12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2017 o 9:26 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:26

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Karola Galeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, tlač 368.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výbore do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

7.2.2017 o 9:26 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:28

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Možno ste viacerí obdŕžali obdobný list ako my, list, v ktorom sa píše, že je snaha ututlať skutočné príčiny zbytočnej smrti dvadsiatich baníkov pri tragédii v bani Handlová v roku 2009. Rodinám nikto nevráti ich zosnulých a tí, čo sú za to zodpovední, sú na slobode a svedomie ich zjavne netrápi. Tieto rodiny si zaslúžia poznať pravdu, že ich otcovia, synovia, manželia, bratia zahynuli zbytočne. Je nevyhnutné urobiť všetko pre to, aby sa obdobným nešťastiam predchádzalo.
Podnetu sme sa podrobne venovali, naštudovali sme si ho, aj dostupné dokumenty, a preto stojíme tu pred vami s návrhom novely zákona o banských činnostiach a s výzvou na ministra hospodárstva Žigu a na Hlavný banský úrad, aby veľmi rýchlo konali, a tak ako my predkladáme návrh zákona, aby oni urýchlene upravili príslušné vyhlášky a smernice, aby veľmi prísne kontrolovali bezpečnostné predpisy.
Od nešťastia uplynulo sedem rokov, viac ako sedem rokov a do dnešného dňa predpisy neboli upravené napriek tomu, že práve nedodržiavanie predpisov a ich neúplnosť bola jednou z nepriamych príčin tohto nešťastia. Náš návrh zákona nemôže riešiť tie povinnosti, ktoré ukladajú vyhlášky a sú miernejšie. Preto je o to čudnejšie, že už nie sú dávno upravené, pretože tie sú plne v kompetencii ministerstva. V súvislosti s poznatkami z vyšetrovania v nadväzujúcich predpisoch mali byť už jasne definované definície o povinnosti banskej záchrannej služby, o povinnosti a úlohách Policajného zboru pri vyšetrovaní, o bezpečnosti prevádzok. Je absurdné, že v mieste nešťastia dva roky predtým bolo 156 požiarov a napriek tomu sa nevyužívali zásadne nehorľavé materiály, či niektorí vedúci zamestnanci nemali odbornú spôsobilosť vedúceho bane. A domnievame sa, že takýmto spôsobom sa pokračuje naďalej.
Novela zákona reaguje aj na niektoré nedostatky aplikačnej praxe, ktoré sú významné pri povoľovaní a prevádzke banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Príčiny úmrtia dvadsiatich baníkov a banských záchranárov v dôsledku mimoriadnych udalostí v bani Handlová, ktoré boli uvedené v odbornom posudku Obvodného banského úradu v Prievidzi, boli totiž účelovo pozmenené z dôvodu zamlčania skutočných príčin nešťastia. Tým bolo konanie, respektíve nekonanie organizácie a jej zamestnancov v rozpore s platným právnym stavom v Slovenskej republike, v rozpore so zásadami banskej techniky a technológie, ako aj s elementárnymi zásadami morálky. Išlo najmä o absolútne nedostatočné protipožiarne zabezpečenie bane. Napríklad chýbajúci banský požiarny vodovod, chýbajúce vetracie plachty, ktoré majú hodnotu pár tisíc eur. Čo je to pri miliónových dotáciách, ktoré táto baňa dostáva každoročne práve na prevádzku bane? Išlo o neodborný a neprofesionálny a tým aj nesprávny postup pri likvidácii jednotlivých mimoriadnych udalostí. Je to smutné, ak si uvedomíme, že práve táto baňa ročne kasíruje 100 mil. eur vo všeobecnom hospodárskom záujme. A kde končia tieto peniaze? No v bani nie. Zjavne niekde v alobale.
Ak by boli dodržiavané všeobecne záväzné právne predpisy, technické predpisy a technické normy a interné predpisy dodržané, nebolo by k havárii s následkom smrteľných pracovných úrazov dvadsiatich baníkov a pracovným úrazom ďalších deviatich baníkov na bani Handlová došlo. Výbuch požiarnych plynov by nemohol nastať, keby požiarne plyny vôbec neboli a nemali potrebný iniciátor. A požiarne plyny by neboli, keby nebol požiar, ktorý napokon bol zrejme aj samotným iniciátorom výbuchu. A požiar by nebol, keby bola riadne zlikvidovaná zápara. No a zápara by nevznikla, keby bol riadne zasanovaný nadvýlom. Čiže pochybenia postupov na pochybenie postupov.
