28. schôdza

13.3.2018 - 14.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 18:01 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:01

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika a väzenstvo, ktoré v tejto napĺňa. Návrhom zákona ďalej dochádza k realizácii Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017, Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 - 2018 a Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu.
Návrhom zákona sa zároveň vykonáva úplná transpozícia smerníc, smernice Európskeho parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 zo zaistenia konfiškácie prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii.
Nosnou právnou úpravou je samotný zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku.
Cieľom tejto právnej úpravy je zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní, pričom táto právna úprava sa bude používať aj v rámci iných procesov, napríklad daňové konanie, výkon medzinárodných sankcií či preukazovanie pôvodu majetku.
Návrh zákona upravuje štátne orgány, ktoré budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých v zaistení majetku a správcu zaisteného majetku, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. S navrhovanou úpravou v čl. 1 úzko súvisí rozšírenie katalógu zaisťovacích inštitútov v Trestnom poriadku a celkovo zefektívnenie odnímania výnosov z trestnej činnosti v trestnom procese.
V čl. 2 sa uskutočňuje novelizácia Trestného zákona, v rámci ktorej sa navrhuje úprava niektorých tzv. daňových trestných činov, a to v nadväznosti na schválený Akčný plán boja proti daňovým podvodom, a týka sa to napríklad marenia výkonu správy daní. Súčasne dochádza v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe k precizovaniu niektorých skutkových podstát trestných činov. Zavádza sa nová, nová skutková podstata trestného činu výroba a držba prostriedkov určených na krádež a nový druh ochranného opatrenia, zhabania časti majetku, ktoré bolo potrebné zaviesť do slovenského právneho poriadku v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu.
V rámci novelizácie Trestného poriadku sa návrh zákona zameriava primárne na rozšírenie inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku určeného na páchanie trestných činov, alebo ktorý je výnosom z trestnej činnosti. O zaistení majetku v prípravnom konaní rozhoduje prokurátor a v ostatných prípadoch sudca. V postupe pred začatím trestného konania je rozhodnutie prokurátora o zaistení majetku potrebné do 48 hodín potvrdiť sudcom pre prípravné konanie.
V nadväznosti na Akčný plán boja proti daňovým podvodom sa rozširuje využitie agenta, ktorý nie je príslušníkom Policajného zboru aj na oblasť daňových trestných činov, ako aj obzvlášť závažných zločinov spáchaných organizovanou skupinou alebo nebezpečným zoskupením.
V časti číslo..., alebo v čl. 4 sa v zákone o Policajnom zbore precizuje pôsobnosť Policajného zboru pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, nelegálnych príjmov, nelegálneho majetku, financovania terorizmu a trestnej činnosti.
S touto zmenou bezprostredne súvisí aj novelizácia zákona o bankách a analogická zmena ako v zákone o Policajnom zbore sa navrhuje vykonať aj v zákone o orgánoch štátnej správy v colníctve.
Ďalšie články, v ktorých sa novelizujú ďalšie zákony, ide o novelizácie, ktoré sú vynútené samotnou hlavnou právnou úpravou, a síce právnou úpravou správy zaisteného majetku.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2018, odložená účinnosť k 1. januáru sa navrhuje vo vzťahu k úlohám Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky ako správcu zaisteného majetku s cieľom zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť Finančného riaditeľstva na výkon pre Finančné riaditeľstvo v novej pôsobnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 18:01 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:06

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 18:06 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:08

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. Ide o návrh, ktorý bol vypracovaný na základe viacerých uznesení vlády, ktoré nám ukladajú transponovať smernice.
Konkrétne sa návrhom zákona vykonáva úplná transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady tak, ako sú špecifikované okrem iného aj v dĺžke zlučiteľnosti, pričom najväčšie zmeny prináša najmä transpozícia smernice o boji proti terorizmu. Okrem uvedenej smernice sa návrhom zákona transponuje aj smernica o procesných zárukách pre deti, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní, a smernica o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači.
Súčasne sa návrhom zákona vykonáva úplná implementácia dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, pričom zároveň dochádza k zapracovaniu odporúčaní výboru expertov Rady Európy hodnotiacich opatrenia proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a medzinárodnej medzivládnej organizácii Finančného akčného výboru. Návrh zákona v trestnoprávnej rovine kompletne upravuje problematiku boja proti terorizmu vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti. Východiskovou skutkovou podstatou je skutková podstata trestného činu teroristického útoku podľa § 419 Trestného zákona.
Za obsahovo nadväzujúce skutkové podstaty na uvedenú východiskovú skutkovú podstatu sa považuje skutková podstata upravujúca trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, skutková podstata upravujúca trestný čin financovania terorizmu, skutková podstata upravujúca trestný čin cestovania na účel terorizmu.
Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s dotknutými štátnymi orgánmi, Generálnou prokuratúrou a ministerstvom vnútra a je výsledkom odbornej diskusie expertov týchto orgánov. Účinnosť predkladanej právnej úpravy sa navrhuje od 1. júla 2018 okrem bodu 2, 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019 z dôvodu zohľadnenia potrebného časového rámca na zabezpečenie materiálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutné pre aplikáciu navrhovaného ustanovenia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.3.2018 o 18:08 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:11

