10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 18:31 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:15

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem stručný. V krátkosti, viac-menej pani ministerka zaujala stanovisko k pánom poslancom, ktorí vystúpili. K pánovi Feckovi aj k pánovi Zsoltovi Simonovi.
Akože nemôžem to tu pripomenúť, viete, voľakým spôsobom dehonestovať ministerku za to, že ona je nová vo svojej funkcii, a poukazovať na rôzne veci, pretože Zsolt Simon tu pospomínal kadečo. Pospomínal tuná krížom krážom, skončil u Kaliňáka a neviem, čo s tým cielil a mienil, ale myslím si, že to je preňho typické, pretože tie jeho vystúpenia sú viac-menej v tomto parlamente, ako to mám možnosť teraz sledovať, také. Čo je troška na škodu, pretože ho pokladám z určitého pohľadu za odborníka v poľnohospodárstve, a takéto veci by si mohol odpustiť.
Vystúpenie pána Fecka pokladám za korektné, seriózne a jednoducho prerokovávame zákon o potravinách, ktorý je veľmi dôležitý. Týka sa nás všetkých, ktorí sme tu, a tak ako tu bolo spomenuté, že 40 % potravín sa vyhadzuje, no tak to je niečo povedať. Veď to je skoro polovička: 40 %, 10 %, 50 %.
Čiže veci, ktoré treba dotiahnuť do zákona, si myslím, že dotiahneme, pretože vieme, že prvé čítanie je na oboznámenie so zákonom, v druhom čítaní máme možnosť a priestor prehodnotiť spoločne hlavne na výbore tieto veci, ktoré, dúfam, že bude gestorský výbor pôdohospodárstvo na tento zákon, a, samozrejme, zároveň, tak ako som spomenul, že tu sa jedná o veľkú stratu, ktorá nastáva, chcem vás už teraz z tohto miesta požiadať a podporiť pri zajtrajšom hlasovaní o postúpení tohto zákona do druhého čítania, aby sme to mohli napraviť, niektoré tie veci a dotiahnuť do zdarného konca.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 18:15 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:15

Peter Plavčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania predkladám na rokovanie Národnej rady ako iniciatívny materiál. Bola to požiadavka študentov v rámci študentskej, Študentskej rady vysokých škôl a tých, ktorí vlastne zastupujú študentov v rade fondu.
Fond na podporu vzdelávania v súčasnosti poskytuje ako neštátny účelový fond pôžičky študentom vysokých škôl a pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v regionálnom školstve. Výšku disponibilných finančných prostriedkov dnes negatívne ovplyvňujú viaceré ekonomické činitele a nedostatky existujúceho stavu. Navrhuje sa riešiť tento nedostatok finančných prostriedkov dvoma nosnými zmenami, a to: možnosťou fondu výlučne na účel poskytovania pôžičiek prijímať úvery z medzinárodných finančných inštitúcií a komerčných bánk a takisto aj možnosť čerpať dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.
Určite ste zachytili, že som prijal pred dvoma-troma týždňami zástupcov Študentskej rady vysokých škôl, ktorí ma požiadali o finančné dotácie zo štátneho rozpočtu na najbližšie tri roky. Novela tiež reflektuje požiadavky žiadateľov o pôžičku k podmienkam na poskytovanie pôžičiek, zvyšuje počet termínov na predkladanie žiadostí, zohľadňuje viac nepriaznivých sociálnych situácií, ktoré uprednostia niektorých žiadateľov, a umožní odklad splátok študentov aj pedagógov v prípade nezamestnanosti.
Na základe požiadavky zástupcov pedagogických zamestnancov školy sa rozširuje okruh oprávnených žiadateľov o vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, pričom všetci musia mať do 35 rokov v záujme zlepšenia ich sociálnej situácie.
Ako ste zachytili, začiatkom júla bola Rada pre konkurencieschopnosť ministrov Rady Európskej únie a tam vystúpili mladí výskumníci. Snažíme sa presadiť Bratislavskú deklaráciu v rámci Rady ministrov Európskej únie pre vedu a táto deklarácia by mala napomôcť pri pracovných aj sociálnych životných podmienkach mladých vedcov. Takže v zásade aj pokiaľ ide o životné podmienky, ktoré sa týkajú mladých vedcov, pretože tým, že poväčšine sú na projektoch, ktoré majú krátkodobý účinok a krátkodobé trvanie, tak majú problémy napríklad s úvermi, takže aj táto novela zákona napomáha podporiť jednu z..., jednu z priorít predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii a takisto aj časť Bratislavskej deklarácie, ktorá sa týka podpory mladých výskumníkov a vlastne ich životné cesty.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám za pozornosť a dovolím si vás požiadať o prerokovanie, schválenie predloženého materiálu do druhého čítania. Pevne verím, že v rámci druhého čítania, ak budete mať pripomienky, tak ich prerokujeme a tento materiál dopracujeme tak, aby bol čo najlepší a vyhovoval študentom, učiteľom a takisto aj mladým výskumným pracovníkom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

