38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.12.2018 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:58

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu výboru pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom oznámila predsedovi Národnej rady, že dňom 15. decembra 2018 končí funkčné obdobie pani Marte Danielovej a dňom 26. januára pánovi Ľubomírovi Kmecovi a Vladimírovi Holanovi. Predseda Národnej rady sa listom obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady, budem čítať bez titulov: pán Peter Alakša, Marta Danielová, Ján Dianiška, Anikó Dušíková, Pavel Izrael, Dominik Kianička, Peter Kubica, Martin Píry. Jeden kandidát Dr. Píry stiahol kandidatúru na post člena Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 27. 11. 2018.
Výbor pre kultúru a médiá posúdil, že predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a odporúča Národnej rade, aby po prvé, konštatovala, že končí dňom 15. decembra 2018 funkčné obdobie pani Marte Danielovej a dňom 26. januára 2019 pánovi Ľubomírovi Kmecovi a Vladimírovi Holanovi. Po b) je potrebné zvoliť troch členov rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.
Po druhé, zvolila troch členov rady na obdobie šesť rokov. Jednému členovi rady, ktorý získa najväčší počet hlasov, začne funkčné obdobie plynúť dňom 16. decembra 2018 a dvom členom rady začne plynúť obdobie 27. januára 2019.
Po tretie, uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov z navrhovaných kandidátov. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom rade, v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov druhého kola je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.
Ďakujem veľmi pekne, to je z mojej strany všetko.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

6.12.2018 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:01

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade Slovenskej republiky bola doručená žiadosť predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky č. SR 275/2018, na základe ktorej má Národná rada Slovenskej republiky navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky deväť kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a piatich iné osoby ako sudcovia.
Dôvodom je vyhlásenie volieb členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky. Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona sudca môže byť zvolený za predsedu a člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 2 citovaného zákona zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) citovaného zákona, vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov a nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky. Podľa § 119b ods. 3 citovaného zákona môže byť iná osoba ako sudca zvolená na člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnených navrhovateľov, aby v termíne do 30. novembra 2018 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne oprávnení navrhovatelia predložili deväť návrhov. Ústavnoprávny výbor na 80. schôdzi 4. decembra 2018, budem čítať teda bez titulov, pán Baločko ako sudca, pani Gajdošová (iná osoba ako sudca), pán Kliment (sudca), pán Ivan Kochanský (iná osoba ako sudca), pani Malatká (sudkyňa), pán Mozner (sudca), Tibor Sásfai (iná osoba ako sudca), pán Syrový (iná osoba ako sudca) a pán Štefanka (iná osoba ako sudca) spĺňajú podmienky zákonom stanovené.
Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo dňa 17. júna 2011.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

