6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:32 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:08

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som sa aj aj vyjadril k tomuto návrhu zákona. Oceňujem úsilie kolegov z OĽANO - NOVA riešiť problematiku NKÚ s cieľom posilniť nezávislosť vedenia NKÚ, zvýšiť transparentnosť obsadenia vedúcich postov na NKÚ, sprísniť kvalifikačné a osobnostné predpoklady kandidátov na vedúce funkcie, samozrejme, aj zaviesť možnosť ukladania sankcií a zriadiť kontrolný výbor a zjednotiť postupy NKÚ.
Dovolím si súhlasiť s návrhom predkladateľov, že viaceré kauzy z nedávnej minulosti odhalili, že zverejnenie výsledkov kontrolnej činnosti nie je dostatočným nástrojom na vymáhanie kontrolných zistení, ale skôr sa budem takto pýtať. Je, myslíte si, že je táto novela dostatočná? Či prinesie systémové zmeny, ktoré sme deklarovali ľudom? Myslím si, že nie. Zastávam názor, že je potrebné pripraviť nový zákon o NKÚ, ktorý bude mať odborné a transparentné vedenia a zároveň bude pre, budú pre NKÚ vytvorené zákonné podmienky na odstraňovanie systémových nedostatkov tak, aby smerovali k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu a transparentnejšiemu hospodáreniu s verejnými zdrojmi.
Ono už pri prerokovaní Správy o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2015 som v rozprave poukázal na to, že predseda NKÚ pán Mitrík porušuje zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Vyplývalo to totiž z obsahu samotnej správy, v ktorej nás predseda NKÚ informoval o vykonaných kontrolách v kontrolovaných subjektoch, ktorými boli napríklad aj orgány ústrednej štátnej správy, napr. ministerstvo obrany, financií, dopravy, pôdohospodárstva, zdravotníctva a tak ďalej.
V rámci vykonaných kontrol totiž boli zistené kontrolné zistenia. Podľa § 20 zákona o NKÚ úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu, nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správe oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády. Upozornil som na to, že, keďže som si preštudoval tú správu o kontrolnej činnosti NKÚ a preštudoval som si tiež materiály, ktoré boli predmetom rokovania vlády za celý rok 2015, nenašiel som tam jediný materiál, ktorý by predložil predseda NKÚ na rokovanie vlády. Vláda Slovenskej republiky tým pádom neprijala na základe kontrolných zistení ani jedno opatrenie na zvýšenie na zvýšenie transparentnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Predseda NKÚ neupozornil Národnú radu na to, že vláda nekoná. Potom sa nečudujme, že NKÚ niečo zistí, ale výsledok z tejto kontrolnej činnosti neprinesie žiadnu zmenu.
Čo z toho vyplýva? Jednoducho to, že predseda NKÚ porušuje zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Nemyslite si, že mnohé návrhy, ktoré predložená novela obsahuje, sa dajú vyriešiť personálnou zmenou vo vedení NKÚ? Povedzme si to priamo. Pán Mitrík nie je človek na priamom mieste. Je to človek, ktorý bol zvolený v podstate koaličnou stranou SMER, a je to človek, ktorý podľa môjho názoru by mal odstúpiť. Minimálne preto, že porušuje zákon o NKÚ.
No ale vrátim sa k tejto novele. Myslím si, že predložená novela nie je odborne dobre pripravená. Predkladatelia totiž nedostatočne analyzovali jednotlivé ustanovenia už platného zákona o NKÚ a možnosti ich využitia v praxi. Budem konkrétnejší. Navrhovatelia v priloženej novele zákona v bode 1 navrhujú, aby NKÚ mal za povinnosť začať aspoň 5 kontrol, ktoré navrhne Národná rada. V tejto súvislosti si kladiem otázku, že ako môže, akým spôsobom môže Národná rada požiadať NKÚ o vykonanie kontroly. Listom predsedu Národnej rady, alebo ako sa dohodneme na témach kontroly? Myslím si, že jediný spôsob, ktorým by Národná rada mohla záväzne požiadať NKÚ o vykonanie kontroly, je uznesenie Národnej rady, ktoré je pre predsedu NKÚ záväzné. V tejto súvislosti by som rád predkladateľov upozornil, že ustanovenie ods. 4 § 5 zákona o NKÚ v platnom znení túto povinnosť už ukladá. Je teda na nás poslancov Národnej rady, aby takéto uznesenie, aby sme sa dohodli na témach kontroly a takéto uznesenie prijali. Preto si myslím, že navrhované ustanovenie k novele zákona je duplicitné a v praktickej oblasti nerealizovateľné.
