54. schôdza

16.9.2015 - 7.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:10 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:10

Viera Šedivcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

212.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná právna úprava má zabezpečiť odklad účinnosti vybraných ustanovení tohoto zákona, pretože túto potrebu priniesla aplikačná prax.
1. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať túto sociálnu službu v inom právnom prostredí, dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Čiže hovoríme o tzv. personálnych štandardoch.
2. Povinnosť poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali poskytovať sociálnu službu v inom právnom prostredí, splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Hovoríme o bezbariérovosti v sociálnych zariadeniach, či sú to už verejní, alebo neverejní poskytovatelia.
Tiež rieši nehodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby podľa § 79 ods. 1 písm. e) Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z doterajšej lehoty do 31. decembra 2015 na lehotu do 31. decembra 2016. Tu hovoríme o tzv. štandardoch kvality.
Verím, že tento návrh podporíte.
Ďakujem.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:10 hod.

Mgr.

Viera Šedivcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:13

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

214.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku,aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1765 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor NR pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2015 o 13:13 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:15

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

216.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie podpredsedníčky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v krátkosti odôvodnil poslanecký návrh zákona, ktorým by sme veľmi radi riešili možno súčasnú veľmi negatívnu prax, ktorá sa nám dneska vo vzťahu k spotrebiteľom zaviedla v slovenskom súdnictve.
Stáva sa to veľmi často, že voči ľuďom spotrebiteľom sú uplatnené nároky zahraničnými spoločnosťami zo zmeniek. Keď si spomínate, dámy a páni, v minulosti boli zmenky ako také zakázané v spotrebiteľských vzťahoch. Nevadí to však, pretože sa na Slovensku objavilo obrovské množstvo zmeniek aj z minulosti, ktoré boli žalované na slovenských súdoch. Boli žalované na slovenských súdoch zo zahraničia, pretože slovenská zmenka bola indosovaná, teda postúpená do cudzieho štátu Európskej únie a naspäť vymáhaná z cudzieho štátu na Slovensko.
Bohužiaľ, sa tak do istej miery ale aj laxnosťou niektorých, ktorí o týchto nárokoch rozhodovali, stalo, že mnohé z nárokov, ktoré je sporné, či by priznané mali byť, boli voči spotrebiteľom priznané. Nedávna prax ukázala, že pani, ktorá si požičia 600 eur, podpíše zmenku na 1 100 eur, je voči nej v exekučnom konaní vymáhané 8 000. To je jeden z tisícov príkladov, ktoré na Slovensku môžete vidieť.
Problém je v tom, že zmenkovým konaním sa dodnes na kauzu, teda základný pôvodný vzťah, neprihliada, a napriek tomu, že už dnes jasná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie hovorí, že aj v zmenkovom konaní sú súdy členských štátov povinné prihliadať na ochranu spotrebiteľa, je tomu napríklad v rozsudku európskeho Súdneho dvora pod spisovou značkou C419/2011 Česká sporiteľňa proti nemenovanému pánovi, tak naše súdy, žiaľ, pri tom, ako boli zmenky uplatnené na súdoch, sa na nič iné nepýtali.
Aj vzhľadom k tomu je veľké množstvo rozhodnutí a možno očakávať ďalšie veľké množstvo rozhodnutí, ktoré idú proti spotrebiteľom, proti ľuďom na Slovensku, pretože v tých rozhodnutiach nie je uplatnená, dámy a páni, iba istina, ale v tých nárokoch je, uplatnených, aj príslušenstvo v neúmernej, neprimeranej výške: 0,25 % denne; 0,25 % denne, keď niekto vydá rozsudok, tak sa mu to zdá akože suma, ktorá je úplne v pohode. Dámy a páni, ale keď si prepočítate a vynásobíte 0,25 x 365 dní v roku, tak vám vyjde, že slovenské súdy priznávajú v zmenkovom konaní proti slovenským spotrebiteľom 91,25 % ročne, k tomu ešte zákonný úrok z omeškania 6 %, tak sme na 97,25 %, čo je vlastne pomaly 100 %, každý rok navyšuje sa dlh spotrebiteľov a ľudia sa dostávajú do situácie, keď nie sú schopní splácať úvery.
