomôcť, či už je to zubné ošetrenie v celkovej narkóze, alebo prípad mladého muža, ktorý je napojený na dýchací prístroj a jeho mama v čase svojej vlastnej hospitalizácie nevedela, kam tohto syna umiestniť, keďže žiadne zariadenie nebolo ochotné a spôsobilé sa oňho dobre postarať.
Ako správne pani komisárka poznamenala, máme tu také dve roviny, dva problémy. Jednak je to legislatívna nedostatočnosť, čiže práva ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré vyplývajú aj z dohovoru osôb so zdravotným postihnutím, nie sú v našej legislatíve. A potom je tu tá druhá rovina, a to je tá ľudská, kedy ľudia odkázaní na pomoc štátu prichádzajú na úrady a buď zámerne alebo z nedbanlivosti, z nevedomosti sú zle jak nasmerovaní vlastne, alebo im vôbec nepovedia, na aký druh pomoci majú od štátu nárok.
Čiže tak ako aj v minulosti pani komisárka navrhovala, a je to opäť aj v tejto správe, treba zmeniť rôzne zákony, viaceré zákony. A ja som veľmi rada, že v našom programovom vyhlásení vlády sa k takýmto zmenám zaväzujeme, či už je to v oblasti posudkovej činnosti, v dlhodobej, v dlhodobej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie podpory na školách či v reforme psychiatrie na Slovensku.
Takže ešte raz, dovoľte mi poďakovať za vašu prácu, aj prácu vášho tímu, a ako sama upozorňujete v tej správe, tak ak by ste mali väčší tím a viac finančných prostriedkov, dokázali by ste pomôcť viacerým ľuďom a ja by, ja vám doprajem, aj by som bola veľmi rada, kebyže je viac finančných prostriedkov pre vašu prácu. Zároveň niekde v kútiku srdca dúfam, že tých prípadov bude čoraz menej a menej, až sa dokážeme ako štát o týchto ľudí postarať, že nebudú mať potrebu sa obracať na nejaké inštitúcie, či už o radu, pomoc, nebudú sa musieť súdiť so štátom.
A na záver zopakujem už iba jednu poznámku, čo som povedala aj na úvod, že mi je nesmierne ľúto, že aj v minulosti, ale aj dnes je málo poslancov, ktorí sa zaujímajú o túto tému. Je málo poslancov, ktorí sú ochotní si vypočuť, prečítať túto správu, aby vôbec vedeli, s čím všetkým sa ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci musia stretávať.
Ako som už povedala, aj tu na pôde parlamentu nikto z nás nevie, kedy on sám alebo jeho blízky bude potrebovať takúto pomoc. A ja vám, nám všetkým prajem, aby sme sa nikdy nedostali do takejto správy.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2020 17:02 - 17:02 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som požiadať, aby sa o návrhu zákona, o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších... (Zaznenie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, ukľudnime sa, prosím.

Žitňanská, Jana, poslankyňa NR SR
... predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovaných z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, rokovalo zajtra o deviatej hodine. Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Požiadam písomne. Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pani poslankyne Žitňanskej.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme. (Reakcie z pléna.) Ide? (Reakcie z pléna.) Áno, ide.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 89, proti 19, zdržalo sa 23, nehlasovali 3.
Návrh sme schválili.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime k hlasovaniu o vládnych návrhoch zákonov, o ktorých rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, najskôr v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (tlač 78).
Dávam slovo predsedníčke výboru pre zdravotníctvo pani poslankyni Jane Cigánikovej, aby hlasovanie uvádzala.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 78.)

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, dajte hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 61 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 140 poslancov, za 89, proti 12, zdržalo sa 39.
Návrh sme schválili.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Tým sme vyčerpali hlasovanie o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Keďže v skrátenom legislatívnom konaní sa nepoužívajú obmedzenia na postúpenia návrhu zákona do tretieho čítania, pristúpime k tretiemu čítaniu.
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 89, proti 45, zdržali sa 6, nehlasoval 0. Schválené.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Teraz pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov (tlač 82).
Dávam slovo predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť poslancovi Jurajovi Krúpovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 82.)

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci a pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Milan Krajniak, pričom pán poslanec Saloň vystúpil s procedurálnym návrhom, aby sa podľa § 3 ods. 1 vrátil návrh zákona na dopracovanie predkladateľovi. Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 52, proti 86, zdržal sa 1, nehlasoval 1.
Návrh sme neschválili.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán poslanec Saloň vystúpil s procedurálnym návrhom, aby sa odložilo rokovanie o návrhu zákona. Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 50, proti 88, zdržali sa 2.
Neschválili sme návrh.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán poslanec Saloň podal procedurálny návrh, aby sa nepokračovalo o predloženom návrhu zákona. Dajte, prosím, o tomto návrhu hlasovať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 50, proti 88, zdržali sa 2.
Návrh sme neschválili.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, teraz budeme hlasovať o bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 9 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujeme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 88, proti 35, zdržali sa 15, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil pán poslanec Susko, ktorý podal pozmeňujúci návrh, aby sa vypustil doterajší čl. II. Keďže sme však už schválili body zo spoločnej správy č. 2 a 8, nemôžeme hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Suska. Ak pán Susko podá námietku, bude sa hlasovať o námietke.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Hlasujeme o námietke pána poslanca Suska.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 51, proti 88, zdržal sa 1.
Návrh sme neschválili, zamietli sme námietku pána poslanca Suska.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že sa zákon prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Keďže sme v skrátenom legislatívnom konaní, sa nepoužívajú obmedzenia na postúpenie návrhu zákona do tretieho čítania.
Pristúpime k tretiemu čítaniu. A otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 88, proti 35, zdržalo sa 16.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. (Potlesk.)