11.10.2016 o 18:15 hod.

Peter Plavčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:22

Katarína Cséfalvayová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 253). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.10.2016 o 18:22 hod.

Ing. PhD.

Katarína Cséfalvayová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:24

Adriana Pčolinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o stanovisku klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA - Boris Kollár k predloženej novele zákona č. 369/2012 Z. z. o fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo je tlač 253, ktorý na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Základným problémom fondu je nedostatok finančných prostriedkov, čo sa prejavuje aj tým, že fond dokázal v akademických školských rokoch 2013/2014 a následne 2015/2016 uspokojiť len necelých 60 % žiadateľov. Pri ponechaní súčasného nastavenia úrokovej miery a nedofinancovania fondu zo zdrojov zo štátneho rozpočtu alebo teda z iných zdrojov bude pokračovať pokles počtu podporených žiadateľov o pôžičku na maximálne cca 1 300 ročne, tým sa myslí spolu pedagógov aj študentov, čo predstavuje pokles viac ako 40 % oproti akademickému roku 2014/2015. Za významný zdroj udržateľnosti činnosti fondu treba považovať možnosť získať dotáciu zo štátneho rozpočtu, preto sa v návrhu precizujú podmienky jej poskytnutia. To značí, že určuje sa zdroj dotácie, k tomu teda rozpočtová kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a účel dotácie, ktorým je alebo ktorým môže byť len poskytovanie pôžičiek. To vyplýva teda z dôvodovej správy, ktorú som si prečítala k predloženému návrhu zákona.
Z uvedeného teda vyplýva, že rezort, ktorý nemá dostatok finančných prostriedkov na zvýšenie platov učiteľov, navrhuje dofinancovať Fond na podporu vzdelávania z vlastnej rozpočtovej kapitoly. Takýto návrh novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania hnutie SME RODINA - Boris Kollár podporiť nemôže. Naše hnutie sľúbilo občanom navrhovať systémové riešenia, a preto navrhujeme splniť požiadavky učiteľov a zvýšiť im tarifné platy. Tým by sa vytvorili základy nielen na skvalitnenie ich života, no, a teda aj skvalitnenie života ich rodinných príslušníkov a zároveň sa podľa nášho názoru vytvoria predpoklady, aby si učiteľ mohol vziať pôžičku, buď spotrebiteľský, alebo hypotekárny úver, a tento čerpať z ktorejkoľvek teda finančnej inštitúcie, ktorý, alebo teda súčasná situácia im toto neumožňuje, ako všetci dobre vieme.
Teda bolo by naozaj na čase podľa môjho názoru, a teda názoru našich členov hnutia, aby si učitelia mohli začať, aby sa oni mohli začať cítiť dôstojnejšie, aby nemali tento pocit nejakých sociálnych prípadov. Bolo by načase, aby povedzme, tak prozaicky povedané, po práci nemuseli sa živiť alebo dovyrábať si tým, že budú upratovať, predávať hrnce, životné poistky a podobne. Bolo by na čase a toto je veľmi dôležité poznamenať, že absolventi, aby absolventi pedagogických a filozofických fakúlt zotrvávali v školstve, aby pôsobili v tomto školstve a neutekali do zahraničia. Bolo by na čase, teda aby všetci pedagogickí zamestnanci, učitelia a títo zamestnanci sa začali cítiť dôstojne, a preto navrhujem a prosíme vás v mene všetkých učiteľov, pán minister, aby ste im zvýšili tarifné platy.
Toľko z mojej strany, ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2016 o 18:24 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:29

