46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 15:49 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:35

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, k tejto téme už pomaly nie je ani čo nové povedať, lebo už toľkokrát sme tu vystupovali, že sme povedali prakticky všetko. Ale predsa, posledné dva dni sme vlastne mali na stole zase nové interpretácie právnej situácie. A dokonca ešte dnes sme riešili, koľko sudcov má parlament voliť, čo je podľa mňa úplne paradoxná situácia, pretože v rovnakej situácii sme volili už minule a neriešili sme, koľkých máme voliť. Tak som z toho taká prekvapená.
Ale myslím si, že dnes sú to všetko zástupné témy, pretože to podstatné, čo treba povedať, je, a ja to zopakujem, aj keď to povedal aj Ondrej Dostál, aj keď sme to povedali už aj minule, za túto situáciu, situáciu právnej neistoty a situáciu, že nemáme kompletne vytvorený Ústavný súd, jednoznačne zodpovedá parlament Slovenskej republiky a pochopiteľne tú najväčšiu zodpovednosť znáša parlamentná väčšina. A treba to znova a znova opakovať, pretože je to jednoducho tak a je to, je to veľká škoda, pretože to znižuje aj dôveryhodnosť parlamentu ako inštitúcie, ale zároveň aj my, parlament, znižujeme aj dôveryhodnosť Ústavného súdu ako takého, a myslím si, že to je situácia, ktorá je, ktorá je jednoducho neprijateľná.
Preto áno, dnes asi bez ohľadu na rôzne interpretácie, bez ohľadu na to, že či niekto podá raz sťažnosť alebo nepodá, no keď podá, tak sa s tým Ústavný súd bude musieť vysporiadať, jediné riešenie je voliť a zvoliť. To je jediné (vyslovené s pobavením), ako môžme dnes napomôcť vyriešiť túto situáciu. Preto aj ja si dovolím obrátiť sa na všetkých kolegov, aj koaličných kolegov, aby sme volili a zvolili šiestich kandidátov. A musím povedať, že stále platí to, čo platilo vo všetkých voľbách: máme dosť kandidátov, máme z koho vyberať a môžeme pri troche vôli vybrať takých kandidátov, ktorí budú kandidátmi, z ktorých prezidentka môže vybrať sudcov Ústavného súdu, ktorí budú garantovať nezávislý a nestranný výkon funkcie sudcu Ústavného súdu a tým aj Ústavného súdu ako takého. A to je podľa mojej mienky tá pozitívna stránka tejto situácie, že máme z koho vyberať a máme koho voliť a môžeme aj dobre voliť. Tak opakujem, poďme voliť, zvoľme a zvoľme kvalitných kandidátov, pretože ten priestor tu je. A ja v tejto situácii chcem urobiť z tohto miesta naozaj už len jednu vec, a síce poďakovať všetkým kandidátom, ktorí opakovane kandidujú, ktorí nanovo kandidujú, že táto situácia ich jednoducho neodradila a máme ten komfort, že máme z koho vyberať a môžme zvoliť dobrých kandidátov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 15:35 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:40

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa predkladá z dôvodu naplnenia programového vyhlásenia vlády, kde sa jasne uvádza, že sa vláda zaviazala zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok.
Cieľom návrhu zákona v čl. I je zvýšenie informovanosti sporiteľa o jeho dôchodku z druhého piliera. Cieľom návrhu zákona je preto zvýšenie informovanosti sporiteľa v nasledovných troch opatreniach:
Po prvé, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Sporiteľ na základe nového výpisu získa okrem iného aj informáciu o dôchodkovom, respektíve preddôchodkovom veku, o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku a výške predpokladaného mesačného dôchodku. Nové výpisy budú zasielať DSS-ky sporiteľom od roku 2021 raz ročne a bezplatne.
Za ďalšie, informáciu o dôchodkoch. O priemernej dobe pred dovŕšením dôchodkového veku dostane sporiteľ informácie, ktoré budú koncipované tak, aby mu pomohli s jeho finančným plánovaním v súvislosti s odchodom do dôchodku.
A tretia rovina opatrení sú kľúčové informácie o dôchodkovom fonde, potencionálnym sporiteľom efektívnejšie sprostredkujú investičnú stratégiu dôchodkového fondu a úroveň rizika tak, aby bol schopný prijať rozhodnutia, ktoré sa týkajú jeho investičného sporenia v rámci druhého piliera. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby boli postupne odstraňované všetky prekážky, ktoré by mohli zabrániť DSS-kám v naplnení cieľa v oblasti zvyšovania informovanosti.
Toľko úvodom k návrhu novely zákona, ktorá nesie taký ľudový názov "oranžová obálka".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2019 o 15:40 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:43

