58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 11:39

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

40.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci a pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda vrátiť sa k prerušenej rozprave. Pred hlasovaním som sa pokúsil vysvetliť, prečo od začiatku nástojím, a nielen ja, ale aj ostatní kolegovia z opozície, na dvoch úplne kľúčových zmenách, bez ktorých tento ústavný zákon o konflikte záujmov naďalej bude len papierovým tigrom. Zároveň som aj stručne vysvetlil to, že tento návrh dokonca nám ho nerieši. Nielenže nerieši ani jednu z týchto dvoch vecí, na ktorých sme pôvodne spolupracovali, ale ešte prináša aj menšie zhoršenia, uvoľňuje možnosť poberania peňazí pre verejných funkcionárov za to, že budú zastupovať štát alebo samosprávu v právnických osobách, čo doteraz bolo zakázané, do úrovne minimálnej mzdy, čo najmä pri niektorých kolegoch, ktorí vedia zo SMER-u naakumulovať tých funkcií aj štyri, päť, aj šesť, myslím, že dosiahne ešte veľmi slušnú ďalšiu úroveň. A zároveň tak isto umožní tento, táto novela by umožnila aj utajovanie podrobnejších údajov nehnuteľností, ak by prešla, lebo to je jedna z mála vecí, ktoré dnešný zákon umožňuje zverejňovať, pokiaľ ide o podrobnosti majetkových priznaní. Ale to sú len také naozaj, že sekundárne veci. To primárne je, bez skutočných majetkových priznaní a bez toho, aby väčšina stratila svoju schopnosť chrániť verejného funkcionára pred stíhaním aj za porušenie zákona, ak sa tak kedykoľvek rozhodne, bez toho tento zákon zostane len prázdnou nádobou.
V tejto chvíli sme už v druhom čítaní, nemáme už možnosť, alebo teda máme možnosť ešte všeobecne diskutovať, ale v tejto chvíli máme hlavne možnosť meniť. Preto mi dovoľte aj v mene šiestich poslancov Národnej rady predložiť pozmeňovací návrh k tomuto zákonu, je to v mene poslancov Žitňanskej, Přidala, Gábora Gála, Poliačika a Kadúca a mojej osoby, čo sme poslanci, ktorí od začiatku spolupracovali na tvorbe zmysluplného zákona o konflikte záujmov, a aj teraz sme sa bez väčších problémov zhodli na tom, že je potrebné pridať do ústavného zákona tieto dve zásadné zmeny.
Dovoľte mi zároveň požiadať aj pani spravodajkyňu, aby dala hlasovať o týchto bodoch z pozmeňovacieho návrhu po jednotlivých bodoch. Teraz prečítam samotný pozmeňovací návrh. Ešte predtým mám však otázku na predsedu Národnej rady.

Pellegrini Peter, predseda NR SR
Nech sa páči.

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Pán predseda, tento pozmeňujúci návrh obsahuje, okrem toho, že obsahuje trinásť bodov, obsahuje aj dve prílohy, ktorými sú samotné návrhy o takzvaných majetkových priznaniach. Ja môžem tie prílohy prečítať, aj keby to trvalo pomerne dlho, ale keďže majú aj svoje grafické vyjadrenie, tak samozrejme len prečítanie ich úplne nevystihuje. Alebo teda môžem prečítať len samotný pozmeňovací návrh, ak teda sa zhodneme na tom, že prílohy čítať nie je potrebné. Ale vy ako, chcel som povedať, že budem rešpektovať vaše rozhodnutie ako predsedu Národnej rady, aby potom nedošlo pri hlasovaní k nejakým otáznikom o tom, že či sme postupovali správne.

Pellegrini Peter, predseda NR SR
Dobre, nechajte mi pár sekúnd, pán poslanec. Dobre? Nech sa ešte poradím a hneď vám odpoviem.

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Dobre, ja medzitým začnem čítať ten pozmeňujúci návrh a potom sa k tomu vrátime. Ďakujem.
Takže je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého, Lucie Žitňanskej, Alojza Přidala, Gábora Gála, Martina Poliačika a Miroslava Kadúca k návrhu poslancov Národnej rady Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini Peter, predseda NR SR
Pán poslanec, aj vám hneď poviem, budeme rešpektovať, keďže je, pozmeňujúci návrh v dostatočnom predstihu bol rozdaný, vieme, že ide o tie dotazníky. Takže všetky textové časti pozmeňujúceho návrhu, samozrejme, prečítajte. Prílohu ako-akú, budeme rešpektovať, že ju každý má k dispozícii a nemusíte ju čítať. Dobre?