Peter Plavčan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny návrh a reaguje na praktické problémy, ktoré vznikli pri aplikácii zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na výkladové nejasnosti.
Predložený návrh zákona:
• spresňuje a upravuje ustanovenia, ktoré spôsobovali v praxi výkladové problémy na účely ich jednotnej a bezproblémovej aplikácie,
• rieši status športových odborníkov ako podnikateľov a pozastavenie výkonu ich činnosti,
• zrovnoprávňuje povinnosti športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu,
• upravuje absentujúci spôsob uznávania národných športových organizácií osobitného významu obdobným spôsobom, ako je nastavené uznávanie národných športových zväzov,
• dopĺňa pôsobnosť hlavného kontrolóra v športe,
• dopĺňa nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pri odôvodnenej obave z existencie závažného nedostatku a takisto aj odstraňuje redukciu na neolympijské športy.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá iné vplyvy a takisto aj na, ani na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.10.2016 o 18:29 hod.

Peter Plavčan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:31

Dušan Galis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 254). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmé, zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.10.2016 o 18:31 hod.

Mgr.

Dušan Galis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:32

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážené sekčné šéfky z ministerstva školstva na balkóne, máme tu očakávanú novelu zákona o športe.
Zákon o športe, ako tí, čo to sledujete, viete, bol prijatý tesne pred koncom roka 2015 s účinnosťou od 1. januára 2016, a keď sa tak trošku vrátim dozadu, tak dobre, že sa tak stalo, ale lepšie by bolo, samozrejme, keby bol zákon o športe prijatý tak, ako bol naprojektovaný niekedy ešte na jar alebo možno o rok skôr, ale dobre, na jar 2015, aby bol čas, aby bol čas niektoré veci pripraviť v praxi. Ten čas tam trošku chýbal a tým, že to bolo tak našponované a naozaj na poslednú chvíľku to prešlo parlamentom, tak, tak je vidieť, že skrátka sú tam určité problémy, a ak sa vtedy hovorilo, že príde novela po dvoch rokoch, tak vidíme, že novelu máme už teraz tu po, po roku, a táto novela sa snaží vyriešiť skrátka to, čo praxi sa ukázalo ako nedostatočne upravené, škrípajúce a podobne.
Chcem povedať, že nie všetko je o legislatíve, nie všetko je vlastne priamo v tých paragrafoch, ktoré teraz vidíme pred sebou, sú tu aj vzťahy, princípy, pravidlá, procesy, ktoré sú mimo tej legislatívy, a určite tí, ktorí, ktorých sa to týka na ministerstve školstva najmä, vedia o čom hovorím. Ide o to celé podhubie, keď sa to tak vezme, celé podhubie toho športového zázemia, ktoré je na Slovensku, samozrejme, široké, a mnoho ľudí do toho má čo hovoriť, niektorí možno sú šikovnejší, niektorí menej, ale treba ich počúvať a treba sa hýbať dopredu.
Čo je ďalej problematické z pohľadu toho, tých termínov a toho, že zákon bol schválený tesne pred koncom roka, je to, že jej nedostatočná informovanosť športovej verejnosti o tom, čo vlastne zákon obsahuje. Mnohokrát sa teraz na jeseň v podstate po deviatich-desiatich mesiacoch stretávame s otázkami, ako to vlastne je, ako sa máme my v športovom klube zariadiť, môžeme urobiť toto, môžeme urobiť tamto, a tí, tí ľudia sú prekvapení, že čo vlastne ten zákon priniesol. A možno keď to niekto nepochopil na jar, tak mu to vlastne prichádza až teraz.
Čiže tým chcem povedať na úvod, že táto problematika, tento zákon je problematický aj preto, lebo bol veľmi krátky čas od jeho prijatia do jeho praktickej implementácie, a prináša to zo sebou skrátka pochopiteľné problémy. To neznamená, že by sme ale mali vešať hlavu, ja to vidím v konečnom dôsledku optimisticky, máme tu príležitosť, máme tu priestor v tejto novele veľa chybičiek krásy vychytať a vidíme, že sa tak deje, a, samozrejme, sme len v prvom čítaní, to znamená, je tu pred nami ešte mesiac možno veľmi intenzívnej práce, komunikácie, aby sa do tejto novely mohli dostať aj ďalšie prípadné zmeny, ktoré by mohli pomôcť k lepšiemu výsledku.
Čiže ja ani tak nebudem teraz v rámci prvého čítania komentovať to všetko, čo tam teraz je, pripomínam, aby sa nezabudlo, že keďže sa zaujímam najmä o tú odvodovú daňovú časť, ktorá s tým súvisí, pripomínam, aby sa nezabudlo, že máme paralelne v parlamente aj novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorá rieši určitú dieru, ktorá tam bola pri zdravotných odvodoch, čiže profesionálni športovci, ktorí majú tú novú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, sa podľa novely zákona o zdravotnom poistení budú definovať ako zamestnanci, to tam doteraz chýbalo, s tým, že vlastne bude bežať ešte dvojročné prechodné obdobie v roku 2017 a 2018, kedy sa ich tie povinné zdravotné odvody vlastne týkať nebudú, a nastúpi na ten systém naplno od roku 2019, čiže ’16, ’17, ’18, dobre to hovorím, od roku 2019 športovci ako zamestnanci klubov budú, teda budú platiť aj zdravotné, aj sociálne odvody tak ako iní bežní zamestnanci. Počas týchto troch rokov sa zatiaľ odvody neplatia. Čiže to len na pripomenutie.
