26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2018 o 9:35 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:35

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, na úvod teda pre istotu tiež zahlásim, že som mestským poslancom hlavného mesta podobne ako kolega Ondrej Dostál, ale konflikt záujmov určite nepociťujem pri tomto zákone, keďže sa Bratislava a jej zastupiteľstvo riadia zákonom o Bratislave, a nie týmto zákonom.
Pripravili sme s kolegami rozsiahle pozmeňujúce návrhy, z ktorých teda prečítam niektoré ja, niektoré z nich riešia aj veci, ktoré čiastočne riešia aj koaličné návrhy, preto z týchto 16 bodov, ktoré prečítam, potom navrhnem hlasovanie nie úplne jednotlivo, ale v rôznych číselných kombináciách, ktoré by som si potom nakoniec dovolil prečítať.
Politické výhrady som už spomenul v prvom čítaní, takže teraz sa obmedzím naozaj len na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Gábora Grendela a Jána Budaja k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 30 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10aa.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa, aby sa ponechal súčasný stav vo vzťahu k inkompatibilite funkcie poslanca a zamestnanca obce, a to aj v prípade, ak by bol zamestnanec obce dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca (§ 11 ods. 2 písm. b). Je dôvodné predpokladať, že v opačnom prípade by poslanec, zamestnanec obce nebol zástupcom ľudí, ale zástupcom starostu obce. Neobstoja ani argumenty uvedené v dôvodovej správe, podľa ktorej sa len využíva právny inštitút dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania na výkon verejnej funkcie, ktorý už Zákonník práce pozná. Tento inštitút je účelné využívať v iných prípadoch výkonu verejnej funkcie, avšak nie v prípadoch obecného poslanca, ktorý je zamestnancom obce a ktorý má ako poslanec zastupovať záujmy obyvateľov tejto obce, čo v mnohých prípadoch znamená vyjadrovať sa kriticky voči vedeniu obce.
2. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 31.
Doterajšie body a primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť z vládneho návrhu zákona ustanovenie, ktoré pojednáva o znížení limitu počtu obecných poslancov (§ 11 ods. 3). Nemožno súhlasiť s dôvodmi uvedenými v dôvodovej správe k návrhu zákona o vyššej efektivite obecných zastupiteľstiev či o znižovaní finančných prostriedkov na odmeny poslancov, a to hneď z viacerých dôvodov. Zníženiu počtu obecných poslancov by znamenalo získanie menšieho počtu ochotných poslancov na presadenie kontroverzných návrhov starostov a primátorov, či kratšiu diskusiu na rokovaní obecného zastupiteľstva. O efektivite zastupiteľstva však nevypovedá počet poslancov, ale ich príprava a postoj k povinnostiam vyplývajúcim z funkcie poslanca. Taktiež argument vlády o šetrení finančných prostriedkov je zavádzajúci, jednak doložka vplyvov k vládnemu návrhu zákona neuvádza žiadny dosah na rozpočet verejnej správy a jednak ušetrené peniaze zostanú v rozpočte obce a môžu byť využité na čokoľvek iné.
3. V čl. I doterajšom bode 38 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti ustanoví štatút obce.“
Odôvodnenie. V súčasnosti absentuje podrobnejšia úprava týkajúca sa zhromaždenia obyvateľov obce, najmä organizácie takéhoto zhromaždenia, právnych účinkov záverov prijatých na takomto zhromaždení a podobne. Zákon upravuje len základný rámec pre zvolanie tohto zhromaždenia, pričom vládny návrh zákona spresňuje výlučne okruh osôb, ktoré môžu zhromaždenie zvolať. Ostatné súvisiace otázky by preto mali byť upravené v štatúte obce.
4. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 40.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I doterajšom bode 41 v § 12 ods. 7 sa vypúšťajú slová „odsek 5“ a slová „a vypúšťa sa posledná veta“.