V každom jednom momente tohto reťazca závislosti nešťastia bolo možné tragédii predísť. Žiaľ, nedošlo k tomu a to z dôvodu porušenia základných bezpečnostných predpisov. Keby sa predpisy dodržali, tak by k explozívnemu vyhoreniu plynov nemohlo dôjsť. Je absurdné, že banský požiarny vodovod bol nefunkčný a základňa pre záchranárov v bani nebola na tomto mieste zriadená. Došlo úplne k podhodnoteniu preventívnych opatrení zo strany spoločnosti. Do bane, kde bol požiar, nemali mať prístup žiadne osoby. A tie práve tam boli vyslané.
Prvá zápara v bani pred požiarom bola zistená 22. júla 2009, ďalšia 6. augusta 2009 a potom následne v ten tragický deň 8. októbra 2009 ďalšia. Uhlie na bani Handlová je náchylné na samovznietenie, a preto ešte v roku 1989 obvodný banský úrad opatrením zaradil uhlie medzi sloje náchylné na samovznietenie. Už samotné zaradenie sloja do tejto kategórie je dôvodom na dodržiavanie ďalších technických, technologických a bezpečnostných opatrení, vyplývajúcich z § 187 vyhlášky č. 21/1989 Zb. Ide najmä o vedenie banských diel, ich priestorovú dispozíciu, depresné spády, vedenie porubových frontov a technické prostriedky na predchádzanie vzniku endogénnych požiarov, bezodkladné uzatváranie banských diel vyúsťujúcich do vyrúbaných priestorov, vytváranie podmienok na invertizáciu banského ovzdušia pri zdolávaní banského požiaru a včasné zisťovanie procesu samovznietenia prostredníctvom výskytu kysličníka uhoľnatého v banskom ovzduší.
Je zjavné, že prvotnou príčinou bolo nesprávne hasenie a chladenie zápary a nedodržanie zásad protipožiarnej prevencie. Došlo vtedy k trestuhodným pochybeniam. V prvom rade sa ťažilo v časti bane, kde na ťažbu nebol schválený plán otvárky a dobývania, čo je základný legislatívny rámec na ťažbu. Okrem toho došlo k závaru, ktorý nikto neriešil, a z neho následne vznikol požiar. Ten sa nedal hasiť, pretože v bani nefungovalo požiarne čerpadlo. To bolo buď rozobraté, alebo nebolo pripojené k prívodu vody. Hasilo sa provizórne kalnou odpadovou vodou v malom objeme. Rovnako vážnym pochybením bolo, že nebola k dispozícii špeciálna hasičská celtovina, ktorá mohla v podzemí zmeniť tok vzduchu tak, aby sa požiar ľahšie izoloval a hasil. Z bezpečnostného hľadiska musí byť k dispozícii v každej bani. To je povinnosť. Stal sa opak a chybným rozhodnutím v podzemí sa stalo to, že prúdenie ohňa zmenilo smer a všetkých dvadsať hasičov zahynulo. Nie však pri výbuchu, ale sa zadusilo kysličníkom uhoľnatým, následne boli zasiahnutí požiarom a následne tlakovou vlnou pri výbuchu. To vtedy, keď sa nesprávnou manipuláciou vetracích šácht dostal do chodieb opätovne kyslík. To bolo takpovediac šťastie pre vedenie Hornonitrianskych baní Prievidza, lebo takto obvinili z nešťastia prírodu a nie vlastné zavinenie porušovaním predpisov. Zhorených a udusených baníkov by len ťažko vedeli vysvetliť a najmä ututlať. To, že boli mŕtvi ešte pred výbuchom, v žiadnej správe nefiguruje. Avšak existuje dostatok svedkov, ktorí to vedia dokázať na základe fyzikálnych zákonitostí a analyzovania posledných hovorov medzi povrchovou centrálou a baníkmi v bani. Tieto zistenia komisie, ktorá pozostávala z pracovníkov Hlavného banského úradu Vladimíra Tejbusa, Antonína Baffiho a Vladimíra Bubelínyho sa na verejnosť nikdy nedostali. Prečo? Pretože tieto informácie nariadil vypustiť riaditeľ Hlavného banského úradu z protokolu a zo správy.
Absolútne nedostatočné protipožiarne zabezpečenie bane ide totiž jednoznačne na vrub Hornonitrianskych baní Prievidza a chybné rozhodnutia pri likvidácii jednotlivých fáz mimoriadnej udalosti sa týkajú pochybení konkrétnych osôb. Najmä to, že baňa nebolo dostatočne protipožiarne zabezpečená napriek tomu, že išlo o baňu s nebezpečenstvom samovznietenia uhlia, je pre Hornonitrianske bane Prievidza veľmi nepriaznivé. Nehovoriac o tom, že z výpovedí svedkov je možné vytušiť, že hlavnou príčinou takéhoto stavu bol – nebudete veriť – ale nedostatok peňazí. Tých peňazí, ktorých v hodnote 100 miliónov eur ročne ide od nás od všetkých na prevádzku tejto bane.
