26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 13:58 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:58

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol predmetný vládny návrh zákona.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je najmä rozšíriť pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy Slovenskej republiky, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvality života.
Zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok.
Návrh zákona tiež rozširuje okruh oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby podnikateľov, ktorým bude možné poskytnúť podporu. Regionálny príspevok sa podľa aktuálne platnej právnej úpravy poskytuje na základe a v súlade s akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený rámcový dokument obsahujúci potrebné opatrenia smerujúce k odstraňovaniu nepriaznivého stavu v najmenej rozvinutom okrese.
Z doterajšej praxe vyplynula požiadavka na urýchlenie procesu poskytovania regionálneho príspevku, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom nového inštitútu ročných priorít akčného plánu, ktorý predstavuje záväzný dokument schválený vládou Slovenskej republiky. Ročné priority budú obsahovať nielen zoznam projektov podporovaných z regionálneho príspevku, ale aj zoznam aktivít potrebných realizovať v príslušnom roku.
Návrh zákona upravuje aj vytvorenie tzv. výborov pre každý najmenej rozvinutý okres, čím sa ponecháva možnosť rozhodovať o potrebách okresu na zlepšenie situácie priamo zástupcom regiónu, čím sa zdôrazňuje iniciatíva zdola. Oproti predchádzajúcej právnej úprave sa zakotvujú základné podmienky a princípy pri poskytovaní regionálneho príspevku. Z dôvodu osobitného zreteľa je možné poskytnúť regionálny príspevok aj bez splnenia zákonných podmienok.
Predložená novela bola predmetom rokovania v ústavnoprávnom výbore, vo výbore pre hospodárske záležitosti, na ktorom boli predložené aj pozmeňujúce návrhy, s ktorými sa ako predkladateľ stotožňujem a podporujem ich. Vo výbore pre financie a rozpočet bol takisto prerokovaný. Zároveň pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe k návrhu zákona odporúčam takisto prijať.
Dovoľujem si vás, kolegyne a kolegovia, požiadať o podporu takto navrhnutého zákona.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

30.1.2018 o 13:58 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:00

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému prerokovanému vládnemu návrhu, tlač 764, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 952 zo 6. decembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 319 z 23. januára 2018, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 251 z 29. januára 2018, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 200 z 25. januára 2018. Z uznesení výborov pod bodom III vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých týchto návrhoch s odporúčaním výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 764, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 216 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4 a 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predseda. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.1.2018 o 14:00 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:04

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, som skutočne rád, pán Pellegrini, že ste sa tu tak rozohnili na pána Rajtára. Vidno, že máte dnes záujem argumentovať, pretože dnes vám v tejto rozprave poskytnem množstvo podnetov, na ktoré budete môcť reagovať.
Nachádzame sa v druhom čítaní k zákonu, ktorý slúži, údajne slúži na podporu najmenej rozvinutých okresov. Tak ako v prvom čítaní spomeniem aj dnes, že na samotnej myšlienke by nebolo vôbec nič zlé, keby, tak ako je tomu vždy, realizácia samotných projektov nebola úplne katastrofálna.
Dnes už našťastie na základe informácií zo stránky Úradu vlády Slovenskej republiky disponujeme s právami o realizácii akčných plánov na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov. Keďže ja sám pochádzam z takéhoto okresu, konkrétne okresu Kežmarok, kde je nezamestnanosť v priemere viac než 20 %, tak som si naštudoval túto správu o realizácii akčného plánu v našom okrese a pri niektorých položkách som sa skutočne neprestal diviť. Áno, sú tam aj dobré veci, veď keď sa rúbe strom, tak lietajú triesky. A keď robí vláda, tak aj občas robí niečo dobré, ale väčšina týchto vecí alebo samotná realizácia by mohla byť označená za úplnú katastrofu.
