28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 15:53 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:53

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá primárne z dôvodu transpozície dvoch európskych smerníc.
Výrazným prínosom transpozície smernice o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad ním sú zmeny v oblasti poskytovania informácií účastníkom vo všetkých fázach sporenia, ale aj poberateľom dávky počas vyplácania dôchodku práve zlepšením informovanosti ľudí a zároveň sa napĺňa aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. V ňom sa vláda zaviazala, že zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných aj budúcich nárokoch na dôchodok a zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytnutých informácií pre ľahšie sa rozhodovanie o svojom zabezpečení v starobe.
Na základe smernice o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv sa do zákona zavádza tzv. čakacie obdobie. Ide o obdobie potrebné na vznik nároku zamestnanca na príspevky zamestnávateľa v systéme doplnkového dôchodkového sporenia. Zatiaľ čo podľa aktuálnej právnej úpravy mohli zamestnávatelia ustanoviť čakacie obdobie v neobmedzenej dĺžke, a teda príspevky na svojich zamestnancov neplatiť aj počas viacerých rokov od ich nástupu do zamestnania, tento vládny návrh zákona obmedzuje horné čakacie obdobie na jeden, na jeden rok, čo je celkom iste pozitívna zmena pre zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, jednoducho účastníkov III. piliera.
Pôvodným zámerom druhej transponovanej smernice bolo umožniť tzv. portabilitu alebo prenositeľnosť dôchodkových práv zamestnancov pohybujúcich sa v rámci krajín Európskej únie. Tento zámer však nebolo možné ustanoviť vo všetkých krajinách Únie. V snahe uľahčiť mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi, ako aj v záujme zlepšenia prevoditeľnosti dôchodkových úspor zamestnancov sa ministerstvo nad rámec smernice rozhodlo zaviesť aj možnosť individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v inom členskom štáte, resp. opačne. Ide o jeden z nástrojov, ako uľahčiť návrat Slovákov, ktorí pracovali v zahraničí, späť na Slovensko bez toho, aby prišli o dôchodkové úspory od svojho zamestnávateľa.
Na rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorých predmetom bola táto novela, vyplynuli len pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila Kancelária Národnej rady. Vzhľadom na to, že precizujú predmetný vládny návrh, vítam ich a odporúčam ich schválenie.
Na záver sa uchádzam o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 15:53 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:56

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1023 zo 6. februára 2018 pridelila predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Zároveň určila gestorským výborom výbor pre sociálne veci. Tieto výbory prerokovali predmetný návrh zákona a odporučili Národnej rade schváliť predmetný návrh.
Zároveň gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť tento zákon v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhu hlasovať o bodoch 1 až 14 tejto spoločnej správy, tak už uviedol pán minister, so spoločným stanoviskom výboru schváliť. Spoločná správa bola prerokovaná na výbore pre sociálne veci a uznesením výboru určil mňa Jozefa Buriana za spoločného spravodajcu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 15:56 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:58