Odôvodnenie k bodom 4 a 5. Navrhuje sa vypustiť sprísnené kvórum hlasovania obecných poslancov o zmene programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na rozdiel od všeobecnej úpravy hlasovania poslancov. Zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhujú najmä poslanci často opoziční, ktorí sa snažia do pôvodného programu zasadnutia predloženého starostom obce presadiť zaradenie ďalších bodov na rokovanie zastupiteľstva. Sprísnené kvórum na hlasovanie znamená sťaženie až znemožnenie úpravy programu zasadnutia zastupiteľstva zo strany poslancov. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že obecný poslanec má v súlade s § 25 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení právo predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy, a to môže primárne robiť prostredníctvom doplnenia zmeny programu jeho rokovania.
6. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 42.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie z vládneho návrhu zákona, ktorým sa obchádza povinnosť obecného zastupiteľstva vypočuť si pred prijatím rozhodnutia vo veci stanovisko poradného orgánu, ak ho obecné zastupiteľstvo zriadilo podľa § 12 ods. 8.
V živote samosprávy zohrávajú komisie a iné poradné orgány, napríklad rady, veľmi dôležitú úlohu, keďže na ich zasadnutiach je vytvorený priestor pre diskusiu, na prizvanie nezávislých odborníkov či občanov obce. Hoci ich výstupy majú vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu len odporúčací charakter, plnia nielen poradnú funkciu, ale aj iniciatívnu a najmä kontrolnú funkciu, resp. v niektorých prípadoch, napríklad ochrana verejného záujmu, aj výkonnú funkciu. Vo viacerých mestách, ako je napríklad aj Bratislava, bez stanoviska príslušnej komisie nie je možné bez osobitného hlasovania zaradiť materiál do programu rokovania obecného zastupiteľstva. Preto argumentácia predkladateľa návrhu zákona, že sa doterajšia úprava zapojenia komisií do činností obecného zastupiteľstva neosvedčila, neobstojí a existuje odôvodnená obava, že takýmto zásadným obmedzením postavenia komisií obecného zastupiteľstva by sa obmedzila spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných.
7. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 44.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Obdobne ako v bode 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa vypúšťa ustanovenie o nezlučiteľnosti funkcií, ktorým sa povoľuje výnimka, podľa ktorej zamestnanec obce zvolený za starostu obce naďalej zostáva zamestnancom obce, akurát je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa § 13 ods. 3 písm. b).
8. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 45.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Vládnym návrhom zákona sa zrušuje najvýznamnejšia právomoc obecnej rady, ktorá spočíva v prerokovaní dôvodov zamýšľaného nepodpísania schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva starostom obce ešte predtým, než starosta pozastaví jeho účinnosť. Hoci výsledkom takéhoto prerokovania v obecnej rade nie je starosta viazaný, už samotné prerokovanie a objasnenie dôvodov zamýšľaného nepodpísania predstavuje mechanizmus, na základe ktorého môže starosta korigovať svoj zámer nepodpísať schválené uznesenie zastupiteľstva. Prerokovaním sa môže zistiť nielen nesprávnosť dôvodov zamýšľaného nepodpísania uznesenia obecného zastupiteľstva starostom, ale aj podpora schváleného uznesenia zo strany členov obecnej rady, ktorá starostovi signalizuje, že nepodpísané uznesenie bude následne obecným zastupiteľstvom opätovne prijaté formou prelomenia jeho veta. Z dôvodu ponechania ustanovenia § 12 ods. 8 v zákone (postavenie komisií obecného zastupiteľstva) bod 5 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa v § 13 ods. 6 nenahrádza ods. 11 odsekom 10, a preto možno celý bod 45 vládneho návrhu zákona vypustiť.
9. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 48.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Analýza Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky z tohto volebného obdobia potvrdila, že slovenská legislatíva nepriznáva obecnému zastupiteľstvu žiadne účinné práva, ktorými by bolo možné zabrániť zneužívaniu postavenia a právomocí starostu. Osobitne v prípade, ak hrubo alebo opakovane porušuje ústavu alebo zákony, resp. v prípade, ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť znefunkčňuje fungovanie samosprávy v obci. Jediným korekčným mechanizmom a poistkou pre takéto prípady by boli ustanovenia § 13a ods. 3 písm. a) 2. bodu a § 13a ods. 3 písm. b) spočívajúce v možnosti vyhlásenia miestneho referenda obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týmto vládnym návrhom zákona navrhujú zrušiť. Ak by sa stalo, išlo by o bezprecedentný zásah do právomocí obecného zastupiteľstva v neprospech zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Navrhuje sa preto ponechať platnú právnu úpravu.