Prečo sa riaditeľ Kúkelčík nezasadil osobne o dôsledné vyšetrenie skutočných príčin tejto mimoriadnej udalosti, musí vysvetliť len on sám. Avšak sú verejným tajomstvom nadštandardné vzťahy pána Kúkelčíka voči majiteľovi Hornonitrianskej bane Prievidza pánu Čičmancovi.
Hornonitrianske bane Prievidza je štát v štáte. Robí si, čo chce. Vidíme to aj dnes pri tom, ako prevádzkujú kotol v Elektrárni Nováky. Je to firma, ktorá je známa z alobalovej aféry a vďaka súčasnej vláde má zaistený odbyt až do roku 2030. Peter Čičmanec je vplyvný človek s úzkymi väzbami na SMER a premiéra a pán Kúkelčík je jeho človek, a práve preto sfalšoval závery komisie.
Návrh zákona vyplýva zo záverov kontroly postupu vyšetrovania mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala 10. augusta 2009 v organizácii Hornonitrianske bane Prievidza na ťažobnom úseku baňa Handlová. Pracovníci nemali osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho bane. Nevykonávala sa kontrola správnosti ťažby a je pravdepodobné, že sa ťažilo tam, kde to nebolo povolené obvodným banským úradom.
Na základe skutočností zistených pri preskúmavaní postupu obvodného banského úradu pri vyšetrovaní je možné vyvodiť záver, že niektoré udalosti by sa neboli stali, keby príslušné opatrenia boli zahrnuté v záväzných právnych predpisoch, teda za predpokladu ich dodržiavania.
Prvou okolnosťou, na ktorú poradná komisia narazila, je rozpor medzi znením § 7 ods. 2 zákona č. 59/1988 Zb. o banskej činnosti a § 1 vyhlášky č. 69/1988, a to v definícii úloh, ktoré vykonáva banská záchranná služba. Ďalšou okolnosťou, ako sa ukázalo v tomto konkrétnom prípade, je nejasnosť vo vymenovaní zodpovedného vedúceho zamestnanca a jeho zástupcu pri zaisťovaní odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti.
Preto sa navrhuje v našej novele, aby v organizácii bol vymenovaný len jeden zodpovedný vedúci zamestnanec, tak ako je to ustanovené v § 6 ods. 1 tohto zákona, a navrhujeme, aby toto ustanovenie bolo doplnené o povinnosť organizácie vymenovať na priame riadenie zástupcu s tou istou odbornou spôsobilosťou. Navrhujeme, aby sa zamedzilo, resp. aspoň obmedzilo viacnásobné vymenovanie zodpovedného vedúceho zamestnanca pre viaceré organizácie či prevádzky.
Úpravou sa definuje vedúci bane, vedúci lomu a vedúci inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom ako zodpovedného vedúceho zamestnanca. Úpravou sa zabezpečí, aby každá baňa, lom a prevádzka mala svojho zodpovedného vedúceho zamestnanca alebo jeho zástupcu. Týmto sa dosiahne zvýšenie odbornej spôsobilosti zamestnancov. Odstráni sa kľúčový problém so zaistením odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Ide o zásadnú zmenu, ktorá bude mať pozitívny dopad na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.
Technická dokumentácia, podľa ktorej je banská činnosť povolená, je kľúčovým dokumentom na vykonávanie povolenej banskej činnosti. Novela zabezpečuje, aby o zmenách v technickej dokumentácii bol obvodný banský úrad minimálne informovaný. Preto je tento návrh previazaný aj s § 5 ods. 5, kde je povinnosť informovať obvodný banský úrad o prijatých zásadných opatreniach. Zmena technickej dokumentácie patrí medzi zásadné opatrenia.
Verím, že náš návrh zákona prejde do druhého čítania a tam by sme ešte doplnili, upravili aj § 18b, znenie tak, aby bola organizácia zaviazaná dodržiavať predloženú dokumentáciu pri banskej činnosti, čo je plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska, a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom, čo je dokumentácia, plán využívania ložiska. A taktiež, ak bola plánovaná činnosť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tak musí byť jednoznačne určené, že organizácia nesmie prekročiť maximálnu ročnú ťažbu, ktorá býva určená v dokumentácii pre EIA alebo je určená v záverečnom stanovisku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

