18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

8.12.2020 o 11:18 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 11:18

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa európskeho nariadenia z roku 2017 je posledný dátum prvej evidencie 31. decembra 2020 pre nové vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I, ktoré plnia emisné limity podľa Euro 6d a Euro 6d-ISC označené písmenami DG a AM.
Čo je dôležité, po 31. decembri 2020 sa stanú tieto vozidlá vozidlami ukončenej série, ktoré je možné prihlásiť do evidencie len na základe povolenia pre skladové zásoby, tzv. povolenie dopredaja vozidiel, ktoré je ale limitované počtom vozidiel.
Prvá vlna pandémie spôsobila, že nové vozidlá s touto emisnou normou boli predajcom v Slovenskej republike dodané s oneskorením, zväčša (ruch v sále a zaznievanie gongu) až po letných prázdninách, kedy teda v Slovenskej republike začala druhá vlna pandémie, počas ktorej boli vládou Slovenskej republiky prijímané opatrenia na obmedzenie mobility občanov, ktoré vyvrcholili obmedzením slobody pohybu a pobytu, zákazom vychádzania. Tieto opatrenia spôsobili, že došlo k poklesom predaja nových vozidiel, čo spôsobilo, že predajcom nových vozidiel zostane k 31. decembru 2020 na skladoch väčšie množstvo vozidiel, ktoré prekročí limit vozidiel, ktoré môžu byť povolené pre skladové zásoby.
Cieľom tohto návrhu zákona je umožniť, aby maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série (ruch v sále a zaznenie gongu) pre vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 spomínanej triedy mohol byť dvojnásobný, čiže chceme povoliť dopredaj vozidiel v budúcom roku.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu k predloženému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

8.12.2020 o 11:18 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:21

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 353.
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ma ako spravodajcu, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

8.12.2020 o 11:21 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:24

Roman Mikulec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, návrhom zákona sa explicitne upravuje pobytový status a s ním spojené práva a povinnosti tých občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí si do 31. decembra 2020 uplatnili právo na voľný pohyb na území Slovenskej republiky ako občania Európskej únie a ich rodinní príslušníci. V súlade s dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu Slovenská republika pristúpila k deklaratórnemu systému pobytu, čo znamená, že občania Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci nebudú musieť po skončení prechodného obdobia požiadať o udelenie pobytu, ale tento status im vyplynie z uplatnenia práva na voľný pohyb do 31. decembra 2020. Ich povinnosťou bude požiadať do 30. júna 2021 o vydanie dokladu o pobyte a v prípade pochybnosti budú musieť preukázať, že toto právo skutočne využívali.
Pobyt občanov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa zdržiavali do 31. decembra 2020 na našom území menej ako päť rokov a svoj pobyt si zaregistrovali, sa bude automaticky považovať za trvalý pobyt na päť rokov. Tí, ktorí sa na Slovensku zdržiavali na základe registrácie viac ako päť rokov, budú mať automaticky trvalý pobyt na dňom neobmedzený čas. Rodinní príslušníci občanov Spojeného kráľovstva, ktorí svoje právo na voľný pohyb nevyužili, budú musieť preukázať, že ich rodinný vzťah existoval už pred skončením prechodného obdobia. Výnimkou budú deti do 21 rokov, pri ktorých sa nebude skúmať časový rámec vzniku rodinného vzťahu.
Občania Spojeného kráľovstva, ktorí budú prichádzať na naše územie od 1. januára 2021, a ich rodinní príslušníci, ktorí sa k nim budú chcieť pripojiť, budú považovaní za štátnych príslušníkov tretích krajín a nebudú sa na nich vzťahovať priaznivejšie ustanovenia vyplývajúce z dohody ani ustanovenia zo zákona o pobyte cudzincov týkajúce sa občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

8.12.2020 o 11:24 hod.

Ing.

