46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.6.2019 o 16:46 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:46

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladám návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Návrh so stanoviskom dozornej rady bol prerokovaný a schválený vo vláde Slovenskej republiky uznesením č. 205 dňa 7. 5. 2019. Návrh účtovnej závierky je spracovaný v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na hodnotené účtovné obdobie, to znamená na rok 2018.
Návrh obsahuje súvahu, ďalej výkaz ziskov a strát, poznámky a tabuľkovú časť. Súčasťou návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne je v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov tiež správa o kontrolnej činnosti Dozornej rady Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2018 dosiahli výšku 8,213 mld. eur, čo predstavuje 102,7-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2018. Zdroje Sociálnej poisťovne, to znamená príjmy a k nim pripočítaný prevod prostriedkov z minulého roka, v objeme 565,7 mil. eur. To znamená, zdroje spolu v roku 2018 predstavovali čiastku 8,779 mld. eur.
Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2018 dosiahli výšku 8,113 mld. eur, čo predstavuje 101,54-percentné plnenie schváleného rozpočtu na rok 2018. Výdavky základného fondu starobného poistenia a výdavky základného fondu invalidného poistenia boli najvýznamnejšou čiastkou vo výdavkovej časti a tvorili spolu hodnotu vo výdavkoch 7,047 mld. eur a konkrétne je to 86,87 % výdavkov, z celkových výdavkov Sociálnej poisťovne v roku 2018.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne teda skončilo v roku 2018 bilančným rozdielom plus 666,3 mil. eur, čo je o 143,7 mil. eur viac, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte na rok 2018. Hospodárenie Sociálnej poisťovne bolo aj v roku 2018 významnou mierou ovplyvnené druhým dôchodkovým pilierom, Sociálna poisťovňa postúpila v roku 2018 dôchodcovským správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 628,1 mil. eur. Detailnejšie údaje o týchto skutočnostiach sú uvedené v predkladanom materiáli.
Poverené výbory Národnej rady Slovenskej republiky, to znamená výbor pre financie a výbor pre sociálne veci, návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť.
Záverom si dovoľujem, vážení páni poslanci, pani poslankyne, požiadať, aby ste v nadväznosti na stanovisko Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 prijali uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje účtovnú závierku Sociálnej poisťovne na rok 2018.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

27.6.2019 o 16:46 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:51

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo 16. mája 2019 pridelil návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne dvom výborom, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Ako gestorský určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade podáva správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch.
Návrh účtovnej závierky za rok 2018 prerokovali a odporučili Národnej rade oba určené výbory. Výbor pre sociálne veci ma uznesením poveril predložiť správu, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu výborov o prerokovaní účtovnej závierky za rok 2018 a návrh na uznesenie, ktorý tvorí prílohu správy. Správa o výsledku prerokovania bola schválená výborom z 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