Beblavý, Miroslav, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, budem podľa toho aj postupovať. Takže už som hovoril o tom, že týmto pozmeňovacím návrhom sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Navrhujeme vykonať v čl. I tieto zmeny:
1. V bode 2 čl. 5 ods. 5 znie:
"(5) Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie, okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie."
To je to zachovávanie súčasného stavu, aby teda nebolo možné za zastupovanie štátu a samosprávy poberať peniaze.
2. V bode 5 čl. 7 ods. 4 znie:
„(4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie
a) vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur,
d) existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote nad 10 000 eur,
e) užívanie nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci presahuje 4 000 eur za kalendárny rok.".
To je prvý podklad k tomu, aby sme mohli mať skutočne výpovedné majetkové priznania, aj keď, samozrejme, to je len základ, a to podstatné ešte len príde.
3. V bode 5 čl. 7 ods. 5 znie:
„(5) Oznámenie podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. V oznámení o majetkových pomeroch podľa odseku 4 uvedie verejný funkcionár skutočnosti uvedené v prílohe č. 1. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu – titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú zastáva. Národná rada Slovenskej republiky zverejňuje tlačivo na svojom webovom sídle.".
Toto je to kľúčové, to je povinnosť podávať majetkové priznanie na tlačive, ktoré tu uvádzame, ktoré teda máte aj rozdané, a to by bola tá zásadná zmena, keďže bolo jasne predpísané, že majetkové priznanie musí mať výpovednú hodnotu, nie je možné už opísať ho jednoduchým opisom automobil, zbierka a podobne. Bolo by nevyhnutné naozaj pomenovať majetok verejného funkcionára.
Uvediem, len, že sme sa stretli s námietkou zo strany predkladateľov, že prílohy k ústavnému zákonu nie sú súčasťou našej ústavnej tradície, a preto ju nie je možné prijať. Ako som už uviedol v prvom čítaní, ústavný zákon č. 50/1990 o názve v štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne obsahoval štyri prílohy a ústavný zákon č. 102/1990 Zb. o štátnych symboloch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky obsahoval rovnako štyri prílohy, preto príloha k ustávanému zákonu nepredstavuje žiadny ústavný ani precedentný problém.
4. V bode 5 čl. 7 ods. 8 sa druhá veta vypúšťa. To je legislatívno-technické.
5. V bode 5 sa čl. 7 dopĺňa ods. 10, ktorý znie:
"(10) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.".
To je umožnenie plnej elektronizácie procesu.
6. Za bod 8 sa vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. Čl. 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu – titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonával.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
To je opäť vzor oznámenia, tentokrát v súvislosti s takzvaným postzamestnaneckými obmedzeniami.
7. Za bod 9 sa vkladá nový bod 10, ktorý znie:
"10. V čl. 9 odsek 4 znie:
"(4) Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa ku konaniu vyjadril; ak je to potrebné, vykoná dokazovanie.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
To je technické zlepšenie dnešného stavu.
8. Bod 11 znie: "11. V čl. 9 ods. 8 písm. a) sa za slovo „funkcionárovi" vkladajú slová „počas jedného funkčného obdobia"."
To je len tiež technická vec, kde dnes už tak postupuje výbor, je to právne jasné, že strata mandátu vzniká na základe opakovaného porušenia zákona v prípade jedného funkčného obdobia.
9. Bod 13 znie: "13. V čl. 9 ods. 13 znie:
"(13) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenia ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý konanie uskutočňuje. Rozhodnutie o zastavení konania obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár v čase po začatí konania a pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie."
Toto je technické ustanovenie, alebo technická zmena oproti dnešnému ustanoveniu.
10. Za bod 13 sa vkladajú nové body 14 a 15, ktoré znejú: "14. Článok 9 sa dopĺňa ods. 18, ktorý znie:
„(18) Ak orgán podľa ods. 1 nerozhodne v lehote podľa ods. 5, konanie sa zastaví. Na rozhodnutie o zastavení konania ods. 13 platí rovnako.".
15. V čl. 10 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 9 ods. 13 a 18 môže dotknutý verejný funkcionár alebo 1/3 členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol, podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia verejnému funkcionárovi, okrem konania, ktoré bolo zastavené za porušenie povinnosti podať oznámenie v lehote stanovenej v čl. 7. Príslušný orgán, ktorý vo veci rozhodoval, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak tento orgán odvolaniu nevyhovie, postúpi ho v lehote 30 dní na rozhodnutie Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o odvolaní do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Ústavný súd Slovenskej republiky preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak sú pre to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ústavný súd rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.".
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5." Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Toto je to druhé kľúčové ustanovenie pozmeňovacieho návrhu, ktoré hovorí, že ak aj väčšina zablokuje konanie voči verejnému funkcionárovi, je možné sa voči tomu odvolať na Ústavný súd zo strany menšiny. To znamená, že ak dôjde k politickému konfliktu väčšiny a menšiny o to, či naozaj väčšina len chráni svojho papaláša, alebo či je to, naozaj je nevinný, ustanovuje sa arbiter, ktorým je Ústavný súd, ktorý o tom rozhodne, nie ani jedna, ani druhá strana, pričom chcem zdôrazniť, tento arbiter existuje už dnes, Ústavný súd, o odvolaniach proti rozhodnutiam existuje už dnes. Tu len vytvorením takzvaného fiktívneho rozhodnutia o zastavení konania vytvárame situáciu, aby bolo možné sa odvolať aj proti nekonaniu takéhoto orgánu. Je to absolútne zásadná vec, pretože aj v tomto období, ale aj v predchádzajúcich sme boli svedkami toho, že ministri, poslanci, najvyšší funkcionári nikdy neboli ani len vyšetrení. A ak náhodou bolo zo pár tých vyšetrení najmä za predchádzajúcej vlády, tak nikdy neboli ani potrestaní, pretože väčšina si svojich ochráni.
11. Za bod 14 sa vkladá nový bod 15, ktorý znie: "15. Čl. 12 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
"(5) Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8 písm. b) je rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1, a to najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) v roku, v ktorom sa posudzuje pôvod majetkového prírastku s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok pri zohľadnení údajov o nadobudnutí nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci v posudzovanom období.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ústavný zákon už dnes umožňuje zbavenie mandátu za nevysvetlenie majetkových prírastkov, potom však nijak nedefinuje tie majetkové prírastky, čo sa asi zhodneme, že pri tak citlivej veci, ako je možnosť zbavenia mandátu, je vhodné ju aj precizovať.
12. V bode 15 čl. 12b sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: "(4) Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 7 písomne a aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 odsek 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 7 a oznámi ich na svojom webovom sídle.".
To je legislatívno-technická.
A potom je bod 13, že za bod 15 sa dopĺňajú nové body 16 a 17, ktoré znejú:
"16 znie: Príloha č. 1 znie: Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení zákona číslo .../rok 2015 Z. z. Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a iných funkcionárov. Nato nasleduje ten samotný vzor, ktorý tam na základe dohody aj s predsedom Národnej rady a toho, že je to teda graficky spracovaná príloha, ju čítať nebudem.
A potom následne je k zákonu aj Príloha č. 2, čo je bod 17 pozmeňovacieho návrhu.
Príloha dva znie: Príloha č. 2 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení zákona č. neidentifikované /z roku 2015 Z. z. Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí jedného roka). Opäť nasleduje vzor, ktorý je graficky spracovaný dokument, ktorý teda na základe zhody aj s predsedom Národnej rady čítať nebudem.
Tým je pozmeňovací návrh ako taký prečítaný. Chcem len na záver zopakovať to, čo som už povedal, že keďže sa bude hlasovať o jednotlivých bodoch, tak je to možnosť pre všetkých poslancov Národnej rady podporiť tie časti tohto pozmeňovacieho návrhu, ktoré považujú za užitočné, a nemusia podporiť tie, ktoré za užitočné nepovažujú. Nedá sa teda argumentovať tým, že v tom celku je nejaký bod, ktorý nevyhovuje, a preto ten zvyšok nie je odpojiteľný.
Zároveň chcem zdôrazniť, že v prípade že by tieto dva zásadné body opozície, na ktorých sme teda boli pôvodne aj dohodnutí, teda skutočne majetkové priznania a nemožnosť chrániť papalášov väčšinou vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, aj keď naozaj porušili zákon, ak by tieto dva body boli naplnené prijatím tohto pozmeňovacieho návrhu, chcem za seba a za poslanca Fedora, ako dvoch poslancov, ktorí sú členmi strany Sieť, povedať, že podporíme návrh tohto ústavného zákona. Samozrejme, ostatní kolegovia, ktorí so mnou podávajú tento pozmeňovací návrh, každý, majú svoju slobodnú vôľu a rozhodnú sa aj sami.
Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 11:39 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:39