Čo teda vláda vo svojej správe o realizácii akčného plánu v Kežmarku konštatuje? V rámci priorít sa im podarilo založiť rozvojové centrum. Podarilo sa im posilniť kapacitu okresných úradov. Keď príde na otázku podpory mladých poľnohospodárov, to už majú zaškrtnuté, nesplnené. Podporiť vznik podnikateľských subjektov v priemysle a energetike, nesplnené. Podporiť vstup nových investorov do priemyselného parku okresu Kežmarok, v plnení. Podporiť obecné podniky, v plnení. Podporiť vytvorenie troch tréningových centier, nesplnené. Pilotné programy svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek, splnené, veď samozrejme. Čo však tieto pilotné programy svojpomocnej výstavby znamenajú? No jednoducho vláda z peňazí všetkých slušných pracujúcich ľudí, ktorí od pondelka do piatku alebo niekedy aj sedem dní v týždni pracujú osem hodín denne na to, aby sa skladali svojim daňami na štátny rozpočet, zaplatí asociálom v osadách materiál na to, aby si postavili domy zadarmo. Samozrejme, nič zlé. Nikto by nemohol namietať, keby takúto podporu vláda, samozrejme, poskytla aj slušným ľuďom.
Ale ja sa pýtam, pán Pellegrini, ktorým mladým rodinám vláda poskytla zadarmo materiál a zároveň aj stavbyvedúcich, ako sa to tu píše, na to, aby si postavili dom zadarmo? Nie. Realita napríklad v Kežmarskom okrese je taká, že mladí ľudia musia utekať do zahraničia, ak nechcú pracovať za 450 eur a keď im nejakým zázrakom aj poskytnú hypotéku, tak sa musia zadlžiť na celý život. No a tí mladí ľudia potom pozerajú na osadu niekde za mestom, ako im vláda kupuje všetko zadarmo a oni si stavajú domčeky. Samozrejme, opakujem, nič zlé, keby táto podpora platila na všetkých a nie adresne na jednu etnickú skupinu, čo považujem za mimoriadne rasistické.
Teraz, v treťom bode, vláda konštatuje, že sa jej podarilo zriadiť Centrum podpory regionálneho rozvoja. Nuž v samotnom treťom bode píše: "V roku 2017 centrum vykázalo mnohé aktivity ako mapovanie, spracovanie údajov, analýzy rozvíjania spolupráce a" podobné, "podobne. Otázne sú skutočné hmatateľné dôsledky, resp. výsledky." Toto konštatuje vláda vo svojej vlastnej správe o realizácii akčného plánu. To znamená, centrum podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku má veľmi otázne hmatateľné výsledky. V preklade nedokázali nič.
Čo je ale ešte zaujímavejšie, sú jednotlivé dotácie, ktoré boli poskytnuté adresne rôznym neziskovým organizáciám a opäť len potvrdzujú to pravidlo, že vláda pri riešení cigánskeho problému pristupuje k takým veciam, že jednoducho rozhadzuje státisíce a milióny eur rôznym mimovládnym organizáciám, ktoré na samotnom probléme iba parazitujú a žijú z toho, že problém neustále narastá a môžu naňho poberať ďalšiu a ďalšiu dotáciu.
Geniálny príklad. Spišský spolok, samozamestnanie mladých Spiša, podpora 7. 6. 2017 150-tisíc eur. Krásne, Spišský spolok. Nič zlé za tým nemôžme vidieť. Keď si ale dáme Spišský spolok do Googlu, zistíme, že Spišský spolok je vlastne pán Stanislav Vospálek, ktorého občanom niekde v Spišskej Novej Vsi alebo v Smižanoch nemusí nikto predstavovať. Pán je cigánsky podnikateľ, luxusná vila, množstvo drahých áut. Človek si povie, príkladný, slušný, pracujúci cigán, vzor pre všetkých ostatných. Keď ale sa bližšie pozrieme na veci, tak zistíme, že pán Stanislav Vospálek bol ešte donedávna okresným predsedom MOST-u - HÍD v Spišskej Novej Vsi a keď sa pozrieme na dnešný stav, tak pán Stanislav Vospálek sedí vo vyšetrovacej väzbe za ekonomickú trestnú činnosť, ktorú odhalila NAKA pri svojom vyšetrovaní.