27.6.2019 o 16:51 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:52

Adriana Šklíbová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v krátkosti priblížila, ako Slovenský pozemkový fond počas uplynulého roka 2018 plnil úlohy, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov, hospodáril a inovoval v snahe zlepšiť sa a zefektívniť svoje fungovanie. Prehľad o uvedenom podáva výročná správa za rok 2018, ktorú ste všetci dostali.
Do 30. mája tohto roku činnosť a hospodárenie fondu kontrolovala jedenásťčlenná rada fondu. Od 1. júna došlo k zmene počtu členov rady, ktorých bude po novom alebo už je trinásť. Včera ste schválili posledných dvoch členov rady. Pribudol zástupca navrhovaný združením miest a obcí pán Sýkora, ktorý spĺňa; a zástupca, ktorý spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, ktorého navrhla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pán Oliver Šiatkovský.
Od 3., do 3. augusta 2018 rada rokovala v zložení, v ktorom bola schválená uznesením č. 1883 zo dňa 2. júla 2015, zvolená Národnou radou. Po tomto funkčnom období pôvodní členovia; boli uznesením Národnej rady č. 1479 zo dňa 24. októbra 2018 a 1563 zo dňa 6. decembra 2018 zvolení noví členovia. Prvé zasadnutie rady v novom zložení sa konalo minulý rok 20. decembra. Celkovo sa v roku 2018 uskutočnilo deväť riadnych zasadnutí rady fondu, z toho osem v pôvodnom zložení a jedno v novom zložení rady.
V uplynulom roku fond predložil na zasadnutie rady 1 951 právnych aktov, z toho 232 zmlúv o bezodplatnom prevode vlastníctva, 918 kúpnych zmlúv a 801 nájomných zmlúv. Pre porovnanie, v roku 2017 bolo rade predložených 2 291 právnych aktov, z toho 246 plnenie reštitučných nárokov, 1 154 kúpnych zmlúv a 891 nájomných zmlúv. Rada fondu odporučila štatutárom podpísať 1 924 právnych aktov. V roku 2017 to bolo 2 254 aktov.
Hospodárenie fondu. V roku 2018 fond dosiahol nedaňové príjmy v objeme 37 687 914 eur. Plnenie rozpočtu nedaňových príjmov dosiahlo plnenie na úrovni 129,3 percenta. Rozhodujúcimi príjmami fondu boli príjmy z vlastníctva, to znamená príjmy z prenájmu pozemkov v celkovom objeme 14 514 383 eur, a kapitálové príjmy, to znamená príjmy z predaja pozemkov, v objeme 22 865 997. Pre porovnanie, v roku 2017 fond dosiahol nedaňové príjmy na úrovni v objeme 33 344 779. Medziročne je nárast o 4 443 135 eur. Skutočné výdavky fondu v roku 2018 bez finančných výdavkových operácií predstavovali sumu 17 592 401 eur, to jest splnenie rozpočtu bolo na úrovni 90,5 percenta.
V roku 2017 výdavky fondu predstavovali 24 513 594 eur, čo predstavuje zníženie výdavkov v roku 2018 o 6 921 193 eur.
Pokiaľ ide o celkový hospodársky výsledok fondu, tento bol v roku 2018 kladný a predstavoval objem 13 824 043,90 eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy fond dosiahol tiež hospodársky nárast, výsledok, ide o nárast o 4 230 555,3 eura.
Projekty. V minulom roku prešiel fond redizajnom, ktorý bol premietnutý aj do výročnej správy. Spolu s logom fond získal aj nový dizajn, manuálovú identitu a v konečnom dôsledku aj nový moderný imidž, ktorý sa snažil priblížiť širokej verejnosti. Fond v minulom roku prezentoval, sa prezentoval na viacerých podujatiach spolu s farmármi a samosprávou, medzi nimi aj na Agrokomplexe a Dňoch poľa, ZMOS-e a únii miest.
Obnovou fond neprechádza len zvonka, ale aj zvnútra a to prostredníctvom zrealizovaných projektov. Značná časť aktivít bola zameraná na rozvoj digitalizácie, resp. úplnej elektronizácie fondu, ktorá je zrejme najzásadnejším krokom pri napĺňaní vízie modernej, transparentnej a efektívne fungujúcej inštitúcie.
V minulom roku fond naďalej rozvíjal kľúčový projekt, a to je projekt centrálnej podateľne, ktorá zabezpečuje komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde. Ďalším krokom bolo zavedenie nového registratúrneho softvéru, ktorý zásadným spôsobom zjednodušil vedenie elektronického spisu, výrazne skrátil čas pri doručovaní podkladov medzi regionálnymi odbormi a generálnym riaditeľstvom a v konečnom dôsledku urýchlil vybavenie žiadostí našich partnerov. Softvér je k dnešnému dňu v plnej prevádzke. Cez rozpracovaný projekt centrálneho informačného systému sa fond snaží posilniť oblasť efektívnej spolupráce s jednotlivými inštitúciami a jeho úlohou je integrovať informačné systémy fondu s informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva vrátane úradu geodézie a kartografie a katastra či Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
Takisto sme zaviedli nový systém kontrol v teréne, ktorých snahou je eliminovať nepoctivých farmárov, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne alebo vôbec. Kontroly sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. Spolu s lesmi sme uzatvorili memorandum o spolupráci a začali nový projekt tzv. bielych plôch, ktorým bol zadefinovaný jednotný postup pri zosúladení zápisov správy poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve SR evidovaných v katastri nehnuteľností.
Premenou prešla aj vnútorná organizácia fondu. Vznikli aj dva nové útvary v rámci ekonomického odboru, oddelenie centrálnej registratúry a druhým bol referát depozitov, zameraný výlučne na evidenciu a vyplácanie finančných náhrad z depozitného účtu fondu oprávneným osobám. Na realizované projekty a neustále zvyšujúci sa objem vybavovanej agendy Slovenský pozemkový fond reagoval aj personálnym posilnením, kedy k 31. decembru evidoval 304 zamestnancov, čo je o 21 viac, ako to bolo v roku 2017.
Podrobné informácie o plnení jednotlivých úloh fondu v uplynulom roku sú podrobne spracované v jednotlivých častiach výročnej správy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

