19. schôdza

5.9.2017 - 19.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 15:19 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať kolegovi aj o to, že vlastne naozaj pri takomto zákone je veľmi dôležité nebrať to len tak technicky alebo technokraticky, ale pozrieť sa aj na tú aplikačnú prax, lebo to je práve to, voči čomu aj tento zákon prichádza, aby umožnil alebo zabránil, aby mohli byť poškodzovaní jednak veritelia, ale poškodzovaný aj štát, práve na tých daniach, o ktorých som hovoril aj ja. A, a práve ten predmet alebo ten motív toho nečestného obchodu a to úmyselné konania, to je presne to, čo potrebujeme postihnúť. A preto je veľmi dôležité si povedať, či sa to naozaj udeje týmto zákonom.
Ja by som ešte, pani ministerka, ak môžem, len jednu otázku, ktorú som zabudol sa opýtať, že či teda bolo aj nejakým spôsobom kvantifikované, mňa teda zaujíma hlavne z hľadiska toho výberu dane, že keď začne toto, keď toto príde do fungovania, a teda je to aj zákon namierený na boj proti daňovým únikom, či bola aj v komunikácii s ministerstvom financií nejakým spôsobom odhadnutá nejaká prognóza, že koľko by to mohlo zabrániť teda úniku dane alebo koľko by to mohlo priniesť dane do rozpočtu, tento krok. Či teda prišlo k nejakej takej kvantifikácii, neviem, to by ma zaujímalo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.9.2017 o 15:19 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:20

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Skúsim odpovedať na otázky, ktoré mi boli položené, a zareagovať.
Pán poslanec Heger, nie, kvantifikáciu nepoznám, nebola podľa mojej mienky robená. Pýtali ste sa, pán poslanec, na ten mechanizmus novej právnej úpravy zlučovania a splývania obchodných spoločností, teda fúzií a aby sa zabránilo v zásade tým nekalým praktikám. No, dnes je to v skutočnosti pomerne jednoduchý proces, pretože stačí zmluva o zlúčení a zmluva o splynutí. Pokiaľ, pokiaľ to nie je akciová spoločnosť, tak dokonca je bez nejakých tých audítorských správ. A v zásade nie je žiadne obmedzenie vo vzťahu k právnemu nástupcovi a nie, v tomto prípade sa súhlas správcu dane alebo podobne nevyžaduje. Čiže áno, tá procedúra sa dá zvládnuť veľmi rýchlo. To, čo, jak bude vyzerať ten proces po novom, inak, tak v prvom rade tam máme obmedzenie, že, a to sú tie obmedzenia, ktoré som spomínala. To znamená, že nemôže v dôsledku zlúčenia alebo splynutia nástupnícka spoločnosť byť zrelá na bankrot, teda spĺňať podmienky úpadku. Nesmie ísť o spoločnosti, ktoré sú v likvidácii, kde súd rozhodol o zrušení spoločnosti, kde ide o spoločnosti v konkurze. To je podľa mňa veľmi významné, pretože aj tie, tie, ten príklad, ktorý spomínala pani poslankyňa Remišová, tak tam tá nástupnícka spoločnosť, do ktorej sa vlastne zlučujú všetky tie zanikajúce spoločnosti, tá vlastne permanentne spĺňa podmienky úpadku, hej. Takže to by sa nemalo stať v tejto podobe.
Ďalej bude musieť byť správa audítorská, v ktorej bude musieť toto potvrdiť audítor. A on za to zodpovedá, samozrejme. Čiže máme tu nejaké sankčné mechanizmy voči tomu audítorovi. Ďalej zlúčenie, splynutie musí byť oznámené daňovému úradu 60 dní vopred predtým, ako bude podaný návrh na zápis do Obchodného registra. To znamená, nie, nevyžaduje sa súhlas daňového úradu, ale dáva sa tu priestor, aby daňová správa mohla proste zareagovať. A buď poslať tam kontrolu, alebo niečo, ale už ten proces nemôže byť nemôže byť taký rýchly. No a potom môže byť zapísané zlúčenie a splynutie do Obchodného registra, čo trošičku by malo pomáhať práve aj tým veriteľom, pretože dnes už vieme naozaj pomerne rýchlo vydať aj ten plaťák v rámci upomínacieho konania, vieme. Banská Bystrica sa nám pekne rozbieha. A ten proces zlúčenia, splynutia proste už za týždeň nie je zvládnuteľný, podľa tohto nebude v žiadnom prípade zvládnuteľný. A niektoré zlúčenia, splynutia by, keď nespĺňajú tieto kritériá, tak nebudú môcť byť zapísané do Obchodného registra. Takže ja som presvedčená o tom, že táto právna úprava v každom prípade tomuto biznis modelu zlúčenia splynutí zabráni. Jednak preto, pretože sa ten proces stane oveľa nákladnejší, a ad dve preto, pretože už nejde ho sprocesovať tak rýchlo, a ad tri, o každom procese bude mať vedomosť daňová správa skrátka.
Aký ďalší alebo iný biznis model vznikne, pretože skôr či neskôr vznikne? (Povedané so smiechom.) Tak ale ja pevne verím, že ho zachytíme rýchlo, ale vždy nejaký biznis model vznikne. Ale po tomto biznis modeli, myslím, pri tomto biznis modeli dokážeme byť efektívnejší. Budem rada, pretože áno, ide presne o to, aby slušní nedoplácali na neslušných a aby tí obyčajní veritelia mali šancu sa vôbec dostať k vôbec svojej pohľadávke.
A treba sa, ešte jednu poznámku poviem. Aj vaše vystúpenie, pán poslanec Heger, smerovalo práve po, po tých podvodoch. Tie naše debaty aj s podnikateľskou sférou boli, ale zároveň o tom nájsť taký nejaký primeraný balans, aby gro podvodov sme zachytili, ale zároveň neznemožnili bežný podnikateľský biznis, hej. Takže v tom sa proste hľadá balans a vo výsledkoch až život nám ukáže, či sme ho dobre utrafili. Ale ja som presvedčená, že je to krok dopredu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:20 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:26