Výhrady mám aj k tým ustanoveniam návrhu zákona, ktoré sa týkajú voľby predsedu a podpredsedov NKÚ. Hneď na úvod by som sa vás spýtal, nevadí vám, že NKÚ má dvoch podpredsedov? Budeme živiť dvoch ľudí len preto, že zastupujú predsedu? Vieme vôbec, čo podpredsedovia na NKÚ robia? Okrem toho, že majú dobrý plat, auto, na ktorom vozia aj rodinných príbuzných, ale o tom neskôr. Otázka je, aký prínos pre štát majú dvaja podpredsedovia NKÚ v organizácii, ktorá zamestnáva 300 zamestnancov. Myslím si, že NKÚ by mal mať len jedného podpredsedu. Ak bude predsedu a podpredsedu NKÚ voliť Národná rada, tak ich návrhy na ich voľbu budú vždy svojím spôsobom politicky motivované a vždy to budú politickí nominanti. To nezmení ani navrhovaná komisia.
Preto odporúčam zamyslieť sa nad kompetenciami predsedu NKÚ, ktorý je volený poslancami Národnej rady. Podľa môjho názoru by ich nemal mať až také široké, aby mohol ovplyvňovať priebeh a výsledky kontroly. Vytvorením napríklad kolektívneho orgánu kolégia, ktorý by schvaľoval výsledné materiály z kontrol, čím by sa znížil vplyv predsedu na výsledky kontrol a neposluhoval by ako v súčasnosti akejkoľvek vláde. Tento model je napríklad zavedený v Českej republike a je veľmi úspešný.
Skúsme sa pozrieť na výsledky kontrol NKÚ Českej republiky. Za ich výsledkami padajú hlavy, ktoré nedodržiavajú zákon, nehľadiac na to, či ide o ministra alebo úradníka.
Ďalej v navrhovanom ustanovení § 14 predkladatelia uvádzajú, budem citovať: "Predseda má právo zúčastniť sa na rokovaniach Národnej rady, jej orgánov a na rokovaniach vlády. Predseda je povinný zúčastňovať sa rokovaniach vlády, ak je v programe rokovania zaradené prerokovanie protokolov o výsledku kontroly alebo stanoviska príslušných orgánov k výsledku kontroly." Musím však zvýrazniť, že toto právo má aj v súčasnosti, ak bude predseda NKÚ dodržiavať zákon a postupoval by podľa ustanovenia § 20 zákona o NKÚ, ktoré som predstavil v úvode, predkladal by materiál na rokovanie vlády, má podľa rokovacieho poriadku vlády Slovenskej republiky prvá byť prizvaný na rokovanie vlády k materiálu, ktorý predkladá. Taktiež má toto právo k prerokovanému materiálu aj podľa rokovacieho poriadku Národnej rady. Opäť je tu duplicita vychádzajúca, neviem, či z neznalosti súčasnej právnej úpravy, ale je.
Zásadne tiež nemôžem súhlasiť s návrhom čl. 2, ktorým navrhovatelia navrhujú novelizovať zákon Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a vytvoriť stály výbor Národnej rady na kontrolu činnosti NKÚ. Predkladateľom asi nie je veľmi známe, prečo je NKÚ uvedený v Ústave Slovenskej republiky. Je to predovšetkým pre jeho nezávislosť. Zdôrazňujem: nezávislosť. To znamená, že Národnej rade skladá NKÚ svoj účet v správe o výsledku kontrolnej činnosti. Najvyšší kontrolný úrad ako nezávislý orgán má svoje povinnosti, ktoré mu ukladá zákon a tie si má plniť.
Načo je potrebné vytvárať ešte kontrolný orgán, výbor na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu? Veď je to vecný nezmysel, aby sme vytvárali výbor na kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Ak Národná rada zistí, že predseda a podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky nedodržiavajú zákon, tak má právo Národná rada Slovenskej republiky vedenie NKÚ, tak má právo vedenie NKÚ odvolať, a nie prerokúvať protokoly o výsledku kontroly v navrhovanom výbore. Na odstraňovanie zistených nedostatkov je tu predsa vláda, ministerstvá a ostatné orgány ústrednej štátnej správy, samospráva a podobne. Národná rada je tu na to, aby prijala opatrenia, keď si vláda neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona o Najvyššom kontrolnom úrade.
Zhrnutie, SME RODINA, musím povedať, že sľúbili sme vo voľbách ľuďom, že v Národnej rade podporíme všetky dobré návrhy zákonov, ktoré budú smerovať k zmene systému a v prospech ľudí. Myslím si však, že predložená novela zákona o NKÚ toto veľmi nenapĺňa, a preto, preto tento zákon nemôžeme podporiť, skôr sa zdržíme, pretože ho považujeme za nedostatočný. Sú tam duplicitné paragrafy a z môjho pohľadu aj vecné nezmysly.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.6.2016 o 18:08 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy sa čudujete, že načo treba kontrolu nad kontrolou. No ja vás odporučím na jednu veľmi známu povesť o uhorskom kráľovi Ladislavovi, ktorý dostal od sultána leva a dal mu kŕmiča, ktorý mu mal dávať každý deň jedného vola. Nuž a keďže lev začal chudnúť, tak kráľ dal kontrolóra nad tým kŕmičom. Chvíľu lev bol v dobrej kondícii, potom prudšie, prudšie strácal váhu, tak urobil kontrolóra nad kontrolórom kŕmiča. A tak to išlo, až tých kontrolórov bolo toľko, že ten lev zdochol. To sú návrhy tohto charakteru, ktoré ste tiež nepotrebovali za potrebné podporiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:20 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:20