27.6.2019 o 16:52 hod.

Adriana Šklíbová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:00

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani generálna riaditeľka, výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím 1573 z 29. apríla 2019 výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore vrátane návrhu na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval predmetnú informáciu 11. júna 2019. Uznesením 281 vzal uvedenú informáciu na vedomie a odporučil ju Národnej rade tiež vziať na vedomie.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 294 z 18. júna 2019 schválil informáciu a súčasne ma poveril predniesť na schôdzi Národnej rady túto informáciu výboru a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady.
Návrh uznesenia je súčasťou prerokovaného materiálu.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.6.2019 o 17:00 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:01

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani riaditeľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, hostia, vystúpim, nemáme tu pani riaditeľku každý deň, takže samozrejme, že je to parketa pozemková, takže nejaký môj postreh. Možnože budem sa opakovať, niečo sme mali na výbore, takže nechcem tu vymýšľať nejaké ďalšie veci.
Samozrejme, Slovenský pozemkový fond, ktorý vznikol v roku ´91 v auguste, má určité práva a povinnosti. A myslím, že jedna zo základných je to, aby riešil reštitučnú agendu a náhradné pozemky, ktoré musia byť riešené. Správu máme prakticky, teraz musím povedať, že v takej krásnej forme, ktorá prakticky ešte sme ju nemali. A má aj, ja by som povedal, nejaký ten dizajn taký, ktorý myslím si, že zaujme každého, kto sa chce tejto správe venovať.
Čo ma zarazilo; a hovorím, že budem sa opakovať asi aj z výboru; že keď si pozrieme na str. 9 prerokovaných právnych aktov, tak prakticky zisťujeme, že nájomných zmlúv bolo 786, ako už pani riaditeľka povedala, kúpnych zmlúv 916 a reštitučných iba, ja hovorím iba, 222. Keď si pozrieme, koľko ešte reštitučných nárokov nemáme vyriešených, čo je nejakých 8 300 a keď budeme ročne riešiť iba 222, tak si to vypočítajme, že máme 43 rokov.
Štyridsaťtri rokov, pani riaditeľka, no to dúfam, že nemyslíme vážne, to dúfam, že nemyslíme vážne! Pretože socializmus trval 40 rokov a my predsa nechceme, dúfam, že 70 rokov riešiť reštitúcie, veď to je katastrofa! Takže ja by som apeloval aj teraz, aj na ďalšiu vládu, ktorá príde a nemusí byť v nej Fecko, aby si vzali za svoje, že musia reštitúcie byť ukončené, vážení, musia byť ukončené. To je hanba, to je hanba a to je iba na pozemkovom fonde. Koľko ešte máme na pozemkových úradoch? Tam je to, čo ja viem, 16-tisíc neukončených. Alebo nejakých deväť, dobre, nech bude deväť, lebo tam ešte majú nejaké päťstotrojky a dvestodvadsaťdeviny. Ale hovorím, veď to sú na desiatky rokov. Však už neblbnime, neblbnime, hovorím neblbnime, už stačilo! Už sme to konečne mohli odseknúť a povedať, že dobre. Lebo komplikujeme aj pozemkové úpravy. Veď my teraz ideme do pozemkových úprav a my nemáme územia, kde sú reštitúcie nepovydávané. A reštitúcia sa vydáva na priamy pozemok, ten, ktorý ti zabrali, keď môže sa byť vydaný. Nie na cudzí pozemok, na priamy. A my ideme teraz pri pozemkových úpravách tieto pozemky prehadzovať. Veď to je katastrofa, normálne my si robíme doslova vopred jasné problémy, ktoré môžu skončiť sťažnosťami, petíciami, žalobami, neviem, všeckým možným.
Takže, pani riaditeľka, to je môj apel, aby sme nejakým spôsobom, či už posilnili, hovorili ste, že o 20 ľudí ste posilnili. Áno, super, takže ja by som to chcel vidieť proste aj vo výkone reštitučných podaní a vysporiadaní. A ako sme hovorili, aj včera sme schvaľovali o dvoch členov rady, ktoré odôvodnenie znelo, že sa zefektívni a bude sa viacej uskutočňovať jednotlivých úkonov. Tak som zvedavý po roku, po dvoch, po troch a chcem vidieť odpočet potom, lebo mne sa zdá, že neviem, či to bude až také, aby oni, tí dvaja posilnili. Skôr možnože regionálne odbory by mali, aby ste potom mali tie veci. Nieže, možnože 2-tisíc, ale možnože 4-tisíc na riešenie na rok, aby sme sa posunuli. Ale hovorím, to je katastrofa. Takže to je jedno, ku tým reštitúciám.
Ďalej. Hovorí; prekvapila ma strana 20. To som už hovoril, že proste ja som nevedel, že Slovenský pozemkový fond vypláca aj finančné náhrady z depozitu za arizované majetky židovského obyvateľstva. To som vôbec nevedel o tom. A v minulých správach sme to vôbec nemali. Takže ja by som chcel, keď by ste vedeli na to odpoveď, že aké vlastne arizované majetky, z akého právneho titulu máte vy tento post zastávať, aby ste vyplácali tieto, či to ešte z prvej privatizácie bolo, či z veľkej privatizácie, alebo z jakého. Lebo vlastne vy máte asi povinnosť, podľa toho keď to máte v svojej správe, vyplácať náhrady z depozitu za arizované majetky židovského obyvateľstva. Neviem, čo to má spoločné s reštitúciou alebo nemá. Ale keď viete odpovedať, dobre, keď nie, tak možnože prípadne nejak písomne potom dať na výbor alebo aspoň mne, aby som sa vedel zorientovať. Lebo neviem sa zorientovať v tejto veci.