6.12.2018 o 17:01 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:36

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, teší ma, že sme sa dopracovali k novele zákona na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na úvod však musím spomenúť proces, akým táto novela vznikla.
Bola ustanovená komisia, v ktorej mohli jednotlivé politické strany v parlamente dať svoje pripomienky a návrhy k budúcej novele. V realite však stretnutie komisie prebehlo tak, že s týmito kumulovanými všetkými návrhmi, koalícia len k nim oznámila, ktoré pripomienky akceptuje a s ktorými nesúhlasí. A pred touto schôdzou už sme dostali len na výber, či pod samotný návrh chceme byť podpísaní alebo nie, pričom naše najdôležitejšie návrhy neboli prijaté, takže súhlasiť sme s ňou nemohli. To len k tomu, aby nedošlo k omylu, že ide o nejaký kompromisný návrh od všetkých strán, ktoré sú v parlamente. Tento návrh s kompromisom nemá nič spoločné. To, čo je doňho zahrnuté, sú drvivou väčšinou technické požiadavky, ktoré sú, ktoré by dala hociktorá zo strán, ktoré sú v parlamente, koniec koncov obsahovali tieto technické pripomienky už predchádzajúce, predchádzajúce návrhy, ktoré dávali prechádzajúci predsedovia výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Ale teraz konkrétne k obsahu. V prvom rade, navrhovali sme, aby limit na priznávaný majetok či záväzky bol nižší, namiesto 35 násobku minimálnej mzdy iba 20 násobok, čo znamená, že by sa hodnota tohto priznaného majetku znížila na necelých 10-tisíc eur. V novele o zmene limitov však nie je ani zmienka. Takisto sme navrhli, aby boli priznávané povinne všetky príjmy poslancov, nielen príjmy z verejnej funkcie či iných funkcií a zamestnaní. Týka sa to napríklad aj paušálnych náhrad poslancov, ale aj všetkých príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov. Návrh, ktorý máte pred sebou, obsahuje priznávanie darov alebo iných výhod, ktoré prijal verejný funkcionár. Limit na priznávanie darov je však približne od 5000 eur, čo je však tak vysoké, že nebudú priznávané prakticky žiadne dary. Navyše chýba požiadavka na uvádzanie údajov o darcovi.
Pri daroch nemôžem nespomenúť návrh etického kódexu, ktorý pravdepodobne bude na programe najbližšej schôdze. V ňom je navrhnutá veta, že „poslanec nie je povinný oznámiť prijatie darov poskytnutých pri osobných výročiach poslanca". „Osobným výročím“ poslanca môže byť pritom hocijaký deň, keďže to nie je nikde zadefinované. Hlavne však navrhovaný etický kódex obsahuje viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore s touto navrhovanou novelou.
Ďalším naším návrhom bolo priznávanie užívania cudzej hnuteľnej či nehnuteľnej veci. Navrhli sme limit už od 10 násobku minimálnej mzdy. Takýto limit by zohľadňoval predpokladané sumy, ktoré verejný funkcionár vynaloží na prenájmy. Koaličný návrh pritom obsahuje limit 35 násobku minimálnej mzdy, čo je zhruba 1 400 eur za mesiac. Tým sa stáva táto položka úplne bezpredmetná, pretože takéto sumy vynakladajú akurát tak verejní funkcionári bývajúci v Bonaparte. Zmysel priznávania darov, ako aj užívania cudzích vecí je najmä na preukázanie prípadných konfliktov záujmov či skrytého uplácania verejných funkcionárov. Vysoké limity však tieto ustanovenia robia bezzubými.
Na prvý pohľad pozitívne znejú ustanovenia týkajúce sa straty verejnej funkcie. O verejnú funkciu príde každý, voči ktorému sa počas jedného volebného obdobia dvakrát právoplatne rozhodlo, že porušil povinnosti podľa tohto zákona. No zmena tohto ustanovenia vôbec nerieši otázku, či sa tieto dve rozhodnutia majú týkať rozličných volebných období alebo jedného volebného obdobia, tak ako napríklad v kauze pána Matoviča. Celkovo sme boli s opozičnými návrhmi, návrhmi k novele výrazne ambicióznejší, ako nám tu koalícia v návrhu predložila. Považujem to za stratu príležitosti na to, aby sme zlepšili vnímanie verejných funkcionárov zo strany verejnosti. Vyššou otvorenosťou a transparentnosťou sme mohli odstrániť aspoň kúsok z toho negatívneho pocitu z volených predstaviteľov.
Negatívne pocity bude určite vyvolávať aj koaličný návrh, aby primátori miest a predsedovia samosprávnych krajov podávali svoje majetkové oznámenia priamo výboru Národnej rady, namiesto toho, aby sa nimi zaoberali zastupiteľstvá. Považujeme to za hrubé zasahovanie do samosprávnych kompetencií. Ich zlyhania by mali riešiť priamo volení zástupcovia u nich doma. Znovu tento rok zasahujeme do vzťahov medzi primátormi a poslancami. Minimálne tretíkrát zasahujeme do pôvodne rovnocenného postavenia primátorov a poslancov a poslancov staviame na nižší stupeň. S týmto ustanovením rozhodne súhlasiť nemôžeme.
V novembri bol na Slovensku hodnotiaci tím zo Skupiny štátov proti korupcii, GRECO, ktorý prišiel posúdiť postup Slovenska v prijímaní opatrení proti korupcii. Hodnotiaci tím sa najviac pozastavil práve nad limitmi a vykazovaní, vykazovaním darov a iných výhod. Takisto sa pozastavili nad nedostatočným zabezpečením ľudských zdrojov na preventívnu kontrolu oznámení verejných funkcionárov a chýbajúcim prepojením na systémy, kde by sa tieto údaje mohli aj overiť. To, že už niekoľko rokov im len ukazujeme návrhy, ale žiadne sme v realite neprijali, to už nad tým len zdvihli obočie, pretože to už poznali z predchádzajúcich hodnotiacich kôl. Potešilo ma aspoň to, že tím z nášho výboru vyhodnotili ako najlepšie pripravený a najviac otvorený voči nim. Za to ďakujem pani Kuciaňovej, pani tajomníčke výboru, pánu Fajtákovi, ako aj riaditeľovi Parlamentného inštitútu.
Na záver k predloženej novele zákona. Obsahuje len technické zmeny, ktoré vzišli z praxe pri používaní zákona. Jediná významná zmena v obsahu je akurát to, že primátori a predsedovia samosprávnych krajov budú svoje oznámenia dávať priamo výboru Národnej rady a nie svojim zastupiteľstvám, čo je zásahom do samosprávnych kompetencií, a budem usilovať o to, aby to vypadlo z novely zákona. Tak isto podáme pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli túto čisto byrokratickú novelu významnejšie obohatiť o protikorupčné požiadavky, tak ako sme sa zaviazali, je to od nás požadované, ale najmä je to naozaj potrebné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 18:36 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:42