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Existuje aj ďalší výrok, a síce, kto postráži strážcov, takže možno ten návrh, pán kolega, nie je dokonalý, ale keď tu budeme predkladať iba dokonalé návrhy, tak v zásade za týždeň budeme mať vybavené celé volebné obdobie a môžeme ísť do volieb.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:20 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:21

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som len veľmi krátko. Máme tu zákonodarnú moc, výkonnú moc, súdnu moc. Skúsme sa skôr baviť o štvrtej, o kontrolnej moci. Skúsme opraviť kompetencie NKÚ tak, aby to bol naozaj nezávislý, výkonný a efektívny orgán. Ale naozaj nevytvárajme, pán Hrnko to trošku vtipne povedal, kontrolu nad kontrolami a potom si povieme, že bolo by dobré, aj ten výbor nejako aby bol kontrolovaný. Mne to naozaj pripadá ako vecný nezmysel. Kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad. Skôr sa bavme o tom, že Najvyšší kontrolný úrad by mal byť tou štvrtou zložkou v štáte. Ale naozaj vytvárať vecné, nezmyselné a v tomto, v tomto prípade aj duplicitné paragrafy mi príde naozaj, no divné.
Ďakujem
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:21 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:22

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa rozhodla, že v rozprave budem reagovať na pána poslanca Pčolinského.
Pán poslanec Pčolinský, ja mám pocit, že vy ste návrh ani nečítali, že ste si tak povedali, že tento návrh nepodporíme, sú tam samé nezmysly a ste si ho ani poriadne neprečítali. Tak predtým, ako vystúpite v rozprave, vám doporučujem, aby ste si návrh pozorne prečítali, a potom hovorili o tom, či sú tam nejaké nezmysly, alebo nie sú tam nejaké nezmysly. Samozrejme, vôbec tomu sa nebránim, aby ste vy predložili vlastnú novelu zákona, ktorá bude, ktorá bude veľmi dobrá. Ja to len privítam, pretože ako som povedala, záleží mi na tom, aby Najvyšší kontrolný úrad si plnil svoju funkciu.
Teraz k samotnej novele. Nemyslíte si, že toto je nejaký môj výmysel alebo výmysel Obyčajných ľudí, že sme si zmysleli, že teraz ideme predložiť túto novelu zákona. Ako som povedala táto novela zákona vychádza z iniciatívy Štrngáme za zmenu, na ktorej sa podieľalo 5 občianskych iniciatív, ktoré na tom spolupracovali viac ako rok, ak nie ešte dlhšiu dobu. Venovali tomu veľmi veľa času, dôslednú analýzu, spravili komparatívne štúdie všetkých kontrolných úradov v krajinách Európskej únie a výsledkom bola, bolo, boli legislatívne opatrenia, ktoré zhrnuli vo svojej iniciatíve Štrngám za zmenu, a z toho táto novela zákona vychádza. Čiže vlastne vy devalvujete prácu všetkých týchto občianskych združení a hovoríte, že to sú vlastne nezmysly a zbytočnosti, čo oni navrhujú. Ešte vám poviem, že všetky ustanovenia, ktoré máme v tejto novele, ktoré navrhujeme, sme konzultovali s iniciátormi Štrngáme za zmenu. Každú jednu sme si prešli. Nie sú tam ani nezmysly, ani vecné nezmysly, ani duplicitné ustanovenia, nič z toho tam nie je. Neviem, či ste to nečítali, alebo ste to nepočúvali.