No a čo mne chýba, čo mne chýba v novele a čo by som bol rád, keby sa tam dostalo, tak v prvom rade vôbec nie je dôležité, čo tam mne chýba, dôležité je, čo tam chýba tej celej športovej komunite, čiže naozaj, pán minister, ak môžem poprosiť, venujte svoju energiu okrem iných mnohých povinností aj na to, aby tá športová komunita sa ku vám dostala a aby sa jej názor premietol do ďalších zmien, ak je to, ak je to možné. Samozrejme, častokrát je to o peniazoch, čiže je to o vašej komunikácii s ministrom financií, či sa ešte podarí niečo vybojovať pre šport, a keď sa tejto témy trošku veľmi decentne a diplomaticky dotknem, tak
napríklad športové poukazy, ktoré sú ako inštitút v zákone o športe schválené, no ale malá chyba krásy je, že na tieto športové poukazy nie sú vyčlenené žiadne peniaze. Čiže tento inštitút v zákone máme, ale reálne to nefunguje, pretože v rozpočte nemáte na to vlastne ani jedno jediné eurko. Čiže keby sa tak podarilo do rozpočtu niečo predsa len naliať, áno, ono to nie je zas až taká malá suma, ktorá, ktorá by sa tam očakávala, sú to rádové vlastne desiatky miliónov, ale keby sa niečo podarilo nájsť a tie dvierka pootvoriť, aj by bolo vidieť, že to dá, dáva zmysel, že to skutočne dáva zmysel tým klubom, rodičom detí, že si môžu týmto spôsobom vlastne sami povedať, kam pôjdu tieto peniažky, a že sa takto podporí šport a šport mládeže, samozrejme, o tom hovoríme teraz, bolo by to veľmi fajn.
Ďalší taký, no, podnet, máme tu od ministra financií novelu zákona o hazarde, o hazardných hrách, kde, teda keď to prečítame pozorne, zistíme, že je tam nejakých 20 alebo 30 mil., ktoré takto chce štát vybrať. No ono je to také zvláštne, ale ten hazard s tým športom tak trochu súvisí, pretože ten príjem z tých hazardných hier je práve implikovaný existenciou športu a tým stávkovaním a tými stávkovými hrami, čiže bolo by dobre logicky prepojiť ten potenciálne vyšší príjem z hazardu s tým, že by aspoň časť z tohto očakávaného príjmu, keď to má byť, bola nasmerované do športu, práve do športu. Fond, športovci túžia a ja by som to podporoval, bolo by dobré zriadiť osobitný fond na podporu športu ako istý zdroj financovania možno tých veľkých projektov, ktoré vždy boli a vždy budú.
A posledná vec, ktorú by som chcel povedať, a veľmi dôležitá, je to z toho môjho portfólia, to sú sponzori. Očakávali sme, že tým, že v zákone o športe bol prijatý mechanizmus sponzoringu, sponzorských zmlúv na rádovo vyššej úrovni, ako to bolo v slovenskej praxi doteraz, na rádovo inej úrovni, ako je povedzme prax v oblasti reklamných zmlúv, tak očakávali sa, očakávali sme, že tento inštitút sponzoringu bude s radosťou firmami, zamestnávateľmi, podnikateľmi využívaný, no, bohužiaľ, v praxi, pokiaľ viem, tak neviem, či máme jednu alebo dve sponzorské zmluvy v rámci celého slovenského športu, no nefunguje to. Bohužiaľ, nefunguje to.
A nefunguje to, tak ako o tom rozmýšľam, z dvoch dôvodov, po prvé preto, a teraz sa na mňa budú hnevať na ministerstve financií, pretože ten pôvodný návrh, ktorý urobila pracovná skupina, o sponzoringu ministerstvo financií preformulovalo tak, že neviem, bude to možno trošku ťažšie na vysvetlenie a na pochopenie, ale skúsim.
Ak chce sponzor napríklad v tomto roku dať nejakému športovému klubu dajme tomu 10-tisíc eur, tak podmienkou je, že on v tomto roku musí byť v zisku, nesmie byť v tomto roku strate. Lenže rozmýšľajme logicky, ako môže nejaká firma, ktorá bazíruje s tým svojím ziskom niekde plus-mínus okolo nuly, možno bude mať zisk, možno nebude mať zisk, ako ten podnikateľ môže v decembri alebo dokonca v lete, možno keby som sa vrátil dozadu, ako môže povedzme teraz v novembri, v decembri, keď uvažuje o tom sponzoringu, dať klubu ako sponzor 10-tisíc eur, keď on jednoducho nevie, či v tomto roku bude mať daňový zisk. On to zistí, až keď ten rok uzavrie, no tí, čo vedia, čo je to daňová uzávierka a daňové priznanie, tak vedia veľmi dobre, že ten rok vlastne uzavrie, účtovníčka mu to urobí až v marci 2017. Čiže ako sa on má dnes rozhodnúť, že zasponzoruje nejaký športový klub možno sumou 10-tisíc eur, keď netuší, ako mu ten rok hospodársky dopadne, lebo keď nebude mať zisk, a on to zistí až v marci 2017, keď bude mať hotové daňové priznanie, keď nebude mať zisk, tak ten výdavok 10-tisíc eur, o ktorom hovorím ako o príklade, vlastne si nijakým spôsobom z tých daní neodpíše.
