28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 14:31 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:31

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 10. januára 2018 a prijala k nemu uznesenie č. 10/2018. Uvedený materiál bol prerokovaný a schválený vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12. marca 2018.
Cieľom vládneho návrhu zákona je umožniť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre informatizáciu..., pre investície a informatizáciu, ospravedlňujem sa, poskytovať dotácie na podporu troch základných oblastí spadajúcich do pôsobnosti tohto úradu.
1. V oblasti informatizácie spoločnosti. Rozvoj informačných a komunikačných technológií, ktoré považujeme za hybnú silu zvyšovania produktivity a rastu v Európskej únii.
2. V oblasti investícií. Podpora rozvoja investičného prostredia tak, aby sme vytvorili atraktívne prostredie lákajúce zahraničných investorov, ktorí sa svojou činnosťou budú podieľať na ekonomickom raste krajiny, resp. regiónov.
3. V oblasti Agendy 2030. Implementácia Agendy 2030 vo vnútroštátnych podmienkach tak, aby sme zabezpečili udržateľnú a prosperujúcu budúcnosť pre obyvateľov Slovenskej republiky.
Navrhovaná právna úprava nadväzuje na § 8a zákona č. 523/2007 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých dotáciu zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok len na základe osobitného zákona, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Vzhľadom na uvedené ide teda o štandardný dotačný zákon ústredného orgánu štátnej správy, samozrejme, špecifikovaný na oblasti spadajúce do gescie úradu, ktorý je potrebné prijať tak, aby bola naplnená požiadavka právneho základu možnosti poskytovať dotácie týmto úradom.
Predložený vládny návrh zákona bol predmetom rokovania ústavnoprávneho výboru a Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady Slovenskej republiky. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v spoločnej správe k návrhu zákona odporúčam schváliť.
Dovoľujem si vás požiadať, vážené panie poslankyne a páni poslanci, o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jeho schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 14:31 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:34

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1008 z 30. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
Po prvé odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených v 3. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 12. marca 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 14:34 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:34