To znamená, pán Pellegrini, gratulujem, 150-tisíc eur ste dali pánovi Stanislavovi Vospálekovi, ekonomickému kriminálnikovi, ale ak by som povedal, že štandardnému politikovi zo strany MOST - HÍD. A dovolím si tvrdiť, že ešte aj otvorenému rasistovi, pretože pán Stanislav Vospálek vlastní také internetové rádio, nejaké Roma rádio alebo niečo podobné a ešte pred voľbami v marci 2016 vydal výzvu, ktorá bola písaná v cigánštine a bolo tam napísané: "Cigáni, voľte cigánov, nie gádžov." Toto je pán Stanislav Vospálek, ktorému ste dali 150- tisíc eur.
Predstavte si, že by som ja na internet napísal: "Bieli, voľte bielych, nie cigánov." Čo by sa stalo, pán podpredseda vlády? Ale takýmto ľuďom vy rozdávate 150-tisíc eur z daní všetkých pracujúcich ľudí a potom sa vyváža na sedmičkovom BMW-čku a všetci sa smejú, jej to je slušný podnikateľ, to je vzor pre tých našich neslušných cigánov. Potom v obci Rakúsy, časť Osada ste postavili škôlku za 500-tisíc eur. Skvelé! Bratislavčania často hovoria o tom, že nemajú možnosť po, respektíve dať svoje deti do škôlky, pretože škôlky majú nízke kapacity, aj napriek tomu, že si tie škôlky chcú platiť, nemajú dostatok miesta.
No tak, milí Bratislavčania, možno máte zlú farbu, pretože keby ste žili v Rakúskej Osade, tak vám vláda za 500-tisíc eur postaví škôlku rovno vedľa vašich príbytkov. Čo je ale ešte lepšie, keďže ste asociáli a nemáte žiadny príjem, nemáte žiadny majetok, žiadne peniaze, všetky náklady súvisiace so škôlkou vám bude hradiť opäť štát a teda tí hlúpi pracujúci Slováci, ktorí zarábajú niekde päťsto, niekde štyristo eur, drú sa od nevidím do nevidím a žijú od výplaty k výplate. Takáto je skutočná tvár realizácie akčných plánov v rámci, teraz konkrétne v rámci okresu Kežmarok. V meste Spišská Stará Ves ste poskytli 214-tisíc eur na zníženie energetickej náročnosti mestského úradu. Kto bol v Spišskej Starej Vsi, vie, aký veľký v skutočnosti mestský úrad je a verím, že aspoň za desať rokov sa tie náklady na znížení cien energií v rámci fungovania úradu vrátia.
V obci veľkej, Lomnica, Veľká Lomnica ste rozšírili kapacity predškolského zariadenia za 780-tisíc eur. Obec Veľká Lomnica je tu určite všetkým známa, pretože posledne pán Sulík, predseda tej strany, ktorú ja odteraz budem nazývať Slovenská arabská strana, hovoril ako o veľmi problémovej obci, pretože tam dochádza k mimoriadnej populačnej explózii v miestnej cigánskej osade a nikto si s tým nevie dať rady. Viete, tá známa kauza so sterilizáciou a podobne.
Keď sa ale pozrieme bližšie na tieto dotácie, tak keď som hovoril o tom projekte, že sa postavia asociálom domy a byty zadarmo, to znamená, kúpi sa im materiál a oni si to tam akože vybudujú pod dohľadom nejakých profesionálov, tak na tieto účely bolo v takzvanej kežmarskej platforme pre sociálne začlenenie poskytnutých 250-tisíc eur. To znamená, účel rozpočtového príspevku je svojpomocná výstavba Kežmarok. No a keď si začneme niečo hľadať o tejto kežmarskej platforme pre sociálne začlenenie, tak zistíme, že ju síce nevedie žiadny Kežmarčan alebo obyvateľ kežmarského okresu, ale jedná sa o nejakého Igora Andrého, ktorý je bloger denníka Sme alebo niekde podobne a pán Igor André je typickým príkladom mimovládneho parazita, ktorý žije z daní slušných pracujúcich ľudí a parazituje na probléme s asociálnymi obyvateľmi.
