25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 11:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:41

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Sme v druhom čítaní zákona o verejnom obstarávaní, týka sa vyjasnenia si najmä výnimok, ktoré sa ťažko uplatňovali v procese obstarávania, týkajúcich sa vedy a výskumu.
Mali sme medzi prvým a druhým čítaním viacero odborných diskusií na úrovni naozaj od legislatívnej rady vlády, Úradu verejného obstarávania, ministerstva hospodárstva, ministerstva investície, regionálneho rozvoja, ministerstva školstva, vedy a výskumu. Napokon teda sme si vyjasnili všetky otázky aj v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania a pripomienok, ktoré vzišli z legislatívnej rady vlády. Vzišla napokon dohoda, ktorá vyjasňuje, vyjasňuje tie okolnosti ohľadom výnimok.
Mám pripravený pozmeňovací návrh, ktorý potom následne prečít... uvediem v rozprave.
Prosím pekne, pán predseda, keby ste, predsedajúci, mohli otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 10:41 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:42

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (tlač 392), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 562 z 29. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 244 z 16. marca, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 141 z 11, 142 z 11. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva, vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch jedna a dva spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslankyne
Národnej rady Slovenskej republiky Anne Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (tlač 392), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady
Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 149 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 10:42 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:45

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte chcela doplniť moje úvodné slovo o to, že teda okrem tých inštitúcií, ktoré som vymenovala, ktoré, s ktorými sme sa radili, ako najlepšie uchopiť problematiku. Samozrejme, rokovala som aj so Seal of Excellence spoločnosťami, ktoré majú túto pečať, a ambície, samozrejme, vedy a výskumu sú ďaleko, ďaleko vyššie a určite je potrebné tú problematiku obsiahlejšie riešiť a počúvať komplikácie, ktoré veda a výskum má, tak aby sa odstránili. Aby veda a výskum Slovenska, kde máme ozaj veľmi múdrych ľudí, nielen ľudí, ale aj celé spoločnosti, kde majú kopu týchto múdrych ľudí, tak sa, im sú stále kladené legislatívne prekážky, ktoré im sťažujú byť veľmi pružní v rámci konkurencie v, vo svete, a treba to upraviť.
Avšak takáto legislatívna úprava si vyžaduje rozsiahlejšiu analýzu, tak aby to naozaj bolo dobre urobené. Celý ten odborný tím, ktorý sa podarilo zostaviť v rámci prerokovania tohto môjho pozmeňovacieho návrhu, sa dnes ráno dohodli na ďalších termínoch stretnutí a pokúsia sa pripraviť novelu zákona, ak teda dovtedy nepríde veľká vládna novela, tak možno medzitým ešte pripravia menšiu novelu zákona, ktorá sa bude týkať odstránenia tých bariér pre vedu a výskum. Že to je to moje posolstvo, odpoveď pre ľudí, ktorí, ktorí pracujú v oblasti vedy a výskumu, že nekončí sa týmto pozmeňovacím návrhom, že všetci aktéri sú si vedomí, že treba, treba upraviť podmienky tak, aby nám neutekali ľudia do sveta, ale aby aj na Slovensku sme mali vytvorené podmienky pre ich činnosť aj v rámci verejného obstarávania.
Tento samotný pozmeňovací návrh uchopuje inak tú problematiku, ako bolo v pôvodnom návrhu znenia, a prečítam z odôvodnenia tohto pozmeňovacieho návrhu. Čiže on, tento pozmeňovací návrh je za účelom presného a adresného riešenia situácie podpory výskumu a vývoja vykonávaného subjektami, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, sa v bode 1 a 3 navrhuje vyprecizovať úpravu výnimky na výskumno-vývojové služby podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona, aby bolo evidentné, že zákon sa vzťahuje len na verejné zákazky spÍňajúce ďalšie tri podmienky (konkrétne sú to CPV kódy, prospech pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a úhrada verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom).
Čiže primárnym cieľom je nahradiť súčasnú štylisticky komplikovanejšiu formuláciu v tom ustanovení § 1 textáciou zohľadňujúcou štylistickú textáciu článku 14 smernice Európskej únie, ktorá, podľa ktorého článku, teda bodu 35 preambuly, je presne odcitujem: „Malo by sa podporovať spolufinancovanie programov výskumu a vývoja zdrojmi z príslušného odvetvia. Malo by sa preto spresniť, že táto smernica sa uplatňuje len vtedy, keď takéto spolufinancovanie neexistuje a výsledok činností v oblasti výskumu a vývoja patrí dotknutému verejnému obstarávateľovi. Tým by sa však nemala vylúčiť možnosť, aby poskytovateľ služby po vykonaní týchto činností mohol v súvislosti s nimi zverejniť ich súhrn, zatiaľ čo verejný obstarávateľ si ponechá výlučné právo na použitie výsledku výskumu a vývoja pri vykonávaní svojej vlastnej činnosti. Fiktívne podieľanie sa na výsledkoch výskumu a vývoja alebo výhradne symbolická účasť na odplate pre poskytovateľa služieb by však nemala brániť uplatneniu tejto smernice." To znamená, že prijatím tejto novely by nemali, nemalo už dochádzať k nejakým aplikačným problémom, ktoré spočívali v tom, že tá výnimka vlastne sa neuplatňovala praxi.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítala samotné znenie pozmeňovacieho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Anny Zemanovej, Petra Kremského, Ľuboša Krajčíra a Tomáša Lehotského, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392).
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopÍňa takto:
V čl. I sa vypúšťa celé znenie a nahrádza sa novým nasledovným znením:
"Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 269/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 215/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 62/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z. sa dopÍňa takto:
1. V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:
"d) výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,".
2. V § 1 ods. 2 písm. g) sa slová „slovníka obstarávania" nahrádzajú slovami „Spoločného slovníka obstarávania, s odkazom na č. 2 (ďalej len „slovník obstarávania").
3. § 1 sa dopÍňa odsekom 16, ktorý znie:
"(16) Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ."."
Ešte by som chcela požiadať, vážený pán spravodajca, v tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, pretože môj pozmeňovací návrh predmetnú úpravu rieši lepšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.3.2021 o 10:45 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:54

