20. schôdza

28.6.2011 - 13.7.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:35 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:05

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dámy a páni, pán spravodajca, vo svojom vystúpení v prvom čítaní k predloženému vládnemu návrhu zákona som poukázala na známu skutočnosť, že Zákonník práce významne ovplyvňuje flexibilnosť trhu práce aj úroveň nezamestnanosti. No a pretože ku koncu mája bola nezamestnanosť na Slovensku na úrovni 12,82 %, čo predstavuje 342 410 disponibilných uchádzačov o zamestnanie, práve teraz vidím vhodnú príležitosť zamyslieť sa nad tým, či a akým spôsobom je možné tento neradostný stav zvrátiť, ako tomu pomôcť zmenou znenia ustanovení Zákonníka práce.
Armáda viac ako 340-tisíc nezamestnaných pozostáva z absolventov stredných a vysokých škôl, zo živiteľov rodín s malými deťmi, žiakmi, študentmi až po ľudí pár rokov pred dôchodkom, ktoré(ktorí) majú jedno spoločné, nemajú prácu, teda ani vlastný príjem, od štátu poberajú almužnu na úrovni životného minima... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.7.2011 o 14:05 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Teda všetci títo ľudia majú jedno spoločné, že im hrozí, smerujú do chudoby a sociálneho vylúčenia, ide o ľudí v produktívnom veku s perspektívou minimálneho dôchodku v starobe. Samozrejme, sú medzi nimi aj ľudia, ktorí sa práci zámerne vyhýbajú, ale tí sú v menšine a nebudem sa v tejto chvíli nimi zaoberať. Toto je jedna stránka problému.
Na druhej strane podľa údajov, ktoré mi poskytla Sociálna poisťovňa, na Slovensku v roku 2010 bolo zamestnaných 85 188 starobných dôchodcov, ktorí zároveň poberali starobný dôchodok. Okrem nich bolo v zamestnaneckom pomere bližšie neurčený počet starobných dôchodcov, ktorí o dôchodok ešte nepožiadali. Je teda možné predpokladať, že na Slovensku bolo v minulom roku zamestnaných približne okolo 100-tisíc starobných dôchodcov, ktorí sú penziou finančne zabezpečení a nie sú existenčne odkázaní na ďalší príjem zo zamestnania, i keď je nesporné, že výška starobného dôchodku u mnohých z nich je podpriemerná.
Zaujímalo ma, aké je ich členenie podľa veku. Na diagrame, ktorý som si dovolila distribuovať do vašich lavíc, je znázornené početné zastúpenie vekových skupín zamestnaných dôchodcov, ktorí poberajú mzdu a zároveň starobný dôchodok. Ja si dovolím toto... (Rečníčka podáva materiál navrhovateľovi zákona.) Máte? Ďakujem.
Z tohto je zrejmé, že viac ako dve tretiny sú 65-roční a mladší, zvyšok - presne 24 272 - sú 66-roční a starší a z nich 99 majú 86 a viac rokov. Tento diagram dávam do pozornosti aj preto, aby bolo zrejmé, aký je počet osôb, na ktoré sa vzťahuje pozmeňujúci návrh prijatý vo výbore pre hospodárstvo, ku ktorému sa vyjadrím v závere svojho vystúpenia.
V situácii, keď na jednej strane je 340-tisíc nezamestnaných často s rodinami bez vlastného príjmu a na strane druhej okolo 100-tisíc zamestnancov v dôchodkovom veku, ktorí sú už finančne zabezpečení, považujem za primerané poskytnúť šancu nezamestnaným a uvoľniť ruky zamestnávateľom v tom zmysle, ako to aj navrhovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení.
Preto podávam pozmeňujúci návrh, aby po nadobudnutí nároku zamestnanca alebo štátneho zamestnanca na starobný dôchodok mal zamestnanec alebo služobný úrad možnosť - a opakujem a podčiarkujem - možnosť, nie povinnosť, slobodne sa rozhodnúť, či so svojím zamestnancom alebo štátnym zamestnancom rozviaže pracovný pomer štandardným spôsobom, alebo ho ponechá aj naďalej v pracovnom pomere.
