49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:42 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:01

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1574. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte rozpravu, pán podpredseda.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2019 o 19:01 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, keďže kolegyne nie sú, dovoľte, aby som predložil návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Irén Sárközy a Martina Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1546).
Návrhom zákona o Fonde na podporu športu sa napĺňa programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020, vláda zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu podľa vzoru Fondu na podporu umenia ako nástroj na centralizáciu zdrojov so zohľadnením niektorých špecifík športu ako oblasti, ktorej význam je zdôraznený nielen existenciou ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu, ale i vytvorením osobitnej pozície štátneho tajomníka pre šport.
Cieľom tohto poslaneckého návrhu zákona je vytvorenie inštitúcie zabezpečujúcej efektívnu podporu a predovšetkým rozvoja športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie Slovenskej republiky, športu pre všetkých a športu zdravotne znevýhodnených. Fond bude vykonávať tieto činnosti: vytvárať podmienky na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevkov na projekty podpory športu, monitorovať podporené projekty, podieľať sa na propagácii športu v Slovenskej republiky, spolupracovať s orgánmi verejnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej republike, spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu, kontrolovať plnenie zmluvných záväzkov so zmluvnými partnermi, uskutočňovať vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu.
V nadväznosti na uvedené navrhovaná organizačná štruktúru fondu vytvára podľa predkladateľov optimálnu platformu pre efektívne a transparentné plnenie stanovených cieľov činností a jeho riadenia. Orgánmi fondu v zmysle tohto návrhu zákona sú správna rada v počte 11 členov, dozorná rada v počte 5 členov. V mene fondu je oprávnený konať predseda správnej rady, v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda fondu. Na posudzovanie žiadostí o finančný príspevok fond zriadi odborné komisie podľa zamerania účelu podpory a rozvoja športu. Odborné komisie budú posudzovať žiadosti a odporúčať ju správnej rade, podporu projektov vrátane výšky príspevku, ktorý má byť poskytovaný na konkrétny projekt. Odborné komisie predkladajú správnej rade priority podpory športu v oblasti svojho pôsobenia na príslušný kalendárny rok a spolupracujú pri príprave vízie.
Odborná komisia v rámci procesu posudzovania žiadosti preskúma aj úplnosť rozpočtu projektu a súlad žiadostí so zásadami poskytovania príspevku na projekt schválenými správnou radou. Žiadateľom o príspevok môže byť športovec, športový odborník, športová organizácia alebo obec.
Ďalej tento poslanecký návrh zákona zároveň spresňuje a upravuje ustanovenia zákona č. 440/2015 Z. z. o športe tak, že reaguje na zmeny súvisiace so zriadením Fondu na podporu športu a na podnety z aplikačnej praxe reflektované predloženým poslaneckým návrhom zákona.
Zákon o športe naďalej zveruje významné úlohy v oblasti koncepčných materiálov financovania športu prostredníctvom príspevkov pre uznané športy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré naďalej bude spolu so štátnym tajomníkom pre šport predstavovať ústredný orgán štátnej správy pre šport so zodpovednosťami, ktoré ministerstvo malo podľa zákona o športe doteraz.
Cieľom návrh novelizácie zákona o športe je spresnenie a upravenie ustanovení zákona č. 440 o športe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Medzi významné časti návrhu patrí úprava bezúhonnosti športových odborníkov, názvu a symboliky Slovenského olympijského a športového výboru, vzdelávania v oblasti boja proti dopingu alebo otázka riešenia športových poukazov.
Práve účelom športových poukazov na základe schváleného projektu je podpora športu mládeže. Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu bude schvaľovať správna rada fondu v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov určených na projekt. Žiadateľa, ktorého projekt správna rada schváli, fond zapíše do zoznamu poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a informačnom systéme športu. Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu bude uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva, v rozhodnutí zároveň výšku takto určenej pomernej časti hodnoty športového poukazu.