10. V čl. I sa za doterajší bod 47 vkladá nový bod 48, ktorý znie:
48. V § 13a ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „alebo ak starosta porušuje alebo neplní uznesenia obecného zastupiteľstva.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Analýza Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky z tohto volebného obdobia potvrdila, že slovenská legislatíva nepriznáva obecnému zastupiteľstvu žiadne účinné práva, ktorými by bolo možné zabrániť zneužívaniu postavenia a právomocí starostu v prípade, ak porušuje, neplní alebo dokonca odmieta plniť právoplatné uznesenia obecného zastupiteľstva, to znamená tie, ktoré boli opätovne schválené obecným zastupiteľstvom po ich nepodpísaní starostom, ako aj tie, ktoré starosta podpísal, ale odmieta plniť, lebo neskôr zistil, že podpísal niečo, s čím osobne nesúhlasí. Takáto svojvôľa a zneužívanie funkcie starostami nielen podkopáva základy zastupiteľskej demokracie na Slovensku, ale reálne vedie k znefunkčneniu samosprávy v tých obciach, kde sa takéto javy vyskytujú. Preto sa navrhuje priznať právomoc obecnému zastupiteľstvu vyhlásiť miestne referendum; ide o oprávnenie, nie povinnosť; aj v prípade, ak starosta porušuje alebo neplní uznesenia obecného zastupiteľstva. Túto skutočnosť bude konštatovať samotné obecné zastupiteľstvo v bode programu týkajúcom sa plnenia uznesenia, resp. v závažnejších prípadoch aj iný na to príslušný orgán, napr. prokuratúra.
11. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 49.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Uvedený bod vládneho návrhu zákona bezprostredne súvisí s bodom 48, preto súčasne s vypustením bodu 48 z vládneho návrhu zákona (bod 9 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu) je potrebné vypustiť aj bod 49 vládneho návrhu zákona. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
12. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 50 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o maximálnej výške odmeny, ktorú možno poskytnúť členovi komisie obecného zastupiteľstva a členovi výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom . Doterajšia právna úprava je dostačujúca, pričom sa ponechávajú regulačné právomoci vo vzťahu k tejto otázke na konkrétnej obci v závislosti od výsledku hospodárenia a náročnosti výkonu dotknutej funkcie.
13. V čl. I sa za doterajší bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 25 ods. 4 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto orgány sú povinné poskytnúť vysvetlenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 90 dní.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Praktické skúsenosti s uplatňovaním tohto zákonného ustanovenia preukazujú, že niektoré štátne orgány neposkytujú súčinnosť poslancovi obecného zastupiteľstva včas alebo vôbec práve z dôvodu nedokonalosti zákona, t. j. absencie lehoty na poskytnutie vysvetlenia. Tento nedostatok sa preto navrhuje odstrániť.
14. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 66.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá, ktoré bezprostredne súvisí s vypustením bodu 69 z vládneho návrhu zákona (odmeňovanie poslancov), bod 15 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Bod 13, pardon.
15. V čl. 1 sa vypúšťa doterajší bod 69.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o maximálnej výške odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Doterajšia právna úprava je dostačujúca, pričom sa ponechávajú regulačné právomoci vo vzťahu k tejto otázke na konkrétnej obci v závislosti od výsledku hospodárenia a náročnosti výkonu funkcie komunálneho poslanca vrátane nákladov spojených s výkonom takejto funkcie. Obmedzenie výšky odmeny poslanca obecného zastupiteľstva spôsobom, akým sa to navrhuje vo vládnom návrhu zákona, by v niektorých obciach mohol dokonca znamenať výrazné obmedzenie výkonu funkcie poslanca na úkor obyvateľov obce.
16. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 71.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Predkladaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa odstraňujú limity na počty poslancov obecných zastupiteľstiev, bod 2, preto je potrebné vypustiť aj prechodné ustanovenie viažuce sa k tomuto bodu.