Oľga Nachtmannová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, keby to vaše vystúpenie bolo úprimné, tak by som sa nad ním asi zamyslela. Ale, žiaľbohu, ja vám v tomto vôbec neverím. V úvode vystúpenia ste poukazovali na mnohé dôvody, prečo takto. Ako bolo frustrujúce, keď ste boli predsedom pre nezlučiteľnosť funkcií, ako sme my poprikrývali.
Pán kolega, a neprikryli sme náhodou aj vás v tomto duchu? Veľmi dobre si spomínam, keď bolo podanie na vás, nebudem hovoriť všetko, čo tam bolo, pretože na to jednak nie je priestor a jednak ste v tlači niečo hovorili.
Ja by som sa iba jednu otázku spýtala, a doteraz ste na to nikde neodpovedali. Na svojej stránke politikom ste hovorili, že máte v hotovosti vo všetkom možnom 15-tisíc euro. Ale vzápätí ste si v hotovosti kúpili luxusné Audi za 60-tisíc euro. Potom znejú otázky, kde ste na to vzali?
A keď ste teda takto zásadový, prečo ste to na výbore nechceli vysvetľovať, prečo ste nič nechceli vysvetľovať? Naopak, vtedy ste hovorili, že náš výbor nemôže byť, nieže je policajt, že to má asi niekto iný rozoberať. Ale zároveň tuná vystupujete s tým, že my niekoho prikrývame. Toto považujem z vašej strany skutočne za veľmi zaujímavý posun. Takže vy môžete všetko, všetko je čisté. A my v dobrej viere niečo robíme, všetko je zlé.
Ja si spomínam, keď pán predseda Pellegrini dokonca hovoril, že chce, aby sme ho riešili. On vyslovene vyzval, aby sme ho riešili. A vy ako predseda výboru v tej dobe, keď bolo podanie na vás, vy ste nám takúto výzvu neadresovali. Presne opačne.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:39 hod.