Ďalej. Kvitujem, pani riaditeľka, že keď ste mali na strane 29 vydržačky, lebo aj k vydržačkám sa vyjadrujete, samozrejme. Takže to vám budem chváliť stále, že, vážení občania Slovenskej republiky, prišlo na vydržanie, to slávne vydržanie, ktoré mnohí, je to nočná mora pre mnohých, keď zistia, že im niekto vydržal ich majetok, tak, samozrejme, že k tomu sa vyjadruje aj Slovenský pozemkový fond. A v minulom roku to mali, celkovo 66 žiadostí prišlo a 65 bolo záporných.
Ďakujem, pani riaditeľka, sa musím poďakovať, pretože takto sa musí pristupovať, lebo to sú neznámi vlastníci. To sú neznámi vlastníci, ktorých niekto chce prísť na ich majetok a chce to scudziť doslova. A Slovenský pozemkový fond by mal tam zaujať pozíciu nie mŕtveho chrobáka, ale aktívneho člena, ktorý povie, že nie. Pretože keď pán Fico v roku 2005 povedal, že neznámi vlastníci nebudú prepadať na obce a na štát, tak držme túto líniu a tých neznámych raz urobíme známymi, lebo skoro v každej rodine nájdeme možnože nejakého toho predka, ktorý ten neznámy pozemok teraz tam vystupuje. Takže, pani riaditeľka, toto ďakujem pekne.
Ďalej na strane 49, kde máme, a už tu apelujem, ešte pani Matečná ma zažila ako šéfka fondu, kde som apeloval na to, že keď hovoríme o vydaniach veci cirkvám a náboženským spoločnostiam. Vážení páni riaditelia a riaditeľky fondu, dajte Národnej rade taký odpočet ako pri reštitučných konaniach iných, kde ja nemám; vy tu konštatujete iba, že sme vydali v roku 2018 tri dohody v celkovej výmere 387 hektárov. A ja sa pýtam, koľko ešte máte vydať, aký je to počet, či už sme 90 % vydali, či zbývá, 5 % vydali z toho, lebo toto pre mňa je nepreskúmateľný údaj, ako ste zaťažení cirkevnými reštitúciami, ako si plníte v tejto oblasti svoju úlohu. A hovorím, ja už to, ôsma správa je táto, čo ja mám tu česť teda akože vnímať, takže prakticky dá sa, hovorím, že ako keby hrach na stenu. Tak bol by som rád, kedy sme aj toto mali ujasnené.
Ďalšia vec, ktorá tu je, tak náhrady za živý a mŕtvy inventár. Tiež iba v jednej správe som za tých deväť rokov zažil, že tu boli priznané, že aj nejaké náhrady za živý a mŕtvy inventár. Čo ja viem, boli to tie stroje, sejačky, mŕtvy inventár, živý, zásoby, čo našim gazdom a našim agropodnikateľom likvidovali, a Slovenský pozemkový fond to iba v jednej správe, zatiaľ čo som tu v Národnej rade, iba v jednej správe, asi, myslím, že za nejakých 15-tisíc eur odškodnil. Myslím, že asi v roku 2014, keď si dobre pamätám, alebo ´15. A teraz tu prakticky neni nič. Tak keď máme aj takúto, tak aspoň napíšte, že áno, v tejto oblasti sme nič neporiešili a vybavené. A prípadne, koľko ešte je tam tých žiadostí, lebo ja neviem. Vy ste asi zdedili aj po nejakých STS-kach, pod nejakým ďalším iným možnože nejaké náhrady aj za živý, mŕtvy inventár a to sú asi vaše interné pokyny, ku ktorým som sa možnože ani nedostal, takže keby aj to sme nejakým spôsobom vedeli identifikovať prípadne v ďalšej správe.
Vyzerá, že podľa správy za rok 2018 hospodáril fond s prebytkom. Veľmi ma štve, že do toho prebytku hlavne prispeli predaje, predaje, myslím, za 13 miliónov, keď si dobre pamätám. A predsa základom Slovenského pozemkového fondu neni predávať, jak som to povedal aj včera pani ministerke, keď tu sedela, v prvom rade musíte reštitučné náhrady zo štátneho fondu, teda z listov vlastníctva, ktoré je na štáte. Po druhé, musíte záhradkárske osady vyriešiť, náhradné pozemky, po tretie, musíte poriešiť aj v chránených oblastiach, kde máme teraz veľký problém, kde treba zameniť. Po štvrté, máte poriešiť náhradné pozemky pod vodné nádrže, ktoré ste zdedili od štátnej melioračnej správy, je ich asi 94 na území Slovenska. Po piate, máte poriešiť náhradu za pozemky, ktoré nie sú vysporiadané pod vúckami, pod druhou a treťou triedou kategórií, teda tried štátnych.
Proste to sú tisíce a tisíce hektárov, ktoré máte riešiť občanom našej republiky, Slovenskej republiky, ktorí proste stále čakajú, že nejaká vláda ich odškodní aj v týchto veciach. Lebo prakticky štát gazduje na cudzom, sme na cudzom majetku a gazdujeme, obmedzujeme vlastnícke právo.
Aby bolo jasné aj pre občanov Slovenska, pretože Slovenský pozemkový fond a pani riaditeľka zastupuje všetkých vás, občania, aby ste boli v obraze, každý v tomto majetku má jednu päťapolmilióntinu, takže to neni chimérny majetok, ale to je náš majetok, všetkých občanov. A aby ste boli v obraze, že koľko vlastne toho spravuje Slovenský pozemkový fond. Takže vo vlastníctve máme 264 071 ha, z toho je 55 493 ha lesnej pôdy. Za neznámych vlastníkov, to je 436 568 ha, to znamená a z toho máme 65 429 ha lesnej pôdy.
Ako pani riaditeľka hovorila, že s lesmi uzavreli dohodu, že sa to vysporiadava. Ja som sa pýtal na výbore, že aké sú to vlastne tie, že časť má lesy, časť majú fond, takže toto sa asi týmto bude ukončovať, aby sa to, lesy dostali ku lesom a fond aby mal iba poľnohospodársku pôdu a v extraviláne.
Celková hodnota majetku štátu, občania, aby ste boli v obraze, predstavuje 275 033 986 eur. Takže s tým gazduje Slovenský pozemkový fond a spravuje tieto majetky vás, občania.
Pani riaditeľka, viacej nestihnem, takže ďakujem veľmi pekne za správu. Keď budete vedieť odpovedať, budem rád. A odkaz našich predkov: Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.6.2019 o 17:01 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:12