Čiže to nastavenie síce je z pohľadu ministerstva financií také relatívne pochopiteľné, ale v praxi to potom znamená, že pokiaľ ten podnikateľ naozaj nie je na tom úžasne dobre a pokým vopred nevie, že skutočne bude mať skvelý zisk, tak on sa do tohto bojí ísť, pretože, pretože nevie, ako ten rok skončí. On v decembri nevie, ako ten rok skončí. A tie sponzorské zmluvy sú nastavené na štyri roky. Čiže on vlastne, keď sa dohodne s nejakým klubom na sponzorskej zmluve na štyri roky a zaviaže sa v tej zmluve, že každý rok dá po 10-tisíc, tak sa vás pýtam, ako ten podnikateľ môže vedieť, že bude mať zisk aj o rok, o dva a o tri. Ak je taký vizionár a tak na tom skvele, že to dopredu vie, nič som nepovedal. Ale obávam sa, že v praxi sa to takto jednoducho robiť nedá. Čiže tým pádom tie sponzorské zmluvy tu nemáme.
A ďalej športovci, resp. komunita a pracovná skupina, ktorá zákon pripravovala, veľmi chcela presadiť vlani tzv. superodpočet. Ja ako člen strany SaS teraz spácham smrteľný hriech voči vlastnej strane, keď o tomto hovorím, no ale čo mám robiť, niekedy je človek schizofrenický a dávam teda prednosť v tomto prípade športu.
Čiže chcel sa presadiť superodpočet, čiže keď ten podnikateľ dá povedzme 10-tisíc eur ako sponzorský do klubu alebo do zväzu, alebo športovcovi, tak by si vlastne mohol odpočítať alebo dať do daňových výdavkov nie tých 10-tisíc, ale 125 % tej sumy, teda 12 500 v tomto príklade. To by teda znamenalo, že skutočne získa hmatateľnú daňovú výhodu, hmatateľnú, lebo to každý podnikateľ chápe. Dám 1 euro, ale vlastne odpíšem si 1,25 euro, to je naozaj výhodné. Keby toto bolo v zákone, tak myslím si, že ten sponzoring by sa lepšie rozbehol. No v zákone to nie je, pretože ministerstvo financií to vlani stoplo, takže sponzoring je dnes vlastne na nule.
A čo sa teda deje? Sú, samozrejme, stále, boli a budú a sú v športe, nazývame ich sponzori, ktorí do toho športu dávajú peniaze, hoci by možno nemuseli, ale dávajú ich formou reklamných zmlúv. To funguje, to je zaužívané, to je tradičné, to funguje. Tých, ten počet tých sponzorov cez tie reklamné zmluvy je nejaký, možno by ich mohlo byť viac, keby to boli tie sponzorské zmluvy, sú to reklamné zmluvy. Keby som bol minister financií, mne by to vadilo. Pretože tie reklamné zmluvy sú častokrát fixľované, ak to mám tak nejako kulantne povedať. Sponzor, teda ten reklamný partner klubu sa dohodne, že 10-tisíc, ale, ale do toho klubu reálne ako finančná výpomoc príde omnoho menej, pretože cestou sa kopec peniažkov kdesi tajne - a nebudem komentovať prečo a ako - stratí. Pri tých spon..., pri tých reklamných zmluvách to v praxi takto jednoducho je.
Častokrát ide o veľmi podivuhodné vzťahy, ktoré je ťažké komentovať a ktoré by mali zaujímať ministra financií a daňové kontroly. No čiže tým chcem naznačiť, že tam dochádza aj k určitým, no, silné slovo možno, ale daňovým únikom. My predsa proti daňovým únikom bojujeme a chceme tuto, aby toto bolo férové, a pri podpore sponzorských zmlúv to aj férové bude. Čiže pokiaľ by minister financií uvažoval veľmi suchopárne, superodpočet, to vlastne štátnu kasu niečo bude stáť. Áno, nepochybne, štátnu kasu v tom prvom akomsi výpočte bude čosi stáť naviac, akože tí podnikatelia ako zaplatené na daniach, ale tvrdím, že tým, že sa to prostredie nastaví do férovejšej roviny, v konečnom dôsledku zrejme štátny rozpočet vyhrá. Ja to neviem dokázať číslami, ale cítim to tak.
A ďalšia vec je, že pokiaľ by naozaj bol presadený ten superodpočet, tak do toho športu by s vysokou pravdepodobnosťou od tých sponzorov natieklo viac peňazí. No a viac peňazí, to znamená, že povedzme vy by ste tým pádom možno ani tak nechodili za tým ministrom financií, že chce z tých hazardných hier alebo z niečoho, lebo treba podporiť mládež, pretože by to tam bolo od tých sponzorov predsa.
Čiže ja neviem, ja to poviem tak, veľmi jednoduchým a z pohľadu štátneho rozpočtu lacným spôsobom by sa zabezpečil zrejme výraznejší príliv peňazí do športu a ten aspekt samotného športu a podpora mládeže, no a tie vzletné reči, ja možno takto hovoriť neviem, na to sú tu iní, ale, ale, samozrejme, tie absolútne očakávané efekty by to nepochybne, nepochybne malo, športu, športovcom, klubom, zväzom ba sa ľahšie dýchalo.
Takže ak mám za seba povedať nejaké svoje očakávanie, čo by sme mohli ešte vylepšiť, prilepšiť, tak v prvom rade je to presadenie superodpočtu. Ja viem, že to nezáleží ani na vás a ani tak celkom nie na pánovi ministrovi školstva, ale hlavne na ministrovi financií. Už na tejto schôdzi cítiť určité rozdávanie peniažkov rôznymi, rôznymi kanálmi rôznym skupinám ľudí, viď teraz schválený vianočný príspevok, no tak teda ono by to nebolo veľa miliónov, ten superodpočet, ale veľmi by to pomohlo. Takže držím palce.
V závere hovorím za seba, že podporím tento návrh, aj keby teda by mohol byť ešte lepší, ale podporím ho do druhého čítania a budem apelovať aj na mojich kolegov, aby ho podporili tiež.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.10.2016 o 18:32 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:49