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do prvého čítania vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. 1 návrhu zákona sa precizuje predmet úpravy zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom jednoznačného rozlíšenia vývozu predmetov kultúrnej hodnoty upraveného zákonom č. 207/2009 Z. z. o vývoze predmetov kultúrnej hodnoty upraveného osobitným predpisom, ktorým je nariadenie Rady č. 116/2009 zo dňa 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru.
Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty podľa návrhu zákona sa vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, ako aj z colného územia Európskej únie, ak sa na takýto vývoz nevzťahujú podmienky podľa osobitného predpisu.
V čl. 1 návrhu zákona sa tiež rozširuje aj okruh predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa podmienky vývozu z územia Slovenskej republiky upravené zákonom č. 207/2009 Z. z. nevzťahujú, a to o predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora vo všeobecnosti, to je nielen diela výtvarného umenia vo vlastníctve ich žijúceho autora, a o predmety dovezené na územie Slovenskej republiky prepustené do colného režimu, dočasné použitie podľa colného kódexu Únie.
Obsahovo sa spresňuje zoznam kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz z územia Slovenskej republiky podlieha podmienkam podľa tohto zákona vrátane zavedenia ďalších identifikačných znakov predmetov kultúrnej hodnoty, ako je finančný prah a slova..., slovacikálnosť, pardon.
Zavádza sa nové tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky, ktoré sa obsahovo zosúlaďuje s navrhovanými zmenami zákona a s medzinárodnými štandardami pre tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia krajiny vývozu.
Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe a v záujme zefektívnenia celého procesu posudzovania žiadosti vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty o povolenie vývozu, ako aj zabezpečenia adekvátneho odborného posúdenia predmetu kultúrnej hodnoty so subjektmi relevantnými pre oblasť ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva, to sú inštitucionálne autority, a z návrhu nanovo sa upravuje:
a) spôsob predkladania žiadosti vlastníkom predmetu kultúrnej hodnoty,
b) postup správneho orgánu pri posudzovaní žiadosti o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky do zahraničia a
c) spôsob posudzovania žiadosti o povolenie na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky. Ako podklad pre rozhodnutie o žiadosti sa zavádzajú odborné stanoviská relevantných inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Navrhované zmeny sledujú zlepšenie podmienok ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva v súvislosti s jeho mobilitou, trvalým alebo dočasným vývozom jeho súčastí z územia Slovenskej republiky a zároveň zefektívnenie postupu pri vydávaní povolení na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty a posudzovania vyvážaného predmetu z pohľadu ochrany kultúrneho dedičstva.
Pri tvorbe navrhovaných úprav sa prihliadalo aj na rešpektovanie vlastníckeho práva k predmetom kultúrnej hodnoty tak, aby k jeho obmedzeniu dochádzalo len v najnevyhnutnejšom rozsahu, ako je napríklad zásadné zúženie a jednoznačnejšie zadefinovanie kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa vzťahujú podmienky vývozu podľa tohto zákona.
V súvislosti s právnou úpravou návrhu zákona bolo treba upraviť aj niektoré ustanovenia ďalších zákonov, najmä v záujme zosúladenia maximálnej dĺžky dočasného vývozu jednotlivých súčastí kultúrneho dedičstva.
V čl. 2 sa novelizuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, a to doplnením kompetencie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o novú kompetenciu, a to vydávanie odborných stanovísk o pamiatkovej hodnote predmetu kultúrnej hodnoty na účely vývozu predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky a zavedením možnosti Pamiatkového úradu zriadiť si právnickú osobu na spracovanie odborných úloh a výkon odborných prác súvisiacich s ochranou a obnovou pamiatkového fondu, napr. na zabezpečenie budovania študijných, vývojových, reštaurátorských a analyticko-technologických pracovísk a laboratórií a reštaurátorsko-, reštaurátorských prác a vykonávania výchovnej a propagačnej činnosti.
V čl. 3 sa novelizuje zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších prepisov doplnením osobitnej úpravy dočasného vývozu zbierkových predmetov na prezentačný účel v zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí a rozšírením povinností vlastníka predmetu kultúrnej hodnoty v súvislosti s aktualizáciou údajov v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.
V čl. 4 sa novelizuje zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. a upravujú sa podmienky dočasného vývozu historického knižničného dokumentu a historického knižničného fondu z územia Slovenskej republiky.
Návrh zákona prerokovala Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky dňa 9. januára 2018 a vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 17. januára 2018.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zdvorilo vás žiadam o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:34 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:45

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorý budeme prerokovávať ako tlač 839, a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:45 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:47

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pekné popoludnie prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je vytvorenie legislatívnych podmienok súvisiacich s prijatým, s prijatím na pobyt v penzióne pre vojnových veteránov a ukončením pobytu v penzióne pre týchto veteránov.
Návrh zákona bol spracovaný s cieľom vymedziť právomoc Ministerstva obrany Slovenskej republiky zabezpečovať vojnových veteránom ubytovanie v penzióne pre vojnových veteránov a tým, samozrejme, aj realizovať úlohu, ktorá vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 na podmienky rezortu ministerstva obrany, v zmysle ktorej je potrebné zabezpečiť zlepšenie starostlivosti, zvýšenie kvality života a spoločenskej prestíže vojnových veteránov v súlade so schválenou koncepciou starostlivosti o týchto veteránov.
Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana, negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie vládneho návrhu zákona a jeho postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:47 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:49

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 844).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Pán predseda, otvorte, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:49 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:51