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a, Martin, že si takto podrobne rozobral dokument, výročnú správu. Ja som k nemu mala tiež množstvo výhrad aj na výbore, požiadala som písomne o doplnenie údajov, ktoré, žiaľ, do dnešného dňa odpovede som nedostala. Takže, pani riaditeľka, moje otázky a dotazy sú stále aktuálne a poprosím vás, keby ste mi ich poslali mailom.
Ja by som chcela ešte poukázať na jednu vec, o ktorej si tiež hovoril, o nájomných zmluvách. A ukazuje sa, že Slovenský pozemkový fond pravdepodobne postupuje v rozpore so zákonom pri uzatváraní nových zmlúv a nevyužíva § 12a, ktorý bol prijatý ako novelizačný paragraf tohto zákona a prenajíma pôdu po jednotlivých parcelách namiesto toho, aby prenajal ucelenú plochu vyčlenenú na základe tohto paragrafu. To môže vlastne, komplikuje aj situáciu pri prenájmoch a vytyčovaní náhradných pozemkov pre hospodárov, ktorí by chceli hospodáriť na svojich pozemkoch.
Takže, pani riaditeľka, bolo by asi dobré, keby ste sa na toto pozreli a urobili nápravu a vlastne postupovali pri uzatváraní nájomných zmlúv v súlade so zákonom, ktorý bol v tomto parlamente prijatý.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 17:12 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:13

