43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 10:35 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegami poslancami Jarkom Baškom a Petrom Šucom predkladáme návrh novely stavebného zákona, ktorým chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. Ak stavby slúžiace na plnenie týchto; troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem stavby pre bezpečnosť štátu, pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Na tieto stavby, ktoré slúžia na plnenie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, sa často vzťahujú prísne režimové opatrenia a časť ich dokumentácie môže tvoriť utajovanú skutočnosť. Je preto podstatné, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť len osoby s bezpečnostnými previerkami. A takéto osoby nie sú zamestnané na stavebných úradoch v samosprávach. Ak časť stavebnej dokumentácie je utajovanou skutočnosťou, táto časť nemôže byť poskytnutá žiadnej osobe bez bezpečnostnej previerky.
V procese stavebného konania na účely stanovísk a vyjadrení sa príslušným inštitúciám poskytne len neutajovaná časť, ktorá je nevyhnutná na zaujatie stanoviska alebo vyjadrenia.
Pre úplnosť musím povedať, že návrhom sa nijak nezasahuje do kompetencií obcí a miest v oblasti územného plánovania a územného rozhodnutia. Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby prebiehajúce konania dokončil stavebný úrad na ministerstve vnútra. Ide o štandardné prechodné ustanovenie, ktorým sa musia vyriešiť účinky novej úpravy.
Na hospodárskom výbore kolegov poslancov zaujímalo, ktorých stavieb sa to dotkne. Na základe toho podnetu som kontaktoval príslušné inštitúcie a vzťahuje sa táto úprava len na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce.
Vážené kolegyne, kolegovia, budem veľmi rád, keď podporíte tento náš návrh. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 10:35 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:38