Poviem príklad. Pretože keďže Igor André si dával žiadosť o tento nenávratný finančný príspevok, týchto 250-tisíc eur, tak musel vyčísliť aj jednotlivé náklady. Sám sebe poskytol mzdu, mesačnú mzdu 1 900 eur. Bude mať dvoch zamestnancov. Prvý zamestnanec 1 360 eur na šesť mesiacov výkonu. Druhý zamestnanec 1 360 eur rovnako na osem mesiacov výkonu. Čo títo zamestnanci budú robiť? Budú jednoducho ako stavební učitelia v obci Krížová Ves a v obci Ihľany. Obe tieto obce mimoriadne dobre poznám, množstvo krát som tam bol a viem, že takýchto projektov tam bolo ix-ypsilon a nič sa nikdy nepohlo k lepšiemu. Okrem toho, že pán Igor André manažuje neuveriteľných dvoch zamestnancov v obciach, ktoré ležia fakticky úplne pri sebe, ešte potrebuje vlastného asistenta osobného, ktorý bude dostávať odmenu osem eur za hodinu. Keď som niekedy pracoval v Taliansku a poviem rovno, že som tam drel ako kôň, tiež som mal osem eur na hodinu. Ale to som nevedel, že lepšie by bolo byť asistentom nejakého Igora Andrého alebo pracovať v nejakej mimovládke, ktorá parazituje na cigánskom probléme a žiť luxusný život na úkor všetkých slušných pracujúcich ľudí. To ale Igorovi Andrému nestačí. Okrem toho, že si dal 1 900 eur mesačnú mzdu, mu vláda prepláca účtovníčku, pohonné hmoty a cestovné, prepláca mu telekomunikačné služby a ešte aj kancelárske potreby. To znamená, tých 1 900 eur je jeho čistá odmena, za ktorú sa nám môže všetkým vysmievať do tváre a tvrdiť, akí sme neskutoční rasisti.
Nič by na tom nebolo zlé, opakujem, keby takáto podpora existovala pre všetkých rovnocenne. Ale keď mi, pán Pellegrini, nájdete jeden projekt, kde takéto možnosti ponúkate slušným rodinám a je jedno, či sú cigánske, či sú arabské, či sú čierne, oranžové, ružové, zelené, ale slušným rodinám, ktoré chcú pracovať, ktoré chcú na Slovensku vytvárať hodnoty, ktoré chcú platiť dane a chcú mať na Slovensku deti, tak vám jednoducho zagratulujem. Ale, bohužiaľ, ja som taký projekt nevidel, aby si mladá rodina mohla požiadať, vláda jej zaplatila stavebný materiál a ona by si postavila aj so zaplateným stavebným dozorom špecialistom vlastný dom, vlastné bývanie. Nie, asociál, ktorý celý život nerobil nič, ktorý zvysoka kašle na platenie nejakých daní, na nejaké poistné, ktorý si urobil z rodenia detí biznis, ktorý žije zo zneužívania sociálneho systému, tomu to dáme. Veď to je vízia perspektívnej budúcnosti.
A takto by som mohol pokračovať donekonečna, ísť za radom po jednotlivých akčných plánoch. Mohol by som sa pozrieť na okres Sabinov, na okres Vranov nad Topľou, ktoré sa rovnako nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji, odkiaľ pochádzam. A došiel by som možno ešte k alarmujúcejším zisteniam.