Cieľom poslaneckého návrhu zákona je zároveň novelizácia zákona o rozhodcovskom konaní a prinavrátení kompetencie Slovenského olympijského športového výboru zriadiť rozhodcovský súd. Tento koncept je v súlade aj s praxou mnohých európskych štátov, kde je tento spôsob rozhodovania prostredníctvom rozhodcovských súdov zriadených Národným olympijským výborom obľúbeným, dôveryhodným a zaužívaným spôsobom rozhodovania športových sporov. Táto kompetencia bola v minulosti Slovenskému olympijskému a športovému výboru priznaná, avšak potom bola neskôr táto kompetencia Slovenskému olympijskému a športovému výboru odňatá zákonom č. 354/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky môže fond používať len na účely podľa tohto zákona a na vlastnú prevádzku podľa rozpočtu schváleného správnou radou. Fond je povinný pri používaní prostriedkov zachovať hospodárnosť a efektívnosť ich použitia. Ministerstvo školstva poskytuje fondu každoročne príspevok najmenej vo výške 20 mil. eur, a to najneskôr do 31. januára. Fond bude používať na podporu športu najmenej 95 % z tejto sumy, na vlastnú prevádzku môže použiť maximálne 5 %.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, so zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Poslanecký návrh má podľa predkladateľov negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Poslanecký návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, sociálny vplyv, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na verejnú správu pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2019 o 9:02 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Pavol Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu uvedeného zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. júna 2019 č. 1929 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov pána Tittela, Jančulu, Irén Sárközy a pána Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.

Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 690 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 457 z 5. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 237 z 9. septembra 2019 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 21 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 10. septembra 2019 č. 252. Zároveň ma týmto výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.9.2019 o 9:09 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:12

Dušan Tittel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh Dušana Tittela a Evy Smolíkovej. Odôvodnením by som chcel vysvetliť, ktorých bodov sa to týka.
Spresňuje sa nominovanie členov správnej rady tak, aby zákon ustanovil nielen subjekt, ktorý navrhuje predseda, ale aj subjekt, ktorý navrhuje podpredsedu. Podpredsedu správnej rady navrhuje Slovenský olympijský a športový výbor, zároveň sa v náväznosti na nominovanie podpredsedu upravuje, že predseda počas neprítomnosti zastupuje podpredseda.
Druhý pozmeňujúci návrh, odôvodnenie, navrhuje sa úprava nárokovateľnosti na športový poukaz tak, aby bol garantovaný pre každé dieťa, ktoré bude spĺňať podmienky určené Fondom na podporu športu na daný rok.
Ďalšie odôvodnenie. Navrhuje sa v čl. 2, navrhuje sa, aby Slovenský olympijský a športový výbor mal možnosť riadiť stály rozhodcovský súd, čo doteraz nebolo možné. A k čl. 3, návrh reaguje na potreby praxe súčasného znenia zákona. Neupravuje situácie, kedy športovec získal medailu na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy v takej športovej disciplíne, ktorá v danom čase síce nebola zaradená na program olympijských hier, paralympijských hier alebo deaflympijských hier, ale bola na ich program zaradená príslušnou organizáciou niekedy neskôr. Cieľom návrhu je odstrániť tento nedostatok vzhľadom na to, že s odstupom času je príslušná medaila svojím významom na rovnakej úrovni.
Tu by som vás chcel informovať, že v minulosti sme mali niekoľko reprezentantov, ktorí reprezentovali ešte Československo a, samozrejme, aj Slovensko, ktorí získali na vrcholných podujatiach tituly majstrov Európy, majstrov sveta. Bohužiaľ, vtedy ešte nebol olympijským výborom uznaný ten šport v tej kategórii, aby mali nárok na finančné zabezpečenie, a týmto sa vlastne, by som povedal, tá nespravodlivosť reaguje.
Takže dovoľte mi, pán predseda, aby som prečítal pozmeňujúci návrh Dušana Tittela a Evy Smolíkovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tittela, Jančulu, Irén Sárközy a Martina Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. a o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je tlač 1546.
K článku I:
1. V § 4 ods. 2 v druhej vete a v § 7 ods. 4 sa slová „ním poverený člen“ nahrádzajú slovom „podpredseda“.
2. V § 5 ods. 2 písm. c) sa slovo „troch“ nahrádza slovami „podpredsedu a dvoch“.
3. V § 20 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
„(5) Na poskytnutie športového poukazu má nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej hranice určenú rozhodnutím správnej rady. Výška nárokovateľnej sumy je určená rozhodnutím správnej rady v závislosti od objemu finančných prostriedkov určených na príspevok na športový poukaz a počtu detí, ktoré spĺňajú podmienku podľa prvej vety.“
4. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
Čl. II
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 1 v prvej vete sa za slová „môže byť len“ vkladajú slová „Slovenský olympijský a športový výbor“.