Mgr. PhD.

Oľga Nachtmannová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:41

Anton Martvoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem síce, kde zmizol pán poslanec Beblavý, ale chcem nadviazať na to, čo povedala kolegynka Nachtmannová, že jeho vystúpenie bolo neúprimné. Dokonca ja ho nazvem farizejským. Hneď to aj dokážem.
Pán poslanec Beblavý hovoril, ako má vyzerať nové tlačivo, ktoré v podstate dal aj do prílohy. V tom tlačive v rámci prílohy č. 1 v bode 6 sú uvedené paušálne náhrady. Obdobne prvýkrát sa objavili paušálne náhrady, možnosť uviesť pre poslancov nepovinne aj v poslednom majetkovom priznaní za rok 2014, ktoré ako tlačivo, mám pocit, pripravovali predsedovia výborov, buď pán Novotný, alebo pán Přidal. Oni dvaja túto možnosť využili a uviedli paušálne náhrady, i keď to nebola povinná kolónka. Ja som to tiež využil a uviedol, ale pán poslanec Beblavý pri kolónke paušálne náhrady, čo bola nepovinná kolónka, a možnosť uviesť tie náhrady pre občanov prvýkrát v dejinách, uviedol "neuvedené". Teda neuviedol nič. Má tam uvedené "neuvedené".
Čiže, pán poslanec Beblavý, vodu kážete, víno pijete. Už teraz ste mohli dokázať dobrovoľne, že nad rámec majetkového priznania priznáte paušálne náhrady. Máte to aj v tom novom tlačive vášho pozmeňujúceho návrhu uvedené a vy ste tie paušálne náhrady zatajil pred občanmi. Ste ich neuviedli. I keď predsedovia výborov, teda vaši nasledovníci, pán Novotný a pán Přidal, za čo ich chválim, to uviedli, ja som to uviedol. A uviedli to aj viacerí poslanci SMER-u. Toľko z mojej strany.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:41 hod.

Mgr. PhD.