Každopádne, pán Pellegrini, ja verím, že sa k tomuto vyjadríte. Verím, že vysvetlíte tieto nezmyselné plytvania daní slušných pracujúcich ľudí a opravíte ma v tom mylnom, v tých mylných domnienkach, že vláda len vyhadzuje peniaze slušných pracujúcich ľudí do koša a namiesto toho, aby podporovala tých, ktorí pre štát predstavujú prínos, a opakujem, je jedno, či sú bieli, oranžoví, zelení, ružoví. Takže tu nehovorte o žiadnom rasizme, ani inom izme, ako to zvyknete. Tak podporujete tých, ktorí pracovať nechcú. A opakujem, je jedno, či sú oranžoví, zelení, ružoví, červení, alebo neviem ešte, akí iní, ale skrátka žijú v osadách, kde častokrát okupujú nelegálne, nelegálne získané pozemky a odmietajú sa prispôsobiť väčšinovej spoločnosti. Práve naopak, páchajú kriminalitu.
Toľko asi z mojej strany a verím tomu, že zodpoviete tieto otázky a hlavne vysvetlíte ľuďom, prečo vláda živí parazitov, ako je pán Igor André.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 14:04 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:16

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Milan, povedal si absolútnu pravdu. Dúfam, že aspoň piatim poslancom si otvoril oči. Táto akože pomoc zaostávajúcim okresom je jeden humbuk, nesystémové rozhadzovanie peňazí práve tým svojim, v úvodzovkách svojim. Je to prelievanie peňazí, kde funguje takzvané všimné. Pracovné miesta sa vytvoria za šialené sumy a zaniknú. Na Slovensku je to jednoducho tak. Príkladom sú vytunelované sociálne podniky. Však, pán Bagačka, z nášho okolia, poznáte, kto ich riadil? A s tými dotáciami pre neprispôsobivých si mal sto percent pravdu. Vláda sa úplne rasisticky správa ku väčšinovému obyvateľstvu tým, že zvýhodňuje asociálov. A tie dotácie celkovo, to sú ako dotácie pre starčeka Cícera v Banskej Bystrici pred voľbami. Je to nesystémové zvýhodňovanie. Dajte aj mne milión a pol, dva milióny eur, uvidíte, ako tu bude podnikanie fungovať. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:16 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán kolega Mazurek, veľmi si ťa vážim za toto vystúpenie. Naozaj hovoril si k veci, hovoril si pravdu, hovoril si k veci, hovoril si tak jasne, že už iba hlupák alebo ten, ktorý nechce vidieť, to neuvidí. Ďakujem. Ešte raz ti ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:17 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:18

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem svojim kolegom za všetky pochvaly. Ono mojim cieľom je naozaj iba poskytnúť pánovi Pellegrinimu, ktorý tu dnes sedí ako zástupca vlády a predkladateľ daného návrhu, šancu vysvetliť občanom, tvrdo pracujúcim ľuďom v Kežmarku a mnohým tým, ktorí museli vycestovať za prácou do zahraničia, prečo, keď oni pracujú niekde v talianskej, nemeckej, rakúskej fabrike za tisíc tristo, tisíc štyristo eur, prečo nejaký Igor André, ktorý dostáva dotáciu od vlády a nerobí v podstate vôbec nič hmatateľné, nič s reálnym výsledkom, pretože ja som v Krížovej Vsi pravidelne, je to hneď vedľa Spišskej Belej, odkiaľ pochádzam, som pravidelne v Ihľanoch, to je tiež hneď kúsok a vidím, že sa tam nič nezmenilo, nič sa nedeje. Práve naopak, počet asociálov vzrastá každý rok a katastrofa sa k nám blíži stále rýchlejšie a rýchlejšie. Jednoducho pán Pellegrini má možnosť vysvetliť, prečo vláda zvysoka kašle na tých slušných, na tých pracujúcich, na tých čestných, na tých poctivých a podporuje všetky ostatné asociálne živly, ktoré pre štát predstavujú iba príťaž. A znovu, pán Pellegrini, červené, ružové, oranžové, zelené, biele, je úplne jedno, akej farby sú tieto živly, skrátka ide o to, ako sa správajú. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:18 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vystúpim teraz, pán poslanec, aby som nezabudol a aby ste nemali pocit, že nechcem reagovať na to, čo ste povedali.