Čl. III
Zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 228/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zaradenej“ vkladajú slová „v čase získania príslušnej medaily alebo dodatočne“ a vypúšťajú sa slová „ktoré bezprostredne predchádzali majstrovstvám sveta alebo majstrovstvám Európy alebo ktoré sa konali v kalendárnom roku, v ktorom sa konali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy“.
Doterajšie články sa primerane preznačia.
V nadväznosti na vloženie nových článkov sa upraví aj názov zákona. Novo vložený článok II nadobúda platnosť 1. januára 2020 a novo vložený článok III nadobúda účinnosť 2. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia upravujúceho účinnosť zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.9.2019 o 9:12 hod.

Ing.

Dušan Tittel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno prajem. Rád by som sa teda vyjadril k tomuto predkladanému novému zákonu o kompenzačnom príspevku pre baníkov.
A dovolím si byť naozaj veľmi, veľmi kritický, pretože nevidím zmysel ani význam tohto zákona, nevidím dôvod, prečo by sme takýto zákon mali riešiť dnes, v tomto volebnom období. A k tým konkrétnym výhradám sa dostanem postupne.
Pán Baška včera spomínal, že dnes ešte doplní svoje vystúpenie o niektoré fakty, informácie, tak ja verím, že stihne prísť ešte do konca tejto rozpravy a povie nám k tomu zákonu viacej, pretože z toho, čo nám tu včera prezentoval, som nemal pocit, že by prezentoval ten zákon, ktorý je momentálne predkladaný.
Ten, ktorý je predložený, je z môjho pohľadu obyčajným zákonom predvolebnej korupcie. Nemá naozaj nič spoločné s pomocou baníkov a, naopak, tú, to ich postavenie v tej spoločnosti iba zhorší, poníži a poškodí ich. No a opäť ideme dotovať niečo, čo už v súčasnosti dotované aj tak je.
Ešte skôr, ako uvediem tie konkrétne argumenty, mal by som jednu otázku na predkladateľov. Predkladáte zákon o kompenzačnom príspevku pre baníkov, ale dnes už predsa máme zákon o osobitnom príspevku baníkom, konkrétne je to zákon č. 98/1987 Zb. A dokonca v tom návrhu sa sami na neho, na tento zákon odvolávate.
Ja keď som išiel do parlamentu, tak ako prvé mi bolo povedané, ty nemôžeš šiť zákony na mieru konkrétnej spoločnosti, konkrétnemu človeku, vždy sa to musí týkať nejakej skupiny, nejakej oblasti. A v tomto prípade naozaj to, čo vychádza z toho zákona, je, že toto je zákon šitý čisto čiste na účely spoločnosti Hornonitrianskych baní Prievidza.
A hneď sa dostanem teda alebo prejdem k tým konkrétnym výhradám, ktoré vyplývajú aj z doložky vplyvov. V tejto je povedané, že so skorším vplyvom alebo so skorším ukončením ťažby útlmom bude dochádzať k predčasnému odchodu baníkov, ktorí najmä vzhľadom k veku nebudú schopní adaptácie na nový druh povolania. Včera pán Baška naozaj začal rozprávať o baníkoch, ktorí odpracovali v bani 15 rokov. Ale takíto baníci predsa už dnes majú nárok na príspevok pri odchode do dôchodku alebo pri dovŕšení veku 55 rokov, na tento príspevok podľa tohto zákona č. 98/1987 Zb.
V skutočnosti v tomto predkladanom zákone sa definujú úplne iné vekové kategórie. Hlavne hovorí sa o tom, že na takýto príspevok, na takúto kompenzáciu budú mať nárok aj tí, ktorí v bani odpracovali tri roky, už od troch rokov. Čiže bavíme sa naozaj o mladých, schopných ľuďoch, ktorí sú flexibilní, a hlavne, ako sa neskôr k tomu vyjadrím, majú nárok, majú iné možnosti, ktoré sú im poskytované v rámci transformácie regiónu Hornej Nitry.
