16. schôdza

22.3.2011 - 6.4.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:24 hod.

doc. PhDr.

Rudolf Chmel

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:24

Rudolf Chmel
 

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:24 hod.

doc. PhDr.

Rudolf Chmel

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:24

Rudolf Chmel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám do druhého čítania návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu, ktorý bol schválený na rokovaní vlády 12. januára tohto roku.
Protidrogový fond bol zriadený zákonom č. 381/1996 Z. z. ako finančný nástroj realizácie protidrogovej politiky. Od jeho vzniku bola činnosť fondu z 95 % dotovaná štátom, a to aj napriek tomu, že dotácia zo štátneho rozpočtu je len jeden zo zdrojov fondu.
Dnešným dňom nemá fond zamestnancov, keďže aj riaditeľ dal k 31. marcu okamžitú výpoveď. Naviac je neefektívne, aby štát podporoval neštátny subjekt na to, aby prerozdeľoval finančné prostriedky štátneho rozpočtu. Takáto činnosť Protidrogového fondu je duplicitná preto, keďže dotačná politika v protidrogovej oblasti je zabezpečovaná Úradom vlády, odborom koordinácie protidrogovej stratégie.
Dovoľujem si vás ubezpečiť, že zrušenie tohto fondu, ktorý fungoval na základe podpory štátneho rozpočtu, nebude ohrozovať plnenie úloh v oblasti protidrogovej politiky štátu.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:24 hod.

doc. PhDr.

Rudolf Chmel

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:24

Ivan Chaban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o vládnom návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (ďalej len "gestorský výbor") podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 290 z 3. februára 2011 po prerokovaní vládneho návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje vládny návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z.). Všetkých menovaných päť výborov zhodne prerokovalo vládny návrh zákona a takisto zhodne odporučili zákon schváliť s pozmeňujúcimi dvoma návrhmi.
Z uznesení výborov vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
Po prvé. V § 1 ods. 1 sa slová "k 1. aprílu 2011" nahrádzajú slovami "k 1. máju 2011". Uvedená pripomienka súvisí s navrhovanou zmenou účinnosti zákona.
Zmena v bode 2. V § 5 sa slová "1. apríla 2011" nahrádzajú slovami "1. mája 2011".
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu (tlač 220) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Po prvé súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať v bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Poveril mňa ako spravodajcu predniesť v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, predniesť a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona č. 355/1996 Z. z.
Pán predsedajúci, prosím, aby ste otvorili rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:24 hod.