7.2.2017 o 9:28 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:46

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo a ďakujem pani poslankyni Zemanovej za to, že predstavila tento zákon, ktorý, dúfam, že zlepší neblahý stav v tom, ako sú regulované činnosti, banské činnosti.
Chcem zároveň povedať ale nasledujúce, že na Slovensku neexistuje predpis v oblasti správneho práva alebo akýkoľvek iný, ktorý by sa v podstate jednoducho nedal porušovať tým, že sa ten porušovateľ dopúšťa trestnej činnosti. Keďže my tu na Slovensku pre ľudí, ako je riaditeľ Čičmanec a tí, ktorí, a tých, ktorí mu nosia v alobale peniaze, tak pre tých trestné stíhanie neexistuje.
Samozrejme, kolega Hrnko namieta, pretože on tiež zrejme, však je súčasťou tejto koalície, ktorej, ktorá tento stav udržiava, takže on advokuje to, aby to tak zostalo. Kým sa toto nezmení, tak, bohužiaľ, životy budú vyhasínať zbytočne. A kolega Hrnko má možnosť to zmeniť, ale bojuje proti mne a nie proti kriminalite.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 9:46 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:48

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem na to zareagovať len toľko, že je absolútnou pravdou, že 100 mil. euro ročne prichádza do týchto baní vo všeobecne hospodárskom záujme. A dôvodom nešťastia... (Reakcie z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím, kľud v rokovacej sále! (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Baránik! Poprosím vás, keď chcete sa hádať, choďte do salónika.
Nech sa, nech sa páči.