Toto riešenie umožní, aby starobný dôchodca mohol aj naďalej vykonávať svoju prácu v prípade, ak je potrebný a užitočný pre svojho doterajšieho zamestnávateľa. Z toho vyplýva, že ukončenie pracovného pomeru v zmysle navrhovanej zmeny nebude môcť nastať po dosiahnutí dôchodkového veku, ale až vzniku nároku na starobný dôchodok, teda po splnení podmienky odpracovania minimálneho počtu rokov dôchodkového poistenia a po splnení všetkých ďalších kritérií potrebných k tomu, aby príslušnej osobe bola poskytnutá plná penzia.
Čo si od tohto návrhu sľubujem? Za predpokladu, že niektorí zamestnávatelia využijú navrhovanú zmenu, na trhu práce by sa mohlo v krátkom čase uvoľniť množstvo pracovných miest. Schválenie navrhovanej zmeny bude mať teda nepochybne významný vplyv aj na zníženie nezamestnanosti bez nároku na čerpanie prostriedkov z verejných zdrojov. Zároveň dôjde k úspore prostriedkov vyplácaných vo forme dávky v nezamestnanosti a sociálnych dávok. Tento návrh má teda potenciál znížiť nezamestnanosť na nižšiu úroveň zo súčasných 12,8 %.
V období, keď som uvažovala o tomto návrhu, stretávala som sa s tromi námietkami a bola to jednak pochybnosť o tom, ako zabezpečiť oznamovaciu povinnosť o nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, ďalej bola to námietka, že navrhovaná úprava je diskriminačná a protiústavná, a nakoniec námietka, že navrhované riešenie je prijateľné iba vtedy, keď nadobudnutie nároku na starobný dôchodok ako výpovedný dôvod bude zakotvený v kolektívnej alebo individuálnej zmluve so zamestnávateľom.
Na prvú námietku je veľmi jednoduchá odpoveď. Navrhovaná zmena neukladá ani zamestnancovi, ani Sociálnej poisťovni oznamovaciu povinnosť voči zamestnávateľovi alebo služobnému úradu o termíne nadobudnutia nároku na starobný dôchodok. Teda o poskytnutí tejto informácie rozhoduje slobodne zamestnanec.
Na druhú námietku dáva odpoveď rámcová smernica Európskej únie a antidiskriminačný zákon, ktorý je jej transpozíciou v Slovenskej republike, a ten v § 38 ods. 3 ustanovuje, že "rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané, ak to ustanovuje osobitný predpis". Rovnako podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona, citujem: "Diskriminácia z dôvodu veku nie je najmä rozdielne zaobchádzanie, ktoré spočíva v ustanovení osobitných podmienok na výkon zamestnania vrátane odmeňovania a prepúšťania, ak ide o osoby určitej vekovej kategórie."
Domnievam sa, že v tomto parlamente sa všetci bez rozdielu zhodneme na tom, že oprávneným cieľom nás všetkých je vytvoriť také legislatívne podmienky, aby sa mohol zamestnať čo najväčší počet osôb v produktívnom veku. Spôsob, ktorý pre dosiahnutie tohto cieľa navrhujem, je možné bez najmenších pochybností považovať za nevyhnutný a primeraný a osobitným predpisom spôsob, ktorým je možné tento cieľ dosiahnuť, a to je táto novela Zákonníka práce. Tým sú splnené všetky podmienky, ktoré ukladá rámcová smernica aj antidiskriminačný zákon.
Tretia námietka je vyriešená najnovšou judikatúrou Súdneho dvora, najmä rozhodnutím v právnej veci Petersen zo dňa 12. januára 2010. Rozsudok Súdneho dvora pripúšťa skončenie zamestnaneckého pomeru na základe dovŕšenia dôchodkového veku. Ešte raz opakujem, Súdny dvor z 12. januára 2010 považuje za prípustné ukončenie zamestnaneckého pomeru z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Z toho vyplýva, že uzákonenie dosiahnutia dôchodkového veku alebo získania nároku na starobný dôchodok ako podmienky pre rozviazanie pracovného pomeru v individuálnej alebo kolektívnej zmluve je nadbytočné, pretože už samotné dovŕšenie dôchodkového veku je postačujúcou podmienkou pre ukončenie zamestnaneckého pomeru.