Toľko tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
A teraz by som si dovolil prečítať, ako si predstavujem hlasovanie o tých 16 bodoch.
Takže spoločné hlasovanie bodu 1 a 7, bodu 2 a 16 (reakcia z pléna). 1 a 7. 2 a 16. 3, 4 a 5 spolu. 6, 8 (reakcia z pléna). Zvlášť 6. Zvlášť 8. 9, 10, 11 spolu. 12, 14 a 15 spolu. A 13 (reakcia spravodajcu). Tak.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2018 o 9:35 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:51

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, iba upozorním na rokovací poriadok. Najprv odôvodnenie, potom sa môže prečítať zákon. Je to tak, žiaľ, v rokovacom poriadku. Dodržujme to, dodržujte to aj vy (povedané so smiechom), ale dotknem sa iba jedného ustanovenia z tohto celého, čo ste čítali.
Prekvapuje ma váš, váš postoj k obmedzeniu platu poslancov, lebo ja si osobne myslím, že práve to bolo žiaduce a práve zmedializované, z mnohých zmedializovaných informácií, kde poslanci majú nehorázne vysoké odmeny po dohode, pravdaže, so starostom, keď pomaly zarábajú ako keby boli v pracovno-právnom vzťahu na 8 hodín, denný 8-hodinový úväzok, alebo teda 40-hodinový úväzok týždenný. Čiže v tomto smere ma toto prekvapuje. Ja si myslím, že ten mesačný plat starostu je vo všetkých obciach aj v mestách postačujúci, alebo teda ten hraničný, kde by to malo vyhovovať svojím spôsobom všetkým, a nebude sa zneužívať to, že poslanci si s primátorom dohodli nejaké vysoké odmeny. Toľko k celému.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 9:51 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:53

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, k návrhu zákona o obecnom zriadení sme sa už s kolegami vyjadrili v prvom čítaní. Hovorili sme aj o pripomienkach, ktoré máme ku kontrolórovi, k poslancom, k filozofii zákona. Hovorili sme aj o tom, že by sme radi priniesli niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predkladali predtým.
Ja si teraz dovolím predniesť štyri pozmeňujúce návrhy. Ospravedlňujem sa, ak to bude trochu dlhé.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Veroniky Remišovej k vládnemu zákonu, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I doterajší bod 26 znie, citujem:
26. V § 6a ods. 3 prvej vete sa za slovo „zákona“ vkladá čiarka a slová „ako aj iné rozhodnutia súdu vo veciach, v ktorých bola obec účastníkom konania,“ a slová „internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým“ sa nahrádzajú slovami „webovom sídle obce“.
Odôvodnenie. V súčasnosti je stanovená povinnosť obcí zverejňovať rozhodnutie súdu o nesúlade všeobecne záväzného nariadenia obce a vyššieho územného celku so zákonom nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Navrhovaným doplnením sa táto povinnosť rozširuje aj na ďalšie rozhodnutia súdu vo veciach, v ktorých bola obec účastníkom konania. Cieľom doplnenia je zvyšovanie informovanosti obyvateľov príslušnej obce o výsledkoch súdnych konaní, ktoré sa týkajú obce a ktoré sa týkajú jej obyvateľov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)Ďuriš Nicholsonová Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, veľmi nerada vás prerušujem, ale máva na mňa pán poslanec Antal, má takú istú výčitku a má pravdu v súvislosti s rokovacím poriadkom, že najprv teda rokovací poriadok stanovuje prečítať odôvodnenie, potom sa zastaví časomiera a čítate samotný pozmeňujúci návrh, tak by som vás chcela poprosiť pri tých zvyšných, keby sme sa toho držali.
Ďakujem pekne.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Čiže najskôr odôvodnenie.

Ďuriš Nicholsonová Lucia, podpredsedníčka NR SR
Najskôr odôvodnenie, potom sa zastaví časomiera a máte akýkoľvek čas na to, aby ste prečítali samotný pozmeňovák.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Ja budem mať odôvodnenie k jednotlivým ustanoveniam, takže vždy poviem, že odôvodnenie, a potom prečítam ten návrh článku. Dobre?