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1604 z 31. januára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, v rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov, a za návrh predneseného uznesenia hlasovali štyria poslanci, proti návrhu hlasovali štyria poslanci a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z 13 členov výboru sa zúčastnilo len päť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy alebo tie návrhy, ktoré prečítam v správe. No a gestorský výbor odporučil o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Dovoľte, aby som prečítal ale spoločnú správu výborov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Petra Šucu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 50 o stavebnom poriadku, podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1604 z 31. januára pridelila návrh poslancov na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
III. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky zaujali k nemu stanoviská, ako som už povedal.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1. K názvu zákona a čl. I
V názve zákona a v úvodnej vete čl. I sa vypúšťajú slová „mení a“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, gestorský výbor, ho odporučil schváliť.
2. K čl. I
V čl. I 1. bode sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
Takisto tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje správne zaradenie rozšírenia pojmu stavby na bezpečnosť štátu v rámci ustanovenia, ktoré obsahuje definíciu citovaného pojmu.
Gestorský výbor odporučil schváliť.
3. V čl. I 2. bode sa v úvodnej vete za slovo „ktorý“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technickej povahy.
Ústavnoprávny výbor, gestorský výbor odporučil schváliť.
4. K čl. I a II
V nadpise § 142g a v čl. II sa slovo „marca“ nahrádza slovom „mája“ a v čl. I § 142g sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Tento pozmeňujúci návrh meniaci účinnosť návrhu zákona vrátane zmeny prechodného ustanovenia súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady.
Gestorský výbor odporučil schváliť.
V. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána Bašku, Bublavého a Šucu odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady, ktorým sa mení a tak ďalej a tak ďalej, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 208 z 26. marca 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.3.2019 o 10:38 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, pani predsedajúca, cieľom tohto predloženého návrhu zákona je zabezpečiť, aby stavby, ktoré slúžia na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu a preto, aby pôsobnosť stavebného, aby teda boli zaručené čo najvyššia bezpečnosť a nejaký režim, výnimočné, zvláštne režimové opatrenia, tak aby pôsobnosť stavebného úradu pre tieto stavby vykonávalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Dovoľte mi, aby som sa tu vrátila k mojej skúsenosti s ministerstvom vnútra, keď si prevzalo tieto kompetencie ako stavebný úrad pri Klientskom centre v Žiline. Možnože sa vám zdá, že to nesúvisí s predloženým návrhom zákona, napriek tomu si myslím, že súvisí. A ja tu dnes stojím nie prvýkrát kvôli Klientskemu centru v Žiline. Myslím si, že som tu v rozprave spomenula to, čo urobilo ministerstvo vnútra pri Klientskom centre v Žiline, myslím, že som tu stála asi päťkrát a celý rok a pol od otvorenia klientskeho centra sa tomu v regióne venujem. Od návštev klientskeho centra priamo s pánom prednostom, s ktorým som bola minulý týždeň, cez oslovovanie výborov a predsedov výborov, aby sme spravili tam poslanecký prieskum a cez množstvo mojich otázok voči pani ministerke vnútra.
Musím, teraz znova tu stojím asi, myslím, poslednýkrát, ale pri tejto príležitosti, keď sa tu veľmi dbá – a je to správne – na bezpečnosť našich najvyšších predstaviteľov, tak chcem povedať, že ministerstvo vnútra ako stavebný úrad si nesplnilo takúto, takúto úlohu, aby dbalo o bezpečnosť pri svojich zamestnancoch, resp. ja ich vidím ako občanov Slovenskej republiky, nepohŕdajúc tým, že sú to úradníci klientskeho centra, lebo aj tak bolo povedané pánom exministrom Kaliňákom, že čo, však ide o zamestnancov, úradníkov, tak nech tí držia krok a nech pracujú tak ako treba. Sú to občania Slovenskej republiky, dodnes, dodnes im bolo poškodené.
Takže chcem povedať, že pred rokom a pol som upozornila ministerstvo vnútra, že hrubo obchádza zákonné postupy pri otvorení prevádzky v Klientskom centre v Žiline. Zobrali na seba všetky kompetencie stavebného úradu, ministerstvo vnútra zobralo ich mestu Žilina a otvorili centrum, klientske centrum bez kolaudačného rozhodnutia na dvanásťmesačnú skúšobnú prevádzku na ľuďoch. Skúšobnú prevádzku na ľuďoch, čo bol cynizmus najhrubšieho zrna. Verím, že aj tieto arogantné postupy vtedajšieho ministra vnútra boli vlastne tými pomyselnými poslednými kvapkami, ktoré pretekali z kalicha.
Minulý rok, pred pol rokom, koncom októbra 2018 sa táto 12-mesačná skúšobná doba na ľuďoch skončila. Chcem ešte povedať, že to bolo v rozpore so zákonom. Bolo to nehumánne voči zamestnancom, ale aj návštevníkom toho centra; zamestnancov je skoro 300 a návštevníkov denne 600 až 700; aby na nich niekto skúšal, ako budú reagovať na faktory tepla, klímy, osvetlenia a iných parametrov, vplývajúc na ich zdravie. Skúšajú sa turbíny a stroje. Neskúša sa prevádzka v jedálňach, v kinách, v zdravotníckych zariadeniach, a teda ani v klientskych centrách.
Pýtala som sa na to, kto bude za to zodpovedný, keď to nedopadne dobre. Nuž, ale asi už vtedy vedeli, že to musí dopadnúť dobre, predsa všetky skúšania.
O čo mi teraz, dnes ide? Chcem vám povedať, že skúšobná doba skončila pred pol rokom. Ministerstvo vnútra vtedy vydalo akýsi súhlas, nebolo to vôbec rozhodnutie, stavebný úrad má vydávať rozhodnutie. Nevydali žiadne rozhodnutie, vydali akýsi "súhlas", ktorý sami neplnia. Do dnešného dňa nie je vydané rozhodnutie na trvalé užívanie stavby, to znamená, že neprebehla žiadna, žiadne stanoviská nie sú. Nie sú žiadne, žiadne stanoviská k zmene účelu stavby. Bolo to obchodné centrum, teraz sú to, na administratívne účely táto stavba slúži. Takže samo ministerstvo malo rozhodnúť o trvalom užívaní stavby a už pol roka toto nesplnilo a dodnes nie je vydané rozhodnutie na trvalé užívanie stavby.
Konanie ministerstva vnútra a všetkých štátnych a verejných inštitúcií má byť príkladom pre ľudí. Občanovi, ktorý si chce postaviť záhradnú chatku či garáž, trvá dlhé mesiace, kým vybaví všetky stanoviská a posudky a dostane sa k stavebnému povoleniu. Ale tu ministerstvo ukázalo akúkoľvek aroganciu moci a môže vlastne všetko. Keď sa to týka občanov, môže všetko, teda obísť aj kolaudačné rozhodnutie.
Samozrejme, že tento návrh o zaistení bezpečnosti stavieb je dobrý a keď má slúžiť pre najväčšie bezpečie troch najvyšších ústavných činiteľov. Ale takisto sa musíme starať aj o zdravie a bezpečnosť občanov a to sa neuskutočnilo pri Klientskom centre v Žiline, ktorá je tiež budovou zriadenou ministerstvom vnútra. V tomto prípade ministerstvo vnútra nedbalo a nedbá na bezpečnosť a zdravie občanov, a teda aj porušuje svoje vydané "súhlasy" alebo súhlas zo dňa 27. októbra 2017 v bode 4 tohto dokumentu.
Vnímala som, že to musím opätovne povedať a zastať sa týchto ľudí, občanov kraja, občanov regiónu, na ktorých ministerstvo vnútra doteraz vlastne kašle.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.3.2019 o 10:44 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa Verešová, veľmi pekne si povedala práve dôležitý príklad, kde vidíme, že ministerstvo vnútra nemá dobrý kredit na to, aby malo takéto kompetencie. To, čo si opísala, je úplne explicitné. A ja v tom vidím ešte aj taký, by som povedal, papalašizmus, že naozaj, ak sa jedná o nejaké stavby, ktoré proste by mohli prebiehať normálne v stavebnom konaní a ak tieto stavebné konania fungujú v poriadku, tak nevidím dôvod na to, aby boli nejakým spôsobom takýmto vyťahované. Ja k tomu ešte viacej poviem vo svojom vystúpení, ale ten samotný príklad, ktorý si popísala, je dostatočný na to, že vidíme, že ministerstvo vnútra nemá teda dobrý kredit na to, aby mohlo disponovať týmito kompetenciami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 10:50 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:51