Okrem toho neviem si dosť dobre predstaviť, že v kolektívnych zmluvách štátnych zamestnancov by sa takýto výpovedný dôvod vôbec mohol objaviť. Štátny orgán totiž môže konať iba na základe zákona a v žiadnom právnom predpise nie je dosiahnutie dôchodkového veku explicitne zakotvené ako dôvod pre rozviazanie pracovného pomeru. Rozsudok Súdneho dvora v právnej veci Petersen je argument, ktorý by mal, vážené kolegyne a kolegovia, rozptýliť všetky vaše pochybnosti o legálnosti navrhovaného riešenia.
Dovoľte mi, aby som na záver svojho vystúpenia porovnala svoj návrh s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Kaníka, ktorý náš gestorský výbor pre veci sociálne odporúča neprijať.
Prvým nedostatkom je, že vytvára dve kategórie pracujúcich dôchodcov, kategória osôb vo veku do 65 rokov podľa neho môže byť zamestnaná bez obmedzení, ale starších ako 65 rokov už túto výsadu stráca. Je pre mňa otázkou, prečo má byť hranicou práve 65 rokov, prečo nepovažovať za rozhranie napríklad 67 rokov 9 mesiacov a 12 dní? Práve v tejto veci tento návrh má črty diskriminačné.
Za druhý nedostatok považujem to, že formálne by sa tento návrh vzťahoval aj na štátnych zamestnancov, ale z dôvodov, o ktorých som už hovorila, je prakticky nevykonateľný. Dosiahli by sme iba to, že sa vytvorí ďalšia kategória nedotknuteľných zamestnaných dôchodcov s výsadným postavením.
A tretím nedostatkom je, že praktický dopad navrhovanej zmeny pána poslanca Kaníka na počet pracovných miest uvoľnených v prospech nezamestnaných za terajších podmienok je nulový a v budúcnosti po prijatí jeho návrhu by bol možný iba v prípadoch, ak sa premietne ako výpovedný dôvod do zmlúv so zamestnávateľom. A v tomto smere som skeptická. Preto sa spytujem, na čo nám je také ustanovenie v zákone, ktoré neprináša deklarovaný efekt?
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, všetky prípadné pokusy interpretovať môj návrh ako krok namierený proti starobným dôchodcom musím veľmi, veľmi striktne odmietnuť. V situáciách, keď je potrebné zvoliť si jednu z dvoch možností, by konzervatívne orientovaný zákonodarca, za ktorého sa považujem, nemal váhať a mal by sa prikloniť na stranu tých, ktorí sú zraniteľnejší a bezmocnejší. V tomto prípade ich vidím v nezamestnaných.
Dúfam, že tento návrh podporia všetci, ktorí majú úprimnú snahu prispieť k zníženiu nezamestnanosti na Slovensku nie iba verbálne a symbolicky, ale významnou mierou.
Toľko k odôvodneniu môjho návrhu a teraz prosím o trpezlivosť, prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej a Antona Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 340).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311 Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I sa za novelizačný bod 43 vkladajú nové novelizačné body 44 a 45, ktoré znejú:
44. V § 63 sa ods. 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: "f) zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok".
45. V § 63 ods. 2 sa slová "pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer" sa nahrádzajú slovami "podľa ods. 1 písm. d) štvrtého bodu písm. e) a f)".
Bod 2. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
Čl. V
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. Paragraf 47 sa dopĺňa písm. j), ktoré znie: "j) štátny zamestnanec spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok".
Bod 2. V § 50 v druhej vete sa slová "písmená h) a j)" nahrádzajú slovami "písmená h) až j)".
V súvislosti s navrhovanými zmenami je potrebné prečíslovať novelizačné body v čl. I a prečíslovať nasledujúce články. Navrhované zmeny je potrebné zohľadniť aj v čl. VI o účinnosti.