MUDr. MPH

Ivan Chaban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:30

Katarína Cibulková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedla návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám.
Predkladaný návrh zákona má zabezpečiť vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia príslušnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti, ako vieme, vykonávajú ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za zamestnancov zamestnávatelia. Ak sa však zamestnanec rozhodne, môže vykonať ročné zúčtovanie sám.
Samostatne zárobkovo činné osoby, t. j. podnikatelia, robia ročné zúčtovanie taktiež sami. Súčasný systém je pre zamestnávateľov zaťažujúci, lebo zamestnávateľ musí od zamestnanca získať všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre výpočet zdravotného poistenia. Často sú údaje podané zamestnancom neúplné najmä z dôvodu, že niektorí zamestnanci sa nedostatočne orientujú v systéme zdravotného poistenia. Odborná terminológia, ktorá je uvádzaná v tlačivách na vykonanie ročného zúčtovania, je pre občanov často nezrozumiteľná a dochádza k neúmyselným chybám pri samotnom výpočte poistného.
Podnikatelia dlhodobo označujú systém zdravotného poistenia za zložitý a predstavuje pre nich vysokú administratívnu záťaž. Spôsob vykonávania ročného zúčtovania bol nastavený v roku 2004. Spôsob výpočtu poistného bol za posledné roky dostatočne odskúšaný a prax nám ukázala, že sa dá povinnosť vykonať ročné zúčtovanie preniesť i na zdravotné poisťovne. Na základe platného zákona majú zdravotné poisťovne všetky informácie o príjmoch, a teda i o vymeriavacích základoch zamestnancov. Navrhovaný zákon ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach.
Zdravotné poistenie majú aj v súčasnosti informačné systémy, ktoré sú schopné spracovať príslušné údaje, a nepredpokladá sa potreba ich zásadnej úpravy na základe dnes predloženého zákona.
Samotný spôsob výpočtu poistného sa oproti súčasnému stavu vôbec nemení. V novele sa navrhuje, aby zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie poistného do šiestich mesiacov od termínu na podanie daňového priznania. V budúcnosti sa predpokladá, že sa táto lehota ešte skráti. Ak má poistenec predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia sa navrhuje vykonať najneskôr do 31. októbra príslušného roku, v ktorom je povinnosť podať daňové priznanie.
Zákon, ktorý dnes máme v druhom čítaní, predkladám už po tretíkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2009 a minulá vláda sa mojím návrhom ani nezaoberala napriek tomu, že zdravotné poisťovne vyjadrili kladný postoj k navrhovanej zmene, ministerstvo, vtedajšie ministerstvo zdravotníctva malo názor opačný. A je to naozaj veľmi paradoxné, pretože keby sa vtedajšia vláda Roberta Fica mojím poslaneckým návrhom zaoberala seriózne, už dnes by naši občania boli ušetrení zbytočného stresovania z podávania ročného zdravotného zúčtovania, ktorého sme boli svedkami i tento rok.
Druhýkrát som zákon predkladala na konci roku 2010. Aj keď pred prerokovaním materiálu vo vláde ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že má voči môjmu návrhu výhrady, všetky otázniky sme si nakoniec vysvetlili a skonštatovali, že návrh preniesť ročné zdravotné zúčtovanie na zdravotné poisťovne je správne riešenie. Súčasne však bola na tej istej schôdzi predložená novela zákona o zdravotnom poistení z dielne ministerstva zdravotníctva a aby sa legislatívny proces súčasného schvaľovania dvoch noviel k jednému zákonu s rovnakou účinnosťou zbytočne nekomplikoval, rozhodla som sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva tento materiál stiahnuť.
Takže do tretice všetko dobré. Novela prešla v rámci druhého čítania vo výboroch určitými zmenami, základný princíp však ostal zachovaný. Legislatívnotechnické úpravy navrhované Legislatívnou radou vlády a odborom legislatívy a aproximácie práva, ktoré som akceptovala, nezasahujú do základnej filozofie novely zákona. Kolegovia predkladali návrhy, ktoré odstraňovali aj niektoré aplikačné problémy, napríklad s nastavením pojmu zamestnanca na celý mesiac, ak zamestnanec skončí pracovný pomer.