Anna Verešová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:15

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Myslím, že pán kolega Martin Fecko vcelku pozitívne zhodnotil predmetnú správu Slovenského pozemkového fondu. Čo sa týka reštitúcií, trošku mám tiež skúsenosti. Je to naozaj veľmi, veľmi komplikovaný proces, takže niet sa čomu čudovať, ale predpokladám, že k tomu ešte bude ďalšia diskusia.
Čo sa týka rozšírenia členov Rady SPF o dvoch, je tam zástupca ZMOS-u a, myslím, SPPK, ak ma pamäť neklame. Čiže aj to je vlastne jedna z vecí, ktorú aj Slovenská národná strana a vládna koalícia chcela, doplniť Radu SPF o dvoch členov vyslovene z radov obcí a miest, aby boli pri tom, keď sa vlastne rozhoduje o niektorých veciach na Slovenskom pozemkovom fonde, aby boli do toho zainteresovaní, či už poľnohospodári, alebo zástupcovia miest a obcí.
Čo sa týka tých zástupcov miest a obcí, ja mám veľmi dobré skúsenosti a veľmi dobré referencie na spoluprácu starostov a primátorov so Slovenským pozemkovým fondom, kde viacerí mi hovorili, že naozaj Slovenský pozemkový fond vychádza v ústrety a mnohým už aj pomohol pri vysporiadavaní rôznych nehnuteľností, či už pod cestami, pod školami, alebo pod rôznymi nehnuteľnosťami, o ktoré majú obce záujem a na ktorých vlastne obce chcú vykonávať nejaké verejnoprospešné práce, resp. ktoré budú využívať na verejnoprospešné účely. Čiže naozaj čo môžem povedať a potvrdiť, starostovia a primátori obcí si veľmi, veľmi pochvaľujú spoluprácu so Slovenským pozemkovým fondom.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 17:15 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:16