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade vlády..., Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. Z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zmodernizovať, precizovať a zjednotiť hmotnoprávnu aj procesnoprávnu úpravu v oblasti práva priemyselného vlastníctva. Mnohé inštitúty sú spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva a navrhovanou novelou sa zabezpečuje principiálna jednotnosť ich právnej úpravy v patentovom zákone, zákone o dizajnoch, v zákone o úžitkových vzoroch a v zákone o ochranných známkach.
Cieľom vo výsledku, samozrejme, je, aby sa zvýšila úroveň právnej istoty pre všetky zúčastnené subjekty a tiež predvídateľnosť a transparentnosť postupu a rozhodovania Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Vážené dámy, vážení páni, máte pomerne veľký počet pozmeňovacích návrhov, ktoré boli odsúhlasené v spoločnej správe. Ide o pozmeňovacie návrhy, ktorými, ktoré predstavujú reakciu na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady. To sú pozmeňovacie návrhy, s ktorými za predkladateľa vyjadrujem súhlas. Myslím, že na úvod stačí.
Ďakujem veľmi pekne, poprosím o prerokovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:26 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:28

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 549) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 683 z 13. júna 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 175 zo 4. septembra 2017, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 175 zo 4. septembra 2017 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 139 zo 4. septembra 2017.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spomínala aj pani ministerka.
Gestorský návrh odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny zákon, vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 143 z 5. septembra 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.9.2017 o 15:28 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené dámy a páni, na rokovanie Národnej rady predkladám vládny návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ide o transpozičný zákon, ktorým sa vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a smernica Európskeho parlamentu a Rady z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní.
Vo vzťahu k tejto druhej smernici ide vlastne len o úpravu už obsiahnutú v právnom poriadku, a preto sa transpozícia týka iba doplnením transpozičnej prílohy. Obsahom návrhu zákona je najmä rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu, ustanovenie príslušnosti orgánov Slovenskej republiky a postup orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní a výkone európskeho vyšetrovacieho príkazu. Vo svojej štvrtej časti sa navrhovaná právna úprava osobitne zameriava na vybrané vyšetrovacie úkony.
Ja myslím, že na úvod stačí na predstavenie právnej úpravy. Tiež sa chcem vyjadriť k spoločnej správe, ktorá obsahuje pozmeňovacie návrhy, ktoré vzišli z diskusií výborov, a s týmito sa ako predkladateľ stotožňujem.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:32 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 15:34