Ďakujem vám pekne za pozornosť a vypočutie a uchádzam sa o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis

8.7.2011 o 14:05 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:05

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
... a aj s rodinnými príslušníkmi... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

8.7.2011 o 14:05 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, keď ste to takto pekne povedali, pán podpredseda, predsedajúci, trošku mám problém, ale faktom je, že nestotožňujem sa celkom s názorom váženej kolegyne a trošičku by si to zaslúžilo naozaj aj niekoľko ideových poznámok.
Pani kolegyňa, reprezentujete stranu, ktorá dôsledne bola nositeľom všetkých liberálnych tendencií u nás. Urobili sme všetko pre to, aby neexistoval majetok, z ktorého je možné, verejný majetok, z ktorého je možné sanovať potreby ľudí. Všetko sme sprivatizovali. Prednedávnom vaši kolegovia tu navrhovali 15-percentnú daň a podobne. Vytvorením druhého piliera, ktorý ste rovnako nadšene podporovali, vážené kolegyne, kolegovia, ste definitívne jednu generáciu ľudí s dôchodkami totálne odpísali.
Nechce sa mi veriť, že by niekto po 65. roku chodil do práce zúrivo len z toho dôvodu, že aby hromadil majetok. Pracuje predovšetkým preto, lebo tie peniaze potrebuje buď pre seba, buď pre rodinu a podobne. A v každom prípade sa dostávame do nejakej kolízie, že sú tu nejaké ľudské práva, pani kolegyňa.
Viem si predstaviť, že tých 30- alebo 40-tisíc mladých, ktorí nemá prácu, to je niečo hrozné, ale okrem takéhoto návrhu by som rád videl nejakú vážnu iniciatívu smerujúcu k vytváraniu pracovných miest, ale to aj strategických podmienok, preto, samozrejme, potom aj tých aktuálnych, ktoré sa dajú vyriešiť za šesť mesiacov alebo za osem.
Pravdepodobne pre mňa vychádza, že pre podmienky, aby sme vedeli sanovať základné sociálne potreby našich ľudí, pre to treba mať nejakú politiku, ktorá má dramaticky iné parametre, ako sme tu doteraz mali. Obávam sa, že naše základné zdroje sú vypľundrované, dôchodky sú dneska na úrovni sociálnej výpomoci, vážené kolegyne, kolegovia, na tragickej úrovni a druhý pilier spôsobil, že už prakticky ani nemôžu narásť aspoň do elementárnej dôstojnej podoby. V tom je zásadný problém.
Čiže týmto spôsobom nastupovať a iba... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:24 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Určite tento návrh nie je populárny, ale nie je namierený ani proti dôchodcom a veľká časť dôchodcov si to aj uvedomuje podľa odoziev, ktoré dostávame. Je určite správne a dobré, ak seniori pracujú čím dlhšie. Je to dobré aj pre nich, aj pre hospodárstvo, pre spoločnosť a akokoľvek môžeme, budeme toto podporovať, je to úplne normálny trend v celej Európskej únii a všade na svete. Preto sme neboli za to, keď vláda prišla s návrhom buď dôchodok, alebo práca. To sa nám zdalo príliš tvrdé.
Na druhej strane rozväzujeme ruky riaditeľom, manažérom, ale nechávame zodpovednosť za rozhodnutie na nich. Nedávame im žiadne alibi, neprikazujeme im niekoho prepustiť. Naopak, oni sami sa musia rozhodnúť, či potrebujú dôchodcov, alebo ich nepotrebujú, alebo majú mnohých absolventov, ktorí sú na začiatku svojej kariéry, ktorí sú nezamestnaní, ktorí skončia školu a skončia hneď na úrade práce, a je na tých riaditeľoch, je na zriaďovateľoch hlavne základných škôl, lebo podľa všetkého sa to týka hlavne týchto škôl, aby sa rozhodli, kto je pre školu väčším prínosom. Čiže je to pre manažérov, ale nedáva to alibi. Naopak, zvyšuje to zodpovednosť aj manažérov, riaditeľov, aj zriaďovateľov.