Súčasne týmto spochybňujete schopnosti baníkov, robíte z nich akýsi chránený druh, a pritom sú to naozaj šikovní, flexibilní ľudia. Častokrát som mal možnosť sa s nimi rozprávať na mnohých tých podujatiach. Opisovali mi situácie, kedy si museli priamo v tej bani poradiť s nejakým akútnym stavom, ktorý riešili tam, v tej chvíli nemali čas na študovanie nejakých predpisov alebo na študovanie nejakých nariadení. Títo ľudia sú naozaj schopní pracovať, a to aj ťažko, takže, prosím, nezhadzujte ich. Baníci si zaslúžia naozaj náš obdiv, a nie nejakú ľútosť alebo stavbu nejakej chránenej, ochrannej klietky okolo nich.
Hovoríte tiež o kompenzáciách pre zamestnancov so stálym pracovní..., pracoviskom pod zemou, teda v hlbinných baniach, ale potom už riešite iba hlbinný uhoľný región, ktorého sa týka tá transformácia, teda riešite už iba Hornú Nitru. A v tomto by som ale chcel opätovne pripomenúť, tým pádom vylučujete z tejto kategórie všetky ostatné hlbinné bane a šijete to na mieru jednej jedinej spoločnosti, Hornonitrianskym baniam Prievidza. Na Slovensku sa ale pritom hlbinne ťaží aj magnezit, sadrovec, mastenec, zlato, striebro, barit, meď, zinok a iné, iné nerasty. Čiže pýtam sa, prečo, prečo je to opätovne zákon šitý na mieru jednej jedinej spoločnosti.
V lete som mal tú česť spolu s kolegami Ankou Zemanovou a Mirom Ivanom navštíviť baňu v obci Poráč. Kedysi sa tam ťažil barit a hematit, dodnes nejakým spôsobom prežívajú. A kedysi to bol naozaj vysoko rozvinutý región. Dnes je to, bohužiaľ, hladová dolina. Títo ľudia nemali to šťastie ako Horná Nitra. Tam nikto neupozorňoval dopredu na to, že tam dôjde k nejakému útlmu, tam jednoducho tie bane boli zo dňa na deň zatvorené. Žiadna transformácia, žiadne milióny z Európskej únie a žiadne príspevky alebo kompenzácie baníkom. Bohužiaľ, toto je, toto je naozaj jediné, čo tam ostalo, zopár, zopár zatvorených baní, zopár osád, schátralých budov.
No a hovoríte, takisto v rámci tej dôvodovej správy aj pán, pán Baška to včera spomínal, že tých baníkov je asi 1 700, ktorých sa to dotkne, pretože naozaj malo by ísť iba o tých, ktorí, ktorí fárajú a ktorí sú hlbinne zamestnaní, ale pritom, pokiaľ si dobre pamätám, vo výročnej správe Hlavného banského..., HBP, nie HBP, ale Hlavného banského úradu, myslím, že to bolo v roku 2016, sa v prípade HBP hovorilo iba o 1 200 baníkoch, ktorí reálne pracujú v podzemí, plus asi o stovke obslužného personálu. Takže bol by som rád, keby naozaj aj tieto čísla, ktoré paradoxne nie sú ani len v tej, ani len v tej správe, v tých prílohách k tomuto zákonu žiadnym spôsobom vyčíslené.
No a súčasne tiež si dovolím upozorniť, že kompenzovaní majú byť títo baníci na úkor všetkých, čo platia dane. Majú byť vybraní zamestnanci spoločnosti, ktorá dnes už takmer 15 rokov prežíva iba vďaka tomu, že sa im na podnikanie skladáme v cenách elektriny, a dodnes to bola takmer 1 mld. eur.