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, milé kolegyne, kolegovia, tento návrh zákona, ktorý je veľmi stručný, v zásade má len, myslím, jeden bod, ktorým sa dopĺňa § 8 ods. 2. Je odôvodnený tým, že rieši goldplating, že rieši v zásade ustanovenia našej právnej úpravy, ktorá je nad rámec povinností vyplývajúcich z Európskej únie.
Ja už som k tomuto vystúpil v prvom čítaní a namietal som, že znenie tohto návrhu zákona, tak ako bolo predložené, vôbec nie je goldplatingom, naopak, že tento návrh zákona ide priamo do rozporu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady. Vysvetlím, vysvetlím teraz prečo.
§ 8 ods. 2 hovorí o výnimkách, na ktoré sa nevzťahuje § 8 ods. 1. A § 8 ods. 1 hovorí, že ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % z finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať... a teraz sú tam vymenované postupy verejného obstarávania, ktoré je povinná táto osoba dodržiavať.
V návrhu tohto zákona v ods. 2 sa dopĺňa výnimka, kedy povinnosť podľa ods. 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na zákazku na poskytnutie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom spoločného slovníka obstarávania, a teraz sú tam vymenované tie, ktoré citovala pani predkladateľka. Pričom táto výnimka sa vzťahuje teda na všetky takéto služby, kde verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na zákazku na poskytovanie výskumných a vývojových služieb, ak je financovaná viac ako 50 % finančných prostriedkov.
Podľa ustanovenia čl. 14 smernice táto hovorí, že táto smernica sa uplatňuje iba na verejné zákazky na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV, zas sú vymenované tie isté kódy, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky. Prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ.
Čiže dopĺňa sa do zákona výnimka, ktorá hovorí, že všetky takéto služby v oblasti výskumu a vývoja aj také, kde 100 % týchto nákladov za poskytnutú službu alebo odplatu za poskytnutú službu sú v plnom rozsahu, hradí verejný obstarávateľ, sú vyňaté spod pôsobnosti tohto zákona. Čo je v rozpore teda so smernicou a je to v rozpore aj so súčasným platným znením § 1 ods. 2 písm. d), kedy sa hovorí, že výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom spoločného slovníka obstarávania, zase vymenované tie isté CPV kódy, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh, a odplatu za poskytnuté služby poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Tento zákon sa na tieto nevzťahuje.
Čiže v súčasnosti platná právna úprava hovorí, že, podľa § 1 ods. 2 písm. d) že zákon sa nevzťahuje na výskumné a vývojové služby vo vymenovaných CPV kódoch s výnimkou tých, ktoré sú poskytované za odplatu, a poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Doplnením predmetného ustanovenia § 8 ods. 2, kde sa nevzťahuje, nevzťahujú postupy verejného obstarávateľa na tieto výskumné a vývojové služby nad 50 % bez obmedzenia, ideme v prvom rade do rozporu s § 1 ods. 2 písm. d), ktoré hovorí, že sú vylúčené všetky okrem tých, kde 100 % hradí verejný obstarávateľ, čiže to je prvý rozpor vnútorný v zmysle tohto zákona. A druhý rozpor, čo je ešte dôležitejšie, je rozpor so smernicou, kde takisto smernica hovorí, že zákon sa nemá vzťahovať na všetky výskumné a vývojové služby okrem tých, ktoré sú v plnom rozsahu hradené verejným obstarávateľom.
Čiže, naopak, tento zákon, tento návrh zákona nerieši goldplating, ale, naopak, ide do rozporu so smernicou. Hovoril som to už v prvom čítaní a dával som teda pani predkladateľke na vedomie, že tento návrh zákona ide do rozporu so smernicou a že je potrebné to riešiť. Obávam sa, že ani predložený pozmeňujúci návrh... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán predseda Susko, prepáčte, že vás preruším, už máme jedenástu hodinu, čas na hlasovanie. Chcem sa spýtať, ak to máte na dlhšie, dokončíte ešte? Poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Susko dokončí a pristúpime k hlasovaniu.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Čiže domnievam sa, že tento návrh zákona aj v rámci, v zmysle tohto pozmeňovacieho návrhu je absolútne nadbytočný, pretože rieši situáciu takú, ktorá je úplne jasne zadefinovaná už dnes v platnom zákone a nie je potrebné ju vôbec, vôbec meniť a zbytočne len pôsobí určitým spôsobom zmätočne.
Okrem toho chcem upozorniť aj na to, čo povedal legislatívny odbor Národnej rady... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, ešte vás pokoj, o pokoj poprosím. Je možné, že tento bod vieme ešte pred hlasovaním ukončiť a hlasovať o ňom, takže poprosím vás.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, budem pokračovať potom, to nemá zmysel.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ak máte záujem, radšej preložíme po hlasovaní vaše vystúpenie?