Anton Martvoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ja som pôvodne ani nechcel vystúpiť, pretože som tu vystupoval v prvom čítaní, myslím, že asi polhodinu. Uvádzal som všetky argumenty, prečo ten zákon, ktorý predkladatelia navrhujú, nepodporíme. Dal som návrh na dopracovanie, respektíve nepokračovanie v tomto rokovaní, ale jednoducho to je, ako keby ste hádzali hrach na stenu.
Tento zákon, a to už vám povedal pán predkladateľ minule, pán kolega Kadúc, tu v prvom rade nemá čo robiť. Keď vy ste taký strážca rokovacieho poriadku, lebo naposledy sme rokovali o tejto veci a hlasovali 22. mája 2015. Takže tento zákon tu naozaj nemá čo robiť. Samozrejme, viem, prečo tu je, pretože pri Rade Európy existuje skupina GRECO. Je to skupina štátov proti korupcii. A táto skupina dala aj Slovenskej republike nejaké doporučenie, hlavne čo sa týka transparentnosti majetkových pomerov, posilnenia kompetencií výboru. Mali sme termín do 2. januára 2015. Nesplnili sme, samozrejme, tento termín. Ale vy chcete mať alibi pred touto skupinou a chcete povedať, že ste spravili všetko pre to, aby teda nejaká zmena tu nastala.
Ja by som chcel poďakovať kolegovi Beblavému, že vrátil tú loptičku na vašu stranu. Ak vám ten pozmeňujúci návrh nevadí, ak vám skutočne nevadí, a evidentne opozičným poslancom to nevadí, že tie majetkové priznania budú mať akú-takú výpovednú hodnotu, jednoducho tak podporte ten náš spoločný návrh. Teraz stačí, keď do tohto majetkového priznania napíšete verejný funkcionár má dom, verejný funkcionár má auto, verejný funkcionár má byt, má polia, záhrady a má finančné prostriedky na účtoch. Vôbec neviete skontrolovať z roka na rok, aký je nejaký majetkový prírastok, či to z tej verejnej funkcie alebo z legálneho podnikania ten verejný funkcionár mohol nadobudnúť, alebo nemohol nadobudnúť.
Pozrite sa, pripravovala tento návrh skupina pracovná naprieč parlamentom. My sme sa teda aj tomu tešili. Ja som prvú pochybnosť nadobudol vtedy, aká je tá vaša snaha úprimná, keď sa z toho stiahla vtedy ešte podpredsedníčka parlamentu Zmajkovičová. Vy ste tam poslali pána kolegu Brixiho. A, samozrejme, ako pán kolega Brixi nie je taký kaliber v strane, aby ste ho nemohli spochybniť. Dokonca Pavol Paška prvýkrát ako povedal, že v tom nevidí zásadný problém. No ale samozrejme, ako u vás vo všetkom, Robert Fico v tom videl problém a jednoducho to stopol a chcete tie majetkové priznania také, aké sú. Jednoducho, ktoré nič neriešia. Občania z toho nič nevidia a je to úplne netransparentné. To je k tým majetkovým priznaniam.
No a potom je tá profesná, no procesná vec na tom výbore. Kolega Simon už viackrát poloironicky na posmech navrhol, aby sa ten výbor stretol raz do roka na Vianoce a aby sme skontrolovali, kto stihol termín podania. A keď ten termín nestihol, tak aby sme mu udelili teda pokutu jeden mesačný plat verejného funkcionára, a zbytočné, že je to podľa neho zbytočné zabíjanie času. Ja voľakedy naozaj tiež rozmýšľam, že či má zmysel ako v tom výbore pôsobiť a či tam má zmysel byť. Viete dobre, že ten výbor má pätnásť poslancov, osem smeráckych a sedem opozičných. Bohužiaľ, ani v prípade kvalifikovaného podania, ktoré je kvalifikované vtedy, keď je zrejmé, kto ho podáva, v akej veci ho podáva a čo namieta a čo navrhuje, a také podanie naposledy bolo na pána Foraia, jednoducho nezdvihli ste ruky a zmrazili ste celé to konanie a nič sa s tým nedalo robiť.
Tuná pani kolegyňa Nachtmannová hovorila, že pán predseda Národnej rady ako Pellegrini vyzýval poslancov, že aby konali. Ale aj tam ste sa zachovali tak, že jednoducho ste to neprijali na konanie. Neprijali ste to na konanie, mohli ste to prijať na konanie. Mohol sa obhájiť, že to nebola žiadna reklama, a tam jednou tretinou poslancov sa dalo zablokovať. Takže zdá sa mi, že nechcete prakticky v tejto veci spraviť žiadny posun. A máte šancu, keď naozaj to myslíte úprimne, podporte Beblavého návrh, podporte náš návrh. Poslanci opozície to schvália. A schváľte to aj vy a nebude žiadny problém. Ale to, čo ste spravili, zobrali ste náš tridsaťpäťbodový návrh, vykastrovali ste ho, nechali ste tam pätnásť bodov, ktoré sú jak acylpyrín, nikomu nepomôžu, nikomu neuškodia. Teda možnože acylpyrín je dobrý liek, ja nechcem, ale jednoducho tento zákon nič nerieši.
A ja navrhujem, aby ste ho stiahli z rokovania.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 11:43 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:49

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. No hlboký rešpekt predsa len k funkcii predsedu tohto dôležitého výboru, len dve veci. Hovoríte, že podľa toho zákona sa dávajú nič nehovoriace priznania, majetkové, atď., a tak ďalej. Pozerám, kedy bol ten zákon prijatý. V roku 2005.
A kto ho prijal, vážený pán predseda? No pravdepodobne tvoj klub zaň teda musel hlasovať, pretože je to váš návrh. Ja by som v tejto situácii minimálne o tom radšej nehovoril.
A druhú malú drobnú poznámku o tej reklame, keďže je to taký závažný problém. Počul som, pán predseda, už aj v telekomunikačných prostriedkoch, že si zaregistroval zásadnú reklamu, dokonca v parlamente, kde chodili pri funkcionárovi ľadového hokeja, že kto bude a kto nebude, tak sem prišli páni poslanci v dresoch jedného z tých, ktorí v tej čestnej súťaži sa teda snažili byť úspešní. No a dodneska akosi ten návrh neregistrujem. Takže či predsa len to, čo hovoríme, a to, čo robíme, je v súlade.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:49 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:50