Zemanová, Anna, poslankyňa NR SR
Chcem povedať toľko, že naozaj príčinou bola nedostatočne vybavená baňa protipožiarnymi opatreniami a dôvodom bol nedostatok peňazí. Tak kde boli tie peniaze? Prečo tie peniaze, ktoré boli dotáciou pre tieto bane, nešli do bane? Nešli baníkom a nešlo, nešli na ochranu ich zdravia a bezpečia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 9:48 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:49

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Mrzí ma, že sme prišli o dvoch poslancov, ktorí mohli počúvať túto rozpravu, ale tak snáď sa ešte vrátia v plnom zdraví. A teda toto tak troška na odľahčenie, pretože naozaj tá téma je veľmi, veľmi vážna. Hovoríme o mnohých obetiach, ktoré boli, kde teda vyhasli životy práve pri banských nešťastiach. Anka spomínala ten výbuch v bani Handlová. Teda hovorí sa o výbuchu. Skutočnosti, prečo tí ľudia zahynuli, tak tie boli trocha iné, ale to Anka spomenula. Vtedy tam vyhaslo 20 životov úplne zbytočne. V roku 2006 bol prieval v bani Nováky. Tam vyhasli štyri životy. Toto všetko má jeden spoločný menovateľ, konkrétne, zanedbané bezpečnostné predpisy, chýbajúce záchranárske vybavenie, neodborný a neprofesionálny prístup pri likvidácii mimoriadnych udalostí.
V našom zákone sa snažíme reflektovať na viaceré skutočnosti, ktoré nastali a hlavne ktoré vyplynuli z toho vyšetrovania. Anka už spomenula, Anka už spomenula minimálne dve z tých opatrení. Ja by som možnože iba doplnil, že takisto reflektujeme na prípady z praxe, kedy organizácie predkladajú žiadosti o povolenia na dobývanie ložísk na obdobie do vydobytia zásob bez ohľadu na vyriešenie stretov záujmov.
Návrh zákona upravuje podmienky ohľadom práve týchto stretov. Upravujú sa tiež podmienky ohľadom zodpovednosti vykonať likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. Práve z praxe sú známe prípady, keď sa organizácie snažili vyhnúť povinnostiam, napríklad úmyselnou stratou oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska alebo banského oprávnenia. No a z praxe sú tiež známe aj prípady, keď organizácie v konaní o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu predložili so žiadosťou územné rozhodnutie bez vyznačenia právoplatnosti. Pretože konajúci obvodný banský úrad je z úradnej povinnosti povinný zistiť presný a úplný stav, skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie podľa zákona o správnom konaní. Prenáša sa tým zodpovednosť za zistenie preneseného, trestného a skutočného stavu veci na obvodný banský úrad. Práve tou navrhovanou úpravou sa dosiahne spresnenie aplikačnej praxe a povinnosť dokladovať skutočný stav veci na organizáciu.
V oprávnení poskytovať poradenstvo na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky banskými úradmi nebola doposiaľ zakotvená v legislatíve pre oblasť výkonu hlavného dozoru. Pritom ide o jedno z najdôležitejších preventívnych opatrení v boji proti vzniku mimoriadnych udalostí.
V súvislosti so vznikom závažných pracovných úrazov a havárií môžu vždy nastať pochybnosti o správnosti postupu a záverov vyšetrovania týchto mimoriadnych udalostí. Pritom doposiaľ neexistoval priamy nástroj na preskúmanie postupu a záverov vyšetrovania obvodného banského úradu.
Zdôrazňuje sa tiež potreba spolupráce obvodných banských úradov s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní mimoriadnych udalostí. Tieto naše návrhy vyplynuli z vyšetrovania najmä tej druhej mimoriadnej udalosti. Na Hlavnom banskom úrade bol zriadený vyšetrovací tím. Tento sa veľmi detailne zaoberal nielen tým, či boli dodržané predpisy, ale pozreli sa aj na príčiny vzniku tejto udalosti. Toto síce robiť nemuseli, ale povedali si, že je to naozaj dôležité aj v súvislosti s tým, aby definovali jednotlivé porušenia predpisov, ku ktorým došlo. Definovali ich celkovo viac ako 50.