Osobitne sa chcem zastaviť pri zmenách, ktoré navrhol vo výbore pán poslanec Kvasnička. Reaguje na v poslednom čase hojne diskutovaný problém platenia odvodov študentami vysokých škôl. Aj ja som vnímala tento problém, ale objektívne poviem, že jednoduché a spravodlivé riešenie, s ktorým by som sa mohla na 100 % stotožniť, som sama nenašla. To, čo gestorský výbor v prípade tohto problému odporučil schváliť, je určité riešenie, čo rozhodne kvitujem ako pozitívny krok.
Vo výbore bol predložený obzvlášť rozsiahly pozmeňujúci návrh, ktorý však nezmenil princíp ročného zúčtovania tak, ako som ho navrhla ja a výsledkom je vlastne rovnaké riešenie. Napríklad v zákone o správe daní a poplatkov bolo rozšírené ustanovenie, ktoré hovorí, čo sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva. Doteraz sa údaje poskytované Daňovým riaditeľstvom zdravotným poisťovniam nepovažovalo za porušenie daňového tajomstva. To sa navrhuje rozšíriť aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Chcem len podotknúť, že aj bez tejto úpravy by vedeli poisťovne aj úrad riešiť problematiku získavania údajov z Daňového riaditeľstva, ale uznávam, že takto je to pružnejšie. Úrad sa môže v prípade pochybnosti obrátiť na Daňové riaditeľstvo priamo a zrejme túto možnosť využije aj pri riešení iných úloh a nielen pri ročnom zúčtovaní.
K ďalším prijatým zmenám patrí napríklad zmena inštitútu námietky, ktorý som navrhla, sa zmenila na inštitút nesúhlasného stanoviska. Zmenou označenia sa našťastie nenavrhuje žiadna zásadná zmena vo vzťahu k občanom. Tí môžu namietať, resp. vysloviť nesúhlasné stanovisko v prípade, že zistia nezrovnalosti v údajoch, ktoré má zdravotná poisťovňa a ktoré má poistenec.
Ďalej došlo k rozdeleniu mnou navrhovaného oznámenia poisťovne o výške nedoplatku alebo preplatku poistencovi. Ja som navrhovala, aby sa toto oznámenie aj pre preplatok, aj pre nedoplatok robilo rovnakou formou. Pozmeňujúci návrh túto formu rozdelil na dve. V prípade preplatku by sa malo posielať písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania a v prípade nedoplatku sa pošle výkaz nedoplatkov. Ak to takto zdravotným poisťovniam vyhovuje lepšie a zabezpečí to prehľadnejšie spracovanie ročného zúčtovania, myslím, že v tom nie je žiadny problém.
Tie doplnenia, ktoré zlepšujú komfort zdravotnej poisťovne v prípade, že nedisponujú všetkými potrebnými údajmi, taktiež akceptujem vzhľadom k tomu, že si uvedomujem, že prenesenie povinnosti robiť zdravotné zúčtovanie na poisťovne nie je úplne jednoduchý proces. Ak im vznikajú povinnosti, je dobré, nech majú i adekvátne práva. To, čo je pre mňa rozhodujúce, je však fakt, že základný princíp sa nezmenil.
Dúfam, že prijatím novely zákona o zdravotnom poistení sa situácia pre našich občanov, podnikateľov a zamestnávateľov výrazne zlepší. Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosti zamestnávateľov, podnikateľov, ale i ostatných občanov, ktorí boli povinní robiť ročné zdravotné zúčtovanie. Odbúra sa veľká časť administratívnej záťaže v oblasti, ktorá je širokou verejnosťou už označovaná dlhé roky ako mimoriadne komplikovaná. Zverením vykonania ročného zúčtovania odborným útvarom zdravotných poisťovní sa predíde chybným výpočtom poistného, ktoré v súčasnosti zdravotné poisťovne i tak kontrolovali a nie raz ho i odstraňovali napriek tomu, že im to v súčasnosti zákon neukladal.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení kolegovia z vládnej koalície, kolegovia z vládnej(???) opozície, keďže i naša vláda má vo svojom programovom vyhlásení presadenie zásadného odbyrokratizovania verejnej správy, zrušenia zbytočných administratívnych úkonov a duplicitného vyžadovania údajov od občanov, hoci ich má iný štátny orgán k dispozícii, verím, že predkladanú novelu zákona podporíte naprieč politickým spektrom.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.4.2011 o 13:30 hod.

