51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:09 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 17:09

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Už takmer štyri roky prichádzam za hnutie SME RODINA s návrhmi, ktoré by podporili rodiny, matky, zdravotne ťažko postihnutých a deti, pretože chceme kedykoľvek v budúcnosti povedať, že týmto a týmto sme pomohli.
Narážam aj na návrhy, pri ktorých som sa nenechala odradiť, a napriek tomu, že nedostávali podporu od koaličných poslancov, som ich podávala opakovane. Ale dnes sú schválené, pretože si ich koaliční poslanci podali ako vlastné, čo pokladám z pozície opozičného poslanca za úspech.
Tentokrát tu stojím s návrhom, ktorý by podporil pracujúcich rodičov. A pri tejto príležitosti sa vás chcem opýtať, nemyslíte si, že na dvojitý daňový bonus majú mať nárok aj rodičia detí nad 6 rokov? Ja si myslím, že určite majú. A z tohto dôvodu už druhýkrát podávam návrh, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov, a to vo výške 44 eur a 34 centov, a nielen s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu teraz. Dovolím si povedať, že aktuálne nastavenie tohto zákona vytvára nespravodlivosť voči naozaj veľkej skupine rodičov. A okrem spravodlivosti, ktorá by sa mala ľuďom určite dostať, sú tu aj pragmatické dôvody. Napríklad, že práve na výchovu dorastajúcich detí sú stále vyššie a vyššie náklady. Naozaj hľadám rozumný dôvod, prečo by ste nemali za tento náš dobrý návrh zahlasovať, pretože títo pracujúci rodičia týchto detí starších ako 6 rokov odvádzajú nie malé peniaze tomuto štátu, platia dane a vychovávajú svoje deti, ktoré tento štát predsa potrebuje. Stále tu v rôznych formách rozprávame o tom, že pracujúci rodič je v podstate darom pre štát. Na jednej strane odvádza dane a na druhej strane zabezpečuje demografickú krivku. A z tohto dôvodu mi jasne vychádza, že by nemal byť diskriminovaný rodič len preto, že jeho dieťa dovŕšilo už šesť rokov. A takto to vidíme my v hnutí SME RODINA, pretože ľudí vnímame srdcom, a nie cez štatistiky alebo excelovské tabuľky.
Ja vám ďakujem za pozornosť a za podporu tohto dobrého návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:09 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:12

Jana Nehézová
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja chcem povedať len toľko, že myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, pretože tak, ako predložil MOST - HÍD to zvýšenie bonusu do 6 rokov, si myslím, že to je veľmi diskriminačné, pretože keď človek má dve deti nad 6 rokov a má polovičný bonus, tak je to úplná hlúposť. Čiže my určite tento návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 17:12 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:12

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za, Janka, tvoju faktickú poznámku. A práve to bol ten prípad, kedy sme prišli s pozmeňujúcim návrhom už vtedy, kedy to navrhovali, a nedostali sme podporu. Takže verím, že prešlo možno už aj rok, a verím, že tentokrát tento návrh bude podporený a naozaj nevidím dôvod, prečo by dvojitý daňový bonus mal byť len pre deti do 6 rokov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 17:12 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:13