Čo sa týka poslaneckého prieskumu, čo sa týka podnetov za poslancov. Ja som to už povedala. Samozrejme, že teraz je v zákone v novele navrhnuté, že podnet, záväzný podnet na kontrolu, aby Najvyšší kontrolný úrad vykonal nejakú kontrolu, môžu dať poslanci Národnej rady, ale musí to Národná rada schváliť uznesením. Sami tu protestujete, že, že koalícia nič neschvaľuje. Myslíte si, že keď vy dáte podnet na preskúmanie kauzy Kompa alebo ktorejkoľvek politicky citlivej kauzy, tak tuto koaliční partneri vám za to zdvihnú ruky? Nezdvihnú vám za to ruky. A v tom je ten problém, čiže to nie je duplicita, ale je to v tom, aby povinne, a môžte si to tam prečítať, aby povinne sa museli schvaľovať zoznam piatich kontrol minimálne (reakcia z pléna), na to práve slúži ten výbor, z ktorých minimálne tri, čiže väčšina, 60 %, by bola opozičných návrhov, čo má práve zaručiť to, aby tam bola nejaká spravodlivosť a aby Najvyšší kontrolný úrad dostal aj záväzné podnety na kontrolu zo strany opozície. Teraz sa čudujete, že prečo by mal mať kontrolný úrad kontrolovať kontrolný úrad. A načo sú kontrolné výbory na Národnej rade? Načo máme kontrolné výbory? Práve na to, aby kontrolovali a, samozrejme, nie je to len môj výmysel. Predseda Mitrík sám povedal, že chýba výbor, kde by prišiel predniesť tú správu, a výbor by si mohol predvolať zástupcov napríklad ústredných orgánov štátnej správy, ktorí by sa museli zodpovedať za pochybenia, ku ktorým došlo pri kontrolách Najvyššieho kontrolného úradu.
Kompetencie, samozrejme, môžeme meniť kompetencie, ale veľmi dobre viete, že väčšinou je všetko o ľuďoch a väčšinou je všetko o tom, ako sa tie zákony plnia. Ja si myslím, že zákony máme z väčšej časti dobré, problém je v ich implementácii.
Už v rozprave k správe Najvyššieho kontrolného úradu som podotkla, že, žiaľ, väčšina kontrol, ktoré Najvyšší kontrolný úrad robí, je súladných a finančných. To znamená, že sa kontroluje len súlad so zákonom alebo finančné pravidlá. Len 2 % kontrol sú kontroly výkonnostné. A aj na základe podnetov zo strany opozičných poslancov sa to môže zmeniť a oni práve môžu dávať návrhy, aby sa kontrolovali aj, aj výkonnostné a systémové veci. A priznal to aj pán predseda Mitrík, že, samozrejme, je oveľa ľahšie robiť súladné a finančné kontroly, ako robiť kontroly výkonnosti. To však, na to netreba upravovať zákon, jednak majú na to vnútornú smernicu, a jednak stačí na to vôľa. On tú vôľu deklaroval, že sa bude snažiť od budúceho roku zvýšiť počet, postupne zvyšovať počet výkonnostných kontrol a kontrolovať aj niektoré, poviem to, politické citlivé subjekty alebo niektoré, kde sú najväčšie pochybenia. Takže ešte raz, nestotožňujem sa s vaším tvrdením a nie je tam ani duplicita, ani sú tam neni nezmysly a mrzí ma, že, že si, žiaľ, ani tento zákon, že idete do rozpravy bez toho, aby ste si ho riadne prečítali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:22 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:28