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:11 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:13

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy, páni, dovoľujem si predložiť informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v druhom polroku 2017 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády v prvom polroku 2018. Informáciu predkladám na rokovanie Národnej rady na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Uvedené ustanovenie ukladá vláde Slovenskej republiky pravidelne polročne informovať Národnú radu o aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky vydaných v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období vláda Slovenskej republiky prijala a boli publikované 4 aproximačné nariadenia, ktoré sú uvedené v prílohe materiálu, ktorý máte k dispozícii. V prílohe č. 2 materiálu, ktorý máte k dispozícii, sú uvedené návrhy aproximačných nariadení vlády, ktoré vláda predkladá, predpokladá prijať v druhom polroku tohto roku. Celkom ide o 5 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.
Vzhľadom na legislatívnu aktivitu inštitúcií Európskej únie dá sa predpokladať, že bude nutné prijať možno aj viaceré aproximačné nariadenia vlády.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:13 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:15

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 877 z 30. januára 2018 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Pani ministerka uviedla, koľko týchto nariadení bolo prijatých v minulom polroku a koľko je plánovaných na prvý polrok tohto roka. Samozrejme, že tento počet v závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže aj zvýšiť podľa potreby a tento počet môže byť vyšší ako 5, ako sa uvádza v správe k informácii.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 12. marca 2018 a uznesením č. 340 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Môžme otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:15 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:18

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Slovenská národná strana predkladá návrh zákona, ktorým sa do legislatívneho procesu zavádza tzv. rodinná doložka, ktorou chceme zaviesť, aby každý zákon, ktorý by mal byť predložený do Národnej rady, bol posudzovaný aj z hľadiska jeho vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu. Napriek tomu systematické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu doteraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo. Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti a je našou povinnosťou ju chrániť. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku. Rodina je založená manželstvom alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi, to znamená slobodné matky, prípadne ženy v núdzi.
Rada Organizácie spojených národov pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny. Všeobecná deklarácia ľudských práv nazvala rodinu prirodzenou, základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí rastúcej zraniteľnosti a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť.
Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien. Pre porovnanie, v rovnakom období sa v celej Európskej únii zníži počet ľudí v produktívnom veku pripadajúcich na jedného seniora približne len o jedného človeka, teda polovičným tempom v porovnaní so Slovenskou republikou. Správa OSN Slovensko rovnako upozorňuje na tento demografický problém. Podľa odhadu OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov na Slovensku na 3,7 mil. pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a v Ázii. Priemerný vek sa má zvýšiť až na 50 rokov. Na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobejšom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej plodnosti populácie.
Za účelom náležitého posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu predkladatelia zároveň navrhujú, v akom minimálnom rozsahu je potrebné vyhotovovať analýzu týchto vplyvov. Táto analýza vplyvov musí byť zameraná najmä na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych
1. vplyvov na rodinné prostredie,
2. vzájomnú súdržnosť členov rodiny,
3. výchovu detí,
4. práva rodičov voči deťom,
5. na základné zásady zákona o rodine,
6. uzavieranie manželstva a
7. na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja predpokladám vzhľadom na to, že sa jedná naozaj o návrh zákona, ktorým vlastne podporujeme rodinu ako základ a chceme riešiť aj demografický problém, myslím si, že tento náš návrh by mal získať podporu naprieč celým politickým spektrom, preto v mene predkladateľov, poslancov Slovenskej národnej strany, vás poprosím o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:18 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:23

Ladislav Andreánsky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca a vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2018.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:23 hod.

MUDr.

Ladislav Andreánsky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:34

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže, vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pamula a Peter Antal predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov.
Cieľom navrhovanej úpravy je odstrániť prakticky, praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúcich, existujúceho zákazu používania alkoholických a iných návykových látok maloletých a mladistvých osôb. Podľa platného znenia § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú používať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovaným prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
Napriek tomu, že zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej a mestskej polície ani iných príslušník..., príslušných orgánov k tomu, aby v praxi preverili, či maloleté alebo mladistvé osoby požili alkohol alebo návykovú látku, a teda či došlo k porušeniu zákona. Takéto oprávnenie neobsahuje ani zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Uvedené, uvedené spôsobuje prakticky problémy pri kontrole dodržiavania zákonom, zákonom stanoveného zákazu a oslabuje vymožiteľnosť právnej normy. Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancom mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie a zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. Oprávnenie vyzvať maloleté a mladistvé osoby sa nestanovuje ako, ako neobmedzené, mladistvú alebo maloletú osobu nie je možné vyzvať kedykoľvek, ale len v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona stanoveného zákazu, teda ak je dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo inú návykovú látku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informáciu spoločnosti ani podnikateľské prostredie. Predkladá sa však jeho pozitívny vplyv na sociálny život.
Ďakujem.
Skryt prepis

13.3.2018 o 18:34 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:38

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 892). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorský výbor do 9. mája 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.3.2018 o 18:38 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video