Adriana Pčolinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dnes predkladám dva zákony z oblasti školstva. Obidva sa týkajú duálneho vzdelávania, alebo teda systému fungovania duálneho vzdelávania. Ten prvý by som teraz v rámci úvodného slova stručne rada predstavila. Vieme všetci veľmi dobre, že to duálne vzdelávanie je systém, ktorý ponúka absolventom lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Je to systém, ktorý umožňuje pretaviť odborné poznatky do praktickej roviny kopírujúc dopyt trhu a vôbec všetky tie zručnosti, ktoré sa predpokladajú alebo vyžadujú u absolventov jednotlivých technických, napríklad technických odborov.
My sme mali stretnutie s niektorými predstaviteľmi zamestnávateľov a v rámci tých okrúhlych stolov sme diskutovali o tom, ktoré sú ešte alebo aké sú ešte nedostatky v tejto oblasti, ako ich možno vylepšiť. V tomto prvom zákone alebo teda návrhu zákona, by som povedala, že všetky tie pripomienky je možné zhrnúť do takých piatich základných oblastí alebo téz.
To prvé, tú prvú by som nazvala informačný systém, ktorá hovorí o tom, že je tu stále dopyt o to alebo po tom, aby sa takpovediac vyšperkoval ten existujúci informačný systém, aby napríklad bol poskytnutý presný údaj o tom, koľko učebných zmlúv je uzavretých, koľko študentov v rámci duálneho vzdelávania nastúpilo na tento systém, teda vykonáva praktické vyučovanie, aby bolo zrejmé aj to, ktorí zamestnávatelia sú zaangažovaní do tohto systému vzdelávania.
Druhou oblasťou, ktorá bola postulovaná, a vychádzajúc z tých našich stretnutí, bolo, aby vlastne bola zadefinovaná povinnosť, povinnosť školy v rámci duálneho vzdelávania. V tomto prípade ten návrh zákona hovorí o tom, že zamestnávateľ alebo zamestnávateľovi by mala byť vytvorená cesta, aby mal lepšie poznatky o tom, ktorých študentov alebo žiakov ešte je možné osloviť v rámci tohto duálneho vzdelávania, ktorí ešte nie sú zainteresovaní. Ďalej v podstate sa tu postuluje požiadavka, aby sa spresnil počet, koľko žiakov je v rámci duálneho vzdelávania, koľko žiakov študuje na strednej odbornej škole a nie je v tomto systéme duálneho vzdelávania, a to z toho dôvodu, lebo v podstate dnes vieme, že je možné zaangažovať alebo vtiahnuť toho študenta do systému, vzdelávacieho systému aj po začiatku školského roka. Je tu možnosť až do 31. januára. To sú, to vyplýva zo zákonom stanovených podmienok.
Treťou oblasťou, ktorá je veľmi dôležitá, je problematika pracovného versus školského úrazu. A tu sa v podstate jedná o to, že v súčasnosti, ak sa stane úraz žiakovi v rámci duálneho vzdelávania v rámci praktického vyučovania, tak stále nie je jasné vlastne, na koho plecia padá táto zodpovednosť. Návrh zákona toto rieši a navrhuje jasne definovať to, aby tento pracovný úraz v rámci praktického vyučovania bol kvalifikovaný ako pracovný úraz. To znamená, že žiak s učebnou zmluvou pre oblasť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude mať status zamestnanca, a tým pádom škola ako taká, je odbremenená od zodpovednosti niesť nejaké následky takéhoto zranenia.
Ďalšou oblasťou, ktorú sme definovali, alebo teda bola definovaná ako problémová vyplývajúca z praxe bola oblasť, ktorá sa týka výkonu praktického vyučovania počas prázdnin. V tomto prípade sa navrhuje alebo predmetný návrh zákona navrhuje, aby žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie po dobu letných prázdnin v podstate bol vnímaný alebo táto jeho práca bola vnímaná ako produktívna práca, aby mu prináležala odmena vo výške minimálnej mzdy, hodinovej mzdy, a tým pádom v podstate sa odbremení ďalšia prekážka. A zároveň, čo je dôležité povedať, že doposiaľ to funguje tak, že ak žiak vykonáva praktické vyučovanie počas prázdnin, tak o túto dobu sa mu vlastne kráti toto praktické vyučovanie, alebo teda hodiny praktického vyučovania počas školského roka. Toto by padlo a v podstate by sa to chápalo ako odborný rozvoj žiaka a zároveň by to malo pozitívny vplyv alebo dopad na príjem v rámci domácnosti. Čiže toto sú také základné okruhy, ktoré sú definované.
A ešte je tu ďalšia vec, tá piata oblasť, aby som nezabudla, a tá sa týka takpovediac oprávnenosti zamestnávateľa mať prístup k informačnému systému, čím sa vlastne týmto návrhom zákona ako keby otvára cesta pre zamestnávateľa vstupovať do informačného systému prostredníctvom inštruktora, aby mal smerodajnejšie a relevantnejšie informácie o nastúpených študentoch, o študentoch, ktorí v podstate vykonávajú praktické vyučovanie. Zároveň by mohol poskytovať informácie o tomto žiakovi škole. Čiže fungoval by tu istý princíp reciprocity na výmenu informácií pre dobro veci.
Toľko z mojej strany na úvod. Ak bude záujem, môžte sa prihlásiť do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:13 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:19