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len takú drobnú poznámku vlastne k procesnému nastaveniu a k tomu časovaniu, ako to SMER robí. Robí to dobre, ako to treba uznať, klobúk dole. Oni teda odkomunikujú, že etický kódex, dokonca, poslanca ani nechceli, ale SMER ho chcel. Mimochodom, vážení, prosím vás, prečo sa o etickom kódexe nerozprávali, keď tu bol Slota? Prosím vás, ja som videl videá, ja som videl videá ožratého Slotu, jak tu nadával. Kde boli kolegovia naši mravokárci, strážcovia poriadku? Spávali ste s ním v jednej posteli. Prosím vás, v jednej vláde ste s ním boli. Kde boli, kde bol vtedy nejaký, vzednutí ducha a strážca parlamentného poriadku, že etický kódex by sa vám nehodil vtedy? Teraz začínate rozprávať, lebo sa tu nájdu poslanci, ktorí vedia štipnúť, čo? Tak teraz rozmýšľate, že ako zavrieť ústa.
A toto zase, poslať sem vykastrovaný návrh, je marketingová záležitosť. A zase, ja neviem, či, ako to odzneje, v akom rozsahu, ale predpokladám, že v dostatočnom, ako SMER upravil majetkové priznania politikov a proste to tam dal. Koho by už zaujímalo v tých kulturákoch to rozmenenie na drobné? Ten signál zazneje. Abo o to ide, aby zaznel. Robíte tu hru. Mňa mrzí, že veľa ľudí na ňu počúva. To ma mrzí. Čiže ja len využívam moje právo sem-tam to tak ako pripomenúť. Miera kritičnosti, aby sa o trošku u niektorých našich občanov zdvihla.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:50 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:52

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie je tu pán kolega Číž, ale chcem mu povedať, že teda sa vracia do roku 2004 a že je rok 2015. Možno to nezbadal. Som rád, že sa ale nevracia do roku ´88 alebo ´87. Ale bojím sa, že ako SMER je schopný si aj zakotviť vládnucu úlohu SMER-u v spoločnosti. Aj toho ste schopní.
A čo sa týka tej poznámky, tej reklamy. Pán kolega Číž takisto môže podať, ako každý občan, keď si myslí, že niekto porušoval zákon, na náš výbor kvalifikovaný podnet a výbor sa ním bude zaoberať, alebo ho zamietne, tak ako to urobia vaši poslanci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 11:52 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:53