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ako poviete, pán predsedajúci, ja môžem to dokončiť.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Je to na dlho?

Susko, Boris, poslanec NR SR
Dokončím.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán poslanec Susko už má len nejakú minútku, aby dokončil svoje vystúpenie, takže poprosím vás ešte o pokoj.
Nech sa páči, pán poslanec.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Čiže chcel by som ešte upozorniť na stanovisko odboru aproximácie a legislatívy Národnej rady, ktorý hovorí úplne jasne v svojom stanovisku, že v súvislosti s navrhovaným znením uvádzame, že vzhľadom na znenie úvodnej vety v § 8 ods. 1 môže verejný obstarávateľ poskytnúť aj 100 % úhrady na zadané výskumné a vývojové služby. V takomto prípade pri splnení aj druhej vyššie uvedenej podmienky by navrhovanou právnou úpravou mohlo dôjsť k vyňatiu spod povinnosti verejného obstarávania aj tých služieb v oblasti výskumu a vývoja, ktoré pod neho spadajú, čo by mohlo predstavovať rozpor s predmetnou smernicou.
Čiže hovorí odbor legislatívy a aproximácie práva to isté, čo som povedal ja už v prvom čítaní a teraz znova. A chcel by som upriamiť pozornosť aj na stanovisko legislatívnej rady vlády, ktoré hovorí k čl. I, že ak zámerom návrhu zákona bolo oslobodiť od povinnosti ukladaných zákonom č. 343/2015 Z. z. osoby vykonávajúce verejné zákazky na poskytovanie služieb v oblasti výskumu a vývoja, tak predložený návrh zákona nebude transpozíciou smernice 2014/24 EÚ, ale bude v priamom konflikte s touto smernicou. Návrh zákona je potom potrebné v zmysle uvedenej výhrady korigovať. (Ruch v sále.)
Čiže a nakoniec hovorí, že predmetný článok smernice v zmysle nášho zákona, úprava uvedená v predloženom návrhu zákona by tak mohla byť nadbytočná a zároveň zmätočná (zaznievanie gongu) vzhľadom na to, že všetky výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb (zaznievanie gongu) zodpovedajúcim kódom spoločného slovníka obstarávania, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytovateľa služieb poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ, je v zásade nadbytočná (zaznievanie gongu) a v rozpore s touto smernicou.
Čiže tak ako som to povedal ja v prvom čítaní (zaznievanie gongu), takisto to skonštatoval aj legislatívny odbor Národnej rady a takisto to skonštatovala legislatívna rada vlády, že takáto právna úprava je nadbytočná, pretože všetko, čo v tom návrhu zákona dnes platné je, je v poriadku (zaznievanie gongu) a takáto úprava by znova len zaviedla zmätok do tejto právnej úpravy.
Preto, pán spravodajca, dávam návrh v zmysle rokovacieho poriadku nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Chcel by som ešte upriamiť pozornosť na § 2... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím ešte pokoj.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Na záver, pán predsedajúci, chcel by som upozorniť na § 29 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že poslanec môže v rozprave podať v prerokovanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady. (Ruch v sále.) Do času, kedy pani navrhovateľka predkladala tento návrh (zaznenie gongu), tento návrh pozmeňujúceho návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 10:54 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:00