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, ctená pani navrhovateľka, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.10.2019 o 17:19 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:21

Adriana Pčolinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže ako som spomenula v úvode, pokračujeme v tej šnúre duálneho vzdelávania. V tomto prípade opätovne ten návrh zákona tentokrát vstupuje a upravuje školský zákon. Opätovne sú tam veci, ktoré budem technicky menovať, veci, ktoré vzišli z tých rokovaní s predstaviteľmi zamestnávateľov, ktorí majú bohaté skúsenosti s aplikáciou praktického vyučovania.
V tomto prípade by som na úvod povedala, že jedným z benefitov systému duálneho vzdelávania je to, že prehlbuje záujem žiakov o technické odbory. Je to spôsob, ako v podstate zatraktívniť to štúdium, lepšie reflektovať na potreby trhu a znamená to pre budúcich absolventov konkrétnej strednej odbornej školy väčšiu šancu, že uzatvoria reálnu pracovnú zmluvu.
Pokiaľ ide o tie jednotlivé pripomienky, tá prvá, ktorá vzišla, alebo tá prosba zakomponovať to do novely školského zákona bola pripomienka, ktorá navrhuje zriadenie centrálneho registra študentov, ktorý by ukazoval, aké sú efektívne stránky aplikácie tohto duálneho vzdelávania v praxi.
Druhá vec, ktorá bola veľmi často spomínaná a najviac rezonovalo, rezonovala v našich diskusiách, bolo, aby sa pamätalo na to, ak študent napríklad sa rozhodne zanechať štúdium bez vedomosti alebo upovedomenia zamestnávateľa, aby takýto študent v podstate bol povinný kompenzovať náklady spojené s financovaním jeho praktického vyučovania, podobne ak škola rozhodne o prestupe žiaka na inú strednú školu, resp. ak žiak musí opakovať ročník a udeje sa to opätovne bez vedomosti zamestnávateľa, aby škola bola povinná refundovať alebo kompenzovať tie finančné náklady, ktoré boli vynaložené zo strany zamestnávateľa na praktické vyučovanie alebo praktickú prípravu žiaka strednej odbornej školy.
Ďalšia vec, ktorá je spomínaná v tej, v tomto druhom návrhu zákona, sa týka skúšobných komisií, kde sa jasne postuluje minimálny počet členov skúšobných komisií v prípade, že nie je napríklad z priestorových dôvodov možné vykonať skúšku, či už maturitnú, alebo záverečnú, pred plným počtom členov komisie.
Vo všeobecnosti možno povedať, že celé to gro alebo tá hlavná podstata, myšlienka alebo idea tohto druhého návrhu zákona spočíva v tom, aby sa takpovediac v tom dobrom slova zmysle celé bremeno alebo tá zodpovednosť za praktické vyučovanie presunula na plecia zamestnávateľa a aby sa tak nejakým spôsobom eliminovali straty toho finančného charakteru, ktoré sú na pleciach zamestnávateľa v prípade z niektorého z tých scenárov, ktoré som spomínala, a taktiež aby sa obmedzila, alebo aspoň minimalizovala strata potencionálneho zamestnanca.
Čiže toľko k tomuto druhému zákonu. Ako v prvom prípade, tak aj v druhom verím, že nájde podporu, ako ja hovorím, naprieč celým politickým spektrom, pretože je to pre dobro veci, zlepšenie fungovania systému duálneho vzdelávania a tým pádom pre dobro ako žiakov samotných, tak aj občanov nášho Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:21 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:24

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Takže v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 od prerokovaného návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.10.2019 o 17:24 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:27

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť návrh zákona, ktorým sa mení zákon 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti na doplatky na lieky, za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 mil. poistencov. Ide o poistencov deti do šiestich rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok, poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, osoba, ktorá má dôchodkový vek, a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok.
Títo všetci budú mať limit spoluúčasti nula eur za doplatky na lieky.
Ďakujem za úvodné slovo a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:27 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:29

Alan Suchánek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1714). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v pracovnom poriadku, v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