JUDr.

Katarína Cibulková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:40

Peter Markovič
Skontrolovaný text
Áno, pán podpredseda. Takže myslel som, že sa ho ani nedotknem, ale odložím ho.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.4.2011 o 13:40 hod.

Mgr.

Peter Markovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:44

Peter Markovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som vás informoval o spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 226) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o návrhu zákona pani poslankyne Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, v zmysle rokovacieho poriadku prijal túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného zákona.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 303 z 3. februára 2001(? 2011) po prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a pridelila návrh zákona podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Gestorský výbor nedostal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh zákona a neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Z uvedených uznesení výborov pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce návrhy, ktoré máte pod bodmi 1 až 36 spoločnej správy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Cibulkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 36 uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:44 hod.

Mgr.

Peter Markovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:44

Andrej Kolesík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi stručné bude moje vystúpenie, pani navrhovateľka. (Zasmiatie sa rečníka.) Veľmi stručné, tak, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, moje stručné vystúpenie by som začal ruským príslovím: "Keď jeden hlupák hodí do mora kameň, ani sto múdrych ho nevytiahne." Kameň, ktorý, ten pomyselný kameň, ktorý, myslím, bol hodený do vody a je to novela zákona č. 499/2010, ktorá mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení, je to presne tá novela, na základe ktorej dnes musia študenti nad 26 rokov a doktorandi nad 30 rokov platiť odvody do zdravotných poisťovní.
Dnes, po krátkom čase, je tu znova na prerokovaní jej zmena, ktorá sa primárne týka ročného zúčtovania, ale mohli by sme sa pokúsiť ten hodený kameň z tej vody aj vytiahnuť. Spomínanú novelu ako zlú vyhodnotila aj predsedníčka vlády Iveta Radičová, ktorá preto študentom už 20. januára sľúbila, že nezmyselnú novelu zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorej si musia vysokoškoláci nad 26 rokov a doktorandi nad 30 rokov sami platiť zdravotné odvody, zruší. Po tom, ako sa premiérka stretla so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl, jej predseda Juraj Tíleš informoval verejnosť a nepríjemne zaskočených študentov, citujem: "Prisľúbila nám novelu zákona, ktorá už v apríli môže vrátiť situáciu do stavu pred novelizáciou. Informáciu agentúre SITA potvrdil aj hovorca predsedníčky vlády Rado Baťo s tým, že zmeny by mohla priniesť už februárová schôdza parlamentu."
Február je dávno za nami, aj marec je už dávno za nami a zmeny sme sa nedočkali. Vláda odignorovala verejný prísľub premiérky Radičovej a opravu nezmyselnej novely nepredložila. Zákon medzitým nadobudol účinnosť a vysoké školy začali upozorňovať študentov starších ako 26 rokov a doktorandov starších ako 30 rokov na ich novú povinnosť. Zdravotné poisťovne, ktoré - podobne ako študenti - očakávali skorú nápravu tohto zlého stavu, oznámili, že neplatičov z radov študentov nebudú trestať.
Dnes nám tu leží na stole návrh z dielne poslankyne SDKÚ Kataríny Cibulkovej, ktorý prichádza takmer dva mesiace po sľúbenom termíne. Tento návrh však vôbec nevracia situáciu do pôvodného stavu. Jedinou zmenou je zvýšenie veku študentov, ktorých sa má platenie odvodov týkať nad 30 rokov, čím znižuje ich počet na zhruba 1 300. Na doktorandov novela úplne zabudla, aj spomínaný pozmeňujúci návrh. Počet postihnutých doktorandov teda ostáva cca na 300.
Mám pocit, že novela si dala za úlohu, resp. nie novela, ale pozmeňujúci návrh v spoločnej správe si dal za úlohu znížiť počet odporcov zhruba z 8 300 na 1 600. Tieto počty sú však len približné, lebo ako sme už zvyknutí, analýzu nikto nepripravil. Ušetrené náklady pre štát sa pohybujú ročne cca vo výške 800-tisíc euro. Pre porovnanie: podľa informácií Slovenskej bankovej asociácie, keby Slovensko zaviedlo bankovú daň napríklad na úrovni Švédska, získalo by 9,3 mil. euro, tieto peniaze chce však použiť vláda na prípadnú pomoc bankám v budúcnosti, čím nám jasne ukazuje svoje priority.
Všetky argumenty, ktoré existovali pri pôvodnej novele, zostávajú zachované aj teraz. Novela trestá študentov, ktorí sa z akýchkoľvek príčin rozhodli študovať neskôr ako bezprostredne po strednej škole, a doktorandov, ktorí pred štúdiom pôsobili v praxi. Ohraničenie platenia odvodov študentami podľa veku je nelogické. Ak štát garantuje jedno bezplatné vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke a všetko navyše spoplatňuje, je diskriminačné trestať ľudí za to, že sa z rôznych dôvodov rozhodli ísť na vysokú školu neskôr.
Zacitujem dôvody z analýzy Študentskej rady vysokých škôl, ktorá cituje Ústav informácií a prognóz školstva: "25,5 % študentov, ktorí nezačali študovať na vysokej škole hneď po maturite, uvádza, že chceli získať skúsenosti na trhu práce a zarobiť si peniaze, 14 % uvádza osobné alebo rodinné dôvody, 13,4 % nedostatok peňazí."
Namiesto prisľúbenej zmeny nám pani poslankyňa predkladá kozmetickú zmenu, ktorá podstatu problému ignoruje. Buď táto novela teda nie je novelou prisľúbenou premiérkou Ivetou Radičovou, alebo premiérka študentov od začiatku vedome klamala a zavádzala. 1 300 študentov a 300 doktorandov, ktorí sa spoľahli na to, že predsedníčka vlády dodrží svoje slovo, teraz čaká nepríjemné prekvapenie o to horšie, ak sa v očakávaní skorej nápravy rozhodli odvody nezaplatiť. Tento podraz je o to zákernejší, že v médiách premiérka slávnostne vyhlasovala, že požiadavky študentov prijíma a teraz ich koalícia potichu zrádza. Lož sa stáva jej obvyklou pracovnou metódou.
Návrh pani poslankyne Cibulkovej, pomyselný kameň, ktorý hlupák hodil do mora, nevyťahuje. Práve naopak, pridáva k nemu ďalší, na ktorý nemusí stačiť ani 200 múdrych.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.4.2011 o 13:44 hod.