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, na základe návrhu štyroch poslaneckých klubov - OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ - predkladám procedurálny návrh a navrhujem, aby sa tlač č. 363, bod 56 prerokoval dnes 31. 3. po tlači 389.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 11:00 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, že v najbližších dňoch bude na Slovensku pekné počasie, nachádzame sa vo veľkom týždni, Slovensko je jeden z mála štátov, ktorý popiera v týchto časoch náboženskú slobodu vierovyznania, tak vás chcem poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, že parlament zaviaže vládu Slovenskej republiky, aby bolo v nasledujúcich dňoch umožnené konanie veľkonočných bohoslužieb aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

31.3.2021 o 11:07 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:33

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ešte raz, aby som to zhrnul. Ako som hovoril už v prvom čítaní a takisto na výbore a takisto teraz, podľa môjho názoru aj nášho názoru tento návrh je nadbytočný a zmätočný, pretože rieši, v pôvodnom znení rieši v rozpore so smernicou uvedenú problematiku a aj po tomto pozmeňovacom návrhu, ktorý bol predložený pani predkladateľkou dnes v rozprave, tak sa domnievam, že rieši len to, čo už je v zákone vyriešené. A myslím si, že úplne jasne a ak aplikačná prax to zle aplikuje, tak to nie je problém zákona (zaznievanie gongu), ale problém zlej aplikácie a takáto novelizácia je... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci! Už sme raz nedali priestor pánovi predsedovi Suskovi, buďte, prosím vás, tolerantní, aby v pokoji tí, ktorí majú záujem o tento bod, mohli vypočuť si vystúpenie pána predsedu Suska, ktorý, si myslím, že hovorí k veci a zásadne, čo je potrebné, aby bolo zohľadnené aj pri rokovaní.
Pán predseda, nech sa páči.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Takže aj v zmysle tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý predložila pani poslankyňa Zemanová, sa domnievam, že tento návrh bude len zmätočný a zbytočne rieši to isté, čo už je v zákone dávno vyriešené. A ešte raz upozorňujem na stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, ktorý jasne povedal, že znenie zákona, tak ako bolo predložené, by mohlo predstavovať rozpor s predmetnou smernicou a to isté konštatovala aj legislatívna rada vlády.
A to, čo som na záver chcel povedať, pani poslankyňa Zemanová ma usmernila, že bol podaný pozmeňovací návrh písomne, pretože § 29 hovorí, že poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady najneskôr bezprostredne pred ich prednesením v rozprave, tak chcem len upozorniť, že do terajšieho momentu tento pozmeňovací návrh nie je zverejnený na webovej stránke Národnej rady a teraz neviem overiť, že či bol predložený pred tým alebo nie, ale poslanci sa s ním v zásade nemohli oboznámiť, pretože doteraz na webovej stránke Kancelárie Národnej rady ani na intranete zverejnený nie je.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