A je to aj pre absolventov, pre ľudí, ktorí ukončia celú svoju dochádzku, celé svoje vzdelávanie tým, že skončia na úrade práce namiesto toho, aby sa zamestnali a aby prirodzeným spôsobom získavali skúsenosti práve od starších kolegov, od ľudí, ktorí možno už sú aj v dôchodkovom veku, ktorí sú tak dobrí, že tam budú, kým budú vládať, alebo ktorí jednoducho už... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:26 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Gibalová, veľmi vítam tento váš návrh. A vzhľadom na to, že je plne v súlade s našimi volebnými alebo predvolebnými sľubmi, myslím teda nášho hnutia Obyčajní ľudia, kde sme doslova v tomto duchu ľuďom sľubovali, že situáciu budeme riešiť, tak jednoznačne ho podporujeme.
A nie že ho podporujeme, ale išli sme trošku aj ďalej a podporu alebo bez podpory tohto pozmeňovacieho návrhu si nevieme predstaviť našu podporu k celému Zákonníku práce.
Robíme to preto, lebo je veľmi dôležité, aby sme sa začali pozerať na Slovensko nie iba očami Bratislavčana, lebo ak by Slovensko bolo iba Bratislava s nezamestnanosťou 3-4 %, tak takéto ustanovenie v Zákonníku práce vôbec nepotrebujeme, lebo jednoducho ten pracovný trh by fungoval a vôbec by nás netrápilo, či nejaký dôchodcovia pracujú, alebo nepracujú. Ale vzhľadom na to, že na Slovensku sú regióny, kde nezamestnanosť je obrovská, dokopy 400-tisíc ľudí na Slovensku nemá prácu, tak je nezodpovedné alebo bolo by od nás nezodpovedné, ak by sme nevyužili túto situáciu alebo túto možnosť a nedostali do Zákonníka práce práve toto ustanovenie, ktoré určite pomôže mnohým nezamestnaným získať prácu, a myslím si, že tým pracujúcim dôchodcom až tak neublíži.
V tomto prípade jednoznačne stojíme za týmto pozmeňujúcim návrhom, a tak, ako sme povedali, je to naša, prijatie tohto pozmeňováku je podmienka toho, aby sme podporili celý Zákonník práce, alebo teda novelu Zákonníka práce.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:28 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa Gibalová, chcem sa vám poďakovať za prehľad o počte poberateľov starobného dôchodku v zamestnaneckom pomere, ktorý ste nám predložili. Považujem tieto čísla za hodné pozornosti a aj vzhľadom na tieto čísla považujem váš pozmeňujúci návrh za dobrý a hlavne dôvodný. Rovnako ďakujem, že ste vysvetlili aj objasnili možné pochybnosti, ktoré by mohli byť v súvislosti s vaším pozmeňujúcim návrhom komunikované, pretože ide o veľmi citlivú tému. A verím, že tak ako ste ich predniesli, boli jasné všetkým prítomným.
Chcem preto podporiť váš pozmeňujúci návrh a ešte raz sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste sa rozhodli riešiť tento problém, hoci je veľmi citlivý a určite aj veľmi nepopulárny.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:30 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:31

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No, vážená pani kolegyňa, šokovali ste ma práve vy z Kresťanskodemokratického hnutia. Ja vám určite nebudem ďakovať za takýto návrh. A viete prečo? Predložili ste nám tu prehľad poberateľov starobného dôchodku. Pekné čísla. Skúsili ste sa spýtať tých starobných dôchodcov, prečo oni pracujú? Prečo musia mnohí ešte pracovať? Viete prečo? Pretože to, čo vy tvrdíte, že penzista je finančne zabezpečený, no, žiaľ, nie je. Ak by bol, tak budem prvý, ktorý zdvihne ruku za váš pozmeňujúci návrh. Ale oni nie sú, žiaľ. A môžem a vo svojom vystúpení vám potom poviem aj kopu konkrétnych, konkrétnych vecí.
Prečo beriete právo ľuďom pracovať? Veď na to majú právo ústavné. Aký je rozdiel medzi 60-ročným, 58-ročným a 64-ročným? A to takýmto spôsobom chcete riešiť nezamestnanosť? Nie je to nezneužívanie situácie na trhu práce? Na úkor dôchodcov chcete pomáhať, žiaľ, tým, ktorí sú nezamestnaní? Nie sú tu iné formy a metódy, ako im treba pomôcť? Ale takýmto spôsobom? Jedným brať prácu a druhým dávať? To sa mi naozaj nezdá.
