43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.3.2019 o 18:44 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:44

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, návrh zákona sa predkladá z dôvodu potreby transponovania čl. 15 a 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov a iných právnych predpisov. Veľkosť vnútorného trhu s tabakovými a súvisiacimi výrobkami a narastajúca tendencia výrobcov tabakových výrobkov s cieľom sústreďovať výrobu celej Únie iba do malého počtu výrobných závodov v Únii vedie k nárastu významnosti cezhraničného obchodu s tabakovými a súvisiacimi výrobkami. Účelom predloženého návrhu je regulácia vnútorného trhu v oblasti vysledovateľnosti tabakových výrobkov a uvádzania bezpečnostného prvku s cieľom dosiahnuť hladké fungovanie vnútorného trhu v rámci prísnejšieho legislatívneho opatrenia na úrovni Európskej únie.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.3.2019 o 18:44 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:45

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1253), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 9 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne navrhol, aby sa o bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 4 a 9 hlasovalo osobitne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 129 z 26. marca 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.3.2019 o 18:45 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:45

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Navrhujem, aby sa hlasovalo o tomto bode zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.3.2019 o 18:45 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:00

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno. Vážené dámy, vážení páni, predkladám na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní návrh novely Obchodného zákonníka, ktorým reagujeme na požiadavky Európskej únie, aby sme pri niektorých formách akciovej spoločnosti zabezpečili práva a obhajobu práv niektorých akcionárov, ktorí by dopredu vedeli na valnom zhromaždení mať prístup predovšetkým k dividendám, k formám odmien štatutárov a ďalších zmien, ktoré sú spôsobilé robiť ujmu tým menšinovým akcionárom. Na základe toho sa novelizujú aj ďalšie a ďalšie zákony v jednotlivých článkoch pod rímskymi číslicami, ale gro celého problému, čo sa týka tejto zmeny, je vlastne táto požiadavka.
Netajím sa s tým, že máme rozrobené ešte ďalšie dve novely Obchodného zákonníka; jedna sa bude týkať potom obchodného registra, vyčistenie obchodného registra a výmaz nefunkčných obchodných spoločností a potom ďalšia bude reagovať už na úplnú digitalizáciu zápisov do obchodného registra. Čiže dúfam, že v tomto roku ešte predstúpim s dvoma ďalšími zmenami Obchodného zákonníka.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:00 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:02

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážená pani; vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:02 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:05

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V minulom roku sme prijali zákon, ktorým sme zaviedli výber kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora. Síce nám udávali, aby sme požiadavky na tento post dali, čo máme požiadavku na najvyššie pozície v rámci prokuratúry, čiže požiadavky sme spĺňali s tým, že dali sme potrebnú prax.
My sme tam nad rámec zákona pridali ešte, čo máme dlhodobo v právnom poriadku, aj vekový cenzus 40 rokov, čo nám smernica neprikazuje, ale keďže tak to bolo naformulované, aby sme dali požiadavky, ktoré sú požiadavkou na najvyšší post v rámci prokuratúry, tak ten vekový cenzus sa tam dostal nad rámec.
Vyskytlo sa, že nemáme potrebných, potrebný počet uchádzačov o túto funkciu. Už boli dve kolá a my musíme predložiť až troch kandidátov a tí kandidáti sa nehlásia. Sú tam veľmi vážne kritériá aj na jazykové vybavenie týchto uchádzačov, takže nazdávame sa, na návrh generálneho prokurátora, aby sme vypustili tento vekový cenzus z tohto zákona, aby sme dali priestor aj vekovo mladším prokurátorom, ktorí na druhej strane už majú dostatočnú prax na to, aby o tento post sa mohli uchádzať.
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:05 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:07

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne; ani nevidím; vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 7. mája 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:07 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:09

