22. schôdza

6.9.2011 - 14.9.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.9.2011 o 10:43 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:43

Jozef Mihál
 

13.9.2011 o 10:43 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:43

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, sa predkladá za účelom realizácie koncepcie reformy daňovo-odvodového systému. V súlade s tým zákon obsahuje nevyhnutné zmeny súvisiace s úpravou príjmu zo závislej činnosti obsiahnutou vo vládnom návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti. To je zákon o superhrubej mzde, o ktorom sme pred chvíľkou rokovali. Tu však ide o ústavný zákon, preto tento ústavný zákon nemôže byť ako ďalší článok pripojený k návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a je potrebné o ňom rokovať a schváliť ho osobitne ako ústavný zákon.
Vecnou podstatou veci je to, že ak sa príjmy zamestnancov zvyšujú, zjednodušenie povedané koeficientom 1,34 z dôvodu prenosu odvodov zamestnávateľa na zamestnanca, tak je potrebné týmto koeficientom 1,34 urobiť úpravy v rôznych ďalších zákonoch, v rôznych ďalších parametroch a tu práve ide o to, aby sa limity k príjmu, pri ktorých sa podávajú majetkové priznania a tak ďalej verejných funkcionárov, takisto príslušným spôsobom zvýšili.
Čiže ja si dovolím apelovať na vašu zodpovednosť. Ak sa schváli zákon o superhrubej mzde, je, odporúčam podporiť aj ústavný zákon, o ktorom práve hovoríme, pretože ak by sa tak nestalo, tak by to de facto znamenalo, že sa sprísnia podmienky pre podávanie majetkových priznaní a podobne pre verejných funkcionárov. Čiže je to na vás, aby ste túto úpravu naozaj korektne prijali a nehľadali za tým ani žiadne politikárčenie a ani nič iné.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.9.2011 o 10:43 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:43

Július Brocka
 

13.9.2011 o 10:43 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:57

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, pridelili ste návrh zákona na prerokovanie výborom, navrhli ste aj gestora vrátane lehôt. Návrh spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú potrebné, aby sme mohli o ňom rokovať v prvom čítaní.
Ja jednou vsuvkou alebo jednou vetou k tomu, čo povedal pán minister, hovorím, že je to ústavný zákon, ale aj keď by sme my koaliční poslanci nezískali podporu pre prijatie tohto zákona v radoch opozičných poslancov, tak inými slovami sa stane to, že pokuty z neplnenia jedného zákona, napríklad nami poslancami, budú vyššie o koeficient 1,34, myslím. Takže ale, samozrejme, odporúčam, aby sme návrh schválili a pokuty budú nižšie.
Odporúčam zároveň Národnej rade, aby v druhom čítaní bol návrh pridelený výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a výboru pre sociálne veci. Gestorom, navrhujem, aby bol výbor pre sociálne veci. Lehotu prerokovať vo výboroch 30 dní a gestorskému 32 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Pán predseda, nech sa páči, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2011 o 10:57 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:57

Pavol Hladký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 8. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone z 8. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov túto správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 27. júla 2011 č. 445 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vrátený zákon pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vrátenému zákonu.
III. Pripomienky prezidenta Slovenskej republiky uvedené v III. časti jeho rozhodnutia z 26. júla 2011 č. 1965-2011-BA.
Pripomienka č. 1. V čl. I v 65. bode v § 143c sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. Gestorský výbor odporúča túto pripomienku schváliť.
Pripomienka č. 2. V čl. I v 65. bode v nadpise § 143c sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. novembra 2011". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a aj gestorský výbor odporúča schváliť.
Pripomienka č. 3. V čl. I v 65. bode v § 143c v doterajšom odseku 1 sa slová "1. septembrom 2011" nahrádzajú slovami "1. novembrom 2011" a slová "1. septembra 2011" sa nahrádzajú slovami "1. novembra 2011". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a gestorský výbor odporúča schváliť.
Pripomienka č. 4. V čl. II v 8. bode v nadpise § 438d sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. novembra 2011". Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a gestorský výbor odporúčajú schváliť.
Piata pripomienka. V čl. II v 8. bode v § 438d sa slová "1. septembrom 2011" nahrádzajú slovami "1. novembrom 2011" a slová "v 1. septembri 2011" sa nahrádzajú slovami "v 1. novembri 2011". Ústavnoprávny výbor aj gestorský výbor odporúčajú schváliť.
Pripomienka č. 6. V čl. VIII sa slová "1. septembra 2011" nahrádzajú slovami "1. novembra 2011". Ústavnoprávny výbor aj gestorský výbor takisto odporúčajú schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhované uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasovali 4 poslanci, hlasovania sa zdržali 2 poslanci. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 11 poslancov.
Gestorský výbor preto odporúča hlasovať o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky takto: o bode č. 1 hlasovať samostatne a tento schváliť, o bodoch č. 2, 3, 4, 5 a 6 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
IV. Gestorský výbor k zákonu z 8. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou, odporúča zákon v treťom čítaní schváliť v znení schválených pripomienok uvedených v tejto správe.
Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 8. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zo 6. septembra 2011 č. 97.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto vrátenému zákonu.
Skryt prepis