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1758 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 168 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 15:43 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:46

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 145 z 29. marca 2017 k aktualizácii úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti Trestná politika a väzenstvo.
Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania, bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády aj vlády samotnej, ktorá to prerokovala 17. apríla 2019.
Nosnou právnou úpravou je samotný zákon o výkone detencie, to je pod čl. I. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je podrobne upraviť výkon detencie a v detečnom ústave vrátane podmienok zriaďovania, fungovania a stráženia detenčného ústavu, práva a povinnosti osôb detencie, ktoré sú umiestnené v detenčnom ústave, zabezpečenie osobitného liečebného režimu pre osoby v detencii, ako aj dozor a kontrolu nad výkonom detencie.
Účelom výkonu detencie je ochrana spoločnosti a liečebné a výchovné pôsobenie na tie osoby, ktoré sú v detencii prostriedkami ustanovenými v návrhu zákona. Stráženie, bezpečnosť v detenčnom ústave bude zabezpečovať Zbor väzenskej a justičnej stráže. Navrhovaná právna úprava doteraz absentovala v právnom poriadku Slovenskej republiky, aj samotná inštitúcia a samotný ústav detenčný chýba už dlhodobo v našom systéme a, bohužiaľ, stáva sa, že niektoré osoby, ktoré by patrili skôr do detenčného ústavu, sú umiestnené vo výkone trestu odňatia slobody.
V nadväznosti na právnu úpravu výkonu detencie bolo potrebné vykonať zmeny a doplnenia súvisiacich zákonov. Zmeny v týchto právnych predpisov sú uvedené pod rímskou číslicou II až XIV. Ide najmä o zmeny predpisov trestného práva, predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpečenia, ochrany základných práv a slobôd, pôsobnosť verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne v súlade s právom Európskej únie.
Predložený materiál zakladá vplyv na verejné financie a sociálne vplyvy, pričom nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Čo sa týka, k spoločnej správe. Ústavnoprávny výbor Národnej rady schválil túto spoločnú správu 18. júna 2019. Predkladateľ návrhu zákona sa stotožňuje s návrhmi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov Národnej rady a má za to, že ich zapracovanie prispeje ku skvalitneniu novej právnej úpravy.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2019 o 15:46 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:49

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1776 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali návrh zákona schváliť okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 657 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 15:49 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:52

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nebudem uvádzať formálne náležitosti, lebo sú splnené. V návrhu zákona ide v prvom rade o to, aby sme vykonali úplnú transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady pod č. 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva a úplná implementácia Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Okrem toho sa návrhom zákona rozširuje právna úprava využitia technických prostriedkov pri výkone niektorých rozhodnutí vydaných v trestnom konaní vrátane podpory využívania alternatívnych trestov. Predovšetkým, vyrátam ich, sme alternatívne tresty využívali a predovšetkým náramky, ktoré nie sú v dostatočnom počte, podľa mňa štatisticky je veľmi zlé, ako sa využívajú tieto možnosti pri odsúdení niektorých páchateľov.
Rozširuje sa aj možnosť rozhodovania samosudcu v trestnom konaní, čiže premenené na drobné, nie v každom trestnom konaní, ako je teraz, bude musieť byť senát s laickým elementom, ale len v niektorých vybraných, pri niektorých vybratých trestných činoch.
Koriguje sa úprava ukladania doživotného trestu bez možnosti podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Európsky súd pre ľudské právo nám jasne povedal vo svojich rozhodnutiach, že absolútny doživotný trest nie je v súlade s Európskymi dohovormi o ľudských právach, a preto treba nám reagovať na túto judikatúru s tým, že za určitých okolností, veľmi striktne stanovených, aj títo doživotne odsúdení páchatelia budú môcť požiadať o podmienečné prepustenie.
Ďalej rozširujeme úpravu využitia videokonferencií v trestnom konaní a zavádza sa nová skutková podstata trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ktorá je reakcia, na, bohužiaľ, neblahý stav, ako to panuje v našej spoločnosti, že z titulu, alebo so snahou zamedziť orgánom činným v trestnom konaní dopátrať sa k zodpovedným osobám, ktoré spôsobia niekomu ťažkú ujmu na zdraví alebo aj smrť, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vo veľkom falšuje, pozmeňuje zdravotná dokumentácia.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. augusta 2019.
V mene navrhovateľov z ministerstva spravodlivosti, ktorí tento materiál pripravili, a v mene vlády môžem povedať, že súhlasím a stotožňujem sa so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výboru. Máme za to, že keď ich prijmeme, tak tento zákon ešte o čosi vylepšíme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