Či je to šikovnosť, alebo skôr nedbanlivosť súdov, môžeme polemizovať. Môžeme polemizovať preto, že nie je možné povedať, že máme úplne zlé zákony. Niektoré súdy ich aplikujú, bohužiaľ, tak, iné inak. Napríklad Krajský súd v Prešove chráni spotrebiteľov a svoje rozhodnutia smeruje k tomu, aby nároky, ktoré sú uplatnené voči spotrebiteľom, napríklad zo zmeniek, ktoré už aj vtedy boli obmedzené, keď ich ľudia vystavovali a boli postúpené do Čiech, nepriznáva.
Sú súdy, napríklad v obvode Krajského súdu v Bratislave, ktoré priznajú istinu, ten človek asi predsa je dlžný, ale to úžernícke príslušenstvo 91 % povie, že je to v rozpore s dobrými mravmi. A v časti príslušenstva návrh zákona zamietne.
Sú súdy, napríklad v obvode Krajského súdu v Trenčíne, konkrétne Krajský súd v Trenčíne, ktoré, keď je uplatnený nárok zo zmenky voči spotrebiteľovi a okresný súd v obvode Krajského súdu v Trenčíne rozhodne, že prizná istinu a odmietne príslušenstvo, 91 % ročne úrok neprizná, tak Krajský súd v Trenčíne zmení rozsudok okresného súdu v časti príslušenstva a ešte prizná aj 91 % ročne.
Môžeme teda konštatovať, že je nejednoznačná a rozporná aj rozhodovacia činnosť súdov. To treba oceniť skutky, ktoré aj v nedávnej dobe po dlhodobom štúdiu naozaj náročnom v rozhodovacej činnosti vykonalo ministerstvo spravodlivosti. Minister spravodlivosti sa obrátil na Najvyšší súd Slovenskej republiky, aby túto nejednoznačnú prax, rozhodovaciu prax súdov, aby ju Najvyšší súd posúdil, vydal zjednocujúce stanovisko a tak usmernil krajské súdy, ako vlastne majú, dámy a páni, rozhodovať. Je to štandardný, bežný krok, ktorý by minister spravodlivosti a iné oprávnené subjekty mohli v takýchto prípadoch urobiť. A ja oceňujem to, že minister spravodlivosti to aj urobil.
Náš návrh zákona, a verím pevne, že to je prvý krok, ktorý povedie k tomu, že na Slovensku spotrebitelia budú do istej miery pred takýmito úkonmi chránení.
Druhá vec, ktorá s týmto priamo, dámy a páni, súvisí, je, že na Slovensku sa môžu objaviť zmenky aj zo zahraničia voči spotrebiteľom, ktorú náš spotrebiteľ zmenku podpíše v cudzine. Alebo sa môže objaviť zmenka aj zo Slovenska, ktorá je indosovaná znovu do zahraničia a vráti sa naspäť. Ale my chceme plne dodržiavať európske právo, dámy a páni, a súčasťou európskeho práva sú aj rozhodnutia európskych súdnych orgánov. A keď už citujem, Súdny dvor Európskej únie povie, že v zmenkovom konaní je potrebné ex offo prihliadať na postavenie spotrebiteľa, musíme tomu prispôsobiť, dámy a páni, naše zákonodarstvo tiež. Je pravdou, dámy a páni, že v zásade by sme si mohli povedať, že to netreba, pretože rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie sú priamo záväzné aj pre nás v rámci acquis communautaire. Ale nič nebráni tomu, aby sme takúto úpravu, keď sa náhodou objaví zmenka v súdnom konaní, aby sme takúto úpravu dali aj do našich zákonov. Možno je to proti alibizmu tých, ktorí o tom rozhodujú, aby nemohli povedať, že prišiel mi návrh, je to zmenkové konanie, nemohol som robiť inak, len som rozsudok vydal.
Poukazujem, dámy a páni, na rozhodnutie a rozhodovaciu prax Krajského súdu v Prešove a dokonca vo veci príslušenstva neprimerane vysokého na rozhodovaciu prax iných krajských súdov, ktorí aspoň v časti uplatňovaných nárokov 91 % proti ľuďom ročne nepriznávali a treba im za to poďakovať a pochváliť.
Toto opatrenie, pevne verím, že do budúcnosti nás uchráni, ale aj tam, kde sú zmenky dovolené v iných štátoch, keď sa budú vymáhať proti našim občanom, im zabezpečí, aby aj tie zmenky, ktoré boli legálne vystavené, tak bolo možné prihliadať na neprimerané neprijateľné zmluvné podmienky voči spotrebiteľovi.
Nehovoriac o tom, ak máme dneska zmenkové konanie a na druhej strane hmotné právo zakazuje používať zmenku, tak v takom prípade síce zmenka vystavená v rozpore s hmotným právom sa uplatní v zmenkovom konaní a procesne vám súd povie, že predsa on nepreskúmava zmenku ako cenný papier a nemôže prihliadať na kauzu, to znamená, nárok zo zmenky prizná. Takže jedno, čo robí, hmotné právo zakazuje, nemáme garantované v procesnom práve, dámy a páni, že by nároky, nároky, ktoré sú uplatnené voči spotrebiteľom, sa odfiltrovali od tých, ktoré pri zmenkách určené majú byť.