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem, Vlado, že si spomenul aj ten, aj ten pomerne bolestivý vznik. Treba dodať, že už ten pôrod tej pracovnej skupiny trval vyše roka a mohli sme tento zákon už tak pred rokom tu mať, keby neboli obštrukcie zo strany jednak predsedu parlamentu, ale aj niektorých poslancov koalície.
Tak isto ma mrzí, že znovu sa zopakoval ten istý scenár, ktorý sa zopakoval aj v minulom volebnom období, že nie je ochota reálne sa pozrieť na ozajstné problémy, ktoré tento zákon spôsobuje. Na jednej strane aj v novej verzii je deravý, to znamená, aj po sprísnení majetkových priznaní nebude dostatočne presný v informáciách na to, aby sme vedeli vyhodnotiť prírastok majetku jednotlivých verejných funkcionárov. Na druhej strane zase bude trestať za hlúposti a bude tlačiť členov výboru do toho, aby raz za čas jednoducho porušili ústavný zákon, lebo sa dostanú do situácie, kedy prípady, ktoré budú mať na stole, budú tak absurdné, že za ne jednoducho žiadny normálny človek pokutu nebude chcieť dať. Tomuto sme sa veď mohli vyhnúť a to jediným spôsobom, ak by sme sprísnili zákon tam, kde má byť prísny a reálne dbali na verejný záujem a popritom dali ale pri niektorých prípadoch výboru vôľu, žeby mohol, dajme tomu, znížiť trest alebo rozhodnúť iba o nejakej symbolickej výške, tak sme mohli mať zákon, ktorý po tých rokoch praxe naozaj potrebujeme, a vedeli by sme s ním žiť. Takto budeme mať zase len technickú novelku, ktorá nič zásadne nerieši, aj keď priznávam, že prácu výboru, dennodennú, v niektorých ohľadoch zlepší.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 18:42 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:44