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja sa chcem opýtať, vlastne o akých veteránov pôjde, pretože Slovenská republika, pokvial, pokiaľ viem, u nás nie je žiadna slovenská armáda. Jednak sú to ozbrojené zložky, sme v zločineckej súčasťou, naši vojaci sú súčasťou zločineckej organizácie NATO. Neviem, akých veteránov, momentálne asi ja neviem, či sú ešte nejakí žijúci, ale akých budeme mať tých veteránov, pretože ja si myslím, že žoldnieri, ktorí za peniaze slúžia v cudzích armádach a chodia do cudzích štátov, že jednoducho si nezaslúžia nič, jednoducho zaslúžia si, keď, takí veteráni a takí vojaci si zaslúžia výhody z ich postavenia plynúce, ktorí budú obraňovať konkrétne Slovenskú republiku pred každým votrelcom a každým nepriateľom vrátane pred zločineckou organizáciou NATO, a takí si zaslúžia, keď budú brániť naše hranice pred vnikom, pred nájazdami moslimských migrantov, vtedy si tí vojaci zaslúžia, aby dostali niečo, aby dostali výhody a aby boli ocenení. Ale ja rozhodne odmietam akékoľvek výhody pre platených žoldnierov, ktorí chodia do cudzích štátov.
A okrem toho, nech mi je odpustené, pán minister, ale myslím si, že je to, znova opakujem, že je to zavliekanie Slovenskej republiky tým, že vysielate žoldnierov a vojakov a že tu umožňujete základne zločineckej organizácie NATO, je to vlastne veľmi nebezpečná a škodlivá služba pre Slovenskú republiku, pretože nás zaťahujete do prípadnej budúcej vojny a vojenských konfliktov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 14:51 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:54

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie návrh zákona... Pardon. (Rečník odišiel od rečníckeho pultu pre podklady k vystúpeniu.)
Predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 549..., č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je precizovať právnu úpravu vojakov v zálohe zaradených do aktívnych záloh v nadväznosti na poznatky získané a z realizácie pravidelného cvičenia aktívnych záloh, ktoré sme mali v roku 2017, najmä zatraktívniť náležitosti vojaka v tejto aktívnej zálohe, ktorý nie je zamestnancom, náhradou príjmov z podnikania za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zamestnávateľovi vojaka v aktívnej zálohe sa navrhuje taktiež refundovať náklady spojené s platením poistného za zamestnávateľa na sociálne poistenie a na verejné zdravotnícke poistenie. Presunie sa zaraďovanie taktiež do aktívnych záloh tak, aby do aktívnych záloh mohol byť zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon tejto funkcie, do ktorej má byť zaradený.
V nadväznosti aj na zákon o e-Governmente sa tiež upravujú rozhodnutia a úkony vykonávané výlučne v listinnej podobe. V tejto súvislosti sa upravuje aj zákon č. 569, spomínaný, z roku 2005 o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. S pripomienkami k vládnemu návrhu zákona, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov, súhlasíme.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:54 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1007 z 30. januára 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbor prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 342 z 12. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 221 z 8. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 116 zo 6. marca 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799), vyjadrených v ich uznesenia uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 122 na svojej 45. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:57 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskej únie o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činností au-pair.
Popri mobilite zamestnancov presunutých v rámci podniku, ktorá sa už uplatňuje v súčasnosti, sa ustanovujú podmienky mobility pre študentov vysokých škôl a pre výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov. V praxi to znamená, že aj u týchto kategórií cudzincov sa nebude vyžadovať prechodný pobyt na našom území do jedného roka od začiatku pobytu, ak im pobyt udelil iný členský štát ako prvý, čím sa znižuje administratívne zaťaženie s tým spojené. Toto opatrenie zatraktívni Slovensko ako miesto pre výskum a inovácie a podpory získavanie talentov.
Nevyhnutné zmeny súvisiace najmä s mobilitou výskumných pracovníkov, ich rodinných príslušníkov a študentov obsahuje aj novela zákona o službách zamestnanosti a novela zákona o organizácii štátnej podpory výskumu.
Okrem transpozície smernice sa v novele zákona o pobyte cudzincov, upravujú aj niektoré aspekty z aplikačnej praxe. Zmeny sa dotýkajú najmä inštitútu tolerovaného pobytu, z ktorého sa vypúšťajú niektoré kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín a presúvajú sa do nových ustanovení o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, čo viac zodpovedá statusu týchto osôb.
Návrh zákona bol prerokovaný v určených výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. O pripomienkach odporúčam hlasovať tak, ako to navrhuje gestorský výbor.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, záverom si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.3.2018 o 14:57 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video