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podpredseda Národnej rady, vážené dámy a páni, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte teda, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Treba povedať, že Národná rada svojím uznesením č. 684 zo 4. júna 2017 pridelila návrh, tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Zároveň pritom určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v tomto výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol tento návrh pridelený, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh ústavnoprávneho výboru, návrh zákona, pardon, ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Ako už aj uviedla pani predkladateľkyňa, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynulo 19 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých hlasovať spoločne s odporúčaním tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade, aby návrh zákona schválila aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu tohto zákona (tlač č. 568a) bola schválená ústavnoprávnym výborom formou uznesenia č. 241 zo 4. septembra 2017. V tomto istom uznesení ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výboru o návrhu tohto zákona a zároveň prípadne predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko na úvod.
Pán podpredseda Národnej rady, skončil som, ďakujem, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

6.9.2017 o 15:34 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:36

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolím si predložiť Národnej rade štandardnú, pravidelnú informáciu, ktorú predkladám na základe § 4 zákona 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení v hodnotenom období.
To znamená, za predchádzajúci polrok vláda Slovenskej republiky prijala a bolo publikovaných 9 aproximačných nariadení, ktoré máte v prílohe č. 1 vládneho materiálu, a plánujeme v tomto polroku predbežne vydať 3 aproximačné nariadenia. Ktoré sú to? Tak tie sú tiež prílohou materiálu, ktorý bol distribuovaný.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:36 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:38

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 646 z 19. júla 2017 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda, ako bolo uvedené, predkladá túto informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
V I. polroku 2017 bolo prijatých 9 aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku budú prijaté 3 návrhy, a to v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 4. septembra 2017 na svojej 51. schôdzi a uznesením č. 240 odporúča Národnej rade vziať informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 15:38 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:40

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak dobrý deň prajem všetkým. No... (Rečníčka si pripravuje materiály na vystúpenie.) Mám toho dnes viac, tak sa troška musím prichystať, aby som tu mala priestor pre seba.
Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladaný návrh zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka aktualizuje právnu úpravu týkajúcu sa poskytovania podpory a dotácie v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory a dotácie v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, zabezpečuje ochranu finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upravuje pôdohospodársky poradenský systém.
Predkladaný návrh zákona zároveň upravuje konanie o priamych podporách, čím zdokonaľuje výkon právomocí orgánov štátnej správy v rámci schvaľovania žiadostí o podporu. V tomto smere ide najmä o osobitosti vo vzťahu k zákonu o správnom konaní a k ustanoveniam zákona o EŠIF-och, taktiež upravujúcim poskytovanie podpôr. Príprava návrhu zákona a jeho posudzovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania, pripomienkovania odbornou verejnosťou a posudzovania v poradných orgánoch vlády Slovenskej republiky bolo veľmi náročné a trvalo pomerne dlho, čo okrem iného svedčí o dôležitosti navrhovanej právnej úpravy pre subjekty, ktoré hospodária na pôde, ako aj pre štátne orgány garantujúce finančnú disciplínu. Predkladané znenie má podľa môjho názoru podobu rešpektujúcu tak potreby podnikateľského prostredia, ako aj potrebu garantovania finančnej disciplíny pri čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie, ako aj prostriedkov štátneho rozpočtu.
Vážený pán predseda, predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vyššie uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho posunutie do druhého čítania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

6.9.2017 o 15:40 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:42

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla na tom, že zákon prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a výbor Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.9.2017 o 15:42 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video