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý bol prediskutovaný s predkladateľom pánom ministrom a po dohode s pánom ministrom zdravotníctva Druckerom. Týka sa, týka sa zmeny účinnosti zákona o zdravotnej starostlivosti z 1. mája 2018 na 1. mája 2019, to znamená tento pozmeňujúci návrh má len tento technický charakter. Cieľom je, aby sa vytvoril dostatočný priestor na odkomunikovanie a prípravu tohto zákona. Takže dovoľte mi, aby som prečítal jeho znenie.
Pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818).
Za čl. III sa vkladajú nové články IV až VII, ktoré znejú:
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., č. 350/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., č. 282/2006 Z. z., ďalšie zákony: 518/2007 Z. z., č. 662/2007 Z. z., č. 489/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z. , č. 345/2009 Z. z., č. 132/2010 Z. z., č. 133/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 172/2011 Z. z., č. 313/2012 Z. z., č. 345/2012 Z. z., č. 41/2013 Z. z., č. 153/2013 Z. z., č. 160/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z., č. 365/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 204/2014 Z. z., č. 53/2015 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 378/2015 Z. z., č. 442/2015 Z. z., č. 428/2015 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 167/2016 Z. z. ,č. 317/2016 Z. z., č. 386/2016 Z. z., č. 257/2017 Z. z., č. 351/2017 Z. z. a č. 61/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. V
Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., č. 347/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., 342/2006 Z. z., č. 522/2006 Z. z., č. 661/2007 Z. z., č. 81/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 363/2011 Z. z., č. 41/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z., č. 365/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 53/2015 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 428/2015 Z. z., č. 357/2016 Z. z., č. 257/2017 Z. z. a č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. VI
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 720/2004 Z. z., č. 351/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 282/2006 Z. z., č. 527/2006 Z. z., č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., č. 330/2007 Z. z., č. 464/2007 Z. z., č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., č. 284/2008 Z. z., č. 447/2008 Z. z., č. 461/2008 Z. z., č. 560/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z., č. 214/2009 Z. z., č. 8/2010 Z. z., č. 133/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 250/2011 Z. z., č. 362/2011 Z. z., č. 390/2011 Z. z., č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 324/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 204/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 333/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 393/2015, č. 422/2015, č. 428/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 167/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 92/2017, č. 257/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 2 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 719/2004 Z. z., č. 353/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., č. 25/2006 Z. z., č. 282/2006 Z. z., č. 522/2006 Z. z., č. 12/2007 Z. z., č. 215/2007 Z. z., č. 309/2007 Z. z., č. 330/2007 Z. z., č. 358/2007 Z. z., č. 530/2007 Z. z., č. 594/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 292/2008 Z. z., č. 461/2008 Z. z., č. 581/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z., č. 533/2009 Z. z., č. 121/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/201 Z. z, č. 97/2011 Z. z., č. 133/2011 Z. z, č. 250/2011 Z. z., č. 362/2011 Z. z., č. 547/2011 Z. z, č. 185/2012 Z. z., č. 313/2012 Z. z., č. 421/2012 Z. z, č. 41/2013 Z. z., č. 153/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z, č. 338/2013 Z. z., č. 352/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 140/2015 Z. z., č. 265/2015 Z. z., č. 427/2015 Z. z., č. 91/2016 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 286/2016 Z. z., č. 315/2016 Z. z., č. 317/2016 Z. z., č. 356/2016 Z. z., č. 41/2017 Z. z., č. 238/2017 Z. z., č. 257/2017 Z. z., č. 266/2017 Z. z., č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenie § 6 ods. 1 písmena aa), § 7 ods. 9 písmena g) a § 15 ods. 1 písmena ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Preznačenie článkov sa primerane premietne aj do článku upravujúceho účinnosť tohto zákona.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 15:58 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:11

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dohovor o práci v námornej doprave je z roku 2006. Medzinárodná organizácia práce konsolidovala právne normy v oblasti námornej dopravy s cieľom vytvoriť základný kódex pracovných podmienok v tejto oblasti.
I keď v Slovenskej republike hospodárske odvetvie námorného priemyslu prakticky neexistuje, v zmysle zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe a v znení neskorších predpisov existuje možnosť registrácie námorných lodí v námornom registri Slovenskej republiky. V dôsledku existencie tejto možnosti má Slovenská republika povinnosť transponovať príslušné európske smernice obsahujúce ustanovenia dohovoru a pripraviť vnútroštátne legislatívne prostredie pre prípad registrácie námorných lodí.
Dohovor je medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred zákonmi v zmysle čl. VII ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, pretože niektoré jeho ustanovenia priamo zakladajú práva a povinnosti pre fyzické a právnické osoby. V súlade s čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohovorom vyslovuje súhlas Národná rada Slovenskej republiky.
V prípade vyslovenia súhlasu sa bude prezidentovi Slovenskej republiky odporúčať podpísať ratifikačné listiny. Odporúčam tento materiál schváliť.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 16:11 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:13

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, vážení páni poslanci, poslankyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o práci v námornej doprave (tlač 820).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 906 z 23. februára 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Súčasne určil lehoty na prerokovanie návrhu vo výbore a v gestorskom výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zhodne odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohovorom, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. VII ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, a tá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohovorom o práci v námornej doprave, 2006, a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. VII ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní tohto návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 104 z 13. marca 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu spoločnej správy.
Prosím, pán predsedajúci, o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 16:13 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:16

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podal správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek odchodu do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.
Predseda Národnej rady túto petíciu pridelil, podanú na Národnej rade Slovenskej republiky, pridelil výboru pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval petíciu za účasti petičného výboru na svojej 33 schôdzi.
Výbor uznesením č. 100 z 13. marca 2018 vzal na vedomie uvedenú petíciu a zároveň odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky petíciu občanov Slovenskej republiky podané Národnej rade Slovenskej republiky zo dňa 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre realizáciu alebo pre možnosť realizácie a takéhoto, takej, takéhoto, takejto možnosti, aby vzala, vzala Národná rada na vedomie. Týmto uznesením zároveň poveril mňa a Jozefa Buriana, aby som informoval Národnú radu o prerokovaní tejto petície.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 16:16 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:18