Takže odôvodnenie. Ďalšie navrhované nové ustanovenie predstavuje opatrenie, ktoré napomáha k zvýšeniu informovanosti občanov a zavádza tiež podporný mechanizmus kontroly činnosti výkonných orgánov obce zo strany obyvateľov. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh ustanovuje obci povinnosť zverejniť znenie podaného protestu a upozornenia prokurátora jednak na úradnej tabuli počas 30 dní odo dňa jeho doručenia, aj na webovom sídle, a to bez časového obmedzenia.
Teraz čítam samotné znenie:
V čl. 1 sa za doterajší bod 27 vkladá nový bod 28, ktorý znie:
28. Za § 6b sa vkladá § 6c, ktorý znie:
„Ak bol podaný protest prokurátora, alebo upozornenie prokurátora, obec je povinná ho zverejniť vyvesením na úradnej tabuli počas 30 dní odo dňa jeho doručenia a bez časového obmedzenia aj na webovom sídle obce.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Nasleduje odôvodnenie k ďalšiemu bodu.
Odôvodnenie: Navrhované doplnenie rozširuje taxatívny výpočet prípadov keď je obec povinná zverejňovať informácie týkajúce sa rozpočtu obce o návrhy zmien v rozpočte obce predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu v priebehu rozpočtového roka. Uvedená povinnosť prehlbuje možnosť kontroly občanov, predstavuje ďalšie opatrenie, zlepšujúce kvalitu prístupu občanom k informáciám.
Čítam samotné znenie:
V čl. 1 v doterajšom bode 28 v § 9 ods. 2 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „návrh zmeny rozpočtu obce predložený v priebehu rozpočtového roka“.
Čítam odôvodnenie: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh výrazným spôsobom mení existujúci mechanizmus výkonu sistačného práva starostu obce. V prípadoch, keď sa starosta domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu, alebo ak jeho plnenie nie kryté rozpočtom obce, musí starosta pozastaviť výkon takéhoto uznesenia, má povinnosť konať a, naopak, forma oprávňujúcej dispozície bola ponechaná pre situácie, ak sa starosta domnieva, že uznesenie je nevykonateľné alebo je pre obec zjavne nevýhodné.
Hlavným dôvodom navrhovaných zmien je snaha vytvoriť právny rámec, ktorý by v najzávažnejších situáciách rozpor so zákonom, negatívny dopad na rozpočet obce priamo ukladal starostovi povinnosť zabrániť k vykonávaniu problematického uznesenia a nenechával tento krok len na jeho voľnom uvážení, ktoré môže subjektívne ovplyvnené viacerými okolnosťami.
Druhou zásadnou zmenou mechanizmu využitia sistačnej právomoci starostu obce je povinnosť písomného zdôvodnenia použitia právomoci, treťou zásadnou zmenou v úprave sistačného práva je riešenie prípadov, keď je uplatnenie tohto práva následkom zásadne rozdielnych názorov na obsah prijatého uznesenia medzi ním a obecným zastupiteľstvom. Praktické skúsenosti spojené s využívaním sistačného oprávnenia preukazujú, že nepodpísanie uznesenia obecného zastupiteľstva neraz nie je výsledkom riadneho posúdenia obsahu takéhoto uznesenia zo strany starostu, ale vyjadrením jeho osobného nesúhlasu s obsahom schváleného uznesenia. Takýto prístup škodí samospráve, je ho potrebné upraviť a zmeniť.
Čítam samotné znenie:
V čl. 1 doterajší bod 45 znie:
„45. V § 13 ods. 6 znie:
(6) Starosta pozastaví výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo ak jeho plnenie nie je kryté rozpočtom obce. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že je nevykonateľné alebo pre obec zjavne nevýhodné. Starosta pozastaví uznesenie obecného zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 10. Starosta je povinný v lehote podľa § 12 ods. 10 vrátiť uznesenie obecnému zastupiteľstvu na opätovné prerokovanie spolu s písomným zdôvodnením jeho nepodpísania a z dôvodu jeho domnelého odporu so zákonom aj podať podnet na vydanie opatrenia podľa osobitného predpisu do 30 dní odo dňa nepodpísania uznesenia. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) § 26 zákona č. 153/2001 zákona o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.“
Čítam odôvodnenie:
Inštitút referenda. Inštitút miestneho referenda o odvolávaní starostu predstavuje nepochybne jeden zo základných nástrojov, pomocou ktorého môžu občania kontrolovať a ovplyvňovať svojich volených zástupcov. V zmysle navrhovaného doplnenia právnej úpravy by existovali nasledovné 3 dôvody k obligatórnemu vyhláseniu miestneho referenda, čiže petícia, hrubé alebo opakované porušenie povinnosti starostu, porušenie ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a spôsobenie škody, za ktorú je starosta v zmysle tohto zákona zodpovedný.