Mgr.

Andrej Kolesík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:50

Peter Kalist
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vážený pán kolega, som nevedel, že ste odborník na zdravotné odvody, ale ja osobne nepovažujem novelu zákona za úplne nezmyselnú a je mi naozaj, naozaj ľúto, že sa téma zdravotných odvodov používa ako politikum. Nikto, ale naozaj nikto nemá za cieľ trestať študentov, to používať v situácii alebo v slovnom spojení zdravotné odvody a trest, to by sme mohli akúkoľvek daň alebo akýkoľvek odvod štátu nazývať trestom, to nepovažujem to za šťastné.
Ale len na jednu vec chcem upozorniť. Pokiaľ študent denného štúdia nemá žiaden príjem, môže požiadať štát o dávku v hmotnej núdzi. A pokiaľ skutočne nemá príjem, tak dostane, budú zaňho zaplatené odvody a ešte dostane, síce malú, určite tá dávka nestačí, ale dostane ešte nejaké peniaze od štátu navyše. Otázka znie, prečo sa niektorí študenti denného štúdia nechcú prihlásiť? Pokiaľ skutočne nemajú peniaze, pokiaľ skutočne nemajú žiaden príjem, tak prečo sa nezaradia do sociálneho systému, tak ako všetci ostatní?
A, samozrejme, sú veci, ktoré sa pri prijímaní tejto novely možno neúplne domysleli. Problematika zdravotných odvodov v tomto súčasnom systéme je strašne komplexná a komplikovaná a určite, určite mohlo dôjsť k nejakým chybám alebo nezrovnalostiam, v tom s vami môžem súhlasiť, ale minimálne treba oceniť snahu tejto vlády, že pokiaľ už urobila niekde chybu alebo nesprávny krok, tak sa snaží ten krok vrátiť späť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2011 o 13:50 hod.

MUDr. MPH

Peter Kalist

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:52

Peter Markovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, vaše vystúpenie bolo čisto politické, a preto ja budem naň aj tak reagovať. Mnoho z toho povedal už pán poslanec Kalist, naozaj dá sa to riešiť cez hmotnú núdzu, a preto nie je dôvod vytvárať žiadnu paniku, pokiaľ niekto naozaj nechce, aby sa táto panika medzi študentmi vytvárala, ale to je potom opäť čisto politická a, dokonca by som sa nebál povedať, stranícka úloha.
Čo sa týka vášho vystúpenia, no preukázali ste síce znalosť kalendára a jednotlivých mesiacov, ale nie veľmi legislatívneho procesu, pretože by ste pochopili, prečo táto novela prichádza až teraz a prečo prichádza práve v rámci novely zákona č. 581 o zdravotných poisťovniach, a potom by ste nemohli hovoriť to, čo ste povedali. Ale myslím si, že to dokazuje ten váš výrok, že ak niekto hodí kameň do vody, urobí to čľup, tak aj vaše vystúpenie urobilo iba čľup. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2011 o 13:52 hod.

Mgr.

Peter Markovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Peter Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Kolesík, ja sa nechcem vyjadrovať k vecnej stránke vášho príspevku, ale k jednej vetičke, ktorú ste povedali tak nevdojak. Tá veta znela asi tak, že pani premiérka Radičová používa lož ako pracovnú metódu. V slovenskej politike má toto úslovie nejakú tradíciu a týka sa menovite Vladimíra Mečiara. Porovnanie Ivety Radičovej ako predsedníčky vlády s Vladimírom Mečiarom pokladám za absolútne nevhodné a neprimerané, a teda neviem, aká forma politickej kultúry má za týmto výrokom stáť, skôr si myslím, že za tým stojí vaša hlboká neznalosť a nejaká popletená rétorika. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2011 o 13:53 hod.

prof. PhDr. DrSc.

Peter Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video