No a zaujímavosťou bol ten následný zásah predsedu Hlavného banského úradu pána Kúkelčíka, ktorý sa rozhodol túto správu z tohto vyšetrovania zoškrtať v prospech majiteľa bane pána Čičmanca. Zmanipulované konanie Hlavného banského úradu a obvodného banského úradu účelovými výkladmi predpisov zo strany predsedu Hlavného banského úradu mali za cieľ dosiahnuť výhody pre spriaznené dozorované organizácie. Pán Kúkelčík je niečo podobné v baníctve ako, ako bol pán Holjenčík v energetike alebo pán Harabin v súdnictve. Manipulácia s vyšetrovacím spisom je pritom zrejme iba špičkou ľadovca, ale o to studenšou, že naozaj ide o dvadsať, v tomto prípade úplne zbytočne vyhasnutých životov.
Okrem ovplyvňovania vyšetrovania sú aj indície v baníckych kruhoch, ktoré to označujú dokonca za verejné tajomstvo, že predseda Hlavného banského úradu súčasne poskytuje poradenstvo cez advokátsku kanceláriu svojho syna, alebo cez iné advokátske spriaznené kancelárie. Na tento rozpor s etickým kódexom Rady advokátskych komôr Európy, ktorý prijala aj Slovenská advokátska komora, je uvedené, že advokát musí ukončiť zastupovanie viacerých alebo všetkých zainteresovaných klientov, ak hrozí nebezpečenstvo porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť, alebo ak je ohrozená jeho nezávislosť. A na toto poukazovali v minulosti viacerí zamestnanci Hábov, ale aj firmy takýmito aktivitami pána riaditeľa dotknuté.
Samostatnou veľmi smutnou kapitolou je aj pokutové konanie vo veci banského nešťastia v bani Handlová, ktoré paradoxne skončilo vrátením pokuty zo strany obvodného banského úradu organizácii Hornonitrianske bane Prievidza.
Ale na Hlavnom banskom úrade majú to maslo na hlave aj v súvislosti s plnením úloh podľa koncepcie BOZP, na ktoré dostali účelovo viazané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. To znamená, že tieto veci už dávno mali riešiť. Tieto úlohy reflektovali práve na mimoriadne udalosti, ktoré sa odohrali na Hornej Nitre. Časť finančných prostriedkov však bola použitá nehospodárne pri nákupe nadštandardných tovarov, pri rekonštrukcii mestského bytu v prenájme Hlavného banského úradu. V minulosti Hlavný banský úrad vyvíjal aj iné stavebné aktivity rôzneho charakteru, ktoré boli preverované políciou, ale nikdy sa nič nepotvrdilo. Najviac do očí bijúce je predraženie 8 rokovacích stolov v zasadacej miestnosti za 350-tisíc korún.
Tejto skupine možno priradiť aj priame finančné škody spôsobené vymysleným trestnoprávnym sporom s bývalým zamestnancom zodpovedným vedením Obvodného banského úradu v Prievidzi. Protizákonnosť tejto výpovede potvrdil aj Krajský súd v Trenčíne. Toto konanie však malo priamy dopad na štátny rozpočet, pretože Hlavný banský úrad musel úplne zbytočne zaplatiť nielen právneho zástupcu poškodeného, súdne trovy a náhradu mzdy, ale aj náklady právneho zastupovania Hlavného banského úradu.
No a nebola to iba polícia, nebol to iba vyšetrovateľ, ktorý sa týmto zaoberali minulosti, na konanie tohto predsedu Hlavného banského úradu pána Kúkelčíka bolo na ministerstvo hospodárstva podaných viacero podaní poukazujúcich na zneužívanie svojho postavenia. Žiadne z nich však neviedlo doteraz k žiadnemu relevantnému výsledku. Bežnou praxou na ministerstve bolo, že v prípade obvinenia predsedu Hlavného banského úradu zo zneužívania svojich právomocí namiesto vyšetrenia podnetu samotným ministerstvom toto požiadalo o podanie stanoviska samotného riaditeľa, ktorému tak stačilo len uviesť, že nič z toho nie je pravda, a prípad sa uzavrel.
Dnes predkladáme do parlamentu novelu banského zákona, venujeme sa oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ale aj vyšetrovaniu mimoriadnych udalostí, najmä vyšetrovaniu príčin havárií a závažných pracovných úrazov, takým, ako k nim došlo v Handlovej alebo v Novákoch. Ako som však dnes uviedol, problémy s tým súvisiace sú veľmi úzko prepojené s vykonávateľom tohto zákona, Hlavným banským úradom a jeho vedením, ktoré si samotný banský zákon vykladalo častokrát podľa svojich potrieb a predstáv. Aj z tohto dôvodu verím, že súčasnú potrebnú a nevyhnutnú novelu posunieme dnes do druhého čítania, no a riešením ďalších problematických častí banského zákona, ktorý je ešte z roku 1988, či spôsobom vedenia Hlavného banského úradu sa budeme ešte zaoberať, či už v parlamente alebo neskôr na výbore.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.2.2017 o 9:49 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:58