Ďalej nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19(tlač 84).
Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet poslancovi Milanovi Kuriakovi, aby hlasovanie uvádzal.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, tlač 84.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec a neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce ani procedurálne návrhy. Pán predsedajúci, budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 109, proti 1, zdržali sa 30.
Návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokúvava v skrátenom legislatívnom konaní, § 89 o rokovacom poriadku, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pristúpime k tretiemu čítaniu a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 110, proti 1, zdržali sa 29.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti.

Pristúpime k hlasovaniu v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 88).
Dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre sociálne veci poslankyni Lucii Drábikovej, aby hlasovanie uvádzala.


(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon, tlač 88.)

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ani procedurálne návrhy. Spoločná správa obsahuje jeden pozmeňujúci návrh. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 137, proti 1, zdržali sa 3.
Konštatujem, že sme návrh schválili.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pristúpime k tretiemu čítaniu a otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pani spoločná spravodajkyňa, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Drábiková, Lucia, poslankyňa NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 136, proti žiadni, zdržali sa 4.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Budeme pokračovať hlasovaním v druhom čítaní o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 95).

Dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre kultúru a médiá poslancovi Miroslavovi Kollárovi, aby hlasovanie uvádzal.

Kollár, Miroslav, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prezentujeme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 140 poslancov, za 119, proti žiadni, zdržalo sa 21 poslancov.
Návrh sme schválili.

Kollár, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kollár, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 141 poslancov, za 119, proti žiadni, zdržalo sa 21 poslancov, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva kultúry v súvislosti s ochorením COVID-19.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k

návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 85), bod 24 programu.

Dávam slovo poverenej členke Výboru Národnej rady pre sociálne veci poslankyni Vladimíre Marcinkovej, aby hlasovanie uviedla.

Marcinková, Vladimíra, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil nikto. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia v znení, ako je uvedené v materiáli v tlači 85, a to, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jany Polakovičovej Kolesárovej uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona o sociálnom poistení a po b) zvolila podľa § 123 ods. 4 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Borisa Ažaltoviča, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 94, proti 6, zdržalo sa 39 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada schválila navrhnuté uznesenie.

Ďalej budeme pokračovať pánom poslancom Štefanom Kuffom v rozprave.
Dávam trojminútovú prestávku.

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:13 - 18:13 hod.

Jana Žitňanská
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegyne a kolegov zo sociálneho výboru, aby sme sa stretli teraz o desať minút na výbore. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 11:31 - 11:32 hod.

Jana Žitňanská Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Miro, úplne súhlasím s tým, že noviny do každej rodiny nie je dobrý nápad. Ako bývalá novinárka by som mala byť rada, keď sa podporuje tlač, ale myslím si, že naozaj toto nie je cesta.
Naopak, čo chcem vyzdvihnúť aj z tohto programového vyhlásenia vlády a o čom si aj ty hovoril, je boj s dezinformáciami. Pre mňa je nesmierne dôležité, aby sme sa aj viac zamerali na boj s dezinformáciami v oblasti zdravotníctva, pretože máme množstvo prípadov ľudí, ktorí sa nechajú obalamutiť rôznymi šarlatánmi a rôznymi ľuďmi, ktorí sa chcú priživiť na nešťastí iných. Máme rôzne návody, ako sa vyliečiť z rakoviny pitím Sava a tak ďalej. Myslím si, že toto sú veci, ktoré musíme naozaj zastaviť, aby sa nezhoršil zdravotný stav našich spoluobčanov.
A posledná poznámka. Keďže asi by som to nebola ja, kebyže to nepoviem, veľmi oceňujem, že aj v časti kultúra sa zaoberáme problematikou ľudí so zdravotným postihnutím, to znamená, že chceme, aby aj títo ľudia mali možnosť naplno sa kultúrne vyžiť, aby mali prístup ku kultúrnym pamiatkam, aby sa debariérizovali, a takisto aby aj programy v televízii boli dostupnejšie pre ľudí so sluchovým postihnutím a zrakovým postihnutím. Takže veľmi sa teším na spoluprácu aj v tejto oblasti.
Ďakujem.
Skryt prepis