No a k čomu to z môjho pohľadu vedie? Pretože čo vlastne robíme? Robíme, dávame, dávame alebo ideme dať kompenzáciu baníkom. Ale naozaj to ideme dať baníkom? Naozaj toto ideme dať im? Pretože z môjho pohľadu nejde o nič iné ako o vytváranie lacnej pracovnej sily dotovanej štátom, pretože, tak ako ste to zadefinovali v zákone, prosím pekne, nárok má mať každý baník, ktorý odpracoval aspoň tie tri roky, čo sa prihlási na úrade práce. Tento nárok na tú kompenzáciu však nestráca v okamihu, keď tú prácu si nájde. To znamená, že naozaj táto kompenzácia ďalej bude platiť, minimálne tak to čítam v tom zákone, opravte ma, prosím, ak je to inak.
Takže zamestnanec Hornonitrianskych baní môže byť uvoľnený z podniku, prihlási sa na úrade práce a následne sa úplne bezproblémovo môže opäť zamestnať napríklad v Hornonitrianskych baniach Prievidza na pestovanie rajčín, chov sumčeka afrického, ktorí ho veľmi radi zamestnajú, pretože takéhoto človeka budú mať už zo strany štátu pomerne slušne zadotovaného, a tak bude stačiť, aby mu poskytli minimálnu mzdu s tým, že veď štát mu ten zvyšok doplatí a oni predsa sami sa o to postarali. Napokon aj sám pán Baška toto včera potvrdil, že bude, že teda tento zákon bol prerokovaný aj s Hornonitrianskymi baňami.
Toto veľmi silno pripomína to, keď ľudia pracujú za minimálnu mzdu a zvyšok dostávajú na ruku. Toto je tzv. nelegálne zamestnávanie, v tomto prípade teda tento štatút obchádzame a bude to celé s posvätením štátu. A toto všetko pre jednu konkrétnu súkromnú spoločnosť, ktorá prežíva iba vďaka tomu, že štát inej spoločnosti Slovenským elektrárňam prikazuje vládnym nariadením kupovať ich predražené produkty.
No a teraz v rámci transformácie, tak ako sú nastavené tie jednotlivé projekty, im budeme financovať napríklad pestovanie rajčín, sumčeka afrického alebo rekonštrukciu rekreačného zariadenia použiť. Toto všetko je uvedené ako referenčný, ako referenčný projekt v tom projekte transformácie. Z môjho pohľadu toto je naozaj celé na hlavu, ja sa pýtam, kedy sa pán Čičmanec konečne naučí podnikať na voľnom trhu.
A teda legitímna otázka, ak Hornonitrianske bane žili doteraz naozaj iba vďaka týmto dotáciám, platili sme im, platili sme ich cenách elektriny, akým spôsobom sa táto spoločnosť bude podieľať práve na týchto kompenzáciách, pretože napríklad toto som tam vôbec nenašiel. Nenašiel som tam ani spôsob toho samotného financovania a vytklo to aj ministerstvo financií, k čomu sa za chvíľu dostanem, ale chcel by som sa ešte dotknúť práve toho plánu transformácie regiónu Hornej Nitry, vďaka ktorému do tohto regiónu, chvalabohu, natečú desiatky miliónov eur. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa Bašistová, poprosím o kľud v sále.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Ďakujem, ale pani Bašistová ma naozaj nerozptyľovala. (Povedané so smiechom, rečník sa obrátil k predsedajúcemu.)
V tomto, v tomto pláne transformácie sa bavíme najmä o dobudovaní infraštruktúry, bavíme sa o rekvalifikácii, podpore malého a stredného podnikania a o inováciách. Toto všetko sme mali zahrnuté v desiatich riešeniach pre Hornú Nitru, ktorú, ktoré sme predkladali ako strana SaS pred dvoma rokmi. V lete minulého roku sme takisto, čo sa týka tej sociálnej oblasti, podpísali, spísali tzv. Hornonitriansku deklaráciu, ku ktorej sa pridali aj ostatné opozičné alebo dnes ešte mimoparlamentné strany, SPOLU, OĽANO... V tomto bolo myslené aj práve na to, akým spôsobom si poradiť s tou sociálnou situáciou. No a dnes máme celý ten plán transformácie akceptovaný aj zo strany vlády, ale nemáme ešte ani jeden konkrétny výstrel. (Zaznievanie gongu.) Naozaj, ešte sme s tou transformáciou reálne nezačali, a už ideme hádzať tú flintu do žita a ideme kompenzovať ľudí, ktorým máme v rámci tej transformácie pomôcť, to znamená, staviame dom od strechy, absolútne neodôvodnene.