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že je tu aj pán minister, lebo na výbore pán minister, ho zastupoval štátny tajomník, a som rada, že si vlastne vypočul aj túto petíciu občanov.
Chcela by som len k tomu povedať, že určite by bolo potrebné zastropovať vek odchodu do dôchodku aj z toho dôvodu, že vlastne urobíme priestor aj pre mladých ľudí, aj keď vieme, že dneska seniori sú veľmi aktívni, ale ústava nám dovoľuje, že každý môže ísť do dôchodku podľa vlastného výberu, a chcela by som pripomenúť, aj s kolegyňou Kucianovou sme rozprávali, aby sa tam trošku zohľadnilo, ak sa bude k tomuto pripravovať legislatíva, aby zohľadnila ženy matky. Pretože naozaj kedysi v minulosti to bolo veľmi dobré, že ak žena vychovala dieťa, je to, ako keby naozaj pracovala, lebo je to veľmi záslužná činnosť v spoločnosti, aby naozaj tieto ženy, ak sa bude predkladať táto legislatíva, mali možnosť ako kedysi ísť skôr do tohto dôchodku a naozaj táto ich záslužná činnosť bola považovaná ako za určite výkon, ktorý sa môže rovnať určite pracovnému výkonu. To by som chcela pána ministra poprosiť, keď budeme ešte o tomto niekedy rokovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:18 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Mám len krátku faktickú, že oceňujem, čo povedala pani poslankyňa Vaľová, a naozaj som za to, že by sa to malo dať aj do zákona tak, čo sa týka žien, prípadne aj podľa počtu detí, ktoré vychovali. Takže naozaj, že ja by som bola za to ešte, teda aj apelu..., oslovujem tým aj pána ministra, aby ten odchod do dôchodku u žien sa znížil podstatne. Maximálne do tých 60 rokov. Ten povinný u ženy.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) Alebo 62.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.3.2018 o 16:19 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:20

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi stručne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na túto tému, by som povedal, s vyhlasovateľmi petície, konkrétne s Odborovým zväzom KOVO rokovalo, uskutočnili aj istú, by som povedal, masovku pred, priamo pred ministerstvom, kde som vystúpil a vyjadril sa, že som pripravený na túto tému analyzovať veci a hľadať možnosti, ako zabezpečiť tie dve veci, ktoré tá petícia požaduje. Prvý je tzv. preddôchodok. My už máme pripravenú legislatívnu normu, ktorá sa konzultuje dnes na úrovni ministerstva financií, kde treba nájsť, samozrejmá vec, súhlas a pochopenie.
Čo sa týka zastropovania, áno. Minimálne pozícia ministra, a dovolím si povedať aj za stranu SMER - sociálna demokracia, je taká, že sa treba tou otázkou zaoberať. Ja sa nebudem vyjadrovať, či to má byť 65, 65, to musí vyjsť trošku z analýzy, a áno, súčasťou druhého návrhu v súvislosti s týmto riešením je možno zohľadniť skorší odchod pre ženy. Ja sa skôr prikláňam preto, aby sme zvýhodnili rodičov, ktorí vychovali a pripravili pre spoločnosť deti. To znamená nie rodičovstvo a rodenie detí, ale výchovu detí. To je jedna z alternatív, ktorá je s týmto úzko spojená, a opakujem ešte raz, zaoberáme sa s touto problematikou aj v príprave legislatívnej normy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.3.2018 o 16:20 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:22

Gabriela Matečná
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je úprava kompetencií orgánov veterinárnej správy v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol, úprava povinností obcí v súvislosti s riešením problematiky túlavých zvierat a úprava ustanovení u ochrany zvierat v nadväznosti na právnu úpravu postavenia živého zvieraťa v súkromnoprávnych vzťahov v Občianskom zákonníku, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor s tým, že živé zviera bude len objektom právnych vzťahov.
Predložený návrh obsahuje tiež úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik.
Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat. Právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí, pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív na trh a postup pri náleze nezákonne umiestnených živočíšnych produktov.
Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na vyššie uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu a jeho posunutie do druhého čítania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 16:22 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video