Čítam samotný článok:
V čl. 1 doterajší bod 48 znie:
5. V § 13 za ods. 3 písm. a) v druhom bode sa za slovom „starostu“ vypúšťa čiarka, slovo „porušuje“ sa nahrádza slovami „alebo porušil“ a na konci sa za slovo „predpisy“ pripájajú tieto slová: „a tým spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný podľa § 13c“.
Teraz budem čítať pozmeňujúci návrh, ktorý bude bez odôvodnenia, nebudem čítať odôvodnenie, čiže rovno čítam pozmeňujúci návrh. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, ale odôvodniť to musíte, to znamenám, môžte pred tým to urobiť, ale odôvodniť to musíte, bez toho to neplatí.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Takže prečítam odôvodnenie (povedané so smiechom):
Z hľadiska zodpovednosti výkonných orgánov samosprávy tento bod, ktorý prečítam, pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, hlavným cieľom navrhovanej úpravy je komplexným spôsobom vytvoriť zákonný mechanizmus, ktorý by sprísňoval nielen zodpovednosť starostu, ale aj jeho zástupcu, na ktorého by sa analogicky vzťahovali rovnaké podmienky ako na starostu samotného.
Teraz prečítam daný bod. (Reakcia spravodajcu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prečítajte, ak máte viac pozmeňujúcich návrhov prečítajte odôvodnenie a potom naraz prečítate všetky pozmeňujúce návrhy. Ak ich máte viac.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Mám ich viac, len ja mám odôvodnenie ku každému ustanoveniu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nevadí, to nevadí.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Všetky odôvodnenia naraz?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Áno, áno.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.1.2018 o 9:53 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:09

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Dobre, takže prečítam ešte všetky odôvodnenia naraz ku každému ustanoveniu a potom prečítam teda tie samotné pozmeňujúce návrhy. (Povedané so smiechom.) Bude to trochu nezrozumiteľné, lebo nebudete vedieť, ku ktorému to odôvodnenie patrí, ale teda spravím to en bloc.
Odôvodnenie:
Hlavným cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je lepšia samospráva. Nevyhnutné je zamerať sa nielen na procedurálne aspekty výkonu samosprávy, ale aj na personálnu zložku, ktorú samospráva reálne vykonáva. Zásadnou zmenou, ktorú navrhujeme, týkajúcu sa prednostu obecného úradu je zákonná povinnosť zriadiť tento orgán v každej obci nad 3-tisíc obyvateľov. Druhým orgánom, na obsadenie ktorého sa tiež ustanovujú prísnejšie kvalifikačné predpoklady, je hlavný kontrolór obce, ktorý by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa právnického, ekonomického alebo technického smeru. Zvýšením kvalifikačných požiadaviek na funkcie prednostu obecného úradu a hlavného kontrolóra sa zabezpečí vyššia odbornosť v rámci výkonu samosprávy, ktorá by mala mať významný vplyv na všetky relevantné správne procesy a pozitívny dopad nielen na konkrétnych obyvateľov, ale aj na komunitu obce.
Odôvodnenie k ďalšiemu ustanoveniu: Tento bod predstavuje legislatívno-technickú úpravu.
Odôvodnenie k ďalšiemu bodu:
Vzhľadom na niektoré úpravy a doplnenia, ktoré prináša predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, je potrebné vo viacerých prípadoch upraviť aj všeobecné ustanovenia.