No a áno, v rámci tej transformácie sa s tým prepúšťaním, alebo teda s tým znižovaním počtu zamestnancov začne už dnes, ale dovolím si pripomenúť, že máme platné nariadenie vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorého, podľa ktorého ten objem výroby dotovanej elektriny, ktorá bude vyrobená z toho domáceho uhlia, ktoré sa ťaží v Hornonitrianskych baniach Prievidza, sa toho roku ’20 - ’23 neznižuje, ostáva na tej jednej úrovni, je to v tom rozsahu minimálne 870 GWh.
No a teraz možnože to najdôležitejšie, čo pre mňa minimálne z tohto, z tohto návrhu zákona vyplýva. Vláda si naozaj konečne priznala, že nekonečné dotovanie elektriny z toho domáceho uhlia bola veľká chyba. To, čo sme naozaj kritizovali dlhé roky, že takto sa nedá z jedného regiónu vytvárať zlatá klietka, že naozaj ten región potrebuje úplne, úplne inú pomoc, tak toto si týmto zákonom priznávajú a idú to naprávať aj tým, že idú alebo chcú tých zamestnancov baní kompenzovať. Ale paradoxne nerobí to vláda, robí to strana SMER, tá, ktorá má v tejto súvislosti to najväčšie maslo na hlave.
No a to, čo sa dnes deje, tie dotácie, ktoré išli do výroby elektriny z domáceho uhlia, to nebolo, to nebolo financované vládou alebo štátnym rozpočtom. Na to sme sa skladali my všetci v cenách elektriny. No a to, čo ideme robiť dnes, ideme zase, ideme zase formou kompenzácie látať takisto situáciu, ktorú vytvorila táto vláda, a ideme to robiť formou, kedy túto ťarchu prenášame na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. A teda v tejto situácii ja sa pýtam dve otázky.
Tou prvou je asi tá najkľúčovejšia, ktorú sa pýtalo aj ministerstvo financií, a to, kde na to vziať. Totižto v ich stanovisku sa píše, že tento návrh nie je rozpočtovo zabezpečený, chýba mu akákoľvek kvantifikácia vplyvu na štátny rozpočet, a súčasne tam upozorňuje, že podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy je potrebné v návrhu zdôvodniť všetky finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky, pričom spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu vzniknutých výdavkov. Toto tam naozaj nie je.
Takže aké máme, aké máme možnosti, kde na to vziať? Jedna cesta je štátny rozpočet. Ale s touto transformáciou, ako som už uviedol na začiatku, sa ešte ani nezačalo a bavíme sa teda o budúcich rozpočtoch. Tieto rozpočty, pevne verím, že už nebude zostavovať strana SMER, ale je to ich poslanecký návrh, a teda nie vláda, ale strana SMER ide takýmto populistickým opatrením zaťažiť rozpočty budúcich vlád. Toto sa bude týkať možnože rokov ’22, ’23. No a toto sa deje, prosím pekne, druhé čítanie bude asi na tej októbrovej schôdzi, ak bude, dúfam, že nie, necelých 5 mesiacov pred voľbami. A čo je toto, ak nie kupovanie si baníkov ako voličov?
No a tou druhou možnosťou sú eurofondy. Áno, na samotnú transformáciu sú vyčlenené eurofondy, ale máme tam, keď hovoríme o kompenzáciách, Operačný program Ľudské zdroje. A, prosím pekne, toto je dôležité si uvedomiť a toto naozaj všetci dobre, veľmi dobre počúvajte. Je ten istý zdroj, pri ktorom sa bavíme, že z neho pôjdu aj prostriedky na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Ale tento rozpočet nie je nafukovací. Takže čo dáme baníkom na tom príspevku, tak to im zoberieme na možnosti sa vzdelávať alebo rekvalifikovať, a teda nejako trvale vyriešiť ich situáciu. Asi poznáte to príslovie, kedy dáte človeku rybu a nakŕmite ho na deň, ale ak ho naučíte tie ryby chytať, tak ho nakŕmite na celý život. A teda prečo ide strana SMER dnes tou cestou, že ide ľudí kŕmiť rybami, a ešte aj cudzími?