Chcel by som uistiť aj pána poslanca Zajaca, ktorý nepochybne príde k mikrofónu rozprávať, že toto všetko objavila opozícia, že tomu tak neni, pán poslanec Zajac. Celé leto sme strávili štúdiom rozhodovacej činnosti slovenských súdov, päťsto, vyše päťsto rozsudkov sme prečítali a musím sa poďakovať aj ďalším kolegom z Národnej rady Slovenskej republiky, s ktorými som na tomto intenzívne spolupracoval, za energiu, ktorú sme tomu naozaj venovali.
Považujem to za veľmi dôležité a je pravdou, keď niektorí odborníci povedia, že zmenkové právo, zmenka, zákon zmenkový a šekový, ktorý je už z 50. roku, ja si uvedomujem, že tu máme nejaký dohovor, ktorý síce vydaný je, ale ratifikovaný úplne nie. A máme veľmi pekný čistý zákon, ale dnes v podmienkach Slovenskej republiky, tak ako sa zmenky používajú a používali, nemôžeme konať inak, ako chrániť ľudí. Dámy a páni, tisíce ľudí. To by som chcel povedať a odkázať odborníkom aj na zmenkové právo.
Dámy a páni, pokiaľ ide o ďalšie návrhy, dotknem sa už len dvoch tém, a to je Exekučný poriadok. Dnes v Slovenskej republike je obrovské množstvo rozsudkov, ktoré, môžeme povedať, že boli vydané v konaniach príliš rýchlych, možno trochu alibistických, kde sa priznávali úroky neprimerané, a to je veľmi slušné slovo. A analogicky poukazujem na rozhodcovské rozhodnutia, rozhodcovské rozsudky, kde sa v exekučnom konaní povedalo, pokiaľ je tam výhrada verejného poriadku, pokiaľ je exekučný titul v rozpore s právnym poriadkom, tak v takýchto prípadoch je možné exekúciu zastaviť.
Prinášame riešenie, ktoré bude aj do budúcnosti možno mementom pre tých, aby sa nezbavovali svojej roboty možno príliš rýchlym vyhádzaním sa rozsudkami proti spotrebiteľom, proti ľuďom na Slovensku, pretože zavádzame nový dôvod na zastavenie exekúcie. Pokiaľ boli rozhodnutia vydané zo zmeniek a neprihliadalo sa na ochranu spotrebiteľa, naozaj budeme veľmi radi, pokiaľ bude zákon posunutý do druhého čítania, hovoriť o týchto veciach prakticky, čo to bude znamenať.
Posledný bod z tejto novely, dámy a páni, je nemenej dôležitý. Zažili ste, keď pohľadávku bankovú alebo nebankovú, to je už jedno akej spoločnosti, vymáha cyperská firma? Pán poslanec Hrušovský zažil. Určite mnohí na Slovensku. A vychádzame z jedného, jedného veľmi dôležitého predsavzatia, že spotrebiteľský vzťah nezačína a nekončí len uzavretím zmluvy, ale spotrebiteľský vzťah začína od poskytnutia napríklad pôžičky po jej splatenie, resp. pri nezaplatení, až po jej vymáhanie, až po jej celkové vymoženie. Keď si povieme, že spotrebiteľský vzťah musíme kontrolovať, pretože sa veľmi často voči ľuďom na Slovensku zneužíva, zaviedli sme tu dozor, dohľad Národnej banky Slovenska nad finančným trhom, tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby pohľadávka voči spotrebiteľovi bola vždy pod kontrolou Národnej banky. V návrhu zákona navrhujeme, aby pohľadávky zo spotrebiteľských úverov okrem výnimočných zákonných situácií nebolo možné postúpiť práve z dôvodu, a to je náš hlavný motív, aby pohľadávka voči spotrebiteľovi a celkové jej vymáhanie bolo pod kontrolou dozorového orgánu, orgánu dohľadu nad finančným trhom, ktorým je Národná banka. Máme za to, že aj pri vymáhaní pohľadávok sa môžu uskutočňovať nekalé praktiky a práve kvôli tomu vymáhať by mal len ten, kto má licenciu od Národnej banky Slovenska, a tým pádom môže byť voči nemu uplatnená sankcia.
Nehovoriac o tom, dámy a páni, že keď niekto postúpi pohľadávky do cudzieho štátu - kde generuje zisk, kde platí dane, kde platí odvody?
Prišli sme v dobrej viere so spotrebiteľskými vzťahmi na Slovensku tu trochu poupratovať a pevne verím, že sa nám to touto novelou podarí. Tisíce ľudí na Slovensku, voči ktorým sú uplatňované úžernícke úroky, si to zaslúžia.
Preto prosím o podporu návrhu zákona.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:15 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:33