Juraj Soboňa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Martin, ja si ťa vážim ako odborníka. Síce nie som vo výbore, v ktorom sa prejednávala táto správa, ale keďže ako starosta dlhoročný mám skúsenosti s reštitúciami, ako aj s pozemkovými úpravami. Ty vieš sám, aká je toto ťažká, náročná agenda. Sám si pracoval na regionálnom pracovisku a ty vieš, ako štát zanechal, v akom stave zanechal nielen občanom, ale aj subjektom verejnej správy pozemky. Prakticky v tých 90. rokoch, následne, keď sme v roku 2002 prevzali školstvo, samosprávy, sme naozaj dostali nevysporiadané pozemky. Dostali sme len budovy. Ty najlepšie vieš, aká je to ťažká, ťažká agenda.
Ja som rád, že si našiel aj pozitívne veci na správe pani generálnej riaditeľky, to ma veľmi teší, lebo viem, že nie si len ortodoxný kritik, ale uznáš aj prácu ľudí. Za tých dva, dva a pol roka, čo je pani riaditeľka vo funkcii, nadviažem na slová kolegu Tibora, že naozaj mám skúsenosti, že tie veci sa pohli, že tie pozemky, ktoré majú starostovia, primátori, urýchľujú sa tie žiadosti. A ja som rád, že pozemkové úpravy, ktoré nás čakajú a ktoré boli odsúhlasené konečne po prieťahoch na verejnom obstarávaní, sa idú rozbiehať v vyše 160 komunitách, a verím, že Slovenský pozemkový fond bude nápomocný.
Taktiež možno treba spomenúť, že aj ohľadom jednoduchých pozemkových úprav pripravuje Slovenský pozemkový fond iniciatívu. Takže treba sa pozerať aj z tej problematiky, ktorá... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 17:16 hod.

Ing.

Juraj Soboňa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:18

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, že ste na mňa zareagovali, takže ja iba tak v kocke. Obce a dobré vychádzanie so Slovenským pozemkovým fondom. Áno, aj mne sa dostalo do uší, samozrejme, však nie som hluchý. Každopádne Slovenský pozemkový fond by v intraviláne nemal mať nič. Všetko by tam mali mať obce. Že sa to dodneska nestalo, to je, by som povedal, z roka na rok sa to prehadzovalo, hej? Slovenský pozemkový fond predsa má vo svojej garancii poľnohospodársky a lesný pôdny fond, ktorý je mimo in-tra-vi-lá-nu. To vlastne teraz sa tieto veci dávajú dokopy.
Čo sa týka reštitučných konaní, no, riešil som ich, vážení. Za štyri roky 125 prípadov vyriešených mojou osobou. A ťažkých. Musím povedať ťažkých prípadov. To neboli prípady, že máš tam päť árov a ideš riešiť. Takže keď si porovnám môj výkon oproti výkonu pracovníkov, áno, či už na fonde, alebo na pozemkovom úrade, tak sa pýtam, si to vynásobím krát počet ľudí a mala by byť jasná politika. Nechcem sa chváliť, ja môžem dať odpočet všetkých týchto, čo som riešil. Prakticky ja som to zvládal. Sa pýtam, prečo to ostatní nemôžu zvládať. Takže postavme si tu kritérium, že čo, v čom vlastne chceme urobiť alebo neurobiť v reštitučnom konaní, ale hovorím, nemôže to ísť 40 rokov.
Čo povedala kolegyňa Verešová, áno. Čo povedala pani ombudsmanka, to bolo vlastne na pozemkový úrad, že tam neni poriešených, že 40 rokov budeme v Košiciach ešte riešiť. Ale toto isté vyzeralo, že na fonde v rámci Slovenska sa bude a tu sa to vlastne kumuluje, že tie roky sú do nedohľadna. To znamená, nám generácie vymierajú, ani nebudú vedieť, že vôbec nejakú reštitúciu majú. A to je ten marazmus, čo my sa nevieme postaviť ľuďom a povedať, však sme to ukončili. No, neukončili sme to, vážení! Takže k tomu.
No a jednoduché pozemkové úpravy, pán kolega. Mám určité skúsenosti, aj pani riaditeľke som už niečo poslal, kde je problém, že niekto si z toho robí klondajk, a to je zlé.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 17:18 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video