No a druhá otázka v tejto súvislosti je, čo na to tie ostatné odvetvia, pretože my stojíme naozaj pred nejakou ďalšou ekonomickou krízou, už to tu bolo aj včera párkrát spomenuté, aj iné odvetvia prepúšťajú. VSŽ, to je taký čerstvý príklad. A prečo táto strana SMER ide kompenzovať iba baníkov, a to ešte k tomu v zlých časoch, ktoré nás čakajú? No a toto, toto veľmi výrazne môže uškodiť práve tým baníkom v očiach ostatných, ktorí takisto prídu o prácu.
Minulý týždeň sme tu mali študentov z Gymnázia v Prievidzi. No a viete, čo sa pýtali títo študenti, čo ich zaujímalo? Nie koľko dáme ich rodičom, príbuzným alebo susedom, ktorí pracujú v baniach, ale oni sa nás pýtali na to, kedy bude dokončená R2. Pýtali sa nie na to, čo im štát môže dať, ale na to, čo pre nich štát môže urobiť. Toto sa pýtali študenti alebo žiaci gymnázia, pretože to bolo osemročné gymnázium a oni boli z tej, z tej prvej várky.
Takže veľmi stručne zhrniem, mám ešte dve a pol minúty. Tento predkladaný zákon, tak ako som povedal na úvod, je duplicitný k existujúcej legislatíve. Áno, rozširuje niektoré kategórie, ale tieto kategórie kľudne mohli byť riešené v rámci zákona č. 98/1987 Zb. úplne iným, transparentným spôsobom. Neni tam zalimitovaný ten samotný vek, čo bude určite aj podmienkou, pokiaľ by také niečo mala financovať Európska komisia. Nemá vyčíslený dopad finančných vplyvov, hoci tento je negatívny, nemá zabezpečené ani krytie. Zákon predbieha akékoľvek riešenia, výsledky transformácie regiónu a zaťažuje rozpočty budúcich vlád. No ak na záver takejto transformácie bude skupina baníkov, ktorých bude potrebné odškodniť za rozhodnutie vlád Roberta Fica, ktorým bolo práve to dotovanie elektriny vyrobené z domáceho uhlia, ja sám s tým nebudem mať najmenší problém. A pokiaľ budem mať na to ten dosah a budem tu sedieť, alebo budem mať to možnosť ovplyvniť, budem prvý, čo povie áno, kompenzujme túto skupinu, ale toto robme naozaj na záver. Stavajme ten dom od tých základov, a nie od strechy, ako sa to deje dnes pri tomto zákone.
Táto zlá vláda, obzvlášť strana SMER, totižto ona takýto zákon tým, ako pristupovali k tým baníkom v minulosti, nemá žiadne morálne právo predložiť ho. Tento zákon povedie k ďalšej izolácii baníckeho povolania a ich poškodzovaniu. A toto všetko iba kvôli, kvôli pár hlasom, ktoré ale už aj tak máte dávno isté, takže nejde naozaj o nič iné ako o predvolebnú korupciu. Súčasne ide o vytváranie lacnej pracovnej sily pre jednu konkrétnu spoločnosť. A zo všetkých týchto dôvodov dávam návrh, aby sa v tomto, aby sa v rokovaní o tomto návrhu zákona ďalej nepokračovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.9.2019 o 9:18 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:37

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Galek, vy sa dlhodobo zaujímate a zaoberáte touto tematikou a ja sa preto čudujem, že ten zákon ste si dobre nepreštudovali. Tá kritika, ktorú ste nás obvinili... Veď hneď v § 2. Ja vám ho prečítam doslovne, lebo naozaj ste to nečítali, ten zákon:
„1. Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený“ pracený, „pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.“
Prosím vás, tam sa nehovorí len o Hornej Nitre, je to na území Slovenskej republiky. A vy nás tu obviňujete z predvolebnej korupcie. Samozrejme, my navrhovatelia sme z regiónu Horná Nitra, tak nás to trápia aj ľudia z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nielen vaše obvinenie, ktoré, ktoré naozaj je založené na vode.