13.9.2011 o 10:57 hod.

Mgr.

Pavol Hladký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:57

Jaroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, som si vedomý, že gestorský výbor odporučil schváliť pripomienky pána prezidenta, ale i napriek tomu si stojím za svojím pozmeňujúcim návrhom.
Môj návrh rieši situáciu občanov, ktorí prišli o svoje vozidlo neštandardným spôsobom, ako je napr. prírodnou katastrofou, zosuvom pôdy, požiarom, ale i napr. rieši problém pri zdedení len evidenčných čísel vozidla. Takíto občania pri odhlásení vozidla z evidencie motorových vozidiel sú nútení použiť nezákonný spôsob alebo musia nezmyselne platiť zákonné poistenie.
A preto vás, ctené plénum, žiadam o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu a prelomenie pripomienky pána prezidenta uvedenej ako č. 1 v spoločnej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 10:57 hod.

Jaroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:57

Martin Pado
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, 8. júla tohto roku schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 8/2009 Z. z., ktorú však prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.
Chcem povedať na úvod, budem sa snažiť byť krátky, chcem povedať, že som za novelu v júli nehlasoval, a chcem povedať aj dôvody, prečo som za tú novelu nehlasoval. Dôvody boli dva.
Prvý, to, čo tu hovoril pán poslanec Suja, je pozmeňovací návrh, ktorý on predložil a ktorý, ako vravel, rieši isté problémy, avšak vyraďovanie vozidiel z evidencie na základe čestného prehlásenia bolo u mňa spojené z hľadiska toho, že je možné týmto spôsobom zaviesť aj nekalé praktiky so zavedením nevyhnutnosti kontroly originality. Teda vyváženie toho stavu, že na jednej strane je možné riešiť problémy, ktoré niektorí majitelia naozaj majú, ale kontrola originality na druhej strane zase vyvažuje možnosti nekalého narábania a nekalých praktík práve pri tomto systéme. Ako náhle sa tento nepomer podarilo ako dosiahnuť neschválením kontroly originality, nemohol som za túto novelu zákona zahlasovať.
Druhý dôvod, prečo som nehlasoval, je reakcia predkladateľa pri hlasovaní o pozmeňovacom návrhu, ktorý zavádzal kontrolu originality, poviem úprimne, slová, že to je obyčajný biznis na adresu autorov alebo predkladateľov pozmeňujúceho návrhu, ma veľmi nepríjemne prekvapili, pretože pozmeňovací návrh, ktorý zabraňoval kšeftom a kadejakým nekalým praktikám, bol alebo jeho autori boli označení za biznis a naopak, to, čo biznis umožňovalo, bolo podporené.
Keď sme prerokovali návrh novely zákona o zbraniach a strelive, tak som bol označený vtedy za lobistu určitej záujmovej skupiny, potom za človeka, ktorý, dalo by sa povedať, ohrozoval záujmy iných občanov, nakoniec pri schvaľovaní novely sa ukázalo aj neskôr, že obidve tieto tvrdenia boli nadnesené a nepravdivé.
Aj teraz sa chcem ohradiť proti tomu, aby ma niekto označoval za biznismena, nie som biznismen. A napriek tomu, že niektorí kolegovia mňa aj mojich kolegov, ktorí tento návrh predkladali, nabádali k tomu, aby sme podporu novely zákona o cestnej premávke spojili s akýmsi, ako by sa dalo povedať, nie ospravedlnením, ale aspoň takým slovíčkom, že prepáčte. Ja na tom netrvám a nepredpokladám, že by sme sa tak ako slušní ľudia, ktorí boli označení za potenciálnych zločincov, ako sa oni nedočkali ospravedlnenia, myslím si, že ani my by sme na to čakať nemali, lebo zrejme sa toho nedočkáme.
Je mi veľmi ľúto, že v určitom čase sa v Národnej rade namiesto toho, čo by malo byť, že nesúhlasím s vami, to známe voltairovské "nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli prezentovať" objavuje to klasické gottwaldovské, že "kto nejde s nami, tak je proti nám". Nemám z toho dobrý pocit.
A chcem povedať, že za tento návrh novely zákona o cestnej premávke s mojimi kolegami zrejme hlasovať budeme za podmienky, že ten pozmeňovací návrh alebo pripomienka pána prezidenta bude rešpektovaná a že sa dosiahne vyrovnaný stav vtedy, že ak prejde vyraďovanie na základe čestného prehlásenia, tak prejde aj kontrola originality. Ak nie, tak ani jedno, ani druhé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2011 o 10:57 hod.