Čítam teraz samotné, samotné ustanovenia:
㤠13c
Zodpovednosť starostu
(1) Pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania (ďalej len „majetok štátu“) a majetkom obce musí starosta postupovať hospodárne, efektívne v súlade s účelom ich použitia.
(2) Starosta, ktorý poruší povinnosť podľa ods. 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu, alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jej základe, hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo obci, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu alebo obci.
(3) Starosta sa zodpovednosti podľa ods. 2 zbaví ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo majetkom štátu, alebo s majetkom obce, v súvislosti s ktorým vznikla škoda všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z toho dôvodu nebol oprávnený konať inak než konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podieľalo viacero osôb, zodpovedá za škodu obce tá osoba, ktorá vykonala právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa ods. 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 13d
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu, alebo s majetkom obce možno uplatniť, len ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že starosta porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe.
(2) Za rozhodnutie podľa ods. 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa ods. 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je starosta viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu alebo s majetkom obce podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu má štát a pri nakladaní s majetkom obce má obec.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody podľa ustanovení tohto paragrafu koná z úradnej povinnosti v mene štátu alebo obce generálny prokurátor.
(6) Ak Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie vydá rozhodnutie podľa ods. 1, je povinný zaslať jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu, alebo s majetkom obce, najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za 5 rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 13e
Zodpovednosť zástupcu starostu
Ustanovenia tohto zákona o zodpovednosti starostu a o uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej starostom pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo s majetkom štátu alebo obce sa vzťahujú rovnako aj na zástupcu starostu, ktorý koná na základe poverenia v zmysle § 13 b ods. 3 tohto zákona alebo na základe zastupovania v zmysle § 13b ods. 4) tohto zákona.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. 1 sa za doterajší bod 50 vkladajú nové body 51 až 53, ktoré znejú: „51. V § 16 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
Ak má obec viac ako 3 000 obyvateľov, musí byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.“
52. § 17 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
(4) Kvalifikačným predpokladom na funkciu prednostu obecného úradu je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(5) Funkcia prednostu obecného úradu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca,
- starostu,
- zástupcu starostu,
- iného zamestnanca obce,
- podľa osobitného predpisu.
(6) Výkonom funkcie prednostu obecného úradu zaniká, výkon funkcie prednostu obecného úradu zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d) nadobudnutie právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony, na právne úkony obmedzená,
- dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
f) dňom kedy začal vykonávať funkciu podľa ods. 5.
(7) Starosta môže odvolať prednostu obecného úradu z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený starostom.
(8) Dňom zániku výkonu funkcie prednostu obecného úradu zaniká aj jeho pracovný pomer.
53. V § 18a ods. 1 znie:
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. 1 sa za doterajší bod 63 vkladá nový bod 64, ktorý znie:
64. V § 24 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Funkciu prednostu obecného úradu plní v mestách prednosta mestského úradu. Na jeho pozastavenie a výkon funkcie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o prednostovi obecného úradu.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. 1 v doterajšom bode 71 sa doterajší text § 30f označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2 a ž 9, ktoré znejú:
(2) Obec je povinná zverejniť tie iné rozhodnutia súdu podľa § 6a ods. 3 prvej vety, ktoré nadobudli právoplatnosť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. (3) Obec je povinná zverejniť ten protest prokurátora a upozornenie prokurátora podľa § 6c, ktoré boli vydané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(4) Postup podľa § 9 ods. 2 druhej vety sa uplatní na tie zmeny v rozpočte, ktoré boli navrhnuté po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(5) Právomoc starostu podľa § 13 ods. 6 prvej vety sa vzťahuje na tie uznesenia, ktoré schválilo..., ktorých výkon bol pozastavený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(7) Nárok na náhradu škody podľa § 13d možno uplatniť vo vzťahu k rozhodnutiam, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak sa rozhodnutie nevyžaduje, nárok na náhradu škody možno uplatniť vo vzťahu k porušeniu povinnosti, ktoré nastalo po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(8) Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 sa vzťahujú na hlavného kontrolóra zvoleného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(9) Predpoklady na výkon funkcie prednostu obecného úradu podľa § 17 ods. 4 sa vzťahujú na prednostu obecného úradu vymenovaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(10) Predpoklady na výkon funkcie prednostu mestského úradu podľa § 24 ods. 3 sa vzťahujú na prednostu mestského úradu vymenovaného po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
Ďakujem.