Milan Laurenčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, musím len potvrdiť všetky tie tvoje výhrady, ktoré si tam spomenula v tom svojom príhovore. Keď chodím do toho centra, klientskeho centra ako stránka, vtedy človek nemá taký pocit, že tam je niečo zlé, pretože je tam nejaká úroveň hluku, je tam veľa ľudí, ale strávil som tam teraz jednu noc počas volieb prezidenta v okrskovej komisii. A vtedy, keď je tam ticho, a to ticho by tí úradníci mali v tých kanceláriách mať, tak je tam neskutočná, vysoká úroveň hluku z klimatizácie, ktorá tam jednoducho nemôže takto fungovať. A preto keď hovoríš, že to klientske centrum nemá ešte rozhodnutie na trvalé užívanie stavby, ja si myslím, že ho ani nikdy nemôže mať, pokiaľ sa tieto nedostatky tam neodstránia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 10:51 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, váš celý diskusný príspevok bol mimo nášho návrhu a neriešil nič podstatné k tomu, čomu sme my sa rozhodli spolu s kolegami, prečo sme navrhli, aby ministerstvo vnútra bolo stavebným úradom. A to, že klientske centrum u vás vo vašom regióne nefunguje, to určite nie je na vine minister Kaliňák, ktorého ste tu spomínali.
Ja musím povedať, že v Novom Meste nad Váhom, v našom regióne, funguje veľmi dobre klientske centrum, lebo to záleží aj od organizácie práce a od šikovnosti okresného prednostu. Ono, keď spomínate všetky faktory, že niečo nie je územným rozhodnutím. Viete, sú dve časti stavebného konania, kde sa prijímajú územné rozhodnutia, ale aj samotné stavebné konanie, čiže stavebné povolenie. To na dve časti treba rozdeliť.
Teraz neviem, čo vaše klientske centrum má; či nemá územné rozhodnutie a nemá stavebné povolenie, nemá ani kolaudáciu, nič som sa z toho nedozvedel nejak odborne, ale hovorím, že to bol úplne mimo nášho návrhu ten váš diskusný príspevok. To len aby ste pošpinili ministerstvo vnútra, nič iné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 10:52 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predkladateľ, vy chcete povedať, že toto nesúvisí aj s tým, čo predkladáte, tento návrh zákona, že vám nezáleží vôbec na občanoch, že vám nezáleží na ľuďoch?
Áno, pán minister, exminister Kaliňák je zodpovedný za to, že je tam poškodzované zdravie týchto ľudí, ktorí tam pracujú osem – desať hodín denne. Za to je zodpovedná aj pani ministerka Saková. Ministerstvo vnútra si prevzalo na seba všetky stavebné konania ako stavebný úrad. O tom máte teraz vy vlastne aj návrh, aby bol stavebným úradom pre niektoré stavby, ktoré ste vyčlenili. A takto ministerstvo vnútra sa správa voči občanom. Inak sa správa voči ústavným činiteľom, zdá sa, a inak sa správa voči občanom. Dodnes nesplnilo ani len svoje vlastné návrhy v rozhodnutí, resp. ako som povedala, dodnes nebolo vydané toto rozhodnutie a je len nejaký súhlas. Skúšali na ľudí, na ľuďoch prevádzku.
Ja sa pýtam; samozrejme, že musí dopadnúť dobre, lebo kto by sa, ako by sa znášali následky, ktoré by boli na ľuďoch? Samozrejme, že musí dopadnúť dobre, opakovane sa tam meria. Bola som tam pred týždňom, po pol roku sa konečne druhýkrát zopakovalo meranie. Predpokladám, že merania vyjdú správne, budem sa dopytovať ešte na firmu, ktorá merania robila. Ale keď už dopadnú aj akokoľvek, chcem povedať, že ako je možné, že sa to robí po pol roku od skončenia skúšobnej doby. Ešte doteraz nie sú vydané ďalšie rozhodnutia, ktoré tento stavebný úrad, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva vnútra mala dávno vydať. Inštitúcie naše neplnia to voči občanom ako inde. Je to hanbou a je toto môj asi posledný príspevok, lebo ja sa hanbím pred tými zamestnancami, pred tými občanmi, ktorí tam robia, sa pred nimi hanbím, že ich štát neochránil.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 10:54 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:56