Ďalej pokračujeme: „... ktorý trval najmenej 3 roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.“
V bode 2: „Oprávnená osoba nesmie byť, ak tento zákon ustanovuje inak, poberateľom, nesmie byť osobitného príspevku baníkov, čo ste vy spomínal v svojej rozprave, podľa osobitného predpisu,
b) starobného dôchodku,
c) predčasného starobného dôchodku,
d) invalidného dôchodku,
e) úrazovej renty,
f) dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa ods. 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.“
Tak mne to pripadá naozaj len od vás úplná kritika a závisť z toho, že takýto zákon ste nepredložil vy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:37 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:39

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Vymazať rámček!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:39 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:40

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa tiež chcem vlastne k tomu pripojiť, k tejto debate, ale len takou faktickou, lebo v prípade brexitu bude podľa analytikov ohrozených tisícky miest. Chcem sa opýtať, či aj tie tisícky miest zamestnancov, ktorí stratia prácu, dostane rovnakú kompenzáciu, a tiež firmy, ktoré budú ohrozené práve na základe brexitu, ja som na to upozorňovala už v Sobotných dialógoch, keď som tam bola s pánom ministrom.
Preto upozorňujem, že môže vzniknúť tzv. precedens, kde jedným dáme kompenzáciu a iným nie. Čiže treba na to dohliadnuť a každému rovnako.
Taktiež nesúhlasím s tým, aby to išlo z balíka rekvalifikácie, pretože nevieme, ako sa nám zmení štruktúra priemyslu na Slovensku, ak budú ohrozené automobilky, čiže nám je potrebné týchto ľudí reálne preškoliť na to, aby sa vedeli neskôr uživiť. Takže naozaj nie je to len čiastočný problém, ale skrz takých vyhliadok do budúcna naozaj môže vzniknúť precedens.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.9.2019 o 9:40 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:40

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milý závistlivý kolega Karol Galek, no, nestihol si to predložiť skôr ako poslanci SMER-u, tak teraz to jasne že kritizuješ, ale keďže si členom klubu SaS, tak predpokladám, že takéto riešenie by si nikdy nepredložil a určite by si ho, určite by si ho kritizoval, nech by s ním prišiel ktokoľvek.
Z môjho pohľadu je tam vážny problém aj práve to rozhadzovanie verejných financií, pretože táto vládna koalícia s blížiacimi sa voľbami sa hrá na Mikulášov a pripravuje sa zaseknúť veľmi veľkú sekeru, sekeru, ktorú však nebude splácať ona, budú ju splácať občania, budú ju musieť splácať občania v nasledujúcom období. Čiže reálne si to zlízne až tá budúca vláda, pokiaľ sa vám teda vôbec podarí zostaviť štátny rozpočet na budúci rok, lebo, lebo pri tých výdavkoch, ktoré navyšujete darčekmi, ktoré práve rozdávate, tak naozaj to môže byť vážny problém. A to ste chceli mať vyrovnaný rozpočet už tento rok. No, dúfam, že si nebudete musieť poradiť, bude to ťažké pre tú budúcu vládu, ale dúfam, že sa vysporiada s dôsledkami vládnutia a bašovania SMER-u a jeho koaličných partnerov.
Neštudoval som detailne ten návrh zákona, možno ty mi budeš vedieť povedať, tie kompenzácie majú byť tiež nejako zabalené v alobale alebo myslí sa tam na nejakú inú formu?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:40 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Milan Panáček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán, pána kolegu sa chcem spýtať, odkiaľ sa domnieva, že on má to morálne právo súdiť, kto je, kto nie je oprávnený. Pamätám si vaše vystúpenia aj na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako ste im chceli strašne pomáhať, ako ste ich chceli zachraňovať. Teraz, keď máte tú možnosť aspoň to nejak čiastočne riešiť alebo dať nejaké riešenie, tak ste, ak som to dobre pochopil, a priori proti. Tak potom neviem, že či ste doľava, doprava, zelený, červený, modrý, vyjadrite sa k tomu, prosím vás.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:42 hod.

Ing.

Milan Panáček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video