43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:17 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:17

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladaný návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátnu dopravu s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru a precizovať niektoré ustanovenia, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Návrhom predkladaného zákona sa transponuje smernica Komisie Európskej únie 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru na účely prispôsobenia vedecko-technickému pokroku.
Dátum účinnosti navrhovaného zákona je v súlade s transpozičnou lehotou smernice EÚ 2018/1846, ktorá je stanovená na 30. jún 2019.
Vláda Slovenskej republiky návrh schválila 27. februára 2019.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:17 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:19

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dobré ráno, dámy, páni, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Máme to pod tlačou 1323. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:19 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:20

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám dve výhrady voči návrhu, čo priniesol sem pán minister. A prvá sa týka vplyvu navrhovaného materiálu na rôzne sféry spoločenského života. V doložke vplyvov; tu si pomôžem vyjadrením kolegu Eugena Jurzycu, ktorý raz povedal, že najhoršie zákony sú zákony, ktoré nemajú na nič vplyv. A tu v doložke vplyvov v rámci dokumentov tohto zákona som si pozrel, aké má vplyvy tento zákon na, a teraz čítam z materiálu: na rozpočet verejnej správy – žiaden, z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy – žiadne, vplyvy na podnikateľské prostredie – žiadne, sociálne vplyvy – žiadne, vplyvy na životné prostredie – žiadne, vplyvy na informatizáciu – žiadne, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana – žiadne, vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe – žiadne.
Tak, pán minister, možno by ste mali viac venovať podľa mňa pozornosť tomu. Tak ja si myslím, že napríklad vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe by sme tu nejaké pozitívne nájsť mohli. No, to je tá jedna časť.
Druhá časť, ktorej sa možno v skratke chcem venovať a to je aj dôvod tak trošku, prečo v tomto čítaní nepodporíme tento návrh; ja uvidím, čo príde v druhom, ak prejde, čo predpokladám, že prejde do druhého čítania; je to, že týmto zákonom meníte aj zákon o vnútrozemskej plavbe 338/2000 a zavádzate nový pojem "dopravná obslužnosť". Pre mňa je trošku záhada, prečo v existujúcom zákone neexistuje dnes § 20. Je tam § 19 a potom 21 a touto novelou príde do medzery v zákone § 20. Ale nie je tam popísané, tak ako je v dvoch zákonoch, lebo je pravda, že v tomto zákone o vnútrozemskej plavbe sme nemali pojem dopravná obslužnosť zavedený a tak trošku šípim, že plánujete, že to súvisí s tým národným lodným dopravcom, ktorého sa chystáte spustiť v krátkej dobe.
A nemôžte, lebo to nemáte v zákone doteraz. Máme, v zákone o cestnej doprave máme uvedené, že kto môže objednávať dopravu vo verejnom záujme, v tom prípade sú to vyššie územné celky, teda kraje, takže si objednávajú autobusy. V zákone o dráhach máme uvedené v rámci dopravnej obslužnosti a v rámci pojmov a definície pojmov, že verejnú železničnú dopravu objednáva štát. Pokiaľ, a pokiaľ je verejná doprava regionálneho charakteru, teda aj v rámci vyššieho územného celku, vtedy si to môže objednať aj kraj.
V tomto zákone nie je uvedené, kto si takúto dopravnú obslužnosť alebo služby lodnej dopravy vo verejnom záujme môže objednávať, a to mi tam chýba. Predpokladám, že to tam dáte v rámci druhého čítania, lebo osobne mám výhrady, ak, ak by štát objednával lodnú dopravu vo verejnom záujme, ktorá by bola na linke Šamorín – Bratislava. Myslím si, že ak už to má byť doprava vo verejnom záujme, tak potom nech to financuje kraj a nie štát.
Ja si myslím, že to nie je štátny záujem, aby to objednával štát, pretože, pretože benefity z tejto dotácie budú poberať len ľudia lokálne, a preto by takúto dotáciu mali platiť kraje alebo mali by, ak už môcť objednávať takúto dopravu vo verejnom záujme, potom nech, nech to neobjednáva štát, ale kraj a nech sa Bratislavský kraj povedzme po dohode s Trnavským, neviem kam až ide tá, tá dráha, tá lodná, ak o tomto hovoríme, lebo ja to tam vidím skryté, tak nech si kľudne toto financuje kraj, ale mám výhrady k tomu, aby, aby toto financoval štát z daní všetkých občanov Slovenska.
Ďakujem, to je všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.3.2019 o 9:20 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:26