Teraz by som si dovolila prečítať druhý doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Cieľom predloženého doplňujúceho návrhu, pokladáme to za veľmi dôležité, je zaviesť inštitút hromadnej pripomienky k návrhu všeobecne záväzných nariadení aj do zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení.
Viete, že inštitút hromadnej pripomienky môžte uplatniť v legislatívnom konaní k zákonom Národnej rady a má právo následne byť rozporové konanie aj s ľuďmi, ktorí túto hromadnú pripomienku dali. Myslím si, že tento mechanizmus by mohol fungovať, mal fungovať aj na lokálnej úrovni, kedy často verejnosť predloží pripomienku k všeobecne záväznému nariadeniu, ale jednoducho tieto pripomienky sú neakceptovateľné. Ja som poslancom miestneho zastupiteľstva a veľmi často vidím v tých všeobecne záväzných nariadeniach, že jednoducho pripomienky verejnosti sú permanentne neakceptované bez riadneho odôvodnenia.
Čiže ak sa obyvateľom podarí vyzbierať podpisy na hromadnú pripomienku, tak by mali mať právo, aby minimálne sa so zástupcom samosprávy stretli a, a mali právo prerokovať túto pripomienku.
Čítam samotný návrh:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa dopĺňa takto:
V čl. 1 sa za doterajší bod 22 vkladá nový bod 23, ktorý znie:
23. V § 6 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť aj hromadnú pripomienku. Za hromadnú pripomienku sa považuje každá obsahovo totožná pripomienka uplatnená samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej fyzickej osoby na zastupovanie pripomienkujúcich osôb (ďalej len „zástupca verejnosti“).“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. 1 sa za doterajší bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:
V § 6 ods. 6 sa na konci vety pripájajú tieto vety:
„Ak navrhovateľ nariadenia nevyhovie hromadnej pripomienke, môže so zástupcom verejnosti uskutočniť rozporové konania. Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak navrhovateľ nariadenia nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 100 osôb alebo aspoň päť percent obce.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V čl. 1 sa za doterajší bod 43 vkladá nový bod 44, ktorý znie:
V § 12 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Ak hromadnú pripomienku zaslalo v súlade s § 6 ods. 4 aspoň 100 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce, slovo sa udelí zástupcovi verejnosti v tej časti rokovania, ktorého sa hromadná pripomienka týka. Časový limit na vystúpenie zástupcu verejnosti je najmenej desať minút.“
Body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne, bola by som veľmi rada, keby ste tieto pozmeňujúce návrhy podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis

31.1.2018 o 10:09 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:17

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegynka, ja som vás veľmi pozorne počúval a mňa prečítanie toho vášho prvého pozmeňováku normálne donútilo sem prísť z klubu, lebo ja neviem, či aj vy ste sa počúvali, ale vy v podstate chcete na tých starostov vytvoriť tlak, aby sa báli používať svoje právo pozastaviť výkon uznesenia v prípade, že sa im to uznesenie z nejakého zákonného dôvodu nepozdáva. Vy ako keby ste zabudli, že poslanci zastupiteľstva majú potom znova možnosť prelomiť, prelomiť uplatnenie sistačného práva zo strany starostu, ale prijatím tejto vašej novely, by starosta strácal alebo všetci starostovia by stratili slobodu pri rozhodovaní sa o tom, či využijú svoje právo pozastaviť uznesenie alebo nie. Ja by som bol veľmi rád, kto vám toto písal, ktorá mimovládka alebo ktorí takíto podobne motivovaní ľudia, lebo snažiť sa takýmto spôsobom obmedziť slobodu výkonu mandátu všetkých starostov a primátorov sa mi zdá naozaj veľmi silná káva, a myslím si, že vám je veľmi dobre zjavné, čo tým chcete dosiahnuť, len, len ako vždy tieto vaše úmysle maskujete.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.1.2018 o 10:17 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:19

Ján Budaj