Ak si dobre pamätám, povedali ste mi, že pochádzate z okresu Kežmarok. Je to tak. A hovorili ste o plnení akčného plánu Kežmarok. Tak na úvod jeden fakt, lebo stále ste si brali do úst vládu, vládu, vládu, vládu a vládu. Chcem vám pripomenúť, že vláda sa rozhodla prijať osobitný spôsob podpory menej rozvinutých regiónov práve iným spôsobom. To znamená, vláda sama povedala jednotlivým okresom: "Dajte sa dokopy a povedzte sami, čo od nás chcete, a ak je to v súlade so zákonmi, tak my sa budeme snažiť to, čo vy tam sami chcete, v tom Kežmarskom okrese, tak vám to pomôžeme zafinancovať a zrealizovať." Ešte raz, to, čo si vy v Kežmarku sami poviete. Takže ak takéto zápalisté vystúpenie ste chceli mať, odporúčam, prosím, nahláste sa k predstaviteľom Kežmarku, nahláste sa tam k akčnej skupine, kde sú zložené, ktorá je zložená zo starostov, primátorov, zástupcov rôznych organizácií, ktorí sami si vymysleli, čo si v Kežmarku chcú robiť a komu to chcú dať a ako to chcú robiť.
Takže prosím, vy tu neobviňujte teraz vládu Slovenskej republiky alebo mňa, že ja posielam alebo neposielam na výstavbu nejakých ubytovacích zariadení nejaké peniaze. My len plníme to, čo si ten okres želá. Pretože na rozdiel od toho, čo tu bola aj v prvom čítaní rozprava, vôbec nejde o centralistické riadenie zase z Bratislavy nevediac, čo sa v danom okrese deje. Naopak, majú voľné ruky jednotlivé okresy a vláda len plní to, čo si okresy žiadajú. Takže ak si vaši milí páni z Kežmarku a okolia želajú toto, čo ste menovali, tak vláda im to len splnila, pretože dôveruje tomu, že okres najlepšie vie, čo si chce v danom okrese spraviť. A preto ja vám dnes nemôžem povedať, prečo je to tak. Poviem vám to možno inokedy, keď v najbližšom období navštívi vláda znovu Kežmarok, pretože si príde skontrolovať plnenie akčného plánu a opäť, ak ste citovali, že tá rada pre rozvoj regionálny, že zatiaľ výsledky sú diskutabilné, to nie je, že vláda seba zhodnotila, že má diskutabilné a nehmatateľné výsledky. Vláda len skomentovala, čo tí lokálni ľudia v Kežmarku momentálne urobili. Pretože oni prevzali zodpovednosť za plnenie toho akčného plánu, nie vláda. A my si to teraz prídeme znovu pozrieť.
A na záver vám poviem, že pevne verím, že sa podarí dojednať veci tak, ako sú plánované a že počas výjazdového rokovania vlády v Kežmarku oznámime naozaj aj významnú investíciu a príchod investora, ktorý vytvorí veľké množstvo pracovných miest práve v priemyselnom parku Kežmarok a že to významne zlepší aj mieru nezamestnanosti a možnosť nájsť si prácu práve v okrese a nepotrebu vycestovať za pracovnou silou alebo za prácou niekde inde. Ale ešte raz. To, čo je napísané v akčnom pláne, to nepísala vláda Slovenskej republiky, ale dámy a páni z Kežmarku, ktorí sa dali dokopy a povedali si, že toto je to najlepšie, čo potrebujú.