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Vyjadríme sa k tomu v druhom čítaní tohto zákona, čo ste namietal. Dobre?
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:26 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:26

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2018/664 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (EÚ L 112 z 2. 5. 2018), v ktorého čl. 8 ustanovujeme povinnosť členským štátom Európskej únie stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia, a prijať všetky opatrenia na zabezpečenie ich uplatňovania.
Zároveň sa upravujú niektoré ustanovenia zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na poznatky z jeho doterajšej aplikácie a problémy vyskytujúce sa v oblastiach, ktoré sú predmetom jeho úpravy.
Cieľom návrhu zákona je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností poskytovateľov služieb dodávania balíkov vyplývajúcich z nariadenia Európskej únie 2018/644 a zároveň ukladá sankcie za porušenie jeho nesplnenia týchto povinností.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila 6. marca 2019 uznesením č. 97/2019.
Vážené poslankyne a poslanci, dovoľujem si požiadať o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

27.3.2019 o 9:26 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:29

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.3.2019 o 9:29 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:30

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len v rámci poštových služieb k tomuto nesmiem zabudnúť povedať dôležitú vec, že síce transponujeme v podstate európsku legislatívu, ale niektoré veci by sme už aj na európskej úrovni mali zjednodušovať a snažiť sa spraviť tak, aby jednotlivé, jednotliví poskytovatelia poštových služieb mali čo najmenej administratívnej záťaže prenesenej na seba vzhľadom na to, že poskytovatelia či už priamo poštových služieb v zmysle aj nášho poštového zákona, alebo kuriérskych služieb, prípadne logistických služieb, ktoré nie sú priamo zahrnuté do poštového zákona, musia riešiť opäť zbytočnú byrokratickú a administratívnu záťaž, ktorá je na nich prenesená, a predražuje to služby našich jednotlivých subjektov, pričom častokrát ide o nezmyselné, resp. zbytočné vykazovanie jednotlivých dát. Ja chápem, že teraz, konkrétne pri tomto príklade naozaj ideme do bodky, takmer do bodky na prenesenie európskej legislatívy, to znamená, že naozaj tu neprenášame žiadnu, žiadnu záťaž ako keby navyše, ale skôr by sme sa mali zaoberať tým, ako to zjednodušiť možno už na tej celoeurópskej úrovni. To znamená, že skôr prenášať to zrušovanie byrokracie nielen v rámci Slovenska, ale opäť do Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.3.2019 o 9:30 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:33

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona sa zameriava na zníženie pokút udelených v rámci rozkazného konania za delikt neúhrady mýta a delikt nesprávneho nastavenia počtu náprav v palubnej jednotke, pričom dôjde k nedoplatku mýta.
Návrhom sa ďalej reaguje, návrhom sa ďalej reaguje na potrebu úpravy elektromobilov v oblasti výberu mýta a to tak, že tieto vozidlá sa zaraďujú do najekologickejšej, nižšej mýtnej sadzby. Vypúšťa sa povinnosť upravovať sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Na úseku výberu úhrady diaľničnej známky sa zrušujú všetky obsolentné ustanovenia súvisiace s papierovou nálepkou a v správnom konaní sa vypúšťa možnosť nahlásenia údajov vodičovi, ktorý v čase porušenia povinnosti viedol vozidlo. V zákonoch dochádza taktiež k potrebným legislatívno-technickým úpravám.
Vláda Slovenskej republiky schválila zákon 6. marca 2019 č. 98/2019.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:33 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:34

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predloženému vládnemu návrhu zákona, tak ako bol predstavený pánom ministrom. Máme ho pod tlačou 1335.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:34 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:36

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, cieľom návrhu zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytovania dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie, vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie, výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry, osvetovej kampane a propagačnej kampane.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právne záväznými aktami Európskej komisie.
Predkladaný návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na životné prostredie. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy verejnej správy.
Dovoľujem si požiadať o podporu. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:36 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video