Roman Mikulec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:26

Igor Hus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 351, ako spravodajca Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.
Predmetný vládny návrh (ruch v sále a zaznenie gongu) bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 18. schôdze NR SR.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

8.12.2020 o 11:26 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:36

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Rokovanie k tomuto bodu návrhu zákona sa uskutoční o 13.00 vo výbore pre obranu a bezpečnosť, miestnosť č. 34. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2020 o 11:36 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:36

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Schôdza hospodárskeho výboru dnes o 13.30 v miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2020 o 11:36 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:42

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, možno tri poznámky k tým obedom zdarma. My sme vychádzali a robili celoštátny priemer euro dvadsať pred tým, že sa obedy zaviedli. Ja len pripomínam, že v tom čase na východnom Slovensku boli zriaďovatelia, ktorí nemali ani jedno celé euro náklady na jeden obed, toľko na vysvetlenie.
To, čo sa potom udialo, samosprávy začali brať zálohy, depozity, tvrdili, že musia nakúpiť nový materiál, jednoducho nové investície. Podstatné, 25 % sa zvýšila účasť detí na tých obedoch. No a keď obavy z veľkých nákladov na odpad, tie sa vôbec nepotvrdili.
K tej matematike. Nie je asi dôstojné, aby sme si tu vymieňali názory, čo áno, čo nie. Ale základné východiská: dnes je bonus 22,72; 23,20 bude od 1. januára, od 1. júla 1,7-násobok 39,47, od 1. 1. 2002 42,60. Náklady na jeden mesiac na obedy v priemere 21 dní je 27,30. Odrátať, jednoduchá matematika, nevychádza to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 11:42 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:44

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, ja viem, že máte toho veľa, ale tému obedov si, prosím vás, naštudujte, pretože naozaj v skutočnosti boli to obedy zadarmo a stále sú. Tá cena euro dvadsať za stravnú jednotku nebola stanovená od brucha, ale stanovil ju Inštitút finančnej politiky a štát sa zaviazal, že túto sumu bude preplácať a tak sa aj stalo. Žiaľ, niektoré obce a mestá sa rozhodli, že finančné prostriedky, ktoré išli na materiálno-technické vybavenie kuchýň a jedální budú vymerať týmto spôsobom, že ich zahrnú do ceny stravnej jednotky. Ja to nepovažujem za korektné.
A preto vy, čo hovoríte, váš konkrétny príklad, že ste platili viacej, to nie je vina štátu. Ale pýtajte sa tých jednotlivých starostov a primátorov. Ak by sa v budúcnosti ukázalo, že euro dvadsať nie je postačujúce, boli sme pripravení, samozrejme, túto sumu navýšiť. To by priniesol život, ako sa povie, či už o 10 alebo 20 centov.
A ja ako podpredseda samosprávneho kraja vám chcem, v úvodzovkách, poďakovať za to, že tým, že sa zvýši rodičovský bonus, tak už v budúcom roku budú mať mestá, obce, ale aj samosprávne kraje menej financií v rozpočte v tej príjmovej časti z daní fyzických osôb. Takže nespokojní budú: mestá, obce, samosprávne kraje a v drvivej väčšine prípadov aj rodičia detí, ktorí už nebudú mať teplé jedlo zadarmo, a zdôrazňujem, to jedlo bolo zadarmo, môžete tvrdiť, čo chcete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 11:44 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:45

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, jedna vec na úvod. Nič nie je zadarmo, ani obedy, ani vlaky, to vie snáď každé malé decko. (Reakcie z pléna.) Vstupujeme do ďalšieho roka s nižším rozpočtom pre kultúru zhruba o 2,5 mil. oproti roku 2019. Nie je to práve najlepšia správa pre kultúru vzhľadom k zdedenému stavu financií ministerstva kultúry a vzhľadom na neočakávané výdavky spojené s pandémiou sa to teda dalo čakať. Ale neustále vylievanie peňazí zo všetkých ministerstiev cez súkromné firmy a rôzne nelogické a predražené dotácie, granty, verejné obstarávania, tie skončili. V konečnom dôsledku teda pôjde do verejného priestoru omnoho viac peňazí ako predtým.
Vzhľadom k vyjadreniam odborníkov o konečne reálnom rozpočte verím, že naplánované a narozpočtované financie nájdu presný cieľ, že sa konečne použijú na to, na čo majú, teda na nemocnice, na diaľnice, učiteľov a, áno, aj na Krásnu Hôrku.
Ja nie som ekonóm, ale jedno viem iste, my kradnúť nebudeme. A prikrývať sa môžeme len takou perinou, na akú máme. Napriek tomu verím, že stratené peniaze nahradíme v štátnom rozpočte návratom financií a zhabaných majetkov väzobne stíhaných novozbohatlíkov, policajných úplatkárov, sudcov a prokurátorov a ďalších členov niekoľkých novorozkrytých zločineckých skupín.
A pre konzervatívnych poslancov – v tom nám Kolíková, Žilinka a Mikulec pomáhaj.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 11:45 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:46

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Pán poslanec Jarjabek s faktickou.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2020 o 11:46 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video