23.10.2019 o 17:29 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:31

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, jasný, zrozumiteľný a štátom garantovaný nárok občana je základom fungujúceho zdravotníctva nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie. Je to zároveň aj spôsob, ako garantovať takmer bezplatnú alternatívu zdravotnej starostlivosti pre každého. Úcta, slušnosť a rešpekt k pacientovi by mali byť základom zdravotníctva, avšak úroveň slovenského zdravotníctva vážne zaostáva nielen za vyspelými štátmi EÚ, ale neobstojíme ani v porovnaní s našimi susedmi.
Naše zdravotníctvo je chronicky nedofinancované, čo však nie je jedinou a hlavnou príčinou. Najviac je to vidieť v porovnaní efektivity starostlivosti medzi Českom..., Slovenskom a Českou republikou. Náklady na zdravotníctvo medzi našimi krajinami v posledných rokoch sú porovnateľné, a predsa sme na tom v definovaných a merateľných parametroch podstatne horšie. U nás zomrie na liečiteľné ochorenie každý rok o 3-tisíc ľudí viac ako v Českej republike a to zdôrazňujem, že finančné prostriedky vynaložené na zdravotníctvo v oboch krajinách sú podobné.
Všetci sa určite zhodneme, že je potrebné zmeniť pravidlá, reformovať systém, ktorý sa dnes topí v dlhoch. Podlieha množstvom nezmyselných administratívnych predpisov a je otrávený korupciou. Musíme vypracovať jasné pravidlá, ktoré umožnia optimálnu kvalitu starostlivosti a budú prijateľné ako pre poskytovateľov, poisťovne, štát, ale najmä občanov Slovenska. Avšak najdôležitejším krokom by mala byť zmena v myslení. Mali by sme byť pripravení efektívne zakročiť v kauzách, ktoré vyplávajú v zdravotníctve na povrch. Je našou povinnosťou chrániť záujmy občanov Slovenska a ekonomicky nakladať s peniazmi, ktoré zo svojich výplat, prípadne z iného legálneho príjmu odvádzajú do poisťovní. Je predsa nemysliteľné, aby sme prihliadali na jednotlivcov, ktorí profitovali zo štátnych zákaziek. Potom neobstojí argument, že náš návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet v príjmovej oblasti, keď nie sme schopní kontrolovať tú výdavkovú. Štát, teda jeho legitímne zvolení zástupcovia, by sa mal správať ako dobrý hospodár.
Cieľom nášho návrhu je jasne stanoviť tých poistencov, na ktorých sa bude vzťahovať nulový limit spoluúčasti za doplatky, a vzhľadom pozitívnemu vývoju ekonomiky tým podporiť mladé rodiny s deťmi do 6 rokov, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dopriať im kvalitnejší život. Nemôžeme zabúdať na to, že mladé rodiny s deťmi, dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa veľakrát nedokážu vysporiadať s doplatkami na lieky. Ich frustrácia je skutočne obrovská. Neprizerajme sa, neprivierajme oči, pokúsme sa im skutočne pomôcť. Vďaka empatii a ľudskému prístupu to vieme dokázať, len musíme chcieť. Koho sa návrh negatívne dotkne, nebude ani štátny rozpočet, či rozpočet miest a obcí, ale budú sa s tým musieť popasovať zdravotné poisťovne. A podľa toho, čo sme mali možnosť sledovať celý september v televíznych reklamách, kde poisťovne lákali nových klientov a okrem nulových doplatkov ponúkali ďalšie benefity a minuli milióny v prepoisťovacej kampani, náš návrh, náš návrh nemôže byť nevykonateľný a bude mať jasné pozitívne sociálne vplyvy.
Dobrý štát je ten, ktorý svojim občanom pomáha. Podá im pomocú ruku vtedy, keď to najviac potrebujú. Áno, uvedomujeme si, že tento návrh nerieši komplexne zdravotníctvo ako celok. Našou úlohou je ale vypočuť si jednotlivé príbehy občanov, podporiť a najmä pomôcť im v tom, čo ich najviac trápi, a to sú mnohokrát nedostatočné finančné zdroje, ktoré nepokryjú ani základné potreby. Lieky sú však v mnohých prípadoch nevyhnutnosť. Aj týmto opatrením sa snáď môžeme v budúcnosti posunúť z posledných priečok v medzinárodných prieskumoch.
Návrh tohto zákona má jedinú ambíciu, pomôcť ťažko skúšaným skupinách, skupinám spoluobčanov. Pevne verím a zároveň dúfam, že si zaslúžia nielen našu, ale aj vašu podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 17:31 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video