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ako naozaj musím aj pri tomto zákone oceniť, že je tu a určité veci rieši. Je tam síce niekoľko otáznikov, neviem, či sme všetci aj zachytili, aj v médiách priebeh informácií a vyjadrenia konkrétnych niektorých hráčov, hokejistov ohľadom toho a vyvolávalo to takú polemiku aj u mňa, a keď som sa bavil s niektorými ľuďmi, ktorí sa okolo športu pohybujú, či práve to riešenie prechodu samostatne zárobkovo činnej osoby, čiže z tej živnosti na zamestnanecký pomer bude tým najsprávnejším riešením. Ono záleží to aj od tej atmosféry, akú v súčasnosti naše kluby svojim hráčom poskytujú. Ak by naozaj sme boli na tej úrovni, ako je to inde vo svete, tak fajn, mohli by sme o tom určite bez nejakého premýšľania uvažovať, ale pri súčasnom stave pre mnohých a pri mnohých hráčoch je to veľmi výhodné, keď si môžu z toho vykryť napríklad svoje vybavenie.
A ešte jedna vec k tomu, myslím si, že naozaj..., konkrétny jeden príklad z praxe ma teraz napadá, možnože tak trochu odbočím, som z vidieka, z malej vidieckej školy, kde je veľmi silný futbal. Obecný futbal stojí vždy, stál na mladších žiakoch, starších žiakoch a vždy sme sa sporili pri tom a bojovali s tým a zháňali peniaze na to, ako každým rokom sa dvíhali náklady na registrácie týchto hráčov, ako jednoducho stúpali tieto náklady.
Myslím, že by sme mali pri celkových koncepciách zákona, keď sa tu spomínal nejaký ten fond na podporu rozvoja od pána Mihála, tak zamyslieť na hlavne rozvoj školskej mládeže, konkrétne mládeže od toho útleho veku, aby naozaj to nebolo pre nich tak náročné, pre tieto kluby, ktoré naozaj s nimi pracujú od piky, vypiplajú a úspech je jednoznačný. Môžeme robiť stovky projektov vzdelávacích, akých-takých, ale toto je jedna z ciest, ktorá k tomu jednoznačne vedie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 18:49 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:51