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Samozrejme tých predchádzajúcich predsedov výborov som nemohol nespomenúť, pretože práca naozaj neustále na tom, na tej novele pokračuje. Ja som tiež, tak isto čakal, že práve tieto veci, ktoré si spomenul, budeme ďalej riešiť a vydiskutovávať, pretože sa týkajú naozaj vecí, ktoré doteraz neboli celkom dobre postihnuté touto novelou zákona. Čakal som, pretože napríklad aj pán Číž celkom dobre rozvíril tú debatu na tých prvých stretnutiach komisie, že naozaj ideme o tom diskutovať, že ako sa k tomu postaviť, ako to čo najlepšie uchopiť, ale v podstate diskusia skončila tým, že sme povedali, aké sú naše návrhy v tých jednotlivých veciach a v podstate tým, tým to skončilo, už ďalej sa o tých problematických častiach nediskutovalo. Takže toto ma mrzí.
A keď hovoríš o obštrukciách, ja sa obávam toho, že práve ak tu bude návrh na nejaký zákaz vlastníctva médií, tak toto je práve tá časť, ktorá môže byť tou obštrukciou na to, aby sme vôbec prijali novelu tohto zákona. Dúfam, že sa tak nestane.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.12.2018 o 18:44 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:46

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyňa, idem, dovoľte, prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 6. decembra 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, to znamená, že na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov neboli žiadne neplatné, teda boli všetky platné.
Zo 138 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie pána Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 86 poslancov, proti 40 poslancov a zdržalo sa hlasovania 12 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverili svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzal 138 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 136 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska hlasovalo
– za 72 poslancov, proti 56 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Na schválenie návrhu na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Jozefa Hudáka za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Overovatelia poverujú svoju členku Natáliu Grausovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

6.12.2018 o 18:46 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:51

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Pri vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok, zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– František Haník, hlasovalo za 28, proti 72, zdržalo sa 30,
– Miroslav Masarik, za, hlasovalo za 77, proti 36, zdržalo sa hlasovania 17,
– Róbert Pilarčík, hlasovalo 10, hlasovalo proti 80, zdržalo sa 40,
– Dagmar Požgajová, hlasovalo za 4, proti 87, zdržalo sa 39,
– Milan Roman, hlasovalo za 73, proti 44, zdržalo sa 13,
– Jana Ujová, hlasovalo za 73, proti 42, zdržalo sa 15,
– Marcel Vrchota, hlasovalo za 35, proti 64, zdržalo sa hlasovania 31.
Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolení Miroslav Masarik, Milan Roman, Jana Ujová.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 6. decembra 2018, opakovaná voľba. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 130 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Branislav Borocký, hlasovalo za 6, proti 83, zdržalo sa 41,
– Peter Juščák, hlasovalo za 24, proti 68, zdržalo sa 38,
– Matej Medvecký, hlasovalo za 88, proti 29, zdržalo sa 13.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Matej Medvecký.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 134 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Peter Alakša, hlasovalo za 4, proti 84, zdržalo sa 46,
– Marta Danielová, hlasovalo za 98, proti 27, zdržalo sa 9,
– Ján Dianiška, hlasovalo za 0, proti 89, zdržalo sa 45,
– Anikó Dušíková, hlasovalo za 74, proti 42, zdržalo sa 18,
– Pavel Izrael, hlasovalo za 15, proti 82, zdržalo sa 37,
– Dominik Kianička, hlasovalo za 0, proti 92, zdržalo sa 42,
– Peter Kubica, hlasovalo za 83, proti 36, zdržalo sa 15.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení Marta Danielová, Peter Kubica, Anikó Dušíková.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konajú 6. decembra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Martin Baločko, hlasovalo za 76, proti 40, zdržalo sa 16,
– Martina Gajdošová, hlasovalo za 114, proti 12, zdržalo sa 6,
– Juraj Klimen, hlasovalo za 78, proti 38, zdržalo sa 16,
– Ivan Kochanský, hlasovalo za 77, proti 39, zdržalo sa 16,
– Marcela Malatká, hlasovalo za 108, proti 17, zdržalo sa 7,
– František Mozner, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 76, proti 41, zdržalo sa 15,
– Ivan Syrový, hlasovalo za 76, proti 39, zdržalo sa 17,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 109, proti 15, zdržalo sa 8.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení: Martina Gajdošová, Dávid Štefanka, Marcela Malatká, Juraj Kliment, Ivan Kochanský, Martin Baločko, František Mozner, Tibor Sásfai, Ivan Syrový.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 18:51 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:59