A naozaj by som veľmi rád počul iné zdôvodnenie tohto zákona alebo tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože je podľa môjho názoru nielen nelegálny, v rozpore s ústavou, ale aj neetický. A s čistým svedomím tento váš návrh spolu s tým, ktorý tam bol, že dovŕšiš vek 65 rokov a môžeš odísť, by som nazval možno tvrdo, ale je to taká "zákonná pracovná eutanázia" - dovŕšil si určitý vek, už ťa nepotrebujeme, odpáľ, choď preč! Toto je váš návrh v praxi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:31 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:33

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež určite nebudem chváliť pani Gibalovú, ale poviem základnú vec. Riešenie nezamestnanosti nespočíva v prepúšťaní dôchodcov, ale v tvorbe nových pracovných miest.
A tu teda trošku sa zastanem pána ministra práce, pretože vždy sa kladie dôraz, že ministerstvo práce nerobí. Ale ministerstvo práce túto kompetenciu nemá. Túto kompetenciu majú práve ekonomické rezorty, a teda ministri, ktorí zastupujú ekonomické rezorty.
Čiže v každom prípade treba podporiť v prvom rade - v prvom rade - tvorbu nových pracovných miest a využiť všetky nástroje preto, aby sa nové pracovné miesta podporili. Nie to, čo sa u dialo, že ste zastavili aktívnu politiku trhu práce, že prakticky nefungujú rekvalifikácie, že nemáte peniaze a úrady práce nemajú peniaze na absolventskú prax, kde meškajú výplaty a podobne. V decembri ste rekvalifikovali 25 ľudí.
Pani poslankyňa Gibalová, váš počet poberateľov starobného dôchodku v zamestnaneckom pomere k 31. 12. je holá štatistika, ktorá nič nehovorí. Pani poslankyňa, vtedy by bola zaujímavá táto štatistika, keby ste povedali, aké pracovné miesta, na akých pracovných miestach sú títo ľudia zamestnávaní, akú činnosť vykonávajú. Vy, ktorá ste sa tak bili za sociálne služby, choďte sa pozrieť, v akom veku a koľko dôchodkýň pracuje v zariadeniach sociálnych služieb, v opatrovateľskej službe, len aby sa akýmsi spôsobom uživili, a za akú sumu robia. Ja som zvedavá, či túto prácu pôjdu robiť mladí ľudia, napríklad viď pani Kiššová a podobne.
Čiže, prosím vás, treba sa aj pozrieť na to a vtedy budem takejto analýze veriť a budem hovoriť o tom, že je to dobrý materiál, keď takýto podklad predložíte.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:33 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Monika, plne podporujem tvoje riešenie, pretože si tiež myslím, že v tejto situácii, kedy je problém získať prácu mladším ľuďom v produktívnom veku, je dobré, aby zamestnávateľ mal možnosť využiť svoje právo ukončiť trvalý pracovný pomer.
Obsah tvojho pozmeňováku, tak ako vlastne už Igor povedal, bol aj jedným z našich bodov programu. Takže máš našu plnú podporu.
Myslím si, že neobstojí argument o diskriminácii dôchodcov. Je vždy lepšie naliať si čistého vína a nevyhľadávať fiktívne, často smiešne porušenia pracovnej disciplíny, ktoré i tak na súde neobstoja. Ide v podstate o rozviazanie rúk zamestnávateľom, ktorí naozaj niekedy z úcty k starším možno nedokážu priamo pomenovať skutočné dôvody, pre ktoré by bolo vhodné, niekedy až nutné, ukončiť pracovný pomer.
Tiež si nemyslím, že po prijatí tohto tvojho návrhu budú húfne zamestnávatelia prepúšťať takýchto zamestnancov, pretože tí, ktorí zvládajú pracovné tempo a nasadenie, takýchto si určite zamestnávateľ bude držať ďalej.
A nezabúdajme, že ide o spôsob ukončenia pracovného pomeru. A stále existuje možnosť zamestnanca zamestnať sa na dohodu alebo proste na iný pracovný pomer.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.7.2011 o 14:35 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video