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, páni predkladatelia, ja v tomto zákone vidím také tri roviny. Prvá je otázka bezpečnosti, druhá je otázka prechodných ustanovení, ku ktorým sa vyjadrím, a tretia je ten samotný papalašizmus, o ktorom som hovoril.
Začnem tou bezpečnosťou. My sme teda o tomto zákone rokovali aj na výbore, a teda sme radi, že na hospodárskom výbore to neprešlo, pretože naozaj si myslíme, že tento zákon nie je dobrý z toho dôvodu, že; alebo, respektíve to odôvodnenie, ktoré bolo k tomuto zákonu, nebolo nejako podložené ani dostatočne vysvetlené, pretože ak sa chceme baviť o bezpečnosti, musíme ju vedieť dostatočne vysvetliť.
Áno, môžme si tak zľahka povedať, že jedná sa o budovy, ktoré budú využívať traja najvyšší ústavní činitelia, tak tam by, samozrejme, mohol byť nejaký zreteľ na bezpečnosť, ale otázka je, ako túto bezpečnosť chceme zabezpečiť a ako v tom zohrajú, akú v tom zohrá rolu to, že sa presunie táto kompetencia zo stavebných úradov na ministerstvo vnútra. A tuto už vlastne narážame na samotný problém a zisťujeme, že vlastne presunom týchto kompetencií sa nijako tá bezpečnosť nezabezpečí, pretože bezpečnosť musíme zabezpečiť úplne inými prvkami a o tom sme sa podrobne bavili na výbore, pretože tá bezpečnosť je až následne, po tom, ako sa, väčšinou tá bezpečnosť sa zabezpečuje až po tom, ako už je stavba postavená a skolaudovaná. Takže z tohto dôvodu naozaj nevidíme absolútne žiadny dôvod alebo opodstatnenosť toho, že tieto budovy budú disponovať vyššou bezpečnosťou vďaka tomu, že budú spadať pod kompetenciu ministerstva vnútra.
Druhá vec, ktorú by som chcel dať do pozornosti, sú práve prechodné ustanovenia, ktoré by som vám prečítal. "Konania o stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády" – a teraz, prosím, počúvajte pozorne – "začaté a právoplatne neskončené do 28. februára 2019 dokončí ministerstvo vnútra."
Teraz by som mal otázku na samotných predkladateľov, či kaštieľ v Rusovciach je, bude dotknutý týmito prechodnými ustanoveniami. Pretože vieme, že kaštieľ v Rusovciach má byť rekonštruovaný, a ak bude využívaný pre účely predsedu vlády (zaznievanie gongu), teda jedného z ústavných činiteľov, ktorý vlastne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ja vás preruším, myslím, že to nemá zmysel naťahovať, aj tak by som vás musela prerušiť...

Heger, Eduard, poslanec NR SR
Áno, súhlasím.

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
... ideme hlasovať.
Vyhlasujem päťminútovú prestávku a budeme hlasovať. (Reakcia poslanca Hegera: "Ďakujem pekne, budem pokračovať.")

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.3.2019 o 10:56 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:45

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Chcem pripomenúť členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že dnes, teraz hneď o dvanástej hodine sa uskutoční naše zasadnutie výboru v miestnosti č. 30.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.3.2019 o 11:45 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:45

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Oznamujem členom výboru pre obranu a bezpečnosť, že v našej miestnosti o dvanástej sa stretneme na riadnom zasadnutí výboru.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.3.2019 o 11:45 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video