31.3.2021 o 11:33 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:36

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. K tomu poslednému môžem len povedať, že som odovzdala asi trištvrte hodinu pred mojím vystúpením písomný návrh s 15 podpismi od poslancov. To, či je alebo nie je zverejnený na stránke, je mimo mojich možností, ale určite bol v lehote predložený.
Čo sa týka tých pripomienok, ktoré mal pán predseda Susko, tak, áno, musím povedať, ten § 8 pozmeňovacím návrhom sa vypúšťa z toho pôvodného návrhu znenia aj vlastne na základe pripomienok, ako som aj povedala pri uvádzaní tohto bodu, na základe pripomienok nášho parlamentného, parlamentnej legislatívy a legislatívy rady vlády, to bol, v podstate bol ten problém uchopený cez § 1.
Zákon má byť napísaný jasne a čitateľne, aby nespochybňoval nejaký mylný výklad. Týmto mojím pozmeňovacím návrhom alebo celkove legislatívnou iniciatívou práve toto odstraňujeme, pretože v praxi vznikali problémy. V máji majú byť otvorené nové výzvy pre vedu a výskum, a preto je dôležité, aby bolo jednoznačná formulácia, ktorá je teraz úplne v súlade s európskou smernicou.
Tak ako ste aj vy poukazovali, že vám to nebolo celkom jasné, tak teraz touto úpravou, hoc malou, sa vylučujú nejaké aplikačné problémy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 11:36 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:38

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Susko, podľa § 29 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie na webovom sídle Národnej rady najneskôr bezprostredne pred ich prednesením v rozprave.
Ja som prichádzal do sály počas vystúpenia pani poslankyne Zemanovej ešte pred tým, ako začala čítať svoj pozmeňujúci návrh a na, pri stolíku alebo na stolíku pri prezencii, kde sú pozmeňujúce návrhy, tak aj ten pozmeňujúci návrh tam bol, som si ho doniesol so sebou do sály. Čiže pani poslankyňa Zemanová si svoju povinnosť odovzdať na zverejnenie splnila, a to, že Kancelária Národnej rady nezverejnila, tak to už nemôže pani poslankyňa ovplyvniť, čiže všetky náležitosti zákona o rokovacom poriadku boli dodržané a ony by boli dodržané aj v prípade, že by poslanec, ktorý ide predniesť pozmeňujúci návrh odovzdal a prišiel, prišiel rovno za pult a prečítal, ešte by nestihli byť ani rozmnožené tie pozmeňujúce návrhy, ani zverejnené, zverejnené na webe. Nevravím, že to by bola žiaduca prax, ale bolo by to v súlade s tým, čo je napísané v zákone o rokovacom poriadku, a teda v prípade pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Zemanovej nepochybne boli dodržané všetky náležitosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 11:38 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Zemanová, áno, ten pozmeňujúci návrh určitým spôsobom rieši túto situáciu tak, aby bola v súlade so smernicou. Na druhej strane, podľa môjho názoru, súčasné znenie zákona hneď v § 1 ods. 2 písm. d) jednoznačne hovorí, že zákon o verejnom obstarávaní sa na tieto služby nevzťahuje s výnimkou toho, ak ide o 100-percentné financovanie samotných verejných obstarávateľov, čo si myslím, že je úplne jasná formulácia a nedá sa zle aplikovať, hej. Úplne jasná formulácia, a tým pozmeňujúcim návrhom, podľa mňa, sa do toho vnáša len určitý zmätok, a preto ja budem navrhovať nepodporiť tento návrh, pretože nerieši nijakým iným spôsobom to, čo už je dnes platné v zákone.
A, pán poslanec Dostál, ja nespochybňujem, že či pani poslankyňa, teda neviem to overiť, ale v predchádzajúcich volebných obdobiach, ak si pamätáte, tak sa pozmeňujúce návrhy vždy museli pred tým, ako boli prečítané v rozprave, rozdať poslancom do lavíc, alebo teda v čase minimálne, kedy boli predkladané, tak aby sa poslanci mohli s nimi oboznámiť a zareagovať na nich. A zmena rokovacieho poriadku, ktorá hovorila o tom, že poslanec ich musí odovzdať na zverejnenie, mala práve plniť tento účel, aby poslanci, ktorí sú tu v sále a ktorí chcú reagovať na ten pozmeňovací návrh, aby bol zverejnený na intranetovej stránke alebo internetovej stránke Národnej rady, aby sa vedeli s ním oboznámiť a reagovať na to. Čiže aj to, tá formulácia § 29 ods. 1, kedy hovorí, že musí byť vyhotovené písomne a odovzdané na zverejnenie, zjavne smeruje k tomu, že musí byť zverejnený, inak to, inak to nemá zmysel, aby, aby bol niekde, niekde len písomne odovzdaný. Čiže z tohto pohľadu býva aj zvykom pri všetkých iných návrhoch, že tieto sú v čase, keď ich predkladateľ predkladá, už zverejnené na webovej stránke, preto som na toto upozornil.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

31.3.2021 o 11:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video