Boris Susko

Vystúpenie 13:34

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

220.
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, rozmýšľam, ako začať, ale napadá ma teraz cestou haleluja. Fakt. Haleluja! Konečne! Konečne. Konečne niečo, čo pomôže. Fakt. Niečo, že vieme, načo sme tu.
Ja som aj rozmýšľal, že keď chcete popísať, že čo sa vlastne umožnilo v tejto krajine, skúsim to povedať na jednom príklade, neviem, či sa mi to celkom podarí, ale pokúsim sa. Predstavte si niekde nejakú malú reštauráciu a tam reklama, že poďte si dať super koláčik. Hej, a teraz si budú, teda ľudia si sadnú a dajú si super koláčik, lebo budú v nejakom vedomí, že teda cena bude asi primeraná, alebo keď sa spýtajú, tak im povedia, nepýtajte sa na cenu, alebo keď sa moc spýtajú, tak im povedia a tí si ten koláčik nedajú. Ale poväčšine ľudia si sadnú na ten koláčik, však môže stáť len primeranú cenu, keď ho zjedia, tak príde čašník a povie 5 000 euro. Príde čašník a povie 5 000 euro. To sme my dovolili, že toto mohlo fungovať pod mantrou zmluvná voľnosť cien, či jak sa to povie, voľná tvorba cien. Je voľná tvorba cien, hotovo! Ten človek sa začne rozčuľovať a povie, jak je to možné, za jeden koláčik 5 000 euro? Jak, jak je to možné?! Dajte to na súd. Súd čo povie? Áno, je to v poriadku. Súd povie, áno, je to v poriadku. Exekútor vám pošle exekútorsky príkaz a ešte vám povedia: Viete čo, vy ste taký starší pánko, nebojte sa, my vám dáme splátky, zo sociálnej budete nám to postupne desať rokov splácať za ten koláčik.
Toto bola situácia, ktorá platí, zatiaľ ešte stále platí u nás. Toto je stav, ktorý naozaj platí u nás. My sme, a ja som to tu včera vyčítal, že máme, na dnešnej schôdzi sme mali, teda na terajšej schôdzi sme mali tri veľké zákony z pohľadu spotrebiteľa a ochrany spotrebiteľa, nulová diskusia, nulový záujem. A to sú tie zákony, kde my môžme predchádzať neželaným javom. My dneska riešime dôsledok toho, že sme to neriešili, hej. My dneska riešime, vlastne nechali sme to dohniť, vyhniť, je to neudržateľné a my dneska riešime dôsledok toho. Ale ja hovorím haleluja, ale super, teším sa. Teším sa tomu, že ten návrh tu je, teším sa tomu, že je odvážny, chcem veriť tomu, že aj v druhom čítaní bude rovnako odvážny ako v prvom čítaní.
V zásade tomuto návrh niet čo vytknúť. Má slušných predkladateľov, proste verím, že tá komunikácia bude korektná a na konci bude mať výsledok. Budeme mať výsledok, lebo tu naozaj si urobili z našich ľudí finančných otrokov s požehnaním štátu a s požehnaním súdov.
Ja vám poviem, viete, kde celý tento príbeh začal a ako to je, dnes začíname ukončovať ten príbeh predložením tohto návrhu, to celý ten príbeh začal tým, že som tu mával niekedy v júni, tu sedel pán Richter a som mu hovoril, vianočné dôchodky sem, vianočné dôchodky tam, a tu je pani zo Spišskej Belej.