20.6.2019 o 15:52 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1777 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1427), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Národná rada zároveň určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporučili vládny návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1427a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 658 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

20.6.2019 o 15:55 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ešte k hlasovaniam, aj k predchádzajúcemu, aj k tomuto bodu. Hlasovanie o týchto dvoch bodoch bude v utorok o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

20.6.2019 o 15:55 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:58

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Cieľom návrhu zákona je zavedenie inštitútu hosťujúceho sudcu, a to za účelom vytvorenia predpokladu na riešenie situácie, ktorá aj dočasne negatívne ovplyvňuje fungovanie súdov tým, že znamenajú dočasnú absenciu zákonnej sudcu a dočasnej preťaženosti súdov. Stále je ešte vo verejnosti, ale aj pri niektorých inštitúciách a inštitútoch, využíva ten starý pojem, ktorý sme zavádzali diskusiu o tomto návrhu zákona, že to je lietajúci sudca, ale predsa len pojem hosťujúci sudca je dôstojnejší a viac vykazuje tie znaky, ktoré tento inštitút tento sudca bude zastávať.
Riešenie vzniknutej situácie pridelením nového, voľného miesta sudcu pre dotknutý súd nie je účelné. Tam, kde niekto vypadne, alebo proste je tam nejaká záťaž, pretože absencia sudcu je dočasná, a predsa vytvorené nové miesto sudcu sa stane v predvídateľnom čase nadbytočné a nie je možné ho zrušiť, pretože sudca je menovaný do funkcie bez časového obmedzenia. Rovnako nie je žiaduce riešiť túto situáciu dočasným pridelením sudcu z iného súdu, pretože tým dochádza len k presunu problému na iný súd, ktorému bude absentovať sudca, ktorého sme vlastne presunuli.
V európskom priestore je daný problém riešený rôznymi spôsobmi, ale najčastejšie sa možno stretnúť s inštitútom tzv. lietajúceho sudcu. Lietajúci sudca s osobitným statusom, pričom táto osobitosť spočíva v jednoduchšej možnosti zmeniť tomuto sudcovi miesto výkonu funkcie a podľa potreby pri riešení nebezpečných personálnych kapacít súdov, ktorých príčiny majú dočasný charakter. Čiže tento inštitút, že kde je v zahraničí v tom doslovnom preklade považovaný za lietajúceho sudcu, sme prevzali, ale my sme ho nazvali hosťujúcim sudcom.
Návrh zákona rešpektuje na druhej strane všetky ústavné štandardy a vychádza z ústavných noriem upravujúcich status sudcu. Čiže čo dáva ústava, aké podmienky, atribúty pre sudcov, tieto sme všetky v tomto návrhu zákona dodržali. Voľné miesto hosťujúceho sudcu sa bude obsadzovať rovnako ako každé iné voľné miesto sudcu, t. j. na základe výsledkov výberového konania. Uchádzač o takéto voľné miesto bude musieť spĺňať tie isté kritériá ako každý iný sudca, čiže hosťujúci sudca je sudcom so všetkými právami a povinnosťami s jednotným rozdielom, čiže jediným rozdielom, a to tým, že jeho miesto výkonu práce nie je konkrétny okresný súd, ale môže to byť ktorýkoľvek okresný súd v rámci obvodu konkrétneho krajského súdu. Vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, účinnosť preto sa navrhuje od 1. augusta 2019.
Súhlasíme so všetkými, stotožňujeme sa návrhmi, ktoré vyplývajú zo spoločnej správy, lebo máme za to, že vylepšujú tento daný návrh zákona trošku lepšie. Čiže žiadam vás o podporu pre tento zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

20.6.2019 o 15:58 hod.

Mgr.

Gábor Gál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:02

Martin Nemky
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1778 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1428), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1428a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 659 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

20.6.2019 o 16:02 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video