Viera Dubačová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/64 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh novely zákona zlepšuje podmienky financovania neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií a neinvestičných fondov. Keďže súčasný stav neposkytuje žiadnu výraznejšiu motiváciu pre súkromné subjekty, aby finančne podporovali neziskové organizácie, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, občianske združenia, neinvestičné fondy, nadácie, je potrebné pre ne vytvoriť podmienky, aby sa im takéto poskytnutie podpory oplatilo. Sponzorstvo ako také bolo v doterajšej právnej úprave zmienené len v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe. Ustanovenia tohto zákona však upravovali sponzorstvo len pre určitý okruh subjektov, a to najmä pre športovcov a športové kluby.
Zároveň táto novela má rozšíriť okruh subjektov, ktoré môžu pri poberaní finančných prostriedkov uplatniť na základe zmluvy o sponzorstve daňové výhody, ktoré budú plynúť pre obe strany. Porovnateľne daňové výhody poskytuje aj plnenie podľa zmluvy o sponzorstve v športe podľa zmieneného osobitného predpisu. Aby sa tieto daňové úľavy nemohli zneužívať na osobné záujmy možných sponzorov, navrhujeme niektoré striktné kritéria, ktoré musí toto plnenie spĺňať. Napríklad taxatívne vymedzenie subjektov, ktoré môžu byť sponzorovanými, ďalej maximálna výška sponzorského príspevku na jeden rok.
Pojem sponzorstvo a náležitosti zmluvy o sponzorstve zavádza plánovaná novela do Občianskeho zákonníka do časti o zmluvách. Zmluva o sponzorstve môže byť uzavretá na vopred stanovený účel, ktorý musí mať prospešný charakter pre verejnosť. Sponzorovaný na to, aby splnil podmienky sponzorskej zmluvy, musí jej vyhotovenie s podpismi oboch strán odoslať Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý to následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv. Týmto opatrením sa má docieliť čo možno najväčšia miera transparentnosti, aby nevznikali pochybnosti o tejto forme financovania, aby si každý vedel zistiť, kto koho sponzoruje a aby neboli pochybnosti o financovaní zo zahraničia alebo istých záujmových skupín. Na rozdiel od darovacej zmluvy je zmluva o sponzorstve výhodná pre obe strany, keďže pri darovaní neplynú darcovi výhody z tohto úkonu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona bude mať dopad na verejné financie, keďže štátny rozpočet stratí niektoré prostriedky z daní z príjmov. Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, predložený návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 18:59 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:03

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 19:03 hod.

Mgr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:05

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu so svojimi kolegami Miroslavom Beblavým a Vierou Dubačovou predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne predpoklady pre vyhlásenie neplatnosti takého štúdia na vysokej škole, pri ktorom došlo k podvodnému konaniu spočívajúcemu najmä v plagiátorstve pri záverečných prácach či vypracovaní záverečnej práce inou osobou. Dôsledkom takéhoto vyhlásenia neplatnosti bude následne strata príslušného akademického titulu.
Predkladatelia majú za to, že existuje významný spoločenský dopyt po vyriešení problému podvodného získania vysokoškolského vzdelania a je v záujme Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktorými sa zabráni opakovaniu verejne známych excesov. Problém má závažné dopady nielen na kredibilitu vysokoškolského štúdia v očiach mladých ľudí odchádzajúcich zo Slovenskej republiky práve často za lepším vzdelaním, ale aj negatívne dopady na verejné financie, pretože pri podvodne získanom vysokoškolskom vzdelaní nemožno považovať ich vynaloženie za súladné s princípom hodnota za peniaze.
Toľko na úvod a potom sa hlásim ako prvý o slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

6.12.2018 o 19:05 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video