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať iba na tú úvodnú vetu pána poslanca Galeka, že mu je ľúto, že dvaja poslanci nás nebudú ďalej počúvať a odišli do salónika. Ja by som chcel povedať, že mne je zase ľúto, že my sme nepočuli ich, lebo tiež to vyzeralo zaujímavo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 9:58 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:59

Jana Kiššová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem pripojiť k podpore tohto návrhu zákona. Hornonitrianske bane sú bane, súkromné bane, ktoré sú veľmi štedro dotované, ani nie zo štátneho rozpočtu, ale sú dotované nami, všetkými občanmi. A vždy, keď v tejto súvislosti máme my a mali sme nejaké výtky k nejakým praktikám alebo k šumu, k informáciám, medializovaným informáciám, že sa tam dejú nejaké nekalé praktiky, že sú tam peniaze nejakým spôsobom nekorektne míňané, tak sme vždy boli obvinení z toho, že my bojujeme proti baníkom.
A ja by som v tejto súvislosti chcela povedať, že my nebojujeme proti baníkom, my bojujeme proti nekalým praktikám. Ale na druhej strane, keď hovoríme o tom, že tým baníkom treba vytvoriť také pracovné podmienky, aby aspoň relatívne tú prácu mohli vykonávať s nejakou bezpečnosťou, aby sa tam takéto veci nediali, tak zrazu tá téma nikoho nezaujíma, zrazu tí baníci sú úplne nepodstatní. A toto je to dôležité, my máme povinnosť spraviť všetko pre to, aby sa takéto situácie v baniach nestávali. A pokiaľ sa tam aj stanú, aby sa to riadne prešetrilo a aby sa to neututlávalo. Ale dnes táto téma zrazu nikoho nezaujíma.
Ja som presvedčená, že tento zákon možno, ak by takáto zmena prešla, možnože to nespôsobí to, že sa už nikdy v živote takáto situácia nestane, to nie, ale máme povinnosť spraviť maximum pre to, aby v tej bani proste ľudia neuhoreli druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát. A to sú naozaj minimálne opatrenia, ktoré sa tam podcenili. A ja budem veľmi rada, keď tomu celé toto plénum bude naozaj venovať patričnú pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 9:59 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:00