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Prečítal som si dôvodovú správu k tomuto návrhu, nuž nepozdáva sa mi vlastne a ani nepáči bod 15, kde sa počet aktívnych športovcov z minima 100 zvyšuje na 200. Pri malých športových zväzoch, aj keď sú schopné reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni, to bude viesť len k umelému navyšovaniu a machináciám pri nanútenom zvýšení počtu registrovaných športovcov do počtu 200, a to do roku 2017. Pre niektoré špecifické športy je aj minimum 100 členov veľa a sú to aj oficiálne olympijské športy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 18:51 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:52

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Budem reagovať na pána kolegu Sopka. Ako ten problém, že športovec by mal byť zamestnancom na zmluvu o profi vykonávaní športu, a nie, nemal by byť SZČO, ide hlavne o kolektívne športy, to je známe. To v praxi skutočne akosi nechce fungovať a veľmi dobrou vlajkovou loďou, prepáčte za ten, za to prirovnanie, sú práve hokejové kluby, ktoré tomu akosi nechcú rozumieť.
Ale je absolútne správne a logické, že športovec v kolektívnom športe futbalista, hokejista atď. vlastne v tej právnej reči vykonáva závislú činnosť, čiže má mať, no nie pracovnú zmluvu, ale zmluvu o profi vykonávaní športu, tak je to logické a správne.
A čo chcem vlastne vypichnúť, v tomto práve zavádza zákon o športe poriadok, ktorý tam doteraz nebol. No ale pozor, tento poriadok vlastne znamená, že aj keď prejde to prechodné obdobie, tak sa skrátka budú tie odvody, dane platiť rovnako ako v prípade bežného zamestnanca v nejakej firme. Doteraz tí športovci vlastne rôznym spôsobom to platenie daní, odvodov de facto obchádzali a už nebudú môcť.
Čiže v tomto zákon o športe urobil poriadok a mal by potešiť ministra financií. A práve preto by minister financií od radosti mal športovcom niečo venovať, napríklad ten superodpočet. Pri sponzoroch.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.10.2016 o 18:52 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video