Vtedy som tu mával, aj vy, ktorí ste sa na mňa hnevali, že som kričal, neviem čo, tým, že som mával, vyzerá, že v tejto snemovni sú ešte ľudia, ktorí majú nejakú sociálnu empatiu, tak si ma zavolal pán Pellegrini, že čo to mám. Pán Pellegrini si ma zavolal, že čo to je za papier. Tak som mu ukázal ten papier a pán Pellegrini si zavolal tuná pána Madeja a povedal mu, že nech to nejakým spôsobom riešia. A ja nehovorím, že nerád, ja nemám s tým najmenší problém, keď urobím chybu, sa ospravedlniť, a keď je čo pochváliť, tak pochváliť.
A do môjho vedomia to, čo sa udialo v priebehu prázdnin, že niekto vykonal naozaj enormné množstvo, pán poslanec a jeho ľudia vykonali enormné množstvo z pohľadu tých, lustrácie tých rozsudkov vykonali. A dopátrali sa ale k morbídnym číslam. By sme sa dopátrali k morbídnym číslam, že tu je 18-tisíc podaní takýchto zmenkových, z toho, myslím, 2 800 už prešlo, z toho 500 rozsudkov tu pán kolega aj spomínal. My sme tých 500 rozsudkov chodili páliť. My sme ich pálili v Košiciach, v Prešove aj v Bratislave. Symbolicky.
Ja som si vedomý toho, že ako politik nemám komentovať rozhodnutia súdov. Ale, prosím vás pekne, nechcite odo mňa, aby som nekomentoval rozhodnutie súdu, ktorý prizná niekomu spotrebiteľovu zmenku, nechcite to odo mňa. Prosím vás. To by sme sa mohli v tom zhodnúť.
A ja budem, keď sa v tomto zhodneme, ja nebudem, ja mám rešpekt a úctu a vzdávam úctu, aj to vždycky budem mať, ale tieto rozsudky si nezaslúžia ani rešpekt, ani úctu a je našou povinnosťou ich riešiť.
Tam ten príbeh začal. Verím, že dnešným dňom a na budúcej schôdzi ho ukončíme a tým ľuďom pomôžeme. My naozaj pomôžeme ľuďom, na ktorých sa niekto chystal, že si z nich urobí finančných otrokov na cirka desať rokov za to, že si biedaci požičali 600 eur. Proste desať rokov sa niekto chystal, že ich bude krútiť za krk.
Je to naozaj veľká vec. Teším sa tomu. A skončím s tým, že ja chcem povzbudiť ľudí, nie naschvál som to zbytočne zmoril ten začiatok, i keď človek si častokrát berie na seba, že je šašo a neviem čo a vykrikuje. Ja som priateľ výsledkov. Prosím vás. Aj najväčšia katedrála je postavená z malých tehál. Má význam, má význam sa zaujímať o verejný priestor, má význam upozorňovať na to hlasno, polohlasno, ticho, nejakým spôsobom má. Lebo keď nie, tak všimnite, čo sa našim urobilo, našim ľuďom čo sme dokázali urobiť, a keď sa na to upozorňuje, využijú sa všetky prostriedky, tak na konci vyzerá, že bude aj výsledok. Na konci bude aj výsledok.
Čiže skončím. Naozaj, ľudia, prosím vás, nedajte sa. Nie ste povinní strpieť veci, ktoré z vás robia otrokov. Nie ste povinní strpieť absolútnu nespravodlivosť, i keď táto krajina jej častokrát ju toleruje, priviera očami. Urobte niečo, urobte nejaký pohyb, bojujte, nedajte sa tomu zlomiť, nerezignujte. Má to zmysel. Má zmysel bojovať o svoje práva. Aj tá najväčšia katedrála je z malých tehličiek. A verím, že aj tento prípad a jeho ukončenie v druhom čítaní bude toho dôkazom.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2015 o 13:34 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