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, panie poslankyne, páni poslanci, po siedmich rokoch došlo k tomu, že mám tú česť predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky úpravu, s ktorou Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude mať úplnú autoritu, mať, byť v postavení slovenskej národnej inštitúcie pre ľudské práva.
Naše stredisko nespĺňalo všetky parížske princípy, mali sme hodnotenie len béčko, čiže len čiastočne sme boli, mali naplnený tento záväzok, že budeme mať národné stredisko pre ľudské práva. Ono to je veľmi zdĺhavý proces práve kvôli tomu, že sú tu rôzne oprávnené záujmy ľudí, ktorí sa zastávajú tých slabších, ochraňujú ľudské práva a ťažko sa hľadá dohoda, ako by to malo byť, akú formu by to malo mať, ako by to malo fungovať.
Keď som nastúpil na ministerstvo spravodlivosti, moja predchodkyňa pripravila dve verzie. Jedna bola, že to národné stredisko, tá národná inštitúcia pre ľudské práva, bude vykonávať pani ombudsmanka, s druhým, druhá verzia bola, že to bude robiť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Keďže vedeli sme, že viac je pripravená na túto úlohu pani ombudsmanka a jej úrad, tak sme tú verziu dali do medzirezortného pripomienkového konania, kde práve sa rátalo s tým, že toto bude robiť úrad ombudsmanky.
V rozporovom konaní sme sa nezhodli s ministerstvom financií, že to bude obnášať strašné finančné náklady. Na druhej strane riešili sme aj OPCAT, to je opčný protokol proti zabráneniu mučeniu, ktoré tiež malo pripadať pani ombudsmanke. Tak sa spravil kompromis, že ten OPCAT bude mať na starosti pani ombudsmanka aj s finančným, materiálnotechnickým, aj personálnym zabezpečením a slovenská národná inštitúcia pre ľudské práva bude práve Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, kde tiež sa posilní aj personálne, aj finančne.
Toto prešlo medzirezortným pripomienkovým konaním. Tam došlo aj k určitým zmenám. Tie zmeny, ako vysvitlo aj včera na ľudskoprávnom výbore, ešte nie sú doladené do poslednej bodky. Keďže Národná rada išla rýchlejšie, ako sme predpokladali, tak ten návrh, na ktorom sme sa vlastne dohodli včera na výbore, ešte pripravený nie je. Tak ja potom budem žiadať plénum, aby hlasovanie o tomto zákone o jedenástej nebolo, aby sa to odložilo a doriešil sa tento celý problém.
Ďakujem pekne pani predsedníčke za veľmi korektný prístup na výbore aj počas celého procesu prípravy tohto zákona. Dúfam, že dospejeme k nejakému veľmi rozumnému kompromisu po siedmich rokoch. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:09 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:12

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa novelizuje zákon o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva (tlač 1264).
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba určené výbory návrh zákona prerokovali a odporúčali Národnej rade návrh schváliť s pripomienkami.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých desiatich návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť. Zároveň odporúča zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 121 z 26. marca 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.3.2019 o 9:12 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:14

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, my sme sa včera na zasadnutí výboru pre ľudské práva dohodli na zmene, zvlášť; alebo takto by som povedala, že sme každý jeden bod odboru legislatívy a aproximácie práva prešli na včerajšom zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Áno, bolo tam skutočne dosť problémov, ktoré sa zdali, že budú teda aj v aplikačnej praxi a, teraz sa zameriam iba na náš výbor, že budú nejaké problematické. Zvlášť bol veľmi pre nás, pre členov výboru, problematický bod 4 tohto stanoviska odboru legislatívy, v ktorom vlastne v zmysle navrhovaného znenia sa ukladalo vláde Slovenskej republiky, Národnej rade a orgánom verejnej správy v rozsahu ich pôsobnosti povinnosť zaslať stredisku svoje vyjadrenia k nezávislému stanovisku a odporúčaniu alebo podnetu v lehote do 30 dní od jeho doručenia. Odbor poukazoval na Ústavu Slovenskej republiky. O tom sme aj diskutovali a dospeli sme k záveru, že bude prednesený pozmeňujúci návrh.
Toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:14 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video