Renáta Kaščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Hovoríme tu o veľmi vážnej veci, o zanedbaných predpisoch a vyhasnutých životoch baníkov. Mňa sa to obzvlášť citlivo dotýka, pretože z tohto kraja pochádzam. Boli tu spomenuté peniaze balené do alobalu, načo sa pán Hrnko nasrdil, čo je logické, pretože je súčasťou vládnej mašinérie, ktorá bude do nepríčetnosti obhajovať svoje mafiánske praktiky, ´a la skutok sa nestal, prípadne všetko, čo sa deje, je v súlade so zákonom a podobne. Ale v Hornonitrianskych baniach ide o to, že tu proste, ako Janka Kiššová povedala, do nepríčetnosti dotujeme nejakú neefektívnu ťažbu uhlia, nekvalitného, čo je samé osebe rozporuplné a nesprávne, ale čo je oveľa horšie, tak vláda dotuje nebezpečnú ťažbu, nezáleží jej na živote baníkov, nezáleží jej na ich zdraví, ba dokonca ani na životnom prostredí.
Veď je teraz všeobecne známe, vychádzajú najavo fakty, že jednoducho je tu znečistený vzduch v tomto kraji natoľko, že je tu preukázateľne vysoké riziko onkologických ochorení. V blízkej vzdialenosti od baní sú termálne pramene, ktoré doslova podkopávame touto banskou činnosťou, a ohrozujeme tento vzácny prírodný zdroj. A peniaze, ktoré boli určené baníkom na to, aby mali aspoň pri tej svojej neefektívnej ťažbe, chudáci, na ktorú sú podľa môjho názoru zneužívaní, aby mali aspoň nejaké základné podmienky na svoju prácu, ktoré by im zabezpečili ochranu zdravia a životov, tak tieto peniaze končia v alobale. To je absurdné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 10:00 hod.

Mgr.

Renáta Kaščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:02

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ešte by som aj v reakcii na kolegu, na vystúpenie kolegu Galeka uviedol to, že, bohužiaľ, tak ako to vidíme aj v tomto pléne pri prejednávaní tohto zákona, ten efekt sprísnených predpisov týkajúcich sa banskej činnosti bude za tejto vlády, za vlády tejto garnitúry bude ten, že ešte okatejšie, otvorenejšie a vyzývavejšie budú porušované trestnoprávne postupy. To znamená, že ešte okatejšie bude prokuratúra pod vedením nelegitímneho generálneho prokurátora ignorovať svoju prácu, ešte okatejšie a vyzývavejšie bude polícia sa všetkým pozostalým po tých baníkoch vysmievať, že nič nemôžu, pretože to, čo sa deje s dôsledkami porušenia predpisov, o tom rozhoduje naša polícia a naša prokuratúra a naše súdy, a my všetci vieme, že títo pracujú len pre túto mafiánsku garnitúru, ktorá nám tu vládne. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 10:02 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:04

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vidím, že tá téma je naozaj horúca. Skutočne v súvislosti s Hornonitrianskymi baňami je tých káuz a vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť, veľmi veľa, dneska sa však sústredíme práve na ten, na tú bezpečnosť práce, na tú prevádzku tých baní. Janka Kiššová tu spomínala už to, že my nebrojíme v žiadnom prípade proti baníkom, ale naopak, keď hovoríme o tom systéme tých dotácií, proti jeho netransparentnosti. Keď to teda môžem doplniť a mám na to priestor, dneska keď si prepočítame tú dotáciu, na ktorú sa skladáme my všetci v cenách elektriny, tak na jedného zamestnanca, nehovorím baníka, zamestnanca Hornonitrianskych baní to vyjde na 2200 eur mesačne. Toto nemá naozaj ani jeden z nich na výplatnej páske, pokiaľ si odmyslíme riaditeľa alebo nejakého manažéra.
Na druhej strane v tých baniach stále chýba bezpečnostné vybavenie. Baníci pracujú v rizikových podmienkach. No a možno taká čerešnička na torte, v tom 2009., keď zahynulo 20 baníkov, hlavná zodpovednosť bola na jednej osobe, ktorá tých baníkov, ktorí mali hasiť ten požiar, poslala naspäť a poslala tam ešte aj tých záchranárov. Tento človek, pravá ruka Čičmanca, v týchto baniach dodnes pracuje. Takže poďme teraz poriešiť tento zákon a určite sa neskorej dostaneme aj k ďalším veciam, ktoré by sme v tejto veci mohli otvoriť.
Ale ešte raz opakujem, v žiadnom prípade nejdeme proti baníkom. Naopak, my sa ich chceme zastať a chceme vytvoriť transparentné systémové a čisté prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.2.2017 o 10:04 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video