222.
Ja teda len dve vety poviem. Ale, pán poslanec Hlina, toto bol dobrý prejav. Toto bol štátnický prejav, toto bol prejav, ktorý nikoho neurazil, a pritom si povedal asi všetko, čo si mal. Ja ťa veľmi prosím, buď aj naďalej takýto a budeš ešte hviezdou, uvidíš.
No, ale samozrejme treba oceniť aj mnohých iných, ktorí za tých tri a pol roka túto tému stále otvárali: exekúcie, verejné obstarávanie a tak ďalej atď., no. Čiže je to pyramída, na ktorej sedia títo páni navrhovatelia. Treba ju oceniť a poďakovať im za to, lebo mnohí ľudia na to čakajú. Ja mám kopu listov, kde neviem čo s tým, v súvislosti s tým, čo sa teraz rieši. A teda bodaj by sme vo všetkých témach, ktoré Slovensko páli a bolí, postupovali takto a jednotne a skoro, teda rýchlo, operatívne, lebo predsa je päť mesiacov do volieb a troška sme to za tých tri a pol roka zanedbali. A to už nechce byť výčitka, iba konštatovanie pravdivé.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2015 o 13:41 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:43

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

224.
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, pán navrhovateľ, pán spravodajca, dámy a páni, naozaj som sa nechystal vystúpiť k tomuto návrhu zákona, lebo som vedel, že kolega Hlina vystúpi, ale keď už som bol navrhovateľom vyzvaný, tak teda mu splním to jeho prianie.
Na úvod hneď musím povedať, že pán navrhovateľ mal veľmi dobré vystúpenie, ako myslím to uvedenie zákona. Až je mi ľúto, že v minulosti ste viackrát nevystúpili a s tak dobrými návrhmi zákona, ako je tento. Takže veľmi ho chválim, tento návrh zákona.
A ja tu musím potvrdiť to, čo hovoril, veľmi kľudne dneska, môj kolega Alojz Hlina. Ale keď to tu hovoril v júni, keď tu mával tým papierom, keď veľmi expresívne tu kričal, tak úplne zostali niektorí poslanci, ktorí nevedeli, o čom hovorí, lebo nestihli si všimnúť v tej rýchlosti, ako tu kričal, o čom hovorí, úplne konsternovaní zostali viacerí. Zostali aj viacerí novinári, na chodbách sa pýtali, čo to ten Alojz tam kričí, prečo to tam vrieska a už ho nálepkovali všelijako. A ja som potom vystúpil a som to tu vysvetľoval a bol tu ešte pán minister Richter, aj on zostal konsternovaný, keď sa dozvedel, že pani má zaplatiť za 600 eur, 8 000 že má vrátiť? 8 000 za 600 eur?! To keď som znova preopakoval, pán minister Richter tu tiež gúľal očami. Na to reagoval predseda pán Pellegrini, oslovil pána Madeja a dneska je tu zákon, ktorý túto problematiku zmeniek zo zahraničia, ktoré vymáhajú po slovenských občanoch, tých 91 % plus ďalšie zákonné úroky, čiže skoro 100 %, sa tu rieši. Pán Boh zaplať za to.
Ale my sme naozaj v minulosti túto problematiku s kolegom Hlinom riešili. A naozaj sme robili aj akcie ako protest proti úžerníckym nebankovkám aj v Banskej Bystrici. Kolega Hlina bol celú noc pred ministerstvom spravodlivosti. Aj v Bratislave robil protest proti úžerníkom. A naozaj som navrhoval v minulosti opakovane návrh zákona, aby existoval strop pre tieto úroky pri nebankovkách. A dvakrát som to navrhoval. Odmietli ste to. Potom ste prišli, vládni poslanci, s návrhom zákona, ktorý to vyriešil. A tešil som sa, že aj toto je moja práca opozičného poslanca, poukazovať na takéto závažné problémy, keď, ako vy ste povedali vo svojej úvodnej reči, tisíce občanov sú zdierané úžerníckymi nebankovkami. Úžernícky klondike na Slovensku sa rozbehol. Tisíce podaní na slovenských súdoch. A ja som si tiež vtedy myslel, že stačí prijať strop pre úroky, pre tieto spotrebiteľské úroky a budú niektoré problémy vyriešené. Kolega Hlina zase poukázal na riešenie exekúcií. Aj tie sa sprísnili vládnym návrhom zákona. A nebankovky sú dneska licencované. Čiže pohli sa veci.
Ani nás vtedy nenapadlo, že existuje takto perfídny sofistikovaný spôsob, ako sa dá cez zahraničie vymáhať cez zmenky, sa dá vymáhať 100 % od slovenských občanov. A je to perfídny sofistikovaný spôsob. Vtedy sme o ňom nevedeli.
Takže máme za sebou nejaké výsledky. Venovali sme sa tejto problematike. To nie je o tom, že ja sa potrebujem chváliť. Ja potrebujem to, aby bol výsledok, aby slovenskí občania mali tu zákonom stanovené, že tu ich nebude niekto zdierať stovkami, tisíckami percent.
Však prišla za mnou redaktorka Slovenskej televízie, keď sme to riešili, a ukázali mi zmluvu na 6 000 % ročne. 6 000 % ročne!
Takže, áno, dneska zákonom máme stanovený strop pre úroky, exekúcie sprísnené, licencované musia byť nebankovky. Aj toto kvitujem, že len vymáhať pohľadávku bude môcť v tomto návrhu zákona len licencovaný subjekt, nie nejaká cyperská zahraničná firma fiktívna. Takže chválim tento návrh zákona.
O toto by nám malo ísť tu v pléne Národnej rady. Alojz Hlina tu nekričal preto, aby získal nejaké politické body. A to je odkaz aj pre teba, Jozef Šimko, Jozef Mikloško, prepáč, on keby to vtedy hovoril kľudne, sofistikovane, keby tu ukázal nejakú zmluvu, všetci by to prešli. No, Lojzo tu niečo povedal, psy štekajú, karavána ide ďalej. Ale keď tu kričal, keď robil tie excesy, pozri, dneska je tu návrh zákona od vládnych poslancov. A ja sa z toho teším. My to podporíme. Ak bude treba, v druhom čítaní vieme napomôcť vylepšiť.
Takže podporujem tento návrh zákona.
Ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2015 o 13:43 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:48

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

226.
Pán poslanec Zajac, myslím si, že dôstojné vystúpenie. Ja chcem potvrdiť to, čo si povedal, že jednoducho na to RPMN a tú hornú hranicu si poukazoval. My vtedy s kolegom Brixim sme aj prišli za tebou a sme povedali, že sa na to pozrieme. Potom aj na základe tvojich pripomienok sme na tom pracovali spoločne, samozrejme, s ministerskou administratívou a myslím si, že aj vtedy sme to priznali a povedali sme, áno, že ty si bol jeden z tých ľudí, okrem teda verejnosti, lebo aj tebe prišiel ten podnet z verejnosti, že jednoducho toto bolo treba riešiť. My sme popritom, samozrejme, riešili aj iné potom veci z pohľadu inkasných spoločností, ktoré ma teraz žalujú na súde, že som legislatívnou mojou iniciatívou pokazil dobré meno, čo ešte je stále priestor riešiť. Lebo v podstate už teraz nechodia vymáhať pohľadávky od bežných občanov a od našich dôchodcov exekútori, ale chodia inkasné spoločnosti, ktoré v podstate sa tvária ako exekútori, nemajú žiadne vzdelanie, sú to hrubokrkí vypaľovači, ktorí jednoducho snažia sa vystrašiť tých ľudí, aby im zaplatili potom, alebo teda uznali dlhy, ktoré proste už sú premlčané alebo ktoré ani nie sú. Je tu ešte stále dosť roboty.
Ale prečo vystupujem? Chcel som povedať, že ty ako poslanec si vystupoval dôstojne bez toho, aby si kričal, niekoho si napádal alebo tak. Myslím si, že každý uznal, že sú to dobré pripomienky, na rozdiel od pána poslanca Hlinu, ktorý, dobre, mal niektoré dobré pripomienky, to súhlasím, ale ten spôsob, aký zvolil, nebol dôstojný. Ako teraz dám bokom náš spor, ktorý máme. Ale myslím si, že, pán poslanec Zajac, tvoje vystúpenia sú príkladom, alebo aj uznám toto vystúpenie, čo mal dneska pán Hlina, sú príkladom, že dá sa to aj normálnym spôsobom a na tom teda zapracovať a povedať to.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2015 o 13:48 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:50

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

228.
Ďakujem. Myslel som si, že nebudem reagovať, pán kolega Martvoň, ale práveže vo svojom vystúpení som hovoril, že keby pán poslanec Hlina tu v júni nekričal, nemával tou zmluvou, asi by si to nikto nevšimol. Asi by si to nikto nevšimol a prešlo by to potichu tak, ako som to povedal, že psy štekajú, karavána ide ďalej. Naozaj tým svojím expresívnym prejavom ako docielil to, že začali sa o to zaujímať aj ďalší poslanci, čo kričí, jak kričí, a prišli na to, že to je jedno veľké svinstvo, keď tu chce niekto po pani, ktorá si požičala 600 eur, vrátiť 8 000 eur.
Tak týmto ďakujem aj predsedovi parlamentu Pellegrinimu, že si to všimol, že oslovil kolegu Madeja, že ten na tom pracoval celé leto. Ja mu tu úctu dávam, že na tom pracoval s celým tímom. A podstatné je to, aby sa veci pohli, aby naši občania neboli zdieraní úžerníckymi nebankovkami.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2015 o 13:50 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:51

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

230.
Ďakujem veľmi pekne. Ja už len v krátkosti chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili, pánovi poslancovi Hlinovi, pánovi poslancovi Zajacovi, pánovi poslancovi Martvoňovi, všetkým, ktorí doposiaľ túto tému na Slovensku rozvíjali v prospech ľudí.
Máme čo robiť, pretože tie praktiky sú rôzne a stále sa menia. Je našou úlohou, aby sme my legislatívu prispôsobovali tak, aby možno niektorým výmyselníkom sme čo najskôr efektívne prišliapli topánku, aby sa nemohli posunúť ďalej.
Ja pevne verím, že to takto pôjde. A raz možno aj naša spoločnosť, aj naše súdy budú už samostatne rozhodovať racionálne, keď im príde návrh, že predsa toto nemôžem voči tomu človeku urobiť a takýto nárok priznať.
Je to trošku aj také memento pre tých, ktorí o tom rozhodovali, že mohli trochu urobiť viacej pri tých ľuďoch. My meníme, dobre, meníme zákony na to, aby bolo v manuáli povedané: musíš dávať pozor, ide o človeka spotrebiteľa, voči ktorému nemôžme priznať úžernícky úrok. O toto nám ide.
Ďakujem veľmi pekne a pevne verím, že sa nám podarí posunúť v tomto legislatívu vpred.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:51 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video