Ing.

Martin Pado

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:57

Peter Pelegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem len doplniť pána kolegu Pada a chcem ešte upozorniť kolegov a pripomenúť im aj postoj ministra životného prostredia, ktorý pri predložení toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz pán prezident oponuje, tíško sedel, nepovedal ani jedno slovo, a pritom dobre vieme, že takýto pozmeňujúci návrh by mohol mať aj významný dopad na životné prostredie, pretože mnohí by sa mohli zbavovať svojich vozidiel a vrakov tak, že by ich niekde vyhodili na čierne skládky a čestným vyhlásením by vozidlo vyradili. Vtedy tu sedel ako taký dubák pod stromom a nepovedal ani jedno najmenšie slovo, ale keď išlo o Recyklačný fond a aby mohol mať podpis pod tými stá miliónmi eur každý rok, tak vtedy horlivo tu obhajoval a diskutoval. A ten rozdiel medzi jeho vystúpeniami bol asi päť minút.
Takže tam som si uvedomil, asi o čo ide ministrovi životného prostredia, a bol som naozaj, naozaj som bol veľmi nespokojný s jeho postojom, pretože on, ktorý má dbať aj na ochranu životného prostredia, pri tomto pozmeňujúcom návrhu bol absolútne ticho a nepovedal ani najmenšie slovo.
Takže ja chcem aj za klub SMER - sociálna demokracia vyjadriť podporu pripomienke pána prezidenta a určite ju podporíme a pevne verím, že aj iní kolegovia. A som aj vďačný za postoj váš, pán poslanec, že tu pripomienku takisto ste ochotný podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2011 o 10:57 hod.

Ing.

Peter Pelegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:13

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, ten návrh zákona je veľmi krátky a jeho cieľom je napraviť jednu chybu, ktorá sa stala pri jednej z mnohých noviel vysokoškolského zákona v roku 2007 pri udeľovaní titulov, a to pri ukončení doktorandského štúdia a udelení záverečného titulu, kde jednoducho zostalo to, že po ukončení doktorandského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia sa udeľuje titul ThDr. No náš systém na to nie je nastavený.
Treba povedať, že doktorandské štúdium vo všetkých ostatných odboroch končí titulom PhD. Aj na PhD. je i ten vysokoškolský systém nastavený, pretože jednoducho ak niekto chce robiť školiteľa, následne oponenta, ak potrebuje získavať finančné prostriedky, a to aj, samozrejme, že potrebuje cez granty, všade sa vlastne pozerá na to, že či má ukončené doktorandské štúdium, a to znamená, či má titul PhD. Takže nič viac, nič menej, je to krátka novela.
Ja si myslím, že tu by sme mohli nájsť bezproblémovú zhodu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2011 o 11:13 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:15

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslancov pána Fronca, Hrušovského, Abrhana, ktorí navrhli, aby sme novelizovali zákon č. 131/2002 o vysokých školách, a to ako určený spravodajca Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Návrh tohto zákona bol doručený poslancom Národnej rady v zákonnej lehote. Predseda Národnej rady ho rozhodnutím č. 452 navrhol prideliť na prerokovanie výborom, navrhol gestorský výbor, lehoty. Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady, odporúčam, aby sa Národná rada po rozprave o návrhu zákona uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s návrhom pána predsedu Národnej rady odporúčam Národnej rade prideliť návrh zákona v druhom čítaní dvom výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhol pán predseda výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, čo tiež podporujem, a takisto navrhol, aby výbory, ktorým bude návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2011 o 11:15 hod.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video