Prosím, choďte za nimi a na rokovaniach s nimi, keď budete doma, môžte si to s nimi prejsť, prečo navrhli takéto typy projektov. My ako vláda predsa nemôžme preverovať do detailu každú jednu vec, preto sme využili tento systém. Okres, si menej rozvinutý, vytvor si svoje plány, rob to. Je tu kolega Bagačka, ktorý vie, ako sa to robí v iných okresoch Banskobystrického kraja. Naozaj do toho vláda zasahuje minimálne a splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté okresy to pomáha koordinovať. Takže poprosím s podobným vystúpením možno u vás doma vystúpiť a s vašimi ľuďmi podebatovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.1.2018 o 14:18 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:23

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán Pellegrini. Považujem to síce za veľmi alibistické vystúpenie, ale určite na tom, na tej rade vystúpim. Ale čo ma zaujíma, tak tieto dotácie dáva Úrad vlády Slovenskej republiky. Alebo nie? A je Úrad vlády Slovenskej republiky ten, kto má posledné slovo v tom, či pošleme peniaze na ten alebo ten projekt, alebo nie? V tejto správe o realizácii akčného plánu bolo množstvo projektov vymenovaných, ktoré schválené neboli. Ja som tu hovoril o projektoch, ktoré schválené boli. To znamená, úrad vlády s nimi súhlasil. A to, že nejaký starosta využíva, častokrát najčastejšie starosta zo SMER-u, blízkosť cigánskej osady alebo cigánsku osadu priamo v katastrálnom území obce na to, aby poberal tučné finančné príspevky, na ktorých sa môže s ľuďmi, ako bol spomínaný Igor André, ktorý v Kežmarskom okrese asi v živote ani nebol, nabaľovať. To je už záležitosť práve úradu vlády. Ale ďakujem, určite tam pôjdem, no a následne vám môžem niekde v interpelácii reflektovať, čo sme asi v Kežmarskom okrese dosiahli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:23 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda vlády, vy síce zvaľujete vinu na samosprávy, ale pravda je taká, že tie samosprávy, to sú vaši ľudia, vaši funkcionári, vaši okresní predsedovia strany a vaši krajskí predsedovia, ktorí osobne dohliadali na tie akčné plány, ktoré boli hlavami tých akčných skupín, alebo ako sa to volalo. Ja by som vám vedel povedať nejaké príklady konkrétne, ktorí vaši funkcionári dohliadali nad akčnými plánmi. Čiže to nie je vina samospráv, ale je to chyba vašich funkcionárov, že boli podané projekty, aké boli, a niektoré projekty sa riešili doslova tak, že počúvaj, daj tam nejaký projekt za 300-tisíc euro a my ti ho schválime. A potom sa tam vymýšľali, že oddychové zóny pri rieke, ktorá je brutálne znečistená, kde máte na rieke pomaly dvojmetrovú penu z miestnej fabriky a tam sa potom schvaľovali, že oddychové zóny pri takýchto riekach, len aby sa niečo napísalo. Čiže na jednej strane, keď hovoríte A, povedzte aj B. Sú to vaši funkcionári, vaši členovia strany.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:24 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Michal Bagačka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len v krátkosti. Ako potvrdzujem, samozrejme, že najprv prebiehali tie stretnutia v rámci tých okresov. To tí, ktorí sa tomu viacej venujú, tak určite vedia a v rámci tých okresov, už minule som to spomínal, tie stretnutia, to bol neziskový sektor, to bola samospráva, to boli občianske združenia, to boli podnikatelia. Tak neviem, či všetci sú smeráci, to by som tak ako dal s otáznikom, ale vznikali postupne. Je v tých akčných plánoch veľa akcií. Keď chceme niečo vytiahnuť, každý nájdeme niečo, čo chceme vytiahnuť a tým pádom kvázi navedieme, že zovšeobecňujeme a všetko, všetko je zlé. Nevravím, že všetko funguje dobre, ale v tých akčných plánoch sú naozaj dobré veci, ktoré keď zoberieme aj naše okresy a kde naozaj je ešte aj málo tej práce, tak spravíme si postupne priority, napríklad pri zamestnávaní alebo pri zamestnávaní ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, tak určite tieto mnohé aj problémové veci vyčistíme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.1.2018 o 14:25 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video