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyňa Remišová opäť zopakovala, že tento návrh vychádza z iniciatívy Štrngáme za zmenu, preto by som rád pripomenul jeden citát od Roberta Fica, ktorý povedal po voľbách: "Veď to neboli štandardné voľby, my sme nebojovali s opozíciou, bojovali sme s mimovládnym sektorom, ktorý bol často dotovaný a financovaný zo zahraničia, a bojovali sme s médiami, ktoré boli niektoré absolútne proti vláde, nech sa na mňa nikto nehnevá, veď nie je možné, že vznikne nejaká iniciatíva, ktorá štrngá za zmenu, potom sa k nej prihlási veľvyslanec iného štátu, s hrdosťou povie, že podporovali túto iniciatívu." Koniec citátu.
Chcel by som poprosiť všetkých kolegov poslancov naprieč politickým spektrom, ktorí nesúhlasia s takýmito konšpiračnými blábolami, aby podporili túto novelu. 
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:28 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:29

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, som rád, že máte vo mňa takú veľkú dôveru, že veríte, že predložíme aj lepšiu novelu, určite tomu tak bude. Takže ešte raz ďakujem za prejavenú dôveru.
A normálne ste ma zaskočili, že som to nevidel, neprečítal a nie je pravda, čo som tvrdil, tak som si rýchlo pozrel ešte raz platné znenie zákona o NKÚ, pozrel som ešte raz rýchlo, čo som, čo som vlastne vám povedal, a dosť sa čudujem, ale v podstate to sedí. Sú tam duplicitné paragrafy, to je jedna vec a druhá vec, možno polemizovať o tom, či je vecný nezmysel vytvárať výbor na kontrolu činnosti Najvyššieho kontrolného úradu, môžme o tom polemizovať, však nemusíte so mnou súhlasiť. Ale potom premenujme Najvyšší kontrolný úrad na Nie až tak Najvyšší kontrolný úrad, lebo nad ním zase bude nejaká kontrola, čiže skúsme, skúsme skôr posilniť postavenie NKÚ v ústave, ak sa ideme tu naťahovať, že či má byť kontrolovaný, nemá byť kontrolovaný. NKÚ by už nemal byť kontrolovaný nikým, lebo je najvyšší. Tak aj Najvyšší súd máme nejaký, máme tu aj nejakú najvyššiu Generálnu prokuratúru alebo čo to je, čiže nemôžem súhlasiť, resp. nemôžem nejak akceptovať vaše pripomienky k môjmu vystúpeniu, ale každopádne som rád, že ste vystúpili, beriem na vedomie a len zopakujem, že nemôžme podporiť v takejto podobe tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:29 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:31

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem aj kolegovi Grendelovi za jeho veľmi výstižný citát súčasnej situácie.
K pánu poslancovi Pčolinskému. Vy ste hovorili, že je tam duplicita s tými podnetmi. Nikde ste nevysvetlili, že v súčasnom znení zákona či je tam tých päť podnetov, minimálne tri z opozície. No nie je to tam.
Za druhé. Áno, môžeme tu mať nejaké jazykové cvičenia, či by sa Najvyšší kontrolný úrad mal volať Najvyšší kontrolný úrad alebo tak, ako je to v angličtine, že Supreme Audit Office, je to úplne jedno, ja si myslím, že či je to Supreme Audit Office, alebo je to Najvyšší kontrolný úrad, ten výbor pre NKÚ by v Národnej rade existovať mal. A práve preto, že podčiarkuje tú dôležitosť NKÚ, ktorú NKÚ v chode má a v tom kontrolnom pilieri riadenia štátu.
Takže v tom sa s vami nezhodujem, držím vám palce v príprave novely, nech sa páči, inšpirujte sa aj týmto, ak sa vám to páči, ak nie, prineste vlastnú, lepšiu novelu.
A ďakujem, to je asi všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2016 o 18:31 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:32

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Cieľom tohto návrhu zákona je zmena infozákona, ktorá by mala viesť k väčšej transparentnosti a k väčšej dôslednosti zverejňovaných informácií. Ak dovolíte, tak poviem viac následne v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2016 o 18:32 hod.

Mgr. art. M.A.ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:33

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. 
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. 
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. 
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

21.6.2016 o 18:33 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video