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani podpredsedníčka predkladateľka, vážené dámy, vážení páni, my sme spravili maximum. Hovorím teraz my, veľká časť opozície, alebo povedzme takmer celá opozícia. Asi vlastne celá opozícia. Nepamätám si, že by niekto z opozície nechcel tento návrh podporiť, s ktorým my sme prišli a ktorý poskytoval to, čo prisľúbilo, ak sa nemýlim, osem politických strán pred voľbami 2012, a to je sprísniť majetkové priznania, stransparentniť financovanie nielen politických strán, ale aj jednotlivých poslancov. Ten prísľub bol daný mimovládkam, Transparency International, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Pomerne rešpektované mimovládky, ktorým sme sa, táto časť spektra, ale aj táto časť spektra (rečník gestikuláciou rúk ukazuje na pravú i ľavú časť pléna), teda vládna strana, zaviazali, dokonca písomne sme sa zaviazali, že s tým voľačo urobíme. A po takmer štyroch rokoch musím konštatovať, že vládna strana neurobila nič.
Nechcem ísť príliš do detailov, čo sa týka genézy, ale možno len také kľúčové, kľúčové udalosti alebo kľúčové okamihy. Hneď po voľbách sme sa stretli na pracovnej skupinke pri, bola to novelizácia zákona o ochrane verejného záujmu, za vládnu stranu vtedy podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová, za vládnu stranu tiež Otto Brixi, za opozíciu poslanec Beblavý, poslanec Přidal, poslanec Poliačik, poslankyňa Žitňanská a ja. Dúfam, že som na nikoho z opozície nezabudol, lebo my sme sa na tom návrhu teda aj narobili. To bolo šesť alebo sedem stretnutí, kde sme konštruktívne debatovali o tom, ako by mal vyzerať, ako by mali vyzerať transparentné majetkové priznania, ako by bolo možné vyčítať z majetkových priznaní, kto čo vlastní, ako to nadobudol, aké má prírastky, či náhodou nedochádza ku korupčnému správaniu jednotlivých poslancov, alebo či nie sú korumpovaní v tom najhoršom možnom prípade.
My sme sa dohodli, dámy a páni, to bol rok 2013, kedy sme sa ustálili na znení, ktoré poskytovalo reálnu možnosť ukázať ľuďom majetky a dať im spôsob, ako nás môžu pranierovať, ako môžeme byť kontrolovaní, ako môžeme byť sankcionovaní. Tento spôsob alebo tento návrh bol odsúhlasený všetkými zúčastnenými. Potom prišlo k zatiahnutiu ručnej brzdy. Doteraz neviem, kto ju zatiahol, ale opozícia to nebola a zrejme to neboli ani poslanci SMER-u. Bol to niekto hore. Bol to niekto mocný a silný a podľa mňa ideme až do, až do špičiek vládnej strany. Toto nepovažujem za správne a považujem to za škodlivé pre demokraciu aj pre parlamentarizmus.
Potom sa stalo niečo také, že my sme predložili ten návrh, ten schválený návrh do tohto parlamentu dvakrát, trikrát. Raz sme ho stiahli, jedenkrát nebol schválený, potom sme ho dali zasa, stiahnutý bol, potom sme ho nechali prerokovať s tým, že 22. mája, hovoril to kolega Přidal, ten návrh nebol schválený. V zmysle rokovacieho poriadku, ktorý sme novelizovali, alebo ktorý bol prerokovaný pred týmto bodom, to bolo včera, kde sme hovorili o čistote legislatívneho procesu, o tom, ako sa majú správať ľudia v tomto, v tejto sieni zákonnosti, tam sme povedali, alebo tam ste nám tvrdili, že upravujeme nepriame novelizácie, budeme, budeme transparentnejší, budeme, ja neviem, takí či onakí, ale bude to lepšie.
Lenže toto plénum jasne ukazuje, že ak sa väčšina rozhodne, schváli si čokoľvek. Pretože týmto návrhom zákona, tým, že bol predložený do tejto siene, porušil rokovací poriadok. Neuplynulo šesť mesiacov, počas ktorej nemôžete predložiť ten istý návrh, ktorý nebol schválený. Vy ste to urobili. Vy ste to urobili a nemáte s tým najmenší problém.
Pán podpredseda Číž hovoril pri, v úvodnom slove o požiadavke, že to je požiadavka verejnosti, že ochrana verejného záujmu, tie vzletné slová, ktoré sa možno dobre počúvajú, ale nemajú žiadny význam v praktickej rovine, pretože z toho, čo ste predložili, pokiaľ nebude prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý sme s kolegami pripravili, nebude zrejmé, aké sú prírastky politikov. Nebude to zrejmé. A nebude ani možné odsúdiť, rozumej, sankcionovať poslanca alebo verejného činiteľa, ktorý celkom zjavne porušuje ústavný zákon. Nebude to možné, pretože väčšina sa tak rozhodne, ako to urobila mnohokrát. Nepôjde to, pretože ten proces tu neexistuje, doteraz neexistoval, pretože tu nebol záujem.
My ponúkame možnosť a spôsob, a podľa mňa ústavne konformne, k tomu, aby poslanci, ktorí porušia zákon, boli postihnuteľní, boli sankcionovateľní. Vy to nerobíte. A nieže je to škoda, vy porušujete verejný prísľub a opäť aj toto nás raz škaredo dobehne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 11:53 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní
 

13:55

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Premiér sa ukláňa, smiech a potlesk.)
2.
Pán poslanec Mikloško, ďakujem, že zachraňujete česť slovenskej opozície.
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená Národná rada, členovia vlády, dovoľte mi, aby som podľa rokovacieho poriadku Národnej rady najskôr ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty je neprítomný podpredseda vlády, minister financií Peter Kažimír a zastupuje ho minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.
Z dôvodu pracovnej cesty je neprítomný minister zdravotníctva Viliam Čislák, zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
Na zahraničnej pracovnej ceste v Číne je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek. Zastupuje ho minister životného prostredia Peter Žiga.
Ďalej na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku je podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zastupuje ho, v danom prípade nie je potrebné ho zastupovať, pretože nie sú na neho žiadne otázky. Otázky nie sú ani na podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho a na ministra hospodárstva Vazila Hudáka.
Pani podpredsedníčka, ja som pripravený v časovom limite odpovedať na otázky postavené poslancami Národnej rady.
Skryt prepis

26.11.2015 o 13:55 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:55

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, na účely dnešného rokovania som si dal pripraviť príslušné informácie aj spravodajského charakteru, aj bezpečnostného charakteru a rád by som informoval Národnú radu, že celá Európa je na nohách. Do slova a do písmena. Všetky bezpečnostné zložky, ale aj politické systémy reagujú nielen na riziká, ale reagujú aj na dôsledky útokov, ktorých sme boli svedkami. Aj preto bezpečnosť predstavuje pre slovenskú vládu absolútnu prioritu a boli podniknuté adekvátne kroky k jej udržaniu. Bezprostredne po tom, čo sa udialo v Paríži, boli bezpečnostné zložky vrátane spravodajských zložiek uvedené do stavu pohotovosti až do odvolania. Zvýšenie rizika teroristického ohrozenia Slovenska a jeho záujmov v zahraničí súvisí najmä s vývojom bezpečnostnej situácie v konfliktných oblastiach, ako je Sýria, Irak, Afganistan či Ukrajina. Taktiež riziko súvisí s verejne prezentovanými výzvami teroristických vodcov na rozšírenie celosvetového džihádu, ako aj s aktívnou účasťou Slovenska v medzinárodných organizáciách, na zahraničných protiteroristických aktivitách a operáciách. Udalosti posledných dní naznačujú, že teroristi začali efektívne operovať aj v Európskej únii a je predpoklad, že v podobných sofistikovaných útokoch budú pokračovať aj naďalej.
S migračnou vlnou súvisia aj ďalšie bezpečnostné riziká. Už dávno sme tvrdili, že nelegálna migrácia, ako aj zneužívanie azylových a migračných procedúr predstavuje pre Slovensko bezpečnostné riziko a že existuje súvislosť medzi migráciou a terorizmom. Prosím, nenechajme si zatvoriť možnosť pomenovávať veci správnymi slovami. Sú jasné dôkazy, že existuje súvislosť medzi migráciou a terorizmom. Dnes sa ukazuje, že aj niektorí z teroristov, ktorí spáchali ohavný zločin v Paríži, boli ľudia, ktorí prišli do Európy tzv. balkánskou migračnou cestou. Naďalej vidíme obrovské riziká, ktoré sú spojené s tým, že na územie Európy vstúpili desaťtisíce ľudí bez akejkoľvek kontroly, identifikácie, bez toho, aby si niektoré krajiny tieto osoby zaregistrovali, zobrali im otlačky prstov, zistili o nich základné informácie, možno aj urobili prehliadku batožiny, ktorú priniesli bez akejkoľvek kontroly na územie Európskej únie. Nechcem v žiadnom prípade vyvolávať ani napätie, ani strach, ale sú rôzne závažné informácie o ľuďoch, ktorí prekročili hranice Schengenu cez predovšetkým balkánsku cestu.

(Počas prejavu predsedu vlády SR sa pred rečnícky pult postavil poslanec Igor Matovič).

Už viackrát som zdôrazňoval, že bezpečnosť občanov Slovenska je pre vládu na prvom mieste, a to pred všetkými ostatnými právami, nárokmi a potrebami migrantov. Netvrdíme, že všetci migranti sú teroristi. Ale jednoznačne sa ukazuje, že migračná vlna a migračná kríza boli Európskou úniou významne podcenené, a to spôsobilo, že sa mimoriadne zvýšili bezpečnostné riziká, ktoré sú spojené s terorizmom. Už na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, ktoré sa konalo 14. novembra 2015... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán predseda, môžem vás chvíľku prerušiť?
Pán poslanec, poprosím vás, Matovič, máte miesto v lavici, aby ste si sadli na miesto, nie je dôvod, aby ste tuto v takomto tričku stáli. (Reakcia z pléna.) Môžete sa hanbiť, pán poslanec. (Potlesk.)

(Napriek upozorneniu predsedajúcej poslanec Matovič zostáva stáť pred rečníckym pultom.)

Fico, Robert, predseda vlády SR
Bezpečnostná rada Slovenska požiadala ministrov všetkých rezortov a ostatných relevantných subjektov (zasmiatie sa rečníka a poslancov z pléna, lebo pred poslanca Matoviča, stojaceho pred rečníckym pultom, sa postavil poslanec za stranu SMER s cieľom zakryť ho; potlesk) o zvolanie ich krízových štábov, aby preverili objekty kritickej infraštruktúry v rámci pôsobnosti. Včera opäť zasadla Bezpečnostná rada a vláda aj za účasti expertov z oblasti legislatívy a bezpečnostných zložiek spracovala legislatívny zámer opatrení v oblasti boja proti terorizmu.
Pani podpredsedníčka (poslanec za stranu SMER odchádza preč), myslím si, že toto je téma bezpečnosť Slovenskej republiky a v prítomnosti bláznov nebudem takéto vážne veci prednášať.
Ďakujem pekne. (Dlhotrvajúci potlesk.)

(Poslanec Matovič po skončení prejavu predsedu vlády SR tiež odchádza preč.)
